Ostatní - zajimavosti

Šišinka 1.část

4. října 2012 v 19:18
Pokusy s podáváním melatoninu ukázaly, že tento hormon ovlivňuje oběh krve, krevní tlak,
tělesnou teplotu, metabolizmus cukrů, tuků i bílkovin. Ovlivňuje produkci pohlavních
hormonů, imunologické reakce organizmu, průběh stárnutí, chování i psychologické reakce.
Na základě některých laboratorních nálezů začal být melatonin prezentován ve vědeckém i
bulvárním tisku jako téměř zázračný hormon, ovlivňující stárnutí, nádorová onemocnění a
imunitu.
Funkce šišinky na cestě k osvícení
Anna Strunecká
Cílem mnoha hledajících na cestě duchovního pokroku je dosažení stavu poznání,
osvobození, nalezení nirvány, pravdy, světla, království nebeského, osvícení. Přes různé
pojmy je to stav, jehož dosažení je cílem všech esoterických a duchovních učení nejrůznějších
kultur a civilizací.
Při pokročilých meditacích se cvičící soustřeďuje na bod mezi obočím. Do středu čelní části
lebky bývá situovaná šestá čakra (ádžňá), jejíž otevření je ve starých východních esoterických
textech spojováno se zahájením schopností duchovního (mimosmyslového, nadsmyslového)
vnímání. Mystici a esoterici označují tento proces jako otevírání "třetího oka". S funkcí
třetího (temenního) oka spojují zoologické učebnice malý orgán nazývaný epifýza (česky
šišinka). Také některé esoterické prameny spojují ádžňu s epifýzou, jiné dávají její funkci do
souvislosti s hypofýzou. Hypofýza i epifýza jsou dvě žlázy s vnitřní sekrecí (endokrinní
žlázy), které jsou stopkami připojeny k mozku a jejichž hormonální produkce je regulována
v součinnosti s mozkem. Zatímco poznatky o hypofýze a její úloze při řízení činnosti jiných
endokrinních žláz jsou uváděny v mnoha učebnicích i v populárních knížkách (např. Lidské
tělo), informace o funkci a významu epifýzy se zatím skrývají ve specializované vědecké
literatuře. V tomto krátkém zamyšlení bych proto chtěla uvést některé poznatky o šišince,
které se ve vědě objevily teprve v posledních dekádách 20. století a porovnat je s dávnými
esoterickými texty i s názory dřívějších učenců.
O čakrách
I když je patrně všem čtenářům Skrytých skutečností jasné, co se skrývá pod slovem čakra,
mnozí se setkali s přesvědčením současných patologů, kteří žádné čakry ani energetické
kanály nikdy neviděli. Mystická anatomie a fyziologie není založena na pitvě mrtvého těla,
ale na subjektivním pozorování sebe sama a na přímé zkušenosti dějů a pocitů ve vlastním
těle.
Učení o čakrách a o drahách, kterými se v těle šíří univerzální energie, přijaly a rozpracovaly
např. indická ajurvéda (zdravověda), tantrismus, jógy i čínská medicína. Sanskrtské slovo
"čakra" znamená původně "kolo". Zpravidla se s ním však zachází jako se slovem přejatým
a nepřekládá se. Podle staroindických názorů jsou čakry centra psychicko-kosmických sil
v lidském tělea místa, kde se kosmické transformuje do tělesného (Góvinda, 1994, Strunecká
et al., 2001). Všechny čakry ústí do společného hlavního energetického kanálu (sušumny).
Staré spisy, které v buddhismu existují pod jménem tantry, ukazují především na vzájemnou
souvislost a vnitřní příbuznost mikrokosmu a makrokosmu, světa hmoty a světa ducha. Jak
tantrická učení, tak staří indičtí jogíni, věnovali značnou pozornost cvičení a rozvíjení čaker.
Obě tato učení uvažovala o dynamických silách vesmíru a o možnostech spojení člověka
s nimi.
Podle dávného čínského textu vysvětluje taoistický mistr studentovi důvod koncentrace na
bod mezi očima takto: "Lao-ć ho nazývá bránou do nebe a země, proto se člověk má
koncentrovat na toto místo, aby dosáhl uvědomění jednoty. V tomto centru je perla velikosti
rýžového zrnka, jež je centrem mezi nebem (makrokosmos) a zemí v lidském těle
(mikrokosmos). Nestačí jenom vědět, kde leží, takovému by neodhalila úžasné esenciální
světlo, které je symbolizováno kruhem, jež Konfucius nazval čistá dokonalost. Kniha Proměn
ho nazývá nekonečnem, Buddha poznáním a taoisté elixírem nesmrtelnosti nebo duchovním
světlem..."
Ponechme zatím otázku, se kterou z hlavových čaker spojovat epifýzu o velikosti rýžového
zrnka jako otevřenou.
Co nám říká o funkci šišinky současná věda
Orgán, který budeme nazývat šišinka, pojmenovali řečtí anatomové jako corpus pineale
(Pinus - borovice) podle tvaru podobného malé borovicové šišce. Lidská šišinka je tělísko
dlouhé 8-10 mm, které váží u dospělého člověka kolem 160 mg. U některých ryb, žab a
ještěrek leží na povrchu mozku, u člověka je překryta hemisférami koncového mozku a
nachází se na stropě 3. mozkové komory. Novodobá medicína šišinku dlouho považovala za
endokrinní žlázu s nejistou funkcí. Poznatky o funkci šišinky se nahromadily teprve
v posledních 30 létech.
V embryonálním vývoji se šišinka vyvíjí z nervové tkáně mezimozku, ze které vzniká i sítnice
v oku a zrakové nervy. Proto také u nižších obratlovců funguje jako temenní oko. Učebnicově
známý příklad vývojově nejvýše postaveného obratlovce s funkčním temenním okem je
novozélandská ještěrka haterie (Sphenodon punctatus), která žije nočním životem a dožívá se
údajně velmi vysokého věku (kolem 100 let).
Avšak lidská šišinka nepřijímá podle fyziologických měření světelné signály přímo.
Informace o světle je přijata a zpracována v oku, převáděná zrakovými nervy a posléze
přichází do suprachiazmatických jader hypotalamu, odkud se dostává do šišinky. Šišinka
reaguje na tuto informaci produkcí hormonů. Za světla (zpravidla ve dne) syntetizuje
serotonin, zatímco za tmy (většinou v noci), syntetizuje hormon melatonin.
Rytmus dne a noci - světla a tmy - je převáděn do chemických signálů hormonů. Šišinka tak
slouží u obratlovců k adaptaci organizmu na denní a roční světelnou periodicitu. Lidská
šišinka tedy je považována za transduktor fotoperiodické informace, protože převádí
informace o světle z vnitřních biologických hodin, kterými jsou suprachiasmatická jádra, do
hormonálních oscilací. K poznání řízení biologických rytmů a podstaty biologických hodin
(cirkadiánního pacemakeru) významnou měrou přispěly i práce Heleny Illnerové - současné
prezidentky ČAV. Experimenty s různými živočichy a pozorování u člověka ukázaly, že
šišinka ovlivňuje prostřednictvím vylučovaných hormonů nesmírné množství fyziologických
funkcí a pochodů v organizmu. Kromě melatoninu a serotoninu bylo v šišince nalezeno
mnoho dalších biologicky aktivních látek, z nichž mnohé mají výrazné psychedelické účinky.
Oba hlavní hormony šišinky - melatonin a serotonin jsou však v posledních dekádách
v centru pozornosti desítek badatelů i farmaceutických firem, protože mají dalekosáhlé účinky
na stav celého organizmu.
Zázračný melatonin
Pokusy s podáváním melatoninu ukázaly, že tento hormon ovlivňuje oběh krve, krevní tlak,
tělesnou teplotu, metabolizmus cukrů, tuků i bílkovin. Ovlivňuje produkci pohlavních
hormonů, imunologické reakce organizmu, průběh stárnutí, chování i psychologické reakce.
Na základě některých laboratorních nálezů začal být melatonin prezentován ve vědeckém i
bulvárním tisku jako téměř zázračný hormon, ovlivňující stárnutí, nádorová onemocnění a
imunitu. Podávání melatoninu pacientům na klinikách potvrdilo, že melatonin může být
s úspěchem použit při léčení poruch spánku, zejména u slepých osob a u pacientů
s neurologickými potížemi. Experimetálně a dobrovolně užívali melatonin i účastníci
světového fyziologického kongresu v Austrálii, aby pomohli při ověřování účinků melatoninu
při odstraňování tzv. jet lag symptomů - přechodného zhroucení biologických rytmů
způsobeném přeletem několika časových pásem.
Přes mnohé pozitivní efekty melatoninu není zvýšení jeho hladiny v nevhodnou dobu žádoucí.
Užívání melatoninu při léčení chronické nespavosti se nedoporučuje, protože není spolehlivě
vyloučeno riziko vedlejších účinků při jeho dlouhodobém podávání. V zimních měsících
s krátkým dnem je zvýšeným hladinám melatoninu přisuzován vznik sezónních depresí.
Serotonin a deprese
S depresí je spojován také nedostatek serotoninu. Poruchy nálady považujeme za součást
každodenního lidského života. Z hlediska odborníků patří k nejčastějším psychiatrickým
poruchám. Poruchy nálady provázené stavy smutku a ztrátou radosti ze života, které
přetrvávají a narůstají v čase, jsou označovány jako deprese. Deprese negativně ovlivňuje
běžné chování a jednání člověka včetně jeho každodenních návyků, snižuje chuť k jídlu i k
sexu, narušuje spánek a výrazně ovlivňuje pracovní výkonnost až k jejímu vymizení. Deprese
ovlivňuje psychické funkce jako je vnímání a učení, paměť, soustředěnost a pozornost.
Depresivní pacient ztrácí schopnost radovat se z maličkostí, jeho myšlení je pesimistické a
hypochondrické, objevují se sklony k sebevražednému jednání. Ze statistických údajů za
posledních pět let vyplývá, že výskyt depresí je u nás ještě častější než v západní Evropě
(Raboch 2002, www.zdn.cz). U mnohých osob přetrvávají poruchy nálady léta.
Deprese postihovala lidi od nepaměti a tak je pochopitelné, že spekulací a teorií o jejím
původu se v průběhu dějin vyskytovalo velké množství. V posledních létech převažují teorie
biologické, podle kterých se u depresivních pacientů předpokládá porucha v produkci a
metabolizmu přenašečů nervového vzruchu na nervových synapsích.
Antidepresiva
Podle vývoje našich poznatků o povaze těchto změn byly v druhé polovině 20. století
postupně vyvíjené a do klinické praxe zaváděné antidepresivní léky. Antidepresiva I. a II.
generace byla cílená na zvýšení koncentrace noradrenalinu, serotoninu a dopaminu v mozku.
Antidepresiva III. generace (SSRI) selektivně inhibují zpětné vychytávání serotoninu na
synapsích, mají širokou indikační oblast a malé vedlejší účinky. Nejnovější skupinu tvoří léky
IV. generace, které bývají označovány jako dvojitě účinkující antidepresiva, neboť vykazují
účinky jak na serotonin, tak na noradrenalin. Látky s antidepresivním působením nacházíme i
mezi přírodními léčivy, jako je např. třezalka. Nová psychofarmaka jsou látky cíleně
syntetizované k vyvolání předem stanoveného účinku na molekulární úrovni. Farmakologické
firmy celého světa se předstihují ve výzkumu, nabídkách a reklamních kampaních svých
antidepresiv. "Znovu radost ze života" slibuje reklama na české antidepresivum Deprex.
V současné době má u nás lékař možnost výběru z více než 50 léků. Z tohoto velmi stručného
úvodu je zřejmé, že současná terapie deprese je velmi dobře propracovaná. Přesto, že
specialisté doporučují kombinace psychoterapeutického přístupu a farmakoterapie, v běžné
praxi převažuje léčení farmaky.
Deprese a světlo
S cílem stimulovat zvýšení syntézy serotoninu se pacientům doporučuje fototerapie, obzvláště
v zimě, kdy je zkrácená doba slunečního světla. Osvětlení světlem o intenzitě 10 000 luxů má
trvat 30 min denně, 2 500 luxů 1-2 hodiny denně, pokud možno ráno po probuzení.
Fototerapie depresivních pacientů byla velmi rychle přijata a praktikována na desítkách
klinických pracovišť. Zatímco účinek farmak nastupuje po několika dnech až týdnech užívání,
výsledky mnoha studií ukazují, že zlepšení depresivních symptomů nastává již po jedné
hodině osvícení.
Světlo poznání
Zážitek světelné vize, společný mnoha duchovním učitelům a mystikům, má nejvyšší
symbolickou hodnotu ve všech velkých světových náboženstvích. Se symbolem světla je
spojováno poznání, zatímco temnota symbolizuje nevědomost. Osvícení je cílem života na
Zemi pro tisíce vyznavačů buddhismu. Na buddhistických chrámových freskách bývá
nevědomost symbolicky znázorňována na začátku cesty životem jako slepá žena. Pod vlivem
duchovní slepoty tápe, vytváří si klamný obraz sebe sama i světa. Ve vnitřním kruhu
tibetského "Kola života" jsou vyobrazené tři kořenové příčiny nevědomých bytostí jako tři
zvířata. Nevědomost znázorňuje černé prase. Podle prastarého učení dharmy nás tato
duchovní zatemnělost vtahuje do honby za prchavým štěstím a směruje mysl člověka
k nepravým hodnotám. U nevědomých bytostí ovládaných podvědomými žádostmi a klamy
vede nedostatek poznání ke zmatku, mentální sklíčenosti, zápasu o vlastnictví klamných věcí
a ke strachu ze ztráty toho, co bylo získáno.
Výstižný popis zážitku světla najdeme například ve spisech Hildegardy z Bingen: "Od svého
dětství vidím stále světlo ve své duši, avšak ne zevníma očima a také ne prostřednictvím
myšlenek svého srdce; na tomto vidění se nepodílí ani pět zevních smyslů...Světlo, které
vnímám, není na žádném místě, je mnohem jasnější než oblak, který nese Slunce. Nemohu
v něm rozlišit žádnou výšku, šíři nebo délku... Co v takovém vidění vidím nebo se učím, to mi
zůstává dlouho v paměti. Vidím, slyším a vím současně, a učím se to, co vím, během
okamžiku...Nemohu v tomto světle rozeznat vůbec žádnou podobu, avšak spatřuji v něm
chvílemi jiné světlo, které mi bylo označeno jako živé světlo...Když se raduji ze zření tohoto
světla, zmizí z mé mysli všechen smutek a bolest..." (Hildegardin list mnichovi Wilbertovi
z Glembloux o jejích viděních z roku 1171.)
Carl Gustav Jung (1875-1961) ve svých spisech objasňuje světlo jako "magicky působící
symbol,...kterému rozumí nevědomí... Symbol je na jedné straně primitivním projevem
nevědomí, na druhé straně je ideou, která odpovídá nejvyššímu tušení vědomí." Světlo je
symbolickým ekvivalentem vědomí. Podle Junga je účinek zážitků světla " překvapivý potud,
že téměř vždy vyvolává řešení duševních komplikací a tím uvolnění vnitřní osobnosti
z chronických emocionálních a myšlenkových problémů, a navozuje tím bytostnou jednotu,
pociťovanou obecně jako osvobození. Toto světlo sídlí mezi očima."
Šišinka v dílech dávných učenců
Fyziologie nashromáždila poznatky o funkci šišinky teprve v posledních dekádách 20. století,
avšak tuto tkáň znali již antičtí učenci a její funkce byla námětem pojednání a výkladů
osobností tak významných, jako byli například Galén (129-cca. 210 n.l.), první anti-papež
Svatý Hippolytes z Říma (asi 170-235 n.l.), syrský filosof a lékař Costa ben Luca (asi 864-
923 n. l.), jehož práci Soul and Spirit přeložil později do latiny španělský lékař, který se stal
v létech 1276-7 papežem jako John XXI, či arabský lékař Ibn al-Jazzar (cca 900-980 n.l.).
Z díla slavného lékaře a filosofa Avicenny (980 - 1037) je zřejmé, že i on šišinku znal a její
správné funkci v těle přisuzoval značný význam, avšak největší diskuse patrně vyvolává
svými představami o významu šišinky filosof René Descartes (1596-1650). Proč poutala tato
tkáň o velikosti rýžového zrnka takovou pozornost lékařů, badatelů a filosofů od antiky po 17.
století našeho letopočtu? Proč upadla do nezájmu na dalších tři sta let?
Reminiscence dávných disputací o šišince souvisí s představami antických myslitelů o
vztazích mysli, těla a duše. Veliký řecký lékař Hippokrates vyslovil myšlenku " že naše
radosti, potěšení, smích a šprým, stejně jako naše smutky, bolesti, utrpení a slzy pocházejí
z mozku. Přes něj myslíme, vidíme, slyšíme a rozlišujeme ošklivé od krásného, špatné od
zlého, příjemné od nepříjemného". Učenci si představovali, že mozkem proudí pneuma
(quintessence), které postupuje z hrudi karotidami do mozku, tam je v mozkových dutinách
pročištěno, zjemněno a poté je z mozku vedeno dutými nervy do všech orgánů. Představu, že
mozek funguje jako jakási rafinérie pro pneuma - zdroj všech vjemů a pocitů, obsahující
"psychical spirits" přijali řečtí anatomové a tato teorie o sídle inteligence v mozkových
dutinách se udržela až do 17. století. Šišinka svojí polohou na stropě III. komory provokovala
patrně řecké anatomy k představě, že funguje jako záklopka, propusť, která reguluje průtok
pneumatu spojovacím kanálem.
O funkci "chlopně v kanálu mezi III. a IV.mozkovou komorou se vedly učené disputace po
celé dlouhé věky. Proč se funkcí šišinky zabýval i filosof a matematik, zakladatel moderního
analytického vědeckého myšlení, René Descartes (1596-1650)? Považoval šišinku za orgán,
který má důležitou funkci pro veškeré psychické schopnosti mozku. Na konci svých Principů
filosofie (1644) pak Descartes napsal: " Je třeba vidět, že lidská duše, ačkoliv vyplňuje celé
tělo, přece jen má své zvláštní sídlo v mozku, v němž nejen poznává a obrazně si představuje,
ale též pociťuje..." Descartovo odhodlání spojit duši s jedním místem v těle bylo zcela
originální a bezprecedentní. V následujích stoletích však novověká věda, která se vyvíjela na
základě karteziánsko-newtonovského paradigmatu odmítla nejenom rozsáhlé úvahy Descarta,
ale i samotnou duši. Ideálem objektivního vědeckého zkoumání se stalo zkoumání hmoty bez
vztahu k duši.
Závěrem
Filosof a katolík René Descartes zanechal novodobým přírodovědcům v pojednáních o šišince
odkaz, který museli odmítnout, protože by vnesl chaos do jejich rozumového uvažování,
kterému je naučil.
Nejnovější poznatky vědy přinášejí nezvratné a mnohočetné důkazy o tom, že funkční
význam šišinky překračuje naše veškeré představy. Hormony šišinky ovlivňují prakticky
všechny funkce a orgánové soustavy lidského těla. Některé mohou navodit stavy, které známe
z působení drog (LSD, harmalin). Jestliže nahradíme slovo "spirits" slovem hormon, pak
Descartes tušil funkci šišinky správně. Věda také potvrdila Descartovo přesvědčení, že šišinka
zpracovává informace ze zraku i ze sluchu. Již dnes můžeme částečně souhlasit s tím, že
šišinka představuje interface mezi makrokosmem a člověkem (mikrokosmem), bránu mezi
nebem a tělem, alespoň pokud se týká biologických rytmů. Pochopení plného významu
tvrzení dávných moudrých učitelů o šišince jakožto slavobráně mezi božským a lidským čeká
na změny našeho myšlení, na posun našeho současného paradigmatu, založeném také na
Descartově odkazu. Tajemství světla a léčení světlem má své kořeny v dávných esoterických
učeních všech nám známých kultur. Na aktivaci šišinky kladli důraz esoterici i alchymisté
všech dob. Terapii světlem rozpracoval ve svém díle i otec islámské medicíny Avicenna.
V současné době jsou skoro všichni neurobiologové přesvědčeni, že mysl je výsledkem
aktivity a vzájemných interakcí mnoha neuronálních obvodů, výlevů mediátorů a elektrických
změn na membránách neuronů. Někteří psychiatři však upozorňují na to, že serotoninová
hypotéza nevysvětluje uspokojivě, jak se může nedostatek serotoninu na synapsi proměnit
v chorobný smutek a beznaděj, v depresivní bludy nebo sebevražedné myšlenky?
Byla snad záře moudrosti kolem Siddharty Gautámy Buddhy pouhým utišením sérií
nervových vzruchů v parietálních lalocích jeho mozku? Byly snad hlasy, které slyšeli Mojžíš
a Mohamed na vrcholcích hor pouhými salvami nějaké skupiny neuronů v jejich mozku? Byly
snad Ježíšovy rozmluvy s Bohem pouhou mentální iluzí?
Jestliže se vrátíme ke zmíněným rozpakům nad tím, se kterou čakrou spojovat maličkou
šišinku, pak vězme, že obě hlavové čakry jsou spojeny s věděním, nalezením stavu štěstí,
klidu a míru, s nalezením přirozenosti své mysli. Jejich otevření znamená spojení vědomí
člověka s přírodou. Pro hledání řešení bych doporučila slova, kterými tibetský učitel učí žáka
nahrazovat statickou a anatomicky podloženou definici čaker či energetických kanálů definicí
dynamickou a duchovní (Góvinda, 1994): "Následovníci buddhistických tanter se nezabývají
tím, jak dalece souvisejí čakry s určitými orgány v těle, kolik má okvětních plátků ten který
lotos, které kvality se s ním spojují...vědí, že to vše je pouze pomocné a přípravné, že zde není
pevné skutečnosti, která by trvala nezměněná navždy. Považují tyto energie spíše za něco, co
je závislé na tom, co s nimi činíme, za něco, co sami vytváříme právě tak jako vytváříme svoje
vlastní tělo, v mezích určitých vnitřních univerzálních zákonů, v souladu s naším vývojem a
našimi karmickými předpoklady.... Není důležité, kde je lokalizována sušumná, protože se
nachází tam, kam řídíme hlavní proudění psychických sil. Sušumná může být jemná jako vlas,
jindy může být rozšířena do celého těla, takže vytváří jediný proud sil, plamen nejvyšší
inspirace, který překračuje veškerá ohraničení, stále roste, až vyplní celý vesmír."
Pro toho, kdo nikdy svojí sušumnu nerozšířil alespoň na celou Zemi a hledá ji pouze
v mrtvých tělech, jdou tyto úvahy za hranice "zdravého rozumu". Je ale dobře si uvědomit, že
"zdravý rozum" však není nic jiného, než přijaté schéma myšlení.
Není přece jen vysoká výskyt chorobných poruch nálady experimentálním důkazem toho, že
současný biomedicínský výzkum i současná didaktika ignorují lidskou duši? Není přece jen
důsledkem nedostatečné péče o naší mysl?

Cílem je syntetizovat informace získané o šišince mozkové, psychofarmakologické
molekule LSD a neurostransmiteru serotoninu. U všech těchto problematik byly provedeny
podrobné studie. Například existují rozsáhlé práce a výzkum o molekule LSD; šišinka
mozková byla studována rozsáhle; a dokonce i hormon serotonin byl zkoumán v laboratoři.
Ale existuje jen málo studií, které daly všechny tyto tři věci do vzájemného vztahu.
p>Russ McClay
19. března 1976
Šišinka mozková, LSD a serotonin
Následující text je pokusem o korelaci zdánlivě nesouvisejících materiálů do smysluplného
celku. Cílem je syntetizovat informace získané o šišince mozkové, psychofarmakologické
molekule LSD a neurostransmiteru serotoninu. U všech těchto problematik byly provedeny
podrobné studie. Například existují rozsáhlé práce a výzkum o molekule LSD; šišinka
mozková byla studována rozsáhle; a dokonce i hormon serotonin byl zkoumán v laboratoři.
Ale existuje jen málo studií, které daly všechny tyto tři věci do vzájemného vztahu.
Tento dokument si vyžádal mnoho výzkumu. Je výsledkem projití mnoha příruček, textů a
časopisů napsaných laiky i profesionály. Téměř veškerá dostupná literatura o LSD, serotoninu
a šišince mozkové byla napsána v jejich vědeckém názvosloví. I přes objem studií se o těchto
třech problematikách ví málo, což činí tuto zprávu cennou pro počáteční výzkum. Rozsah
informací, které tento text poskytuje, bude cenný pro skutečné hledače vnitřních transakcí,
tedy jemných metabolických procesů, které jsou ovlivňovány vědo
Stručná historie objevu šišinky mozkové
Šišinka mozková má velikost asi zrnka rýže. Proto byl její objev obtížný a přišel jako
poslední. Galen (2. století) byl pravděpodobně prvním, kdo ji popsal na západě. Myslel si, že
jde o záklopku, která reguluje proud myšlenek z bočních komor - kavit po stranách mozku.
(1) René Descartes, francouzský filosof, který učinil řadu poměrně pozoruhodných objevů,
napsal o šišince asi 1500 let po Galenovi. Podle Descartova názoru byla šišinka mozková
"sídlem duše". Také postuloval přímou spojitost mezi očima a šišinkou prostřednictvím
"strun" v mozku. A také, že šišinka funguje jako tlumočník, v podstatě hlavní tlumočník
vidění. Nejen že šišinka funguje jako tlumočník, ale také řídí svaly při reakci na předměty ve
viditelném poli. Descartes věřil, že je to prováděno prostřednictvím toku vzruchů
procházejících dutými trubičkami mezi šišinkou a svaly. (2)
Prvním člověkem, který přidělil šišince mozkové endokrinní statut, byl Otto Heubner, slavný
německý pediatr. V r. 1898 popsal předčasnou pubertu u chlapce, který měl na šišince nádor.
Aby se situace zmátla, objevily se zprávy o pacientech s opožděnou sexuální dospělostí, kteří
také měli na šišince nádor. V důsledku těchto zpráv, jakkoliv byly konfliktní, se dalších
padesát let věřilo, že šišinka má něco společného s řízením puberty.
Menší odklon od teorie puberty přišel v r. 1918, když Nils Holmgren, švédský anatom,
mikroskopem podrobně prozkoumal šišinku mozkovou žab a ostrounů. V těchto žlázách našel
buňky, které velmi připomínaly kónické buňky (na barvu citlivé fotoreceptory) retinální
povahy, na špičce žlázy. Kvůli podobnosti Holmgren tvrdil, že šišinka není vůbec žlázou, ale
že funguje u žab a ostrounů jako "třetí oko". Holmgren neprovedl žádnou studii šišinek savců.

Nové kolo výzkumu začalo v r. 1958, když Lerner a jeho tým z lékařské univerzity Yale
extrahovali látku, kterou nazvali melatonin, z šišinek dobytka. To přineslo další důkazové
informace u potvrzení hypotézy, že šišinka mozková je endokrinní žláza.
Další výzkum pomocí mikroskopu, tentokrát u šišinek savců, naznačil úzkou souvislost mezi
šišinkou a sympatickou nervovou soustavou. Odhalil také, že žádné buňky tohoto typu se
v sítnici nevyskytují, takže šišinka savců zdá se nepřipomíná strukturu třetího oka, která byla
uvedena u žab a ostrounů. (4)
Objev šišinky mozkové není očividně nový. Výzkum je roztříštěný kvůli spoustě
zainteresovaných profesionálů (např. teologů, biologů, endokrinologů a zoologů). V tuto
chvíli se lze jen dohadovat, že o této podivné šišince mozkové bude třeba napsat ještě hodně
historie. Snad v příštím historickém textu bude objev "spirituální" spojitosti šišinky
s mozkem.
Hvězdou tohoto pojednání je šišinka mozková. LSD a serotonin jsou brány v úvahu kvůli
svému záhadnému vztahu s šišinkou. Většina zjištění ohledně LSD a serotoninu se lépe
pochopí poté, co se nejdříve seznámíme epifýzou (šišinkou mozkovou).
Obecné umístění šišinky u různých zvířat
Indičtí jogíni, kteří používají meditace a cvičení třetího oka, říkají svým studentům o středu
mezi očima. To je stonek šišinky mozkové. Lze-li ve fyzickém mozku něco nazvat středem, je
to epifýza. U vyšších obratlovců se nachází mezi dvěma velkými hemisférami na předním
konci mozečku. Zdá se, že je to pozůstatek kdysi velké struktury. Je dosti podivné, že u
většiny savců přetrval. Pokud byste měli nakreslit pomyslnou čáru z prostředku vašeho čela,
překříženou čárou vedoucí skrz hlavu v rovině uší, dostali byste místo, kde se v těle šišinka
nachází. Zcela určitě je pohřbena hluboko ve velké hmotě neuronů známých jako mozek.
Jeden fakt okamžitě vyvolává zájem: šišinka, u vyšších savců, je spojena s mozečkem.
Mozeček je jednou z nejstarších struktur mozku. Skládá se ze dvou velmi spletitých hemisfér.
Jeho nejdůležitější funkcí je zdá se koordinace svalové aktivity v těle. (5) Taková aktivita je
iniciována impulzy vycházejícími z motorické oblasti předního mozku. Tyto impulzy nejen
putují míchou k motorickým neuronům, ale prochází také do mozečku. Jak jsou akce těla
prováděny, senzorické impulzy z proprioreceptorů, očí, polokruhových kanálů atd. jsou také
posílány do mozečku. Mozeček pak porovná informace o tom, co tělo skutečně dělá, s tím,
jaké dal přední mozek instrukce. (6) pokud se vyskytne diskrepance, mozeček pošle
modifikační signály přednímu mozku, aby mohly být poslány správné korekční signály do
svalů. Není překvapivé, že ptáci mají relativně velký mozeček, když vezmeme v úvahu, že
musí být schopni se pohybovat rychle a přesně trojrozměrným prostorem, zatímco my a další
pozemská zvířata trávíme většinu času pohybem po plochém povrchu. (7) Když uvažujeme o
umístění šišinky mozkové, mysleme si, že je poblíž horního konce míchy. Končí v nejstarší
anatomické oblasti mozku.
Může být užitečné zde poznamenat různé umístění šišinky u dalších zvířat. Nejoblíbenějším
stvořením při studiu třetího oka je leguán západní - sceloporus occidentalis. Tento malý
chlapík má nejen jemnou a funkční šišinku, ale také fotoreceptivní prvek laicky zvaný "třetí
oko". Šišinka leguána západního se nachází přímo na vrcholku hlavy. Malý otvor lze vidět na
lebce, "třetí oko" skutečně vyčnívá.
Tomuto malému ještěru je podobný jeho vzdálený příbuzný, pacifická stromová žába Hyla
Regilla, která má také šišinku na vrcholku hlavy. H. Regilla nemá otvor nebo optické čočky
leguána. Šišinka stromové žáby je sotva viditelná, kvůli mnoho podobným "hrbolkům" na
pokožce. Nicméně je funkční.
Dalším klasickým příkladem je pacifická mihule mořská - petromyzon marinus. Tato mihule
představuje nejnižší formu žijících obratlovců, kruhoústých, stvoření bez čelistí a končetin
velkého evolučního významu. (8) Minule má také viditelnou šišinku. V podstatě má dvě, obě
pohromadě. Šišinka mozková mihule je obvykle studována, když je mihule v larválním stádiu.
Tehdy je šišinka nejviditelnější.
A stejně jako stromová žába a leguán, i mihule má svoji šišinku nad mozkem. Budeme se
těmito třemi druhy zabývat podrobněji u optických kvalit jejich receptorů.
Po prohlédnutí embryonických důkazů by mělo být zjevné, že epifýza a její možné cesty je u
vyšších obratlovců napůl zakrnělá. Přestěhovala se z polohy nahoře do polohy pod a ve
středu.
Optické třetí oko v porovnání s endokrinní šišinkou
Tři živočichové, zmínění dříve (leguán západní, pacifická stromová žába a mihule) musí být
nyní prozkoumáni ohledně jejich příspěvku k výzkumu optického významu šišinky.
Od prvního objevu po dnešní zjištění zde byla otázka vztahu šišinky a světla. Jak romantické
je uvažovat o funkčním třetím oku obráceném do nebe a pozemní ochraně! Další zjevné
výhody souvisí s vlastnictvím takového receptoru.
U leguána západního (S. occidentalis) je šišinka spojena s temenním třetím okem temenním
nervem. Epifýza se nachází nad mozkovou kůrou a pod kostí lebky. Při velkém zvětšení lze
vidět ultra struktury rohovky, čoček a sítnice. Rohovka se skládá z vnitřní vysoce vláknité
vrstvy a epidermální vrstvy. Rohovka je spojena s čočkami, palisádou podlouhlých
cylindrických buněk, jejichž jádro leží na jejich bazálních koncích. Vláknitá kapsle obklopuje
oko a je spojena s pokožkou. Temenní nerv vychází ze sítnice, prochází kapslí a prochází
vzadu vrchem lebky a pak v zepředu do epifýzy a mozku. (9)
Víme, že temenní oko je funkční, protože dochází ke změnám elektrické aktivity, které lze
zaznamenat ze sítnice (ERG) nebo nervu temenního oka, když je světlo v oku zapínáno nebo
vypínáno. Je také zajímavé, že nedostatek vitaminu A způsobuje rozpad vnějších segmentů
receptorů třetího oka u S. occidentalis. Řekněme nyní, že třetí oko obsahuje na světlo citlivou
látku (nebo možní dvě látky), protože různě reaguje na krátké a dlouhé vlnové délky světla.
(10)
Když se podíváme na mnoho nákresů a náčrtků oblasti mozku různých stvoření, musíme si
povšimnout třetího oka u šišinky. V podstatě některá zvířata mezi těmito dvěma nerozlišují.
Navíc existuje relativně významný nerv, který vychází z temenního oka a vede do epifýzy.
Toto anatomické spojení zcela jistě naznačuje, že světlo vnímané třetím okem je posíláno na
překlad a ukládání. Literatura ve spirituální komunitě nemusí být příliš mimo, když tvrdí, že
šišinka je "věštírnou světla".

Ale z anatomie víme, že homo sapiens a všichni vyšší obratlovci nemají žádné vystupující
třetí oko. Mají šišinku, která je citlivá na světlo. (13) Ale je pohřbena hluboko v lůžku
kortikální tkáně.
Nedávné nálezy funkce šišinky a fyziologie
Protože světlo na této planetě je regulováno přechodem dne a noci, bylo by snadné rozlišit
takové cykly u šišinky a dalších žláz.
Existuje vztah mezi sexuálními hormony a fotoreceptivní kvalitou epifýzy. Tvrdilo se, že
jednou z funkcí šišinky u krys je fungovat jako endokrinní měnič, zprostředkovávající
působení osvětlení prostředí na pohlavní žlázy. (16) Podle informací je osvětlení vnímáno
rohovkou a nervové impulzy jsou přenášeny na šišinku mozkovou přes sympatický nerv.
Šišinka reaguje změnou v tvorbě metoxyindolů, ty vstupují do krevního řečiště a ovlivňují
endokrinní ekonomiku v těle. Metoxyindoly jsou syntetizovány šišinkou v nepřítomnosti
světla a pravděpodobně mají inhibiční efekt na pohlavní žlázy. (17)
Další zvláštní vlastností šišinky je produkce melatoninu a serotoninu. Serotonin je vytvářen
v zažívacím traktu a v šišince. Serotonin je další transmiter. Je jedním ze čtyř hlavních, tedy
jednou z nejběžnějších neurotekutin.
Zajímavou věcí u serotoninu je jeho přeměna na melatonin, ke které dochází chemicky
v šišince. Šišinka mozková je jedinou oblastí, které k tomu dochází. To má přímý význam u
toho, co se děje v larválních stádiích většiny obojživelníků. Je to známé jako blednutí.
Larvální formy obojživelníků prochází pozoruhodným blednutím, když jsou drženy
v temnotě. Podobou reakci vykazují mnohé ryby. (18) Je pravděpodobné, že blednutí je v jisté
míře důsledkem jistého poklesu uvolňování MHS (hormonu) v tmě, ale z větší části se věří, že
je to hlavní efekt výsledků uvolňování melatoninu z šišinky. (19)
Toto hypotetické schéma, prosazované Bagnarou a podporované dalšími (20) naznačuje, že za
tmy je šišinka stimulována uvolňovat melatonin, zřejmě šišinkový hormon, do obecného
oběhu. (21) Melatonin mají výrazný stahující efekt na dermální melanofory (pigmentové
póry), což vede k rychlému blednutí. (21) Zapojení šišinky do této reakce souvisí s dvěma
aspekty její fyziologie, vnímání světla a endokrinní funkcí. (22) Morfologické a
elektrofyziologické studie jasně zjistily, že šišinka může fungovat jako fotoreceptor, ale její
role jako endokrinní orgán je zastřenější, navzdory faktu, že vedlejší důkazy jasně naznačují,
že tomu tak je. (23)
První důkaz, naznačující že šišinka obsahuje humorální činidla, pochází z experimentů
McCorda a Allena, kteří učinili důležitý objev, že pulci prošli výrazným blednutím, když byli
krmeni šišinkami savců. (24) ale zamítli to jako neobvyklý farmakologický fenomén. Později
Lerner a jeho kolegové izolovali silnou "melaozóm hromadící látku" (hormon) z šišinek
skotu, kterou identifikovali jako melatonin. Od té doby byl tento indol nalezen v šišince
dalších zvířat (např. opic, krav, krys, ptáků a obojživelníků). Velký zájem vzbudil
pozoruhodný fakt, že relativně velké množství se nachází v postranních očích. (25) Postranní
oči, jakož i šišinky, obsahují všechny substráty a enzymy klíčové pro syntézu melatoninu.

Serotonin, LSD a epifýza (třetí oko)
V poslední část jsme popsali fyziologii serotoninu, šišinky mozkové a její syntézy hormonů
serotoninu a melatoninu. Serotonin je normální nezbytný transmiter elektrických impulzů
v synapsích (mezery mezi nervovými buňkami). Je zajímavé zjistit, že jisté halucinogeny mají
stejnou chemickou kostru, jako serotonin. (29) To neurology opravdu nepřekvapuje, protože
fakt psychedelicky vyvolané psychózy byl znám.
Jak bylo zmíněno, serotonin je jedním ze čtyř hlavních neurotekutin či neurotransmiterů
nervového systému vyšších obratlovců. Zmínil jsem se o umístění tvorby serotoninu a
poznamenávám zde, že serotonin je přepravován prostřednictvím krevního řečiště k nervovým
buňkám v těle, ale především k neuronům mozku. Zde se hromadí ve své nejmenší
molekulární formě. Molekulový serotonin je používán nervovými buňkami pro šíření
elektrických impulzů přes synaptickou mezeru (což je mikromezera mezi každým spojením
každé nervové buňky v celém nervovém systému). Tyto impulzy putují po nervových
buňkách a prochází elektrochemickými procesy v iontových formách vápníku a draslíku
(dvou klíčových látek nervového systému), dokud nedosáhnou konců buněčných dendritů. Po
dosažení konce jsou elektrické impulzy převáděny na neurochemický serotonin. Ten je pak
"vymačkán" do mezibuněčného prostoru, aby se spojil a dosáhl druhé strany, což je počátek
dalšího nervového soma (lemu nervové buňky). (30)
Několik molekul může proniknout tím, co je v biologii známé jako "mozko-krevní bariéra".
Ty pak jsou přímo k neuronům. Pak je to otázkou jejich schopnosti napodobit jeden
z neutransmiterů. Naše neurony mají pro tento typ situace bezpečnostní zařízení.
Neurotransmitery mají jedinečný molekulární tvar a mohou zapadnout pouze do specifických
štěrbin na synaptickém povrchu. Mysl měnící drogy působí pomocí napodobování jednoho
z neutransmiterů.

Šišinka podvěsek mozková 2 část

4. října 2012 v 19:17
Používáním radioaktivních molekul označených LSD byla věda schopná sledovat průběh
LSD různými kanály a cestami v těle. Bylo zjištěno, že poté, co si vybere jisté oblasti
v různých částech mozku, migruje pak do sekcí s méně otisky, například do pravé hemisféry,
tak zvaného kreativního centra. Přesměrováním vědomí do nedotčených částí kortexu, člověk
hypoteticky zažívá svět jinak, a odtud pochází řada interpretací, které poskytli dotázání
psychedeličtí cestovatelé o svém "výletě". Kvůli antagonistickému efektu LSD na serotonin a
samotnou šišinku mozkovou by se zdálo celkem pravděpodobným, že existuje chemický
vztah mezi duševní nemocí a nedostatkem serotoninu. (31) Ale intravenózní dávky byly
podány lidem, a nebyly zaznamenány žádné psychedelické efekty. (32) Samotný melatonin
má stejnou indolovou strukturu jako LSD. Opravdu zajímavé!
Spekulace
Mám u účinnosti meditace na praktikující pár spekulativních konceptů. Mám hypotézu, že
provádění různých technik dýchání, při soustředění se třetím okem (pseudomístem šišinky),
nevyhnutelně a nepostřehnutelně stimuluje šišinku, aby vytvářela méně melatoninu a
serotoninu, což pak mění vědomí, vytváří přirozeně dynamickou statiku skutečně
nábožensko-spirituální zkušenosti. Skutečně nyní víme, jak hraje světlo důležitou roli
v šišinkové produkci různých hormonů a s neurotransmitery souvisejících molekul, a můžeme
to volně spojovat se "světlem". Které často doprovází člověka během osamělých "meditací
třetího oka". Mnozí byli tohoto světla v minulosti svědky a mnozí budou svědky. (33)
Centrum mozku sahá do dvou menších kanálů vlevo a vpravo;
levý je tai chi (nejvyšší konečný) a pravý je ch'ung ling (nehmotný duch); jsou spojeny
s centrem t'ien (nebeské údolí) nad nimi a s centry yung chuan (bublající duch) v chodidlech,
a pak probíhají srdcem v hrudi.
Tao Ching říká: "Příroda je v srdci a manifestuje se prostřednictvím očí; život je v podbřišku
a manifestuje se prostřednictvím genitálií."
Příroda je spirituální vitalita v srdci, která se manifestuje prostřednictvím dvou kanálů
z centra mozku. Takže když je zrak soustředěn na místo mezi očima, světlo přírody se
manifestuje, a po dlouhém výcviku se sjednotí s (věčným) životem, aby se stalo celkem. Toto
sjednocení se nazývá vidění skrz prázdnotu, která není prázdná, a ten, kdo není probuzený do
této jednoty, nedosáhne v praxi ničeho.
Otázka: Když jsem se učil meditaci, byl jsem vyzýván, abych oprostil své srdce (dům ohně) o
všechny myšlenky, nastavil svoji mysl na kultivaci přírody a otevřel své oči, abych hleděl do
prázdnoty správným způsobem; vysvětlíte mi to vše prosím?
Odpověď: Vidět prázdnotu jako neprázdnou je správné a vidět prázdnotu jako prázdnou je
nesprávné, protože selhání u vrácení se do centra (tsu ch'iao) (které není prázdné) brání, aby
se světlo vitality manifestovalo. Pod srdcem a nad genitáliemi je prázdný prostor, kde se
spirituální vitalita manifestuje, aby vytvořila kavitu. Když se duch a vitalita vrátí do této
kavity, spirituální vitalita stoupne do formy kruhu (světla), který není prázdný. Prázdnota,
která nevyzařuje, je relativní, ale prázdnota, která vyzařuje, je absolutní. Absolutní prázdnota
není prázdná, jako relativní prázdnota. Prázdnota, která není prázdná, je spirituální světlo, což
je duch-vitalita, která pramení ze žlutého síňového centra (huang ting či střední tan t'ien
v solar plexus).
Můj mistr Liao K'ung řekl: "Když se zlatý mechanismus (alchymie) začne pohybovat a
vydává záblesky světla, síň prázdnoty (hsu stih, tj. srdce bez pocitů a chtíče) bude osvětleno
bílým světlem, které odhalí záhadnou bránu (hsuan kuan), jejíž přítomnost neznamená
prázdnotu."
Člověk žije a umírá kvůli této nehmotné vitalitě ducha; žije, když je přítomná, a umírá, když
je rozptýlena. Takže se říká: "Duch bez vitality; nečiní člověka živým; a vitalita bez ducha
nezpůsobuje, že umírá." Prenatální duch v srdci je příroda a prenatální vitalita v podbřišku je
život; pouze když se duch a vitalita spojí, lze dosáhnout skutečného úspěchu.
Otázka: Vysvětlíte prosím rčení: "Pokud člověk dosáhne původní kavity ducha (tsu ch'iao,
v centru mozku mezi očima), najde zdroj nesmrtelného dechu."?
Odpověď: Pozemský člověk, který objeví původní kavitu ducha, je opravdu velmi vzácný. Je
pod nebesy (vrcholkem hlavy), nad zemí (podbřiškem), západně od slunce (levé oko) a
východně od měsíce (pravé oko). Za záhadnou branou (hsuan kuan) a před duchem údolí (ku
shen) je skutečná příroda (chen hsin), která je zdrojem skutečného dechu (chen hsi). Ačkoliv
tento skutečný dech souvisí s postnatálním dechem - ten vychází a vchází ústy a nozdry,
nemůže dosáhnout původní kavity ducha, aby se vrátil ke zdroji. Nesmrtelný dech, který
přichází z vnitřního (vitálního) čtyřnásobného dýchání (čtyřnásobný dech se skládá z vdechu
a výdechu s odpovídajícím vzestupem a sestupem vitality v mikrokosmickém orbitu), a
nikoliv přes nos a ústa, se může vrátit ke zdroji.
Ve vašem hledání nesmrtelného dechu byste měli regulovat postnatální (řádné) dýchání,
abyste našli jeho zdroj. Tento nesmrtelný dech je skryt v původní kavitě ducha a je geniální a
nerozptýlí se, když je postnatální (řádné) dýchání dobře regulováno. Takže mistr Liao Jen
řekl: "Když se vitalita vrátí do původního oceánu (svého zdroje), život se stane
neohraničeným."
V tomto centru je perla velikosti zrnka rýže, která je centrem mezi nebem a zemí
v lidském těle (tj. mikrokosmu); je to kavita prenatální vitality. Vědět, kde se nachází, nestačí,
protože neobsahuje podivuhodné světlo přírody, které je symbolizováno kruhem.
Proto během výcviku by obě oči měly být obráceny dovnitř do centra (mezi a za nimi), aby
spočinuly na této jednotě, která je držena v původní kavitě ducha (tsu ch'iao) bez napětí a
relaxace; nazývá se to fixování ducha v původní kavitě, která by měla být tam, kde je
kultivována příroda, a kořenem, ze kterého vyvěrá (věčný) život. (34)
Výše uvedené je překlad velmi starého čínského rozhovoru mezi mistrem a studentem,
konverzace, která ilustruje, že existovali a existují někteří, kdo znalosti o šišince mozkové dali
k užitku tím, že se soustředili na místo, které jsme popsali celkem podrobně. Ti, kdo tyto
informace také používají, budou přímo měnit svoji biochemickou rovnováhu k lepšímu.
Udělám další krok do spekulativní ideologie. Je mým předpokladem, že existuje světlo, které
prostupuje dokonce i do nejhlubších nervových tkání. Věřím, že to má přímý vliv na
fyziologii šišinky mozkové, která pak ovlivňuje organismus jako celek.

Herophilus si povšiml, že malý šišinkový útvar je jen jeden, na rozdíl od dalších struktur
mozku, které mají zrcadla v levé a pravé polokouli. Je to první žláza, která se utváří v plodu, a
je rozpoznatelná již ve 3 týdnech. Je také silně živena. Šišinka mozková je zásobována
nejlepší krví, kyslíkem a směsí živin, v lidské anatomii dostupných, hned po ledvinách
(jejichž funkcí je filtrovat nečistoty z krve). Díky této jedinečné a zvláštní anatomické
konfiguraci Herophilus správně došel k závěru, že hraje značnou roli ve vědomí a je branou
do našeho skutečného já.
Herophilovi je připisován "vynález" vědecké metody, dogmatu každého dnešního výzkumu,
tedy z postulování teorie a provedení experimentů, aby se potvrdila nebo vyvrátila. Je pak
ironické, že vědeckému výzkumu šišinky mozkové se bylo pečlivě vyhýbáno, kvůli její
spojitosti se "spirituálním" fenoménem - u kterého není možné empirické prověřování.
Teprve nedávno se vědci začali zajímat o získání větších znalostí o této záhadné žláze.
Herophilus napsal o anatomii mnoho svazků a ilustroval je, stejně jako Leonardo da Vinci
činil o mnoho století později, ale jeho práce bohužel nepřežila zničení velké knihovny
v Alexandrii, kde byly uloženy.
Třetí oko
V r. 1884 oblast komparativní anatomie odhalila důkazy, že lidské orgány lze vystopovat až
k nižším obratlovcům. F. Ahlborn zjistil, že šišinka mozková byla původně fotoreaktivním
orgánem, u ryb a obojživelníků, a někdy se nacházela mimo lebku, těsně pod pokožkou. Její
funkce coby spouštěče reprodukce byla zaregistrována zhruba o 70 let později. Šišinka
mozková je zodpovědná za vyhodnocování délky dne a noci, výpočet správného období pro
páření a nárůstu sexuálního puzení.

Vliv fluorizace na lidský organismus

4. října 2012 v 18:56 | překlad www.osud.cz
Nacističtí vědci byli propašováni do USA přes Kanadu, v rámci operace Paperclip, na konci
druhé světové války. Tyto zrůdy provedli během války mnoho experimentů na mužích,
ženách a dětech, včetně nuceného krmení a vstřikování smrtících jedů. Jedním z takových
jedů byl fluorid. Že některé takové experimenty byly provedeny na příkaz "vnějších" sil (viz
3. Říše) není žádným tajemstvím. Podivné tedy je, že po válce začaly USA, následované
Evropou, přidávat do dodávek vody fluorid. Jak uvidíte, fluorid je chemická sloučenina
používaná pro "oblbování" populace, je opakem stimulantu, zanáší šišinku mozkovou a činí
lidi méně citlivými a více povolnými. Jde o vědomou otravu celých populací. 66% pitné vody
v Americe je kontaminováno fluoridem. Zubní pasta obsahuje 0,04 ppm fluoridu a je na ní
napsáno varování "po spolknutí vyhledejte lékaře". Voda obsahuje mezi 0,75 a 1,2 ppm
fluoridu a teče z našich kohoutků… zjistěte si to! Americká stomatologická asociace (AAP) a
Světová zdravotnická organizace (WHO), mimo dalších národních a mezinárodních
organizací, fluorizaci vodu podporují.
Fluorid
Především, fluorid je smrtící jed
Co máte ve vodě? - bezohlednost fluorizace
Většina z nás ví, že fluorid je v naší zubní pastě.
Je také přidáván do vody a obvykle jde o kyselinu hexafluorosiciovou (H2SiF6) nebo
hexafluorosilikát sodný (Na2SiF26).
Je dáván do zubních past a ústních vod, aby zabránil kažení zubů, ale je také přidáván do jedů
na krysy a insekticidů.
Když někdo, typicky dítě, fluorid spolkne, dostane se do žaludku a vytváří tam kyselinu
fluorovodíkovou, která může dráždit a narušovat žaludeční stěny.
Jakmile zažívací trakt fluorid absorbuje, způsobí, při nejmenším, silné bolesti žaludku a
průjem.
Může způsobit závažné problémy u zažívacího traktu, a někdy dokonce záchvaty, při dávce
nad 3 mg/kg. Při dávce 5 až 10 gramů u dospělého, nebo 500 mg u dítěte, může otrava
fluoridem poškodit hlavní orgány a způsobit smrt…
Méně bezprostřední forma fluoridové toxicity může být následkem pití nadměrně
fluorizované vodu po delší dobu - jako roky.
U tohoto typu otravy fluorem jsou nejběžnějšími hlášenými účinky zubní a kostní fluoróza -
stav, který oslabuje zuby a kosti, ironicky…
V nadměrných dávkách způsobuje fluorid zdravotní problémy, takže proč riskovat?
Je možné, že pokračují v tom, co Mengele začal v Německu?
Fluorid a šišinka mozková
Až do 90. let nebyl proveden žádný výzkum, aby se zjistil účinek fluoridu na šišinku
mozkovou - malou žlázu, nacházející se mezi hemisférami mozku, která reguluje tvorbu
hormonu melatonin.
Melatonin je hormon, který pomáhá regulovat nástup puberty a pomáhá chránit tělo před
poškozením buněk způsobeným volnými radikály.
Nyní je známo - díky pečlivému výzkumu dr. Jennifer Luke z anglické univerzity Surrey - že
šišinka mozková je primárním cílem hromadění fluoridu v těle (ale nevěděly elity o tomto
účinku již dříve, nakonec přijímají pokynu od těch, kteří to vědí… nacistických vědců
propašovaných do USA v rámci projektu Paperclip po skončení druhé světové války, kteří
prováděli experimenty s ovládáním mysli na nic netušících subjektech roky. Otrava fluoridem
je na seznamu vysoko).
Měkká tkáň šišinky dospělého zápaďáka obsahuje více fluoridu, než jakákoliv měkká tkáň
v těle, díky rokům nedobrovolné konzumace (300 ppm fluoridu je schopno zastavit tvorbu
enzymů).
Šišinka mozková také obsahuje tvrdou tkáň (krystaly hyroxyapatitu), a tato tvrdá tkáň
akumuluje více fluoridu (až 21,000 ppm), než jakákoliv jiná tvrdá tkáň v těle (např. zuby a
kosti).
Po zjištění, že šišinka mozková je hlavním cílem akumulace fluoridu u lidí, dr. Luke provedla
experimenty na zvířatech, aby zjistila, jestli může mít akumulovaný fluorid vliv na fungování
této žlázy - konkrétně na regulaci melatoninu.
Luke zjistila, že zvířata po podání fluoridu mají nižší hladinu melatoninu v oběhu, a odrazilo
se to v nižší hladině melatoninových metabolitů v moči. Tato snížená hladina melatoninu
v oběhu byla doprovázena - jak bylo možné očekávat - dřívějším nástupem puberty u
fluoridem krmených samic.
Dr. Luke shrnula svá zjištění u lidí a zvířat následovně:
"Nakonec lidská šišinka mozková obsahuje nejvyšší koncentraci fluoridu v těle. Fluorid je
spojován s potlačenou syntézou melatoninu v šišince a urychluje nástup sexuální dospělosti u
samic. Výsledky posilují hypotézu, že šišinka hraje roli v načasování nástupu puberty."
Současné informace o roli šišinky u lidí naznačují, že jakákoliv látka, která ovlivňuje funkci
šišinky, ovlivňuje zdraví lidí mnoha způsoby, včetně:
· ovlivňuje sexuální dospívání
· metabolismus vápníku
· funkci příštítné žlázy
· post-menopauzální osteoporózu
· rakovinu
· psychiatrické nemoci
Fluorid je nyní vnášen do mnohem ranějších stádií lidského vývoje, než kdy předtím, a
následně mění normální fluoridovou farmakokinetiku u dětí.
Pokud se fluorid akumuluje v šišince, pak to poukazuje na nedostatek našich znalostí o tom,
jestli fluorid ovlivňuje fungování šišinky, nebo ne…
Mohou základní šišinkové buňky fungovat normálně v těsné blízkosti vysoké koncentrace
fluoridu? Chronické požívání nízkých úrovní fluoridu má škodlivé účinky na lidské zdraví, tj.
zvyšuje riziko rakoviny, ovlivňuje imunitní systém a urychluje proces stárnutí.
Proč jsme nuceni požívat jed na krysy, který má pochybné účinky na část mozku???
Možná, že odpověď leží v samotné šišince. Je cílem záměrně?
Hlavní žláza - třetí oko
"Třetí oko" Blavatské, šišinka mozková, nazývaná tak kvůli své podobnosti s borovou šiškou.
Veliká jen jako zrnko rýže byla dlouho perlou mnoha meditačních kurzů. Nachází se
uprostřed mozku a je mnohými ve východní kultuře a esoteriky považována za hlavní žlázu.
Viděli jste někdy šišinku v architektuře a divili jste se, co to má být? Organizátoři západní
kultury dokázali omezit veškeré znalosti o této žláze na lékařské učebnice a bláznivé
"léčitele", třetí oko? Myšlenka, že část našeho mozku je schopná spojit se přímo
s nadpřirozenem, by pobavila většinu naší společnosti. Šišinka mozková byla zobrazována
starodávnými (sumerskými, egyptskými, babylonskými) artefakty a malbami, což znamená,
že naši předci si její relevantnosti byli vědomi.
Jak je to možné? Očividně byli mnohem více "naladěni", než zaměstnaný moderní člověk
s kontrolovanou myslí (z definice je naše mysl manipulována, roto kontrolována). Zakrnění
této kdysi aktivní části našeho mozku bylo záměrné, protože tato část mozku by nám
umožnila vidět skrz materialistickou společnost, u které nám byl vymyt mozek, abychom ji
akceptovali jako realitu.
V kontrastu s tím okultisté, esoterici a východní náboženství ctí a praktikují zdokonalování
vnímání hlavní žlázy, která je známá také jako:
· Třetí oko
· Sídlo jasnozřivosti
· Oko Ra
· Sídlo duše
· Paní žláza
Metafyzici v celé historii nazývali šišinku mozkovou třetím okem a sídlem duše. Východní
náboženství /především buddhismus, ale i jiná) učí, že všechny klíčové parapsychologické
energie jsou channelovány z čaker do šišinky mozkové (hlavové čakry). Třetím okem je
nazývána také proto, že její struktura připomíná fyziologickou stavbu našeho normálního oka:
má membránu, která funguje jako sítnice, má tekutiny a také má tyčinky a buněčné prvky,
jako normální oko.
Neměli bychom opomíjet relevanci této malé části našeho mozku. Byla tam umístěna
z nějakého důvodu, přišli jsme o její pohled, protože byl omezen a ukryt autory našeho
vzdělávání, a byla představována jen jako nástroj mystiky, takže z ní bylo pro západní
biblické věřící učiněno zakázané ovoce.
Jejím skutečným úkolem, podle všech svědectví (včetně faktu, že ji zacementovávají a
zavírají fluorizací), je, že nám umožňuje spojovat se s naším stvořitelem - blokují ji záměrně.

Vyskytly se určité kontroverze ohledně aktivit přidávání syntetického fluoru do vodovodní
sítě a jinam, ale nejen to. Závažnost této otázky je větší, než nakolik většina lidí chápe.
Fluorizace je spolu s GMO a nakaženým nuceným očkováním jedním z největších zločinů
proti lidstvu.
Paul Fassa
Vyskytly se určité kontroverze ohledně aktivit přidávání syntetického fluoru do vodovodní
sítě a jinam, ale nejen to. Závažnost této otázky je větší, než nakolik většina lidí chápe.
Fluorizace je spolu s GMO a nakaženým nuceným očkováním jedním z největších zločinů
proti lidstvu.
Pochopení různých fluoridů
Existují dva typy fluoridů. Fluorid vápníku, který se vyskytuje přirozeně v podzemních
vodách, je relativně prospěšný. Nicméně příliš velká denní konzumace může vést
k problémům s kostmi nebo zuby. Vápník se používá pro léčbu otravy fluorem, když k ní
dojde. Tento zmírňující faktor naznačuje, že vápník v přirozeně vytvořeném fluoridu vápníku
neutralizuje velkou část toxických účinků fluoru.
Na druhou stranu typ fluoridů, přidávaných do vody a dalších nápojů a potravin, je odpadní
produkt jaderného, hliníkářského a nyní fosfátového (hnojiva) průmyslu. EPA zařadila mezi
jedy tyto: kyselinu fluorosilikátovou, silikofluorid sodný a fluorid sodný.
Pro tento článek budou pod pojem fluorid sodný zařazeny všechny tři. Fluorid sodný se
používá na trávení krys a jako pesticid. Podle vědecké studie provedené před několika lety,
Komparativní toxicita fluorových sloučenin, je průmyslový odpad, fluorid sodný, 85krát
jedovatější, než v přírodě se vyskytující fluorid vápníku.
Zdravotní rizika fluoridu sodného
Obecně se většina fluoridu, který se dostane do těla, snadno neodstraní. Má tendenci se
akumulovat v kostech a zubech. Nedávno bylo objeveno, že se akumuluje dokonce i v šišince
mozkové, nacházející se uprostřed mozku.
Tento důsledek zubní fluorózy, která vážně poškozuje zuby, v důsledku fluorizace byl
zdokumentován. Přesto Americká zubařská asociace (AMA) nadále mlátí do mrtvého koně a
propaguje fluoridy. Odmítají připustit, že místo aby zabraňoval rozpadu zubů, způsobuje
fluorid ještě větší poškození zubů.
Záplava fluoridu sodného ve vodě a potravinách vytváří také závažnější zdravotní problémy,
které nejsou široce publikovány, naopak jsou potlačovány. Nicméně mimo fluorózy nezávislé
laboratoře a renomovaní výzkumníci spojili z denním dlouhodobým používáním fluoridu
sodného následující nemoci:
· Rakovinu
· Genetické poškození DNA
· Poruchu štítné žlázy - ovlivňující celý endokrinní systém a vedoucí k obezitě
· Neurologické poruchy - pokles IQ a neschopnost se soustředit, letargie a únava
· Alzheimerovu nemoc
· Poruchy melatoninu, snižující odolnost vůči rakovině, zrychlující stárnutí, poruchy
spánku
· Vápenatění šišinky mozkové, které tuto žlázu nacházející se uprostřed mozku ucpe
Jak jsme k tomu přišli?
Podle investigativního žurnalisty Christophera Brysona, autora Fluorového podvodu, bylo
dostat velké množství fluoridu sodného do vody a potravin komplotem, sponzorovaným
průmyslem, který měl problémy se zbavit jedovatých materiálů.
Fluor byl nezbytný pro zpracování nebo obohacování uranu. Fluor vynášející propaganda
začala během projektu Manhattan ve 40. letech. Účelem bylo přesvědčit pracovníky a místní
v oblasti v Tennessee, kde se nacházela největší jaderná fabrika, že fluor je nejen bezpečný,
ale že je dobrý pro zdraví zubů dětí.
Na počátku 50. let notoricky známy mistr komplotů a otec reklamy Edward Bernays
pokračoval v kampani za přidávání fluoridů do vody, v rámci experimentu výroby lidského
souhlasu! AMA se chopila zubařské záležitosti a začala přidávání fluoridu sodného do vody
podporovat. Těch pár nesouhlasných studií a zpráv bylo obvykle hozeno do koše. Tyto
nesouhlasné hlasy byly označovány za šarlatány, bez ohledu na jejich pověst.
Přibližně 2/3 dodávek vody v USA je promořeno fluoridem sodným. Fluorid sodný je běžný
pesticid. Takže se jeho reziduum nachází v některých potravinách. Některé limonády, balené
pomerančové džusy a dokonce lahvová voda pro děti obsahují fluoridová aditiva. Dávejte si
pozor a čtěte nálepky pečlivě.
Vyhnutí se fluorizaci
Mějte na paměti, že vaření jen zvýší koncentraci fluoridu ve vodě. Ale odstranění fluoridu
z vody z kohoutku není obtížné. Reverzní osmóza funguje při odstraňování fluoridů dobře.
Pokud vlastníte dům a máte pár dolarů na zbyt, můžete si to nechat nainstalovat pod dřez. Tak
pro vás bude odstraňování fluoridů z vody pohodlné.
Pokud nejste v takové situaci, sežeňte si pár velkých konví a naplňte je ze strojů pro reverzní
osmózu z prodejen se zdravou výživou. Existuje několik takových strojů, obvykle označených
reverzní osmóza, a obvykle berou mince. Takže je to nejpřístupnější a nejlevnější způsob,
pokud si ho nemůžete instalovat doma.
Fyziologický význam šišinky mozkové
Během 90. let v Anglii provedla Jennifer Luke první studii účinků fluoridu sodného na šišinku
mozkovou. Zjistila, že šišinka, nacházející se uprostřed mozku, byla cílem fluoridu. Prostě
absorbovala více fluoridu, než jakákoliv jiná tkáň v těle, dokonce více než kosti.
Díky významy šišinky pro endokrinní systém byly její závěry průlomové. Její studie poskytla
chybějící článek spojující značné fyziologické škody s fluoridem sodným, kde existovala
teorie, ale nebylo to dříve prokázáno pozitivně. Skutečný zdroj pro řetězovou reakci
zablokování endokrinní aktivity byl izolován.
Ale jedna dobrá zpráva. Časté vystavování se slunečnímu svitu, asi na 20 minut, pomůže
zvápenatělou šišinku stimulovat. Jen si nezapomeňte sundat klobouk. Je to důležitější, než si
většina myslí, protože šišinka silně ovlivňuje mnohé další enzymy a endokrinní aktivity,
včetně produkce melatoninu.
Spojitost s 2012
Nejdříve něco o 2012, o kterém jste již mnozí slyšeli. Podle Carlose Barriose, antropologa,
historika a výzkumníka, který byl zasvěcen jako mayský obřadní kněz a spirituální průvodce,
"antropologové navštěvují chrámy a čtou nápisy… ale nečtou znaky správně… Další lidé
píšou o proroctví ve jménu Mayů. Říkají, že svět 21. prosince 2012 skončí. Mayští starší kvůli
tomu zuří. Svět neskončí. Bude transformován".
Carlos Barrios dále říká, že tato transformace bude jak spirituální, tak fyzická. Přechod začal
v r. 1987. Říká, že jsme ve spirituálním přechodu z vlády materialismu, hrabivosti a
nepřátelství do nového období spolupráce a míru - ale ne bez obtíží. Stávající oligarchie je
s tím, co má, šťastná a nechce se toho vzdát, a je mocná. Mayové tvrdí, že 2012 označuje
konec období čtvrtého slunce a začátek pátého slunce.
Carlos zdůrazňuje, že nepřátelská revoluce proti vládnoucí třídě nebude fungovat. Je na těch,
kteří chtějí tento posun, aby se spojili s ostatními stejně smýšlejícími a začali aktivně vytvářet
sítě skutečné spolupráce. Staré se zřítí. Nové období začne bolestmi růstu, jejichž závažnost
závisí na naší schopnosti přijmout, co se děje, a jít s proudem. To, říká, si vyžaduje rozvoj
bezpodmínečné lásky, s otevřeným a jednoduchým srdcem, odpuštěním a spoluprací s méně
konkurence ega.
Spojení šišinky mozkové s touto záležitostí 2012
No, co to má vše společného s šišinkou mozkovou? Spoustu. Je považována mistry jógy,
včetně Paramahansa, autora Autobiografie jogína, za portál k vnitřnímu či vyššímu já.
Parapsychologové ji považují za spojení s vnitřními dimenzionálními zkušenostmi. Je
spojována s tím, co mnozí nazývají třetí oko nebo šestá čakra, což je brána do vyššího
vědomé a blaženosti.
A je klíčová pro podporování intuice, schopnosti, která bude během těžkých časů potřeba.
Takže je nezbytná si rozvinout spiritualitu, aby pomohla vytvořit lepší pochopení, přijetí
našich spolulidí a snadnější skupinovou spolupráci. Meditace je součástí tohoto rozvoje.
Spolu s trochou slunce, dobrým odpočinkem a potravou může způsobit, že se šišinka uvolní a
umožní otevření portálu.
Neobvyklý psychiatr, profesor medicíny na univerzitě v Novém Mexiku a praktikující
buddhista dr. Rick Strassman napsal knihu založenou na skutečných lidských studiích lidí pod
vlivem psychedelických drog, DMT, s názvem DMT, molekula ducha. Objevil, mimo jiných
věcí, že šišinka mozková je zdrojem produkce DMT během zrodu a smrti, a během zážitků
blízké smrti nebo mystických zkušeností. Tento chemický přístup podporuje názor, že šišinka
je portál, kterým duch prochází do dalších dimenzí, buď vstupuje do fyzické sféry, nebo ji
opouští.
Jihoameričtí a středoameričtí šamani používají ayahuascu, rostlinný lektvar, který stimuluje
DMT pro psychologické uzdravení a obřady spirituálního zasvěcení. Své obřady pomocí
ayahuasca rozšířili tím, že cestují po světě nebo otvírají svá místní zařízení pro domorodce.
Činí to urgentně v předjímání 2012. Jejich přáním je nakopnout a rozšířit vědomé jedinců, aby
se transformace vědomí usnadnila a její součástí bylo co nejvíce lidí.
Tyto informace mají spojit šišinku s fyzické sféry s vyššími stavy povědomí a dalšími
sférami. Podstatné je neobhajovat nebo neodrazovat od používání psychedelických drog, ale
povzbudit zdraví, meditaci a spirituální růst tím, že se šišinka udrží bez fluoru. 2012 se blíží.
Čas dát se do kupy!
Zdroj
překlad Osud 2011

Co nám říkají čísla - numerologie dle dne narození II.díl

4. února 2012 v 14:27 | internet

Den narození 16 - PŘÍMOČAROST
aktivita a ctižádost jedničky s harmonickou, láskyplnou šestkou míří k vlastní zkušenosti sedmičky, přímočaré a originální. Tito lidé si vytvářejí velmi pevné názory a dokážou se ozvat proti netoleranci, diskriminaci a jinému příkoří. Jsou nekonvenční, je v nich trocha exhibicionismu. Smysl pro detail, talent a láska k umění, nepochybný humor jsou vlastnosti, které patří k těmto jedincům. Mohou se angažovat v charitě a různých humanitárních nadacích, vše ve prospěch a pomoc potřebným. Jsou výkonní, zodpovědní a odhodlaní. Dokážou velmi precizně pracovat, což vyžadují i od ostatních. Občas mají tendence se stahovat do soukromí.
Dávají přednost partnerům silným a nezávislým. Jsou schopni hluboké lásky, snaží se udržet rovnováhu ve vztahu, ale nebývají přístupni kompromisu, vyžadují osobní prostor.
Uplatnění mohou nalézt v umění, sociálních službách, tam, kde se žádá pomoc druhým lidem, spisovatelé, novináři.
K negativním rysům povahy šestnáctky patří neústupnost, vnitřní nejistota, bývají mrzutí a nedůtkliví, panovační a příliš extravagantní. Někdy je těžké jim porozumět.

Známé osobnosti narozené 16. dne:
Jiří Voskovec, Jaromír Hanzlík, Josef Skupa,
Veronika Žilková, Michaela Dolinová, Dana Batulková
Madonna, Kate Moss, Charlie Chaplin, Stan Laurel, Oscar WildeDen narození 17 - ZDATNOST
Nezávislí, inteligentní, ctižádostiví a samostatní lidé, fyzicky i mentálně velmi zdatní. Ve své činnosti uplatňují své vůdcovské schopnosti, jsou velmi pracovití a výkonní, samostatní s touhou po nezávislosti. Zároveň jsou to lidé soucitní a citliví, zranitelní. Ve vztazích nalézají rovnováhu, svou zranitelnost skrývají, potřebují podporu milovaného partnera a svých blízkých, což je někdy těžké rozpoznat. Milují hudbu a tanec, sport, humor, rádi tráví čas ve společnosti svých přátel, jsou originální, mnohdy excentričtí a na druhé straně se projeví jako mlčenlivé, tajemné, melancholické povahy. Občas se potřebují sklidit do ústraní a srovnat si myšlenky. Vhodný je pobyt v přírodě.
Jejich účastná povaha najde uplatnění ve zdravotnictví, mezi fyzioterapeuty, také bývají skvělí léčitelé. Mnoho lidí se sedmnáctkou nalezneme mezi sportovci, tanečníky a hudebníky. Oplývají fyzickou krásou spolu s jistým éterickým vzezřením a závojem tajuplnosti.
Negativní vliv sedmnáctky s sebou nese nedůtklivost, proměny nálad, emocionální zvraty a hysterii, zlost a sklon k melodramatům, soužití s takovým člověkem může být velmi náročné.

Známé osobnosti narozené 17. dne:
Karel Heřmánek, Jiří Korn, Karel Höger, Rudolf Hrušínský, Josef Lada, Tomáš Berdych
Aňa Geislerová, Jiřina Jirásková, Bára Basiková, Chantal Poullain, Vlasta Chramostová
Rita Hayworthová, Robert de Niro, Sean Penn, Danny de Vito, Al Capone, Benjamin Franklin
Den narození 18 - ODPOVĚDNOST
zdatná, mimořádně schopná a silná osobnost s pronikavou inteligencí, nepokojnou myslí a touhou poznávat, studovat, debatovat o tématech, většinou duchovní povahy. Potenciál k získávání inspirace z vyšších zdrojů a schopnost zprostředkovat myšlenky druhým. Moudrost a důvěra, vážnost a odpovědnost. Tito lidé jsou vyhledáváni druhými a žádáni o pomoc či radu. Neumějí odříci pomoc, což může být zdrojem vyčerpanosti a melodramatickým způsobům chování. Pro svoji neklidnou mysl, přemýšlivost a analýzu trpí nespavostí. Velký smysl pro humor, neradi se nudí, jsou v neustálé činnosti. Jedinci, jež se mohou získat vyšších postavení.
Ve vztazích jsou ochranitelští a starostliví, citoví a vášniví partneři, očekávají věrnost a kladou důraz na poctivé a upřímné chování. Přitahují je lidé oduševnělí, s kterými navazují hlubší vztah. Povrchní vztahy je nezajímají.
Kdo využívá negativních rysů osmnáctky se jeví jako náladový, nervní, žárlivý člověk, se kterým je těžké vyjít. Často svého partnera podezírá a má velkou potřebu vědět, co se kolem děje. Občas se jich zmocní hněv a zuřivost.
18 je číslo karmického zatížení. Tito lidé by se měli vyvarovat negativního zneužití své moci a postavení.

Známé osobnosti narozené 18. dne:
Marek Eben, Miloš Forman, Ivo Jahelka, Zdeněk Podskalský, František Josef I.
Emília Vašáryová, Martina Navrátilová, Vendula Svobodová
Yoko Ono, Patrick Swayze, Robert Redford, Steven Spielberg, StalinDen narození 19 - ÚČASTENSTVÍ
aktivní, ambiciozní a rozhodná povaha s touhou po nezávislosti jsou rysem jedničky a moudrá, nezištná a chápající devítka, která neváhá pomoci druhým lidem. Výsledné číslo 10/1 dává tomuto jedinci velkou sílu zvládat problémy a překážky, nezávislost. Díky přítomnosti čísla 9 v ostatních lidech probouzí důvěru, proto jsou často žádáni o pomoc a tím se pozvedají nad svými vlastními problémy. Jsou mnohostranně nadaní, plni energie a kreativity, trpěliví učitelé.
Ve vztazích jsou velmi oddaní své rodině, ochránci, dělají vše pro spokojenost a blaho svých blízkých, jsou velkorysí. Pokud se dopustí nějaké chyby, dokáží přiznat svůj omyl. Jsou mimořádně trpěliví, ale pokud je ignorujete, lžete jim a podvádíte, okusíte jejich zlost a vztek. Občas je zde silný pocit osamělosti a izolace.
K negativním rysům tohoto čísla patří nebezpečná síla, náladovost, panovačnost, žárlivost. Tito jedinci se pak jeví jako velmi neurotičtí, sobečtí. Silná a nezávislá jednička spolu s nezištnou devítkou se může projevit jako nevyrovnaná energie, sklon k závislostem.

Známé osobnosti narozené 19. dne:
Zuzana Bydžovská, Simona Stašová, Zdena Studénková, Simona Krainová, Hana Mandlíková
Václav Klaus, Karel Svoboda, Lubomír Lipský, Martin Stropnický, Zbyněk Merunka, Milan Knížák
Cézanne, Richard Burton, Jack Canfield, Brežněv
Margot Hemingway, Janis JoplinDen narození 20 - INTUICE
S tímto dnem narození přichází cit a soucit, laskavost, takt, starostlivost, péče o druhé. Jedinci s dvacítkou číslem dne milují klid a harmonii, vyzařují jemnou auru, na kterou ostatní reagují a cítí se v jejich přítomnosti uvolněně a příjemně. Jsou romantičtí a působí zvláštním, éterickým dojmem. Díky přítomnosti nuly jde o velmi zvýšenou intuici a senzitivitu, je však znakem netrpělivosti. Jsou to lidé laskaví, oddaní, pokud nejsou vystaveni stresovým situacím. Z tohoto důvodu se můžou projevit jisté výbuchy zlosti a hněvu, emotivní reakce. Potřebují pocítit občasné uznání a podporu, jelikož sebedůvěra není jejich silnou stránkou. Rádi pracují v kolektivu, vyhledávají činnosti, kde se cítí být potřební a užiteční. Mají léčitelské vlohy, uplatnění naleznou ve zdravotnictví a humanitárních nadacích, ale i v oblasti umění, kde uplatní svoji intuici a vnímání, což dokáží bravurně ztvárnit ve svých rolích či dílech. Poezie, hudba jsou nejčastější orientací.
Vztah, partner a rodina jsou pro ně prioritou, špatně snášejí samotu, proto jsou šťastni v blízkosti svých nejbližších, což napomáhá jejich vnitřní vyrovnanosti. Jsou chápaví a laskaví, pro své blízké jsou ochotni udělat cokoliv.
K negativním rysům této povahy patří výbuchy hněvu, zlost, hysterie, netrpělivost, emotivní jednání a přílišná nerozhodnost. Jsou to lidé velmi zranitelní a důvěřiví.

Známé osobnosti narozené 20. dne:
Egon Bondy, Josef V. Myslbek, Julius Satinský, Jiří Grossman, Eduard Cupák, Hana Hegerová, Jana Brejchová, Eva Urbanová, Eliška Přemyslovna
Honoré de Balzac, Federico Fellini, Sophia Loren, Cindy Lauper
Den narození 21 - POCHOPENÍ
Tolerantní a citlivá osoba s vyvinutou intuicí. Umí se zorientovat v každé situaci, snaží se pochopit obě stránky věci. Odhodlanost dotahovat věci do konce bez vyvyšování se nad druhé. Dokáží s každým vyjít bez problémů, jsou diplomatičtí, je zde velká potřeba stýkat se s druhými lidmi a komunikovat, jsou velmi společenští, bystří a inteligentní. Jsou to tvořiví a vnímaví jedinci se značným osobním kouzlem, které přitahuje ostatní.
Ve vztazích jsou velmi ohleduplní, něžní a milující. Je snadné s nimi vyjít pro jejich přívětivost, dokáží si pohovořit o problémech a vyjasnit si danou situaci. Nejsou pomstychtiví, vždy se snaží upřímně říci, co jim leží na srdci.
K negativním rysům patří ostrý břitký jazyk a přílišná kritika, upovídanost, sklony vše rozebírat znovu a znovu, možné jsou i depresivní stavy.

Známé osobnosti narozené 21. dne:
Arnošt Lustig, Karel Dyba, Josef Bek, Lubomír Brabec, Daniela Kolářová, Slávka Budínová, Vlasta Parkanová, Ljuba Skořepová, Markéta Zinnerová
Hans Ch. Andersen, Johann S. Bach, Plácido Domingo, Timothy Dalton,
Kateřina Veliká, Goldie Hawn, Jane Fondová,Den narození 22 - VYTRVALOST
Velká síla a vytrvalost k dosažení svých plánů a cílů, metodický přístup k daným úkolům, organizační schopnosti a silná vnitřní ctižádost. Jsou to laskaví a citliví jedinci, s velkou intuicí a mimosmyslovým vnímáním, pro které je velmi důležitý vztah a především podpora partnera. Jsou velmi zranitelní, vše si berou příliš k srdci a vyznačují se nízkým sebevědomím, dělá jim problém se rozhodnout. Díky své zranitelnosti a citlivosti se stahují do sebe a mohou působit jako odtažití a nepřístupní, je to jen jejich způsob ochrany před citovým zraněním. Nevěří svým schopnostem, přesto jsou schopni dosáhnout velkého úspěchu a materiálního zabezpečení, což je pro ně velmi důležité a přináší jim to pocit bezpečí. Jsou to odpovědní pracovníci, snadno se dopracují k vůdčímu postavení. Svoji sílu a odvahu si uvědomují převážně v pozdějším věku. Přitahují je věci mystické a esoterického charakteru, vyzařují zvláštní, tajemné kouzlo. Milují hudbu, tanec, ale nalezneme je i mezi sportovci. Uplatnění naleznou v různých oblastech umění, především v hudebním průmyslu, v oborech ve spojitosti s přírodními styly, jsou skvělí léčitelé, v humanitárních oblastech a na místech, kde je se projeví jejich zodpovědnost a vytrvalost.
Potřebují vztah, ve kterém nalézají oporu, jsou milující, oddaní a s milovanou osobou téměř splývají, vnímají jej jako součást sebe sama. Milují dotyky a je pro ně důležitá sexuální stránka vztahu. Bývají vášnivými milenci.
Negativní osoba narozena tohoto dne je přecitlivělá, propadající přílišným emocím, velmi žárlivá a hysterická. Může se projevit jako výbušná, vztahovačná a útočná, která hromadí bohatství a bezohledně uplatňuje své cíle. Propadá iluzím a snílkovství.

známé osobnosti narozené 22. dne:
Dagmar Havlová-Veškrnová, Iva Bittová, Věra Špinarová, Barbora Hrzánová
Zdeněk Štěpánek, Josef Kemr, Miloš Kopecký, Arnošt Goldflam, Eduard Haken, Václav Fischer, Petr Spálený
Catherine Deneuve, Meryl Streep, Sarah Bernhardtová, Naomi Campbell
Deepak Chopra, Claude Debussy, Charles de Gaulle, Frederyk Chopin, Niki Lauda


Den narození 23 - SAMOSTATNOST
Vysoce senzitivní bytost toužící po lásce a pochopení, romantickém vztahu a na druhou stranu vyžadující volnost a osobní prostor. Pocit svazování a jakýkoliv projev omezení je přímo děsí, rádi si o svých záležitostech rozhodují sami. Rady typu jak a co udělat, přestože jsou dobře míněny, nemají u těchto jedinců šanci. Jsou kreativní, mají řídící schopnosti a jejich výrazným rysem je bystrost a společenská orientovanost, komunikace. Rádi cestují, poznávají a získávají nové a nové informace a zážitky, jsou vtipní. Tato vibrace čísel přináší vnitřní konflikt a nejistotu svým zrozencům, kteří si občas nevědí rady, zda-li poslechnout intuici či rozum. Z toho pramení jistá nerozhodnost a nestálost, občas je těžké jim porozumět. Značná část lidí s tímto datem narození nerozumějí sami sobě, nevyznají se ve svých citech a občas si v tomto směru cosi namlouvají, jejich city nemusí mít dlouhého trvání. Rádi ale vyslechnou druhé a dokáží poradit, jsou upřímní.
Vynikají tam, kde je nerozptylují a nesvazují žádné citové rozpory. Jsou skvělí v podnikání, kde uplatní svoji skvělou schopnost komunikace a inteligenci, jsou neustále plni nápadů. Vyhovuje jim takové povolání, které je spojené s cestováním, kdy se poté rádi vracejí ke svým partnerům.
Ve vztazích potřebují prostor, rádi smetají problémy pod stůl a neradi je řeší. Partner by měl být velmi tolerantní.
Co se týče negativních projevů těchto jedinců, často to bývá přílišná kritika a břitký jazyk, sobeckost a značná necitelnost, faleš, emotivní chování a výbuch zlosti. Má potřebu se občas vzdálit ze svého domova a jít za novým dobrodružstvím, posléze se opět vrací.

Známé osobnosti narozené 23. dne:
Michal Horáček, Jiří Menzel, Václav Neckář, Josef Čapek, Felix Slováček, Jiří Stivín, Peter Fonda, Julio Iglesias
Heidi Janků, Joan Collinsová, Joan Crawfordová, Miley CyrusDen narození 24 - PŘÍVĚTIVOST
Citlivost a intuice dvojky spolu s praktickou, vyrovnanou čtyřkou oscilují k harmonii láskyplné šestky. Kamarádství, něha, starostlivost, ochota pomáhat, vyslechnout a být nablízku patří k těmto lidem. Kdekoliv se objeví vibrace čísla šest, má velký vliv na lidi kolem sebe díky svému smyslu pro harmonii a krásu, jsou to lidé vyzařující příjemnou a láskyplnou energii. Tito jedinci touží po klidném, bezpečném zázemí, stabilitě a vyrovnaných vztazích. Rodinný život je pro ně prioritní, dokáží se pro své blízké angažovat s maximálním nasazením, jsou ohleduplní a snášenliví. Mají silně vyvinuté sociální cítění, snadno na ně můžeme narazit v humanitárních organizacích, nadacích a charitě, sociálních službách, zdravotnictví, bojují za lepší životní prostředí, nacházejí se všude tam, kde je třeba pomoci druhému. Vzhledem ke své lásce ke kráse a umění, se mohou uplatnit co by malíři, sochaři, herci, módní návrháři, v bytovém designu a podobným činnostem. Milují děti, jsou z nich vynikající učitelé. Je pro ně těžké vyrovnat se s jakoukoliv situací, která se dotýká jejich citů. Přestože jsou silní a vytrvalí, často podléhají stresu, jsou zranitelní a může se u nich prokazovat nízké sebevědomí. Z tohoto důvodu mohou i onemocnět a pod vládou stresu nejsou schopni vůbec pracovat, mají sklon k unáhlenému jednání.
Pokud jedinec využívá negativní stránky vibrace čísel dvě, čtyři a šest, projevují se jako přecitlivělí, příliš důvěřiví a naivní, žárliví se sklony k citovému vydírání. Na druhé straně jako osoba bezohledná a odbojná.

Známé osobnosti narozené 24. dne:
Jiří Bartoška, Vlastimil Harapes, Jan Rosák, Svatopluk Beneš, Alfons Mucha, Jan Musil,
Jiřina Steimarová, Hana Vítová, Helena Vondráčková, Yveta Blanarovičová,
Nastassja Kinská, Barbra Streisand, Priscila Presley, Dale Carnegie, Bob Dylan, Alexandre Dumas st.


Den narození 25 - NENÁROČNOST
Citová, senzitivní a emocionální hloubka, chápavost a mírumilovnost. Jsou to lidé toužící po blízkosti partnera, vztah je pro ně velmi důležitý a je velmi hluboký. Jsou skromní a nenároční. Vibrace čísla pět s sebou přináší svobodomyslnost a touhu po nezávislosti, což se u některých jedinců může projevit obzvláště pokud je přítomno více nezávislých čísel. Potřebují výzvy, změnu a vzrušení, jdou cestou vlastní zkušenosti a dokáží být nekompromisní. Bytosti velmi zábavné se smyslem pro detail, rádi v žertu napodobují druhé, úžasní komici. Jsou nadaní, proto je nalezneme v řadách hudebníků a umělců, patrný melodramatický rys. Jejich úkolem je překonávat zklamání a poučit se z vlastních chyb. Tato vibrace nabízí duchovní moudrost, mohou najít uplatnění v léčitelství a zdravotnictví. Nešetrnost a nespravedlnost se jich hluboce dotýkají, mohou být skvělými právníky či se prosazují za práva druhých.
V partnerském vztahu jsou účastní, starostliví a mají pochopení pro problémy svých blízkých i ostatních lidí. Vibrace dvojky přináší éterický půvab a pětka kouzlo osobnosti.
Vždy záleží na ostatních číslech v datu. Pokud je přítomno více citových čísel, je tento jedinec skromný, tichý a klidný a v přítomnosti čísel nezávislých jde o jedince, který upřednostňuje svobodu a nezávislost.
Negativním rysem této vibrace je neschopnost řešit citové problémy ve vztahu, nedůtklivost, sklony k závislostem, za vypjatých okolností i sklon k násilí, nervozita.

známé osobnosti narozené 25. dne:
Eliška Balzerová, Tereza Pergnerová, Josef Dvořák, Boris Rösner, Michal Dočolomanský, Peter Dvorský
Ella Fitzgerald, Aretha Franklin, Claudia Schiffer
Humphrey Bogart, Sean Connery, Michael Douglas, George Harrison, Enrico Caruso, Carlos CastanedaDen narození 26 - VNITŘNÍ SÍLA
Lidé laskaví, účastní a starostliví s vnitřní sílou, která jim pomáhá překonávat překážky a obtížná období v životě. Velká vnímavost a dar intuice, mentální bystrost spolu s organizačními schopnostmi poukazují na možnost dosáhnout vůdčího postavení. Vynikají v jakékoliv činnosti, tyto osoby můžeme nalézt jak v řadách politiků, vojska, tak i mezi spisovateli, vědci a finančníky. Jsou kreativní a oplývají různými talenty, setkáme se s nimi v řadách umělců. Dokáží být velmi ctižádostiví a nezávislí, střeží si své soukromí a oddělují práci od osobního života. V jádru jsou to velmi citliví lidé, kteří potřebují jistotu ve vztahu, pocítit podporu partnera, láskyplný vztah a především stabilní rodinné zázemí. Jsou velkorysí, obětaví a vřelí, i když při pocitu využívání ze strany druhých neváhají zaburácet. Přítomností éterické dvojky, smyslným kouzlem opředené šestky a zemité krásy osmičky dostáváme zajímavé, charismatické a přitažlivé osoby. Karmická osmička přináší ponaučení o rovnováze. Tam kde převládne chamtivost a přílišná ctižádost s touhou po moci nad ohleduplností a laskavým přístupem k druhým lidem, dostáváme osobu velice arogantní.
K negativním aspektům povahy, které někteří jedinci mohou využívat je přílišná zranitelnost a nízká sebedůvěra a na druhé straně, kromě již zmíněné arogance, i neohleduplnost, výbuchy emocí a sklony k násilí.

Známé osobnosti narozené 26. dne:
Vilma Cibulková, Magda Vašáryová, Emma Destinová, Magdalena Kožená, Antonie Nedošínská
Ladislav Frej, Ondřej Neff, Roman Šebrle, Jan Burian
Diana Ross, Tina Turner, Hillary Clintonová, Carl Gustav Jung, Paul Newman, Aldo Gucci, George MichaelDen narození 27- SVĚDOMITOST
S tímto datem narození se setkáváme s bytostmi velmi senzitivními, opředené vysokou dávkou intuice a pozorovacími schopnostmi. Lidé velmi mírumilovní, chápající a poctiví, kteří mají tendence přejímat odpovědnost za problémy druhých. Výsledná devítka přináší moudrost, přítomnost sedmičky dodává otevřenost a jasnost úsudku, laskavá dvojka ochotu spolupracovat. Nešetrnost, necitlivost a nespravedlnost se jich hluboce dotýká. Jsou vždy připraveni a ochotni přijít na pomoc ostatním, vyslechnout či poradit. Netouží po vedoucí pozici, přesto se jí dokážu velmi dobře zhostit. Jsou to rození učitelé, často se zajímají o duchovní nauky, různá náboženství, esoteriku a alternativní metody. Ke své práci přistupují velmi odpovědně a svědomitě. Pokud se dopustí nějaké chyby, nenaleznou klidu dokud nedojdou k její nápravě. Nalezneme je mezi vědci, ve školství, zdravotnictví, v humanitárních nadacích a charitě. Vysoký tvůrčí potenciál, vnímavost a smysl pro detail je může navést do oblasti umění. Smysl pro spravedlnost nalezne uplatnění v řadách soudců či právníků. Dokáží otevřeně projevit svůj názor a je zde patrná jistá dávka vzpurnosti. Sedmička přináší i fyzickou zdatnost a výkonnost.
Vyhýbají se povrchním vztahům, u partnera hledají duchovní spřízněnost, bolest prožívají velmi hluboce. Mnozí z těchto jedinců se jeví jako odtažití, k tělu si připustí jen ty nejbližší přátele a blízké, ke kterým mají důvěru. Potřebují se občas pohroužit do svého světa a trávit čas o samotě.
Negativní osoba s tímto datem je příliš zranitelná, vztahovačná, hledá a i vytváří problémy tam, kde žádné nejsou. Jistá nedůtklivost, sebepodceňování, sklon k závislostem a k sebezničení, stresové problémy.

Známé osobnosti narozené 27.:
Ivana Chýlková, Jan Hřebejk, Dušan Klein, Karel Lamač, Jiří Sovák, Ladislav Chudík, Luděk Sobota, David Koller, Janek Ledecký, Václav II.
Matka Tereza, Helen Kellerová, Elizabeth Taylor, Jimi Hendrix, Bruce Lee
Den narození 28 - ROZPORNOST
Přítomnost laskavé, citlivé dvojky, která touží po klidném, harmonickém prostředí spolu s vůdčí, autoritativní, samostatnou osmičkou vytváří poněkud rozpor. Obě čísla oscilují k nezávislé, sebejisté jedničce, která vyžaduje osobní prostor. Vzhledem k primárnímu postavení dvojky, tento jedinec se nejprve řídí citem, poté rozumem. V každém případě záleží na ostatních číslech v datu. Pokud se vyskytují čísla nezávislá, pak se projevují více aspekty těchto čísel a pokud čísla s nádechem citlivosti, pak je tomu naopak. Lidé narození v tento den mají velký smysl pro humor a dokáží být tvrdohlaví a velmi otevření, někteří touží po vysokém postavení. Mají vše pod kontrolou, o všem se snaží rozhodovat sami. Stresové situace se jich velmi dotýkají, ale přítomnost osmičky jim dává schopnost se vzepřít a náležitě se ozvat. Nebojí se postavit na obranu práv svých a druhých. Nevzdávají se, dokud nemají pocit, že je daný problém vyřešen. Jsou komunikativní, s mimořádnými schopnostmi zvládnout jakýkoliv úkol, zhostí se jej velmi zodpovědně a úspěšně. Ochota pomáhat, dobročinná činnost se občas stává jejich prvořadým zájmem. Uplatnění naleznou ve zdravotnictví, finančnictví. Jsou to bytosti intuitivní a často se uplatňují v uměleckých profesích, žurnalisté, filosofové a vyznačují se zájmem o vše nové a pokrokové. Éterická dvojka a zemitá krása osmičky může dát jedinci jistý půvab.
Karmické zatížení osmičky brzdí a zpomaluje chod věcí a naznačuje překonávání překážek v nejrůznějších oblastech.
Vztah hraje významnou roli v jejich životě, potřebují cítit blízkost partnera, jsou něžní a milující, ale občas pociťují potřebu se ze vztahu vymanit. Mnozí mají problém s vyjádřením svých citů. Možný je pocit osamělosti.
Jedinec využívající negativních aspektů je příliš autoritativní, žárlivý, náladový, výbušný a velmi agresivní, toužící po moci a bohatství. Hněv a negativní myšlenkové pochody mohou vyvolat zhoršení zdravotního stavu. V přítomnosti citlivějších čísel je jedinec velmi zranitelný, který nevěří v sebe sama a své schopnosti.

známé osobnosti narozené v 28. dne:
Agáta Hanychová,Adina Mandlová, Věra Křesadlová, Brigitte Bardot
Zdeněk Svěrák, Michael Kocáb, Bohumil Hrabal, Marián Labuda, Edvard Beneš, Miloš Zeman, Michail Baryšnikov, John Cusack, Edward HarrisDen narození 29 - NEPŘEHLEDNOST
Velmi zvýšená hladina intuice, mimosmyslového vnímání a senzitivity. Devítka je číslem moudrosti a hledání pravdy, hlubšího smyslu života, neustálého vzdělávání se a předávání svých znalostí a poznání druhým. Mají analytické schopnosti, neustálé myšlenkové pochody, jsou tvůrčí, proto je nalézáme v řadách vědců, profesorů a počítačových expertů. Neustále na něčem pracují nebo přemýšlejí, neradi se nudí. Profesní orientace v klasické medicíně jako i v alternativních způsobech léčby, ochotně pomáhají druhým, umí vyslechnout problémy druhých lidí a jsou starostliví, zodpovědní. Dalším rysem povahy je zranitelnost, citlivost a sklony vyvolávat nedorozumění. Tito jedinci se jeví jako složité, tajnůstkářské osoby, které mají problém vyjadřovat své city a pocity, uzavírají se do sebe a odmítají komunikovat. Drží si odstup a mnozí otupují své city alkoholem, v jiném případě trpí nemocemi dýchacích cest. Dvě jedničky ve výsledku značí i zvýšené ego a nepřiměřené reakce.
Podstupují různé životní zkoušky či občasné nepřízně osudu, což je vede k duchovními růstu. K pozitivnímu zvládnutí je třeba rozvíjet odpovědnost za svoje činy, čistotu myšlenek a víru v dobro.
Ve vztazích jsou milujícími a něžnými osobami, ale neradi se vyjadřují o svých citech. Důkladně si střeží své soukromí, bývají podezíraví a zaleknou se, pokud si někoho připustí příliš k tělu.
K negativním rysům těchto jedinců je bezpochyby přílišné tajnůstkářství, zranitelnost, vztahovačnost a podezíravost, což může vést až k paranoidním projevům, slovním útokům a neopodstatněné kritice. Své pocity mistrně skrývají, což narušuje jejich vnitřní stránku a často se utápí ve smutku a pláči. Občasná výstřednost a nezvyklé chování.

známé osobnosti narozené 29. dne:
Jana Kirschner, Oprah Winfrey, Ingrid Bergmanová
Dominik Hašek, Daniel Nekonečný, John F. Kennedy, Michael Jackson, John Forsythe,Den narození 30 - RÁZNOST
Výrazné osobnosti s vysokou úrovní duševní energie, bohatá tvůrčí představivost. Jedinci sebevědomí, kteří působí velmi vyrovnaně, nechybí jim ctižádost. Inspirují a motivují druhé. Jsou velmi bystří a mají schopnost rychlého úsudku, velkou roli zde hraje velká potřeba komunikace a společenských kontaktů. Rádi a často navštěvují společenské akce, milují zábavu a mají smysl pro humor. Snadno se orientují v nepřehledných situacích, neustálé myšlenkové pochody a potřeba se vyjadřovat mnohdy způsobují neklid, nervozitu a roztěkanost. Bývají upřímní, ale příliš kritičtí, snadno mohou druhého slovem ranit, což si vůbec neuvědomují. Kritiku a různé výtky ke své osobě ale nesou velmi nelibě. Oplývají různými talenty a nadání, především hudební. Patrné je kouzlo osobnosti a jistá přitažlivost, potrpí si na chválu a pozornost směrem ke své osobě. Milují úspěch, leckdy bývají ve svém přístupu výstřední a radikální. U některých jedinců občasné tendence se vyvyšovat nad druhé, to s sebou přináší neoblíbenost u ostatních. Rádi cestují a poznávají, získávají nové informace a podněty.
Ve vztazích si potrpí na komunikaci, jelikož mají neustálé nutkání vyměňovat si názory a probírat různá témata.Ve svých názorech jsou vyhranění, bývá těžké je pochopit, mohou se jevit jako složití. Přílišnou něhou neoplývají, na jedné straně najdeme jedince sexuálně velmi zaměřené, na druhé straně jedince chladné s nezájmem o jakékoliv fyzické projevy. Přesto jsou schopni využít své přitažlivosti k dosažení svých záměrů. Vždy je třeba přihlédnout k ostatním číslům v datu.
Jedinec, který využívá negativních vibrací tohoto čísla je téměř surový, arogantní a velmi kritický. Využívá ostatních, manipuluje s druhými a nikdy necítí vinu, nezná soucit. Ve vztahu je mnohdy neschopný projevit své pocity, odmítá o nich komunikovat, svaluje vinu na druhé, odmítá nést odpovědnost. Objevují se depresivní stavy.

Známé osobnosti narozené 30. dne :
Vladimír Pucholt, Jaroslav Dušek, Jiří Hrzán, Alois Švehlík, Ilja Prachař
Martina Hingisová, Naďa Urbánková, Kateřina Macháčková,Alena Vránová, Madam Blavatská
Winston Churchill, Arnold Schwarzenegger, Kryštof Kolumbus, Vincent van Gogh, GoyaDen narození 31 - MOTIVACE
Přirozený šarm a příjemné vystupování, komunikativní a společenské osoby. Jsou to jedinci mnohostranně nadaní, mají originální nápady. Ve své práci jsou metodičtí a velmi zodpovědní, mají organizační talent. Na sebe a druhé kladou vysoké nároky, jsou ctižádostiví s pevnou vůlí a jistou potřebou nezávislosti. Snadno se nevzdávají, jdou si vytrvale za svými cíli a sny, výkonnost a usilovná práce je jejich častým rysem. Jsou schopni dosáhnout velkých úspěchů, ale občas ztrácí sebedůvěru, jsou zranitelní a citliví, stavějí si kolem sebe ochranou zeď. Proto někteří jedinci mnohdy působí odtažitým dojmem, jsou uzavření. Pokud získají zpět ztracenou sebedůvěru, vyniknou v jakékoliv oblasti, jsou nesmírně tvůrčí a dosahují vynikajících výsledků. Neradi hovoří o svých schopnostech, nechlubí se svými skutky, jsou skromní a nenápadní, drží se v pozadí. Jsou výbornými přáteli, zastanou se svých blízkých, ale i ostatních a neváhají podat pomocnou ruku či přispěchat s dobře míněnou radou, bývají laskaví a starostliví. Uplatnění naleznou ve všech oblastech, od umění, častý hudební talent, po pozice v bankovnictví a finančních sférách, politice, výborní manažeři i sportovci, dosahují vůdčích postavení.
Ve vztazích očekávají oddanost, jsou velkorysými, milujícími a něžnými partnery, kteří budou stát věrně po vašem boku, jsou oporou a vždy ochotni pomáhat a podporovat za každé situace, pokud se shoduje s jejich přesvědčením.
Jedinec využívající negativních aspektů svého data narození se jeví jako arogantní, panovačný a zlomyslný, který se rád vysmívá druhým a poukazuje na jejich chyby a omyly. Uchyluje se k různým podvodům a lžím. Tito jedinci mohou být velmi žárliví, výbušní se sklony k hysterii.

Známé osobnosti narozené 31. dne :
Tereza Maxová, Jana Koubková, Brooke Shields, královna Beatrix
Karel Hašler, Boleslav Polívka, Michal Viewegh, Richard Gere, kníže Rainier, Clint Eastwood, Ben Kingsley

Co říkají čísla - numerologie dle dne narození

4. února 2012 v 14:25 | internet

Den narození 1 - NEZÁVISLOST
silná individualita, která potřebuje volnost a nezávislost, ovšem si rozhoduje sama. Iniciativní, sebejistý, dynamický, průbojný. Nechybí mu ctižádost, je velmi cílevědomý, touha prosadit se. Nerad se podřizuje autoritám, potrpí si na obdiv a uznání. V partnerských vztazích rovněž vyžaduje svobodu a prostor.
Životní směr je často vede cestami, kde jsou nuceni spoléhat sami na sebe a tím docílit poznání a radosti z dosaženého cíle. Jsou neobyčejně tvůrčí,kreativní. Své záměry usilovně sledují, jsou schopni inspirovat a motivovat ostatní. Nejlépe jim vyhovuje práce, kde mohou uplatnit svoji samostatnost, smysl pro komunikaci (a to i psanou formou), řídící schopnosti. Ke svým blízkým se chovají ochranitelsky a velkoryse, ale vždy si potřebují ponechat prostor. Vždy máme na vybranou, budeme-li uplatňovat slabé či silné stránky své povahy. Negativní 1 se projevuje jako sobecká, egocentrická. Tito lidé jsou zahleděni do sebe, mluví jen o sobě a svých problémech. Dokáží být velmi žárliví, pyšní a panovační.

Známé osobnosti s dnem narození 1:
Karel Kachyňa, Daniel Hůlka, Radovan Lukavský, Milan Kundera, Woody Allen, Jimmy Carter, Morgan Freeman, Clark Gable
Květa Fialová, Marta Kubišová, Jaroslava Kretschmerová, Marie Majerová, princezna Diana, Marilyn Monroe, Karen Mulder, Aishwarya Rai,Den narození 2 - SPOLUPRÁCE
Lidé narození pod touto vibrací jsou vysoce intuitivní, laskaví, mírní, velmi citliví a ochotni ke spolupráci. S každým dobře vycházejí, upřednostňují zájmy druhých před svými vlastními. Je snadné je citově ranit. Jsou starostliví, umí se vcítit do problému druhých a mají schopnost urovnávat spory.
Jsou umělecky nadaní, nejčastěji se objevuje hudební talent. Svůj přirozený soucit a vcítění se do problémů druhých často využívají v léčitelství, zdravotnictví, vynikající terapeuti, uplatnění mohou najít i v sociálních službách, výborní obchodníci a diplomaté. Dvojka oplývá zvláštním kouzlem, výrazné charisma a éteričnost.
Pokud se takový člověk nechá ovlivnit negativní stránkou dvojky jako čísla dne, bývá velmi nerozhodný, emocionální. Nelibují si v samotě a v lásce se mohou vyznačovat až majetnicky. Mohou ostatní emocionálně vydírat, manipulovat, jsou hádaví a hysteričtí.

Známe osobnosti narozené v tento den:
Yvonne Přenosilová, Iva Hercíková, Věra Chytilová, Farah Fawcetová, Christy Turlington, Britney Spears
Bedřich Smetana, Petr Janda, Miloš Macourek, Ladislav Potměšil, Mahátma Gándhí, Michail GorbačovDen narození 3 - KAMARÁDSTVÍ
Pod vlivem této vibrace můžeme najít lidi mentálně zdatné, optimistické, přímočaré, inteligentní. Projevují se originálním způsobem myšlení, spoustou nových nápadů, jsou nadaní pro práci v týmu. Rychle navazují kontakty, jsou velmi komunikativní, rádi vyměňují své myšlenky a nápady, vynikající vyjadřovací schopnosti.
Těmto lidem je cizí nečinnost, jsou neustále v pohybu, jsou rádi středem pozornosti a také je ve společnosti nepřehlédnete (obzvláště pokud je v datu přítomna pětka). Jsou schopni pracovat na více projektech najednou. Většinou se vyskytuje vztah k umění, umělecký talent. Lidé pod vlivem čísla tři jsou velmi přitažliví, mají osobní kouzlo a šarm. Milují cestování, rádi poznávají a studují, hledají nové informace.
Ve vztahu potřebují jistou míru nezávislosti.
Pokud se projeví negativní vliv tohoto čísla, jsou to lidé nervní, hyperkritičtí, plni výčitek, manipulativní, mohou trpět depresivními stavy a snadno podlehnou vlivu ostatních, mění své názory.
Uplatní se v oblastech, kde mohou využít svoji schopnost komunikace, práce s lidmi, tvůrčí potenciál.

Známé osobnosti narozené 3. dne :
Milan Lasica, Waldemar Matuška, Ludvík Ráža, Leoš Janáček, Franz Kafka, Tomáš Baťa, Mel Gibson, Eddie Murphy, Tom Cruise, James Brown
Jiřina Bohdalová, Klára Vytisková, Jana Švandová, Eva Jurinová, Olga Scheinpflugová, Roseanne, Maria Callasová, Josephine BakerováDen narození 4 - STABILITA
Lidé narození 4. dne jsou velmi praktičtí, zruční, fyzicky zdatní. Projevují se jako houževnatí, odpovědní, konzervativní, stojící pevně nohama na zemi. Vše si umí dobře zorganizovat, potřebují vidět reálné výsledky za svým úsilím, vytrvale sledují své cíle. Pevný řád a pravidla jim dávají pocit jistoty.
Pro svůj vnitřní klid potřebují stabilní zázemí. Nelibují si příliš ve změnách, narušují jejich duševní klid. Metodický přístup je jim vlastní, nikdy nic nepodniknou bez důkladného promyšlení věci. Tito lidé v sobě mívají vrozenou nejistotu, přestože působí navenek velmi sebejistě, zakrývají svoji citlivost.V partnerských vztazích jsou velmi spolehliví, zodpovědní, chápající a soucitní, štědří. Partneři, kteří vás podpoří, kdykoliv to budete potřebovat. Fyzicky vášnivý, stálý a tolerantní.
Mohou být velmi nadaní, ale přesto si nevěří. Tento nedostatek sebedůvěry je může vést k hromadění hmotného bohatství a majetku.
Vybírají si povolání, v nichž manipulují s penězi, banky a finanční úřady, na vedoucích místech, v politice.
Karmický vliv čísla čtyři může tyto jedince vést k opakovaným zkouškám v překonávání problémů, zejména v oblasti sebedůvěry. Během dětství a dospívání mohou být vystaveni zkouškám v podobě dominantního rodiče, časté stěhování či v podobě nemoci.
Negativní lidé s číslem dne čtyři se mohou projevit jako osoba po boku dominantního a despotického partnera jako tichá, ušlápnutá stvoření bez odvahy vzchopit se a snahou se prosadit. Naopak někteří se mohou projevit jako útoční, hrubí a necitelní jedinci bez ohledu na ostatní. Žárlivost a majetnické sklony, posedlost bohatstvím, úspěchem. Lpí na svém postavení. Negativní čtyřka nesnese vedle své osoby jakéhokoliv soupeře, soka. Všechny tyto vlastnosti pramení zřejmě z nedostatku lásky a povzbuzení v dětství.

Známé osobnosti narozené 4. dne :
Juraj Herz, Ladislav Pešek, Oldřich Lipský, Jan Drda, Petr Muk, Jáchym Topol, Antonio Vivaldi, Louis Armstrong, Robert Downey ml.,
Blanka Bohdanová, Dagmar Pecková, Audrey Hepburn, Alžběta- královna matka, Susan SarandonováDen narození 5 - NEZÁVISLOST
lidé narozeni 5. dne v měsíci jsou otevřeni změně, dojmům, pokroku. Nemají rádi pocit omezení, určování, co a jak mají dělat, požadavky. Pokud tomu tak je, udělají pravý opak. Potřebují prostor, objevování neznámého a sebevzdělávání. Rádi cestují, jsou odvážní, energičtí, nesmírně tvořiví, všestranní a nespoutaní. Vyzařují osobní kouzlo, přirozený šarm. Vyslechnou a dají na názor druhého pouze v případě, že k nim dotyčný přistupuje jako rovný s rovným, nesnesou nadřazené chování.
Jsou to lidé neobyčejně vnímaví. V partnerském vztahu potřebují dostatek prostoru, volnosti a tolerance.
Negativní lidé s tímto dnem narození si až neuroticky střeží svoji svobodu, odmítají se v čemkoli angažovat. Jsou náladoví, nedůtkliví, příliš emotivní.
Uplatnění naleznou tam, kde dostanou naprostou volnost a možnost sebevyjádření, kde mohou udávat tón a určovat pravidla.

známé osobnosti na rozené 5. dne :
Václav Havel, Petr Čtvrtníček, Marek Vašut, Rudolf Hrušínský ml., Gregory Peck, Walt Disney, Karl Marx
Jitka Zelenková, Evelyna Steimarová, Dagmar Bláhová,
Diane Keaton, Raquel WelchDen narození 6 - HARMONIE
Mírná, mimořádně senzitivní a bezelstná šestka bývá důvěřivá, upřímná, s vysokou potřebou harmonie. Jemná, laskavá a taktní, s vytříbeným vkusem, uměleckým talentem a mnohostranným nadáním. Dokáže vycítit situace a využívat umění diplomacie, šestý smysl. Šestka je přístupna kompromisu, dokáže poskytnout oporu svým blízkým. V partnerských vztazích je ohleduplným, milujícím partnerem. Z rodiny čerpá nejvíce podpory a radosti. Ráda se pohybuje v krásném harmonickém prostředí, je schopna urovnat jakékoliv nesváry a nesoulad mezi svými blízkými. V kritických situacích dokáže projevit sílu a přihlásit se o svá práva.
Lidé narození šestého jsou rození učitelé pro jejich lásku k dětem, často se angažují v nadacích a humanitních sférách, umění. Oplývají jistým šarmem, vnitřní krásou a elegancí.
Lidé využívající negativních vlastností šestky jsou příliš zranitelní, naivní, nemají příliš sebedůvěry a snadno si nechají odčerpat sebevědomí. Mohou jednat bez uvážení, nervové napětí a sklony k puntičkářství, pedantství. Snaží se udržet partnera i za cenu vlastní důstojnosti.

Známé osobnosti narozené 6.dne v měsíci :
Jan Werich, Jaroslav Foglar, Jan Svěrák, Jiří Kodet, Jiří Schelinger, Jiří Macháček, Jana Štěpánková, Hana Zagorová, Táňa Fischerová
Dalajlama, Sigmund Freud, Ronald a Nancy Reaganovi, Valentino, Michelangelo Buonarotti, George Clooney
Jana z Arku, Carol Lombardová, Sally Fieldová, Joni MitchellDen narození 7 - ZKUŠENOST
Citliví, vnímaví lidé, soucitní k problémům druhých. Tato vibrace s sebou nese duchovní zaměření, spirituální povahu, hluboký zájem ve filosofii, alternativních směrech. Přímočaré vyjadřování, neochvějné názory, potřeba vlastní zkušenosti formou vzestupů a pádů. Ignorují společenské a náboženské konvence. Mohou se vyjadřovat velmi originálním způsobem, ztřeštěným smyslem pro humor nebo se naopak uzavřou ve svém soukromí, jsou odtažití, mlčenliví. Nikdy nemluví naplano, jejich názory jsou velmi vyhraněné. Bývají někdy velmi těžko pochopitelní. Vytvoří si svůj osobní prostor, zahalí se závojem tajemství.
Ve vztahu jsou věrní, obzvlášť pokud se jejich přesvědčení a názory shodují s partnerem. Potřebují podporu ze strany partnera.
Vibrace tohoto čísla je zároveň i číslem fyzickým, lidé bývají velmi zdatní a výkonní. Můžeme je proto nalézt v řadách sportovců, ale i mezi vojáky, důstojníky pokud je přítomna čtyřka či osmička. Smysl pro spravedlnost jim dává šanci uspět mezi právníky a v neposlední řadě je nalezneme mezi známými spisovateli a herci pro své originální vyjadřování a smyslem pro detail.
Negativní osoba se může stát závislou na alkoholu, drogách nebo hazardních hrách. Může se projevit jako člověk intrikářský, falešný a to velmi nenápadně.

Známé osobnosti narozené 7. dne v měsíci:
Tomáš. G. Masaryk, Zdeněk Mahler,Jaromír Nohavica, Miloslav Šimek, Oldřich Nový, Ivan Lendl, Johannes Brahms, Charles Dickens, Nicholas Cage
Lucie Bílá, Eva Holubová, Petra Buzková, Lída Baarová, Dara Rolins, Jitka Asterová, Milena Dvorská, Mata Hari, Marie Curie-Sklodowská, Billie HolidayDen narození 8 - ROVNOVÁHA
mocná energie osmičky značí výkonnost a dynamiku, logické myšlení, vůdcovské schopnosti a organizační talent. Tito lidé jsou obdařeni inteligencí a bystrostí, velkými schopnostmi, mají předpoklady pro podnikání. Jsou houževnatí, mají smysl pro sebedisciplinu, kázeň, povinnost, vlohy pro obchod. Jsou schopní ve všech oblastech, ve svém životě mohou dosáhnout velkých úspěchů. Vibrace čísla osm přináší i velký smysl pro humor a zemitou krásu.
V partnerských vztazích se někteří musí učit vřelosti, ústupnosti a citlivosti a nemyslet jen na osobní prospěch.
Osmička je číslem karmickým, proto se lidé pod jejím vlivem musí naučit v průběhu života udržovat v rovnováze svoje city, myšlenky a činy. Jsou podrobováni zkouškám, které se často týkají problematických vztahů, v oblasti profese, materiálního zabezpečení a finančních nejistot.
Negativní osmička je sobecká, intrikářská, krajně kritická, nedůtklivá, ráda získává výhody na úkor jiných, majetnická.

Známé osobnosti narozené 8. dne v měsíci :
Vlasta Burian, Antonín Dvořák, Vladimír Mišík, Lukáš Vaculík, Alain Delon, Dustin Hoffman, James Dean, Harry Truman
Sabina Laurinová, Iveta Bartošová, Michaela Kuklová, Karolína Slunéčková, Kim Basingerová, Sigourney Weaverová, Anjelica Hustonová, Sinéad OĆonnor, PinkDen narození 9 - MOUDROST
Zajímaví a charakterní lidé, kteří říkají věci na rovinu, schopnost říci pravdu, tak jak ji vidí s předchozím důkladným promyšlením. Přemýšlivost je jejich přirozeností. Devítka hledá hlubší smysl života, zajímá se o otázky z oblasti filozofie, sociologie, náboženství, esoteriky, práva a tradic jiných zemí. Jsou perfekcionisté s vynikajícími analytickými schopnostmi, se smyslem pro spravedlnost. Velmi odpovědní a spolehliví. Často jsou vyhledáváni druhými pro svou ochotu pomoci, cítí odpovědnost za problémy druhých. Jejich velkorysost lidé mnohdy zneužívají, devítky pak zažívají stres. Pro svou vnitřní stabilitu potřebují trávit čas o samotě, v ústraní a klidu, aby si utřídili poznatky. Pokud si čas pro sebe nedopřejí, mohou se vyskytnout problémy se soustředěním, nespavostí a neklid. Bývají komplikovaní, často se setkávají s nepochopením.
Jsou skvělými pedagogy, poradci, psychology, ochránci práv. Uplatnění v sociálních sférách jim přináší pocit naplnění.
V partnerských vztazích jsou chápavými partnery, vzájemná komunikace je pro ně důležitá.
K negativním vlivům devítky patří sklon brát všechno až příliš vážně, strachuje se kvůli maličkostem. Emoce a starosti, příliš povinností a neschopnost odmítnout kohokoli ji mohou natolik zavalit, že se stahne do ústraní.

Známé osobnosti narozené 9. dne v měsíci :
Václav M. Kramerius, Karel Sidon, Antonín Baudyš st., Ladislav Smoljak, Vladimír Menšík, Zlata Adamovská
John Lennon, John Malkovich, Linda Goodman, Mia Farrow, Joan Baez


Den narození 10 - SÍLA
Přítomnost nuly dodává lidem narozeným 10. dne hloubku charakteru, jsou emocionálně velmi silní, průbojní, mnohostranně nadaní a nezávislí. Nula zároveň nezávislou jedničku zjemňuje a vnáší entuziasmus, nadhled a ochotu pomáhat, duchovní dimenzi. Propůjčuje vůli, důsledné sledování cílů, ochotu zříci se konvencí, neústupnost a sílu postavit se životním nesnázím. Tito zrozenci jsou sebevědomí, spolehliví, ale také velmi uzavření, málokdy se někomu otevřou. Hloubku vnitřní síly si mnozí neuvědomují a zažívají pocity frustrace, navenek se pak projevují odměřeně a neosobně. Bývá těžké jim porozumět.
Negativní lidé s desítkou mohou své problémy mistrně skrývat. Bývají pyšní, hrdost jim brání požádat o pomoc. Tendence manipulovat s druhými. Sklony propadnout závislostem.

Známé osobnosti narozené 10. dne:
Miroslav Horníček, Vladimír Dlouhý, Ladislav Štaidl, Ivan Hlas, Gustáv Husák, Otakar Motejl, Jan Lucemburský
Linda Rybová, Livia Klausová, Taťjana Medvecká, Jaroslava Obermaierová
Bono Vox, Richard Burton, Astaire Fred, Linda Enangelista, Sharon Stone, Judy GarlandováDen narození 11 - CITLIVOST
Mistrovské číslo, nadané zvláštní vnímavostí, hlubokou senzitivitou a s darem intuice. Pod vlivem dvou jedniček se shledáme s lidmi velmi otevřenými, přímočarými, silnými, tvůrčími a nekonvenčními s mnohostranným talentem, nezávislí. Jiní pociťují vliv psychické dvojky, snílkové s bohatou fantazií a mimosmyslovým vnímáním, vynikající umělci. Mohou být vnitřně rozpolcení, což je způsobeno odlišným tipem energií, cílevědomých jedniček a citlivé, vstřícné dvojky. Proto je povaha těchto osob mnohdy komplikovaná, nepochopitelná. Bojí se vyjádřit své city, jsou příliš uzavření, trpící nejistotou, sami se nevyznají ve svých citech, jsou velmi zranitelní. Snadno, ale nechtěně vyvolávají nedorozumění. Na druhou stranu jsou schopni hodně vydržet, překonávat překážky, jsou k sobě přísní.
Jedenáctka je číslo karmické, procházející řadou zkoušek. Je třeba zvažovat své myšlenky, slova a činy. Partnerský vztah je pro ně velmi důležitý, potrpí si na klid a harmonické vztahy, jsou něžní, pečující, soucitní a laskaví, diplomatičtí.
Negativní vliv jedenáctky se může projevit hádavost, jízlivost a sarkasmus pokud se ocitne v úzkých. Sklon k agresi a závislostem.

Známé osobnosti narozené 11. dne:
Jaroslav Marvan, Petr Kostka, Martin Štěpánek, Michal Tučný
Olga Havlová, Dana Medřická, Libuše Havelková
Osho, Salvador Dalí, Thomas Alva Edison, Yul Brynner
Demi Moore, Christina Onassis
Den narození 12 - VŠESTRANNOST
Kombinace spojující samostatnost a rozhodnost jedničky s přátelskou družností a jemností dvojky, bystrost, inteligenci a komunikaci trojky. Máme před sebou jedince velmi společenské, činorodé, přátelské, s dobrým vkusem, osobním šarmem a smyslem pro rodinu. Vztah je pro ně velmi důležitý, jsou upřímní, otevření, rádi hovoří na různá témata. Přitahují je lidé veselí, optimističtí, nezávislí a rychle chápající. Smích patří k jejich životu. Dokáží i vtipně pohotově odseknout. Shromažďují různé informace, jsou zvídaví a rádi poznávají, neustále se vzdělávají, velice rádi cestují. Jemný vliv dvojky vnáší umělecké cítění a nadání, nejčastěji hudební.
Uplatnění naleznou snad ve všech sférách pro svůj mnohostranný talent, bývají velmi úspěšní.
Negativní vliv dvanáctky spočívá v nezávislosti a upřednostňování svých zájmů jedničky a družnosti citlivé dvojky, což může vyvolávat napětí. Někteří jedinci se mohou projevovat jako výstřední, domýšliví, impulsívní a falešní přátelé, s ostrým jazykem a přílišnou kritikou. Sami jsou velice hákliví na jakýkoliv projev kritiky ze strany druhých.

Známé osobnosti narozeni 12. dne :
Pavel Habera, Jan Hartl, Karel Černoch, Jiří Pecha
Jolana Voldánová, Kateřina Winterová, Lucie Benešová
Abraham Lincoln, Jack London, Bill Cosby, madam Blavatská, Katharine Hepburn, Grace KellyDen narození 13 - ZRANITELNOST
Třináctka se skládá z jedničky, která dává člověku ctižádost a samostatnost, z tvůrčí a společenské trojky s bystrým rozumem. Tato dvě čísla oscilují ke čtyřce, jenž s sebou přináší organizační schopnosti, zodpovědnost. Třináctkoví lidé jsou obdařeni nadáním v mnoha směrech, rádi zastávají zodpovědná místa. Velký důraz kladou na materiální jistotu, tvrdě pracují, aby sebe a své blízké zajistili. Vnitřní nejistota a pochyby o své hodnotě jsou stálým průvodcem, i když dosáhnou velkých úspěchů. I přes svoji zranitelnost a nízké sebevědomí působí velmi sebejistě. Během svého života prochází různými zkouškami, které mají vliv na jejich pocit sebeúcty. Problémy přestanou existovat ve chvíli, kdy si tito jedinci uvědomí svoji hodnotu a uplatní svůj potenciál, až porozumí svým obtížím a vyrovnají se s nimi. Problémy, se kterými se musí vypořádat souvisejí s rodiči a posléze se svými dětmi. Setkávají se již v raném dětství s kritikou a zneuznáním, nedostatkem lásky, vlídnosti a povzbuzení či odloučením a ztrátou, což je velmi poznamenává a z čehož pramenní pocit vlastní nedostatečnosti. Často si volí dominantního partnera. Ve vztazích jde o partnery milující, ochranitelské, věrné a velmi odpovědné. Uleví se jim, když pocítí podporu a projev lásky, uznání, stabilní zázemí. Jedinci velmi statní, zemitá krása.
Uplatnění naleznou ve vedoucích postaveních, v oblasti finančnictví a bankovnictví. Jejich práce je metodická, jsou disciplinovaní a velmi zodpovědní, plni nápadů. Jsou schopni dosáhnout velkých úspěchů. Pokud je jejich moc použita k sobeckým cílům, působí karmicky.
K negativním vlivům třináctky patří přílišná zranitelnost, manipulace, přílišná touha po materiálním zabezpečení. Bývají velmi žárliví, urážliví, kritičtí, tvrdohlaví.

Známé osobnosti narozené třináctého dne:
Petr Hapka, Michal Prokop, Radoslav Brzobohatý, Jiří Pomeje, Jan a Karel Saudkovi
Helena Růžičková, Tatiana Vilhelmová, Marie Rottrová, Bára ŠtěpánovDen narození 14 - CÍLEVĚDOMOST
nezávislost, samostatnost jedničky spolu s organizačními schopnostmi čtyřky a její touhou po stabilitě vedou k svobodomyslné, živelné a vnímavé pětce, která vnáší impulsivitu a výbušnost. Tito lidé si rádi o všem rozhodují sami, nesnesou vměšování do svých záležitostí a za svým úsilím potřebují vidět hmatatelné výsledky. Jsou to velice schopní jedinci, vytrvalí, tvořiví a velmi podnikaví, s organizačním talentem. Velmi často dosahují materielních úspěchů, jsou velmi výkonní a realističtí. Jsou skvělí v podnikání, obchodě, reklamě a díky vibraci čísla pět jsou velmi vnímaví, otevření novým nápadům a změnám. Potřebují změnu i ve vztazích, chvíli jim trvá než se usadí, jejich partner by měl být mimořádný a především tolerantní. Zrozenci čtrnáctky s potřebou neustále poznávat mají tendence se vzdalovat, proto je nutné jim dopřát svobody. Po čase začnou upřednostňovat rodinné zázemí, převážně v pozdějším věku. Jsou eroticky silně založení, milují doteky. Ve vztazích dokáží být ohleduplní, v kritických situacích spolehliví a pozorní. Mají tendence podléhat stresu při přílišném tlaku.
Negativním vlivem tohoto čísla bývá přílišná výbušnost, netrpělivost a pedantství, diktátorství, sklon k alkoholu.

Známé osobnosti narozené 14. dne :
Karel IV., Jan Masaryk, Petr Nárožný, Josef Abrhám, Karel Gott, Bořek Šípek, Michal David
Stella Zázvorková, Míla Myslíková, Jana Kratochvílová, Sára Saudková
Albert Einstein, Ingmar Bergman, princ Charles, Džav. Nehrú, Faye DunawayDen narození 15 - ODVAHA
aktivní a cílevědomá jednička s dobrodružnou, nespoutanou pětkou oscilují k harmonii milující šestce s touhou pomáhat druhým. Nezávislí, odvážní, hrdí lidé, kteří se dokáží chovat velmi vzpurně, nesmírně milují dobrodružství, pobyt v přírodě a přesto jsou ve skrytu duše citliví a zdrženliví, střežící své soukromí, zachovávají si odstup. Dokáží se vyjadřovat tvůrčím způsobem, především prostřednictvím hudby, výtvarného umění. Přestože milují svobodu a volnost, nalézají zároveň uspokojení v harmonickém rodinném prostředí, milují děti a potrpí si na pochvalu, drobné něžnosti. Pokud v tomto ohledu strádají, propadají smutku, stresu a depresím, také mohou propadnout různým závislostem. Uplatnění naleznou např. v uměleckých oblastech, tvůrčích činnostech, v oblasti esoterického významu pro jejich mimosmyslové vnímání. Vibrace těchto tří čísel je schopna dosáhnout velkých úspěchů a vysokého, vůdčího postavení.
Negativní vliv této vibrace se projevuje jako vnitřní nejistota, přílišné sebeprosazování, žárlivost, netrpělivost, útočnost, přílišná kritika.

Známé osobnosti narozené 15. dne:
Jan Kraus, Vlastimil Brodský, Jiří Šlitr, Jaromír Jágr, Petr Haničinec Jaroslava Adamová, Lucie Zedníčková, Kateřina Neumannová
Napoleon Bonaparte, Martin Luther King, Friedrich Nietzsche, Rembrandt, Renoir, Claudia Cardinale, Agatha Christie, princezna Anna

Důležitost horečky při infekcích

10. listopadu 2011 v 11:08 | MUDr. Ludmila Eleková

Důležitost horečky při infekcích


01.07.2011 12:48

MUDr. Ludmila Eleková


Potlačování horečky, ale i jen zvýšené teploty antipyretiky je rutinní praxí, nad kterou nepřemýšlejí pacienti, ale bohužel většinou ani jejich lékaři (kteří by měli). Během své praxe jako praktická lékařka jsem potkala stovky lidí, kteří do sebe hodili nějaký ten paralen už při prvních příznacích nemoci. Koneckonců je k tomu navádí reklama na jeden nejmenovaný lék "na chřipku". Jednou je zamrazilo na zádech, dvakrát kýchli a už sahali po prášku.

Také jsem si všimla, že všichni pacienti - bez výjimky!! - s únavovým syndromem, ať již nasedajícím na bezprostředně prodělané virové onemocnění nebo vzniklým plíživěji, měli v anamnéze opakované potlačování horečky. Nikdy, opakuji, nikdy jsem neviděla postinfekční únavový syndrom ("před měsícem jsem měl chřipku a nemůžu se z toho pořád dostat…") u pacienta, který prodělal virózu nebo chřipku přirozeně, nesrážel teplotu, prostě si to protrpěl. Tito lidé byli obvykle do týdne fit. Kolegové mají jistě podobné zkušenosti.

Chci probrat děje, ke kterým dochází v těle, když jsou během akutní infekce použity léky na snížení horečky - paracetamol, ibuprofen nebo kyselina acetylosalicylová. Něco z toho bude pro čtenáře lékaře opakováním, pro nelékaře doufám rozšířením jejich vědomostí. Osvěta je velice důležitá, protože masáž reklamy je všudypřítomná a neustávající a lhostejnost nebo přímo ignorance běžných lékařů jí nahrává.

Téma je značně složité, dojde i na biochemii, proto pro přehlednost pojednám důsledky potlačení horečky z hlediska času.


Bezprostřední, akutní důsledky potlačení horečky při infekci


Je třeba si položit zásadní otázku, proč vlastně teplokrevní savci včetně člověka, kteří dokonale udržují tělesnou teplotu v úzkém rozmezí za prakticky jakýchkoli zevních podmínek, produkují při infekci horečku.

Horečka je základní, úhelný mechanismus obrany proti infekcím. Je fylogeneticky velmi stará a propracovaná. Při horečce se zrychluje metabolismus včetně detoxikační činnosti jater, zrychlují se aktivity buněk imunitního systému. To vše zhruba třikrát již při pouhých 38 stupních Celsia.

Jak dojde k tomu, že při infekci stoupne tělesná teplota a pak zase klesne? Znalost mechanismu vzniku horečky je velmi důležitá k pochopení, proč jsou antipyretika tak škodlivá.

Horečka vzniká v důsledku změny nastavení cílové tělesné teploty v mozkovém termoregulačním centru. Mozek se díky vyplavení tzv. mediátorů zánětu (prostaglandiny, interleukiny a jiné látky) do krve, která doteče do mozkového termoregulačního centra, dozví o tom, že někde v těle, např. na mandlích, v dýchacích cestách, v močovém měchýři nebo na palci u nohy zuří zánět (= zápal - pozn. red.). Jinými slovy, zánět se projevuje v krvi a to je pro mozek signálem, že je třeba zvýšit teplotu.

Za přirozených okolností termoregulační centrum sníží tělesnou teplotu teprve tehdy, když je infekce zvládnuta a tyto látky se netvoří a neproudí s krví do mozku.

Zde vstupují do hry antipyretika. Tyto látky, vyjmenované výše, účinkují tím, že blokují produkci mediátorů zánětu. Takže se netvoří prostaglandiny a další látky, které se tedy nedostanou do mozku. Mozek je nesprávně informován a domnívá se, že infekce již byla zvládnuta a proto sníží teplotu zpět na normální. Metabolismus a imunitní reakce se zpomalí v situaci, kdy je tělo zaplaveno viry nebo bakteriemi. U vážných infekcí nebo u oslabeného jedince může mít použití antipyretik dopad i na úmrtnost!Například během španělské chřipky v roce 1918 byla úmrtnost alopaticky léčených hospitalizovaných pacientů více než 25násobná ve srovnání s pacienty léčenými v homeopatických nemocnicích. Tento šokující rozdíl musí být připsán zejména dvěma faktorům. Za prvé alopatičtí pacienti neměli žádnou účinnou léčbu ve srovnání s homeopatickými pacienty, jen symptomatickou. Právě symptomatická léčba - potlačování horečky aspirinem - byla nejspíše hlavním důvodem tak vysoké úmrtnosti.

Dalším závažným příkladem je epidemie spalniček v Ghaně v roce 1968. V klinické studii všechny děti dostávaly sedativa, aspirin nebo paracetamol a antibiotika podle potřeby. Úmrtnost byla 35%. Lékaři si ale všimli, že děti, které přežily, byly obvykle ty, které měly při příjmu vyšší horečku, horší vyrážku a celkově výraznější symptomy, než ty děti, které posléze zemřely. Děti, které vypadaly méně nemocné, nakonec častěji dostaly zápal plic a zemřely. Proto lékaři v polovině epidemie přehodnotili svou léčbu a přestávali podávat sedativa a antipyretika, pouze antibiotika, antimalarika a transfúze, pokud byly indikovány. Z takto léčených dětí umíralo pouze 7% - to je pokles úmrtnosti na pětinu!!! Na tomto příkladu je zneklidňující jedna věc. Kdyby to bylo antibiotikum, nebo jiný zázračný lék, který by dokázal takto snížit úmrtnost, byly by toho plné noviny a televize. Ale protože to bylo naopak nepodávání určitých léků a respektování biologických zákonitostí, mlčí se o tom.

Vysoká horečka je nutná k eliminaci virů a bakterií z těla. Potlačení horečky při akutní infekci v důsledku zeslabení imunitní odpovědi prodlužuje infekčnost pacienta, dobu trvání nemoci a dobu zotavení. Existují studie, které to prokazují. Pamatuji si udivené pohledy pacientů, kteří brali paralen "aby byli brzy zdraví" a já jim řekla, že si naopak nemoc prodloužili, že kdyby zůstali doma pár dní s teplotou, byli by za týden nebo dva v pořádku. Jak jim to nešlo do hlavy, vždyť přece v té reklamě se říká něco úplně jiného. Ta reklama ale nelže, natvrdo říká, že potlačuje symptomy chřipky a horečku. Bohužel si nikdo neuvědomí, co to doopravdy znamená.

Ještě jednou opakuji: při přirozeném průběhu nemoci mozek sníží teplotu, teprve když je infekce zvládnuta. Použití antipyretik dává mozku falešnou informaci o tom, že infekce pominula a následné snížení teploty oslabí organismus v situaci, kdy potřebuje být naopak posílen.


Střednědobé důsledky potlačení horečky při infekci - imunologické a biochemické


Výše popsaný imunologický mechanismus je v pozadí také komplikací infekčních nemocí, kdy byla prudká, generalizovaná reakce s horečkou potlačena a vznikl lokalizovaný, ale chroničtější zánět, například zánět mandlí, nosních dutin, středního ucha, průdušek, plic, ledvin (= obličiek - pozn. red.), kloubů apod. Pokud k takovému typu zánětu dojde rychle, akutně, znamená to slabší konstituci pacienta. V dnešní době je ale často oslabena právě užitím antipyretik během horečky.

Vezměme také v úvahu, jaký typ lidí obvykle sahá po antipyretikech hned na začátku nemoci. Jsou to obvykle lidé, kteří si tzv. nemohou dovolit stonat, nepostradatelní v práci, orientovaní na výkon, nelibě nesoucí jakékoli známky slabosti svého těla. Mají problém si prostě lehnout na pár dní do postele a vypnout. Ignorují signály svého těla a snaží se je přehlušit léky. Bohužel ignorování vlastních potřeb není u nich omezeno jen na dobu nemoci, ale týká se i nedostatečné kvality stravy, nedostatku pohybu a pobytu v přírodě. Tito lidé vstupují do nemoci již předem oslabeni a pak to dorazí paralenem. Není divu, že končí v ordinacích lékařů s únavou táhnoucí se týdny i měsíce.

Potlačení horečky je často příčinou dlouhodobé únavy po nemoci, někdy přímo chronického únavového syndromu (CFS). Příčinou CFS není přítomnost EB viru nebo jiných infekčních agens v organismu, ty v něm byly dlouho předtím. Příčinou je oslabení imunity v důsledku nesprávného léčení akutní infekce v kombinaci se špatnou stravou a stresem.

Jaký je mechanismus vzniku postinfekční únavy?

Jeden mechanismus je specifický pro paracetamol. Bohužel právě paracetamol je v posledních letech velice oblíbené analgetikum a antipyretikum. Jeho oblíbenost vychází jednak z jeho vysoké účinnosti (= silné schopnosti potlačit příznaky), jednak z faktu, že nepoškozuje zažívací trakt jako kyselina acetylosalicylová a ibuprofen. U dětí zcela vytlačil použití kyseliny acetylosalicylové, která způsobovala vzácné, ale smrtelné onemocnění ledvin a jater, tzv. Reyův syndrom.

Ale tyto "výhody" jsou více než vyváženy nevýhodami. Jednou ze zásadních nevýhod paracetamolu je jeho toxicita pro játra (= pečeň - pozn. red.). Jeho metabolizování probíhá třemi cestami, z nichž při jedné dochází k tvorbě toxického meziproduktu NAPQI (N-acetyl-p-benzo-quinon imin). Tato látka je hlavním původcem toxických účinků paracetamolu. NAPQI je produkován činností několika izoenzymů cytochromu P450. Gen pro cytochrom P450 je vysoce polymorfní, u různých jedinců dochází k velmi rozdílné produkci NAPQI. Lidé se dělí na "rychlé", "ultrarychlé" a "slabé" metabolizéry (produkující NAPQI). Rychlí a ultrarychlí metabolizéři paracetamolu produkují více NAPQI. Vzniká ho více také při požití vysokých dávek paracetamolu. V takových případech se nasytí detoxikační metabolická cesta a NAPQI se začne kumulovat v organismu.

Nyní se dostáváme k důležitému bodu, který osvětlí důvody dlouhodobé únavy, nesoustředěnosti, poruch paměti, svalových bolestí a dalších symptomů únavového syndromu nasedajícího na chřipku nebo virózu "léčenou" paracetamolem. Organismus se zbavuje NAPQI konjugací s glutathionem, což při vysokých hladinách NAPQI nebo nízkých hladinách glutathionu vede k vyčerpání zásob glutathionu. To v kombinaci s přímým poškozením buněk působením NAPQI vede k buněčnému poškození a smrti.

Glutathion je základní, konečný a jediný recyklovatelný nitrobuněčný antioxidant. NAPQI škodí svým účinkem jako volný radikál. Glutathion se musí postarat nejen o NAPQI, ale končí u něj všechny volné radikály.

Je nutné si uvědomit, že pokud například vitamín C, A nebo E (notoricky známé antioxidanty) redukují molekulu volného radikálu, dělají to tak, že od ní převezmou nadbytečný elektron a samy se stanou volnými radikály! Musí proběhnout celá kaskáda přehazování "horké brambory" končící u glutathionu, který jediný dokáže volné radikály definitivně zlikvidovat a recykluje ostatní antioxidanty. Pak je sám redukován a recyklován. Kromě toho je hlavní detoxikační molekulou, mnoho jedů v našem těle se na něj "lepí" a vyloučí se pak žlučí a stolicí z těla.

Glutathion je naprosto nezbytný pro imunitní funkce a kontrolu zánětu, chrání naše buňky a umožňuje správný chod energetického metabolismu.

Nevhodná strava, toxiny (jedy), léky, stres, trauma, stárnutí, infekce a radiace (záření) jeho zásoby vyčerpávají. Naše schopnost produkovat a udržet vysokou hladinu glutathionu je životně důležitá pro uzdravení se z prakticky všech nemocí i k jejich prevenci a udržení si optimálního zdraví a výkonnosti. Pokud jsme vystaveni příliš silnému oxidativnímu stresu nebo příliš mnoha toxinům (včetně léků), zásoby glutathionu se vyčerpají a to vede k nemoci. Nedokážeme se bránit proti volným radikálům, infekci nebo rakovině a nedokážeme se zbavit toxinů.

Dobrou zprávou je, že si naše tělo vyrábí svůj vlastní glutathion. Je to sloučenina ze tří aminokyselin - cysteinu, glycinu a glutaminu. Obsahuje síru ve formě sulfátových vazeb. Za normálních okolností je glutathion v těle recyklován - pokud není toxická zátěž příliš vysoká. Ale protože obvykle je vysoká, vysvětluje to, proč má tolik z nás problémy. Jsme opět u genů, které mají úlohu v metabolismu glutathionu, které jsou důležité pro produkci enzymů umožňujících tělu vytvářet a recyklovat glutathion. Mají spoustu názvů, jako např. GSTM1, GSTP1 aj. U některých lidí nefungují dostatečně. Lidstvo se totiž vyvíjelo dlouhou dobu předtím, než se v našem světě objevila spousta toxických chemikálií. Proto lidé dříve přežili jen se základní verzí genetického detoxikačního "softwaru" v DNA. Víc jsme nepotřebovali.

Zjednodušeně řečeno: při akutním infekčním onemocnění, kdy stoupá množství volných radikálů v těle (s jejich pomocí mj. zabíjejí bílé krvinky vetřelce), vede požití paracetamolu k několika důsledkům. Zaprvé snížení horečky sníží efektivitu boje proti infekci a prodlužuje dobu, po kterou je tělo vystaveno působení infekčních agens a tedy prodlužuje dobu trvání nemoci - prokázáno klinickými studiemi!

Kromě toho paracetamol zatěžuje játra, která ho musí metabolizovat a při jeho metabolizování vzniká toxický meziprodukt NAPQI. Tento meziprodukt je neutralizován pomocí antioxidantu glutathionu. U některých lidí, kteří jsou geneticky vybaveni určitým typem cytochromu P450, dochází k vyšší produkci NAPQI a tedy vyšším nárokům na glutathion. Pokud je takový jedinec současně geneticky vybaven nedostatečně funkčním genem pro tvorbu glutathionu, nebo má jeho hladinu vyčerpánu i z jiných příčin (například stres, nekvalitní strava, jiné léky apod.), vytvoří se v jeho těle vysoká hladina NAPQI, která mj. poškodí mitochondrie.

Mitochondrie jsou elektrárnami buněk, v nich probíhá metabolismus, tj. spalování potravy za přítomnosti kyslíku. Jsou velmi citlivé na poškození zevními vlivy, zejména toxiny a volnými radikály. Nedostatečná funkce mitochondrií je hlavní příčinou chronické únavy po virózách a jiných nemocech, bolestí svalů, nesoustředění, deprese a jiných symptomů CFS. A hlavním škůdcem pro mitochondrie jsou právě volné radikály. Naše tělo má jen omezenou schopnost se nimi vypořádat, je konstruováno na život v čistém prostředí bez chemikálií, konzumaci přirozené, čisté stravy bez "éček", bílé mouky a cukru, na život bez chemických léků a toxinů v životním prostředí, na život, kdy je možno reagovat na stres přirozeným způsobem (uteč nebo bojuj). Pokud k přirozené zátěži při infekci přidáme chemické léky, je zaděláno na problém.

To je důvod dlouhodobé únavy a oslabené imunity po viróze nebo chřipce "léčené" paracetamolem - vyčerpání antioxidantů a poškození mitochondrií, které vyrábějí energii.


Dlouhodobé důsledky potlačení horečky při infekci


Důsledky opakovaného potlačování horečky a zánětu sahají bohužel ještě mnohem dále než k dlouhodobé únavě. Statistiky prokazují souvislost mezi výskytem horečnatých onemocnění v anamnéze a rizikem rakoviny. Čím více horeček, tím méně rakoviny a naopak. Opakované potlačování horečky vede k chronickému poškození imunitního systému, mitochondrií a ke zvýšení oxidativního stresu. Poškození DNA volnými radikály je považováno za jeden ze spouštěčů maligního bujení. Ke vzniku maligních buněk dochází v každém z nás neustále, ale funkční imunitní systém si s nimi poradí. Rakovina vznikne pouze v situaci, kdy imunitní systém neplní své funkce. A jsme opět u stresu, nekvalitní stravy, nedostatku vitamínů a dalších mikroživin, volných radikálů apod.


Shrnutí


Horečka je základní mechanismus obrany proti infekci. Mozek zvýší teplotu v situaci, kdy dostává z periferní krve prostřednictvím mediátorů zánětu informaci o přítomnosti infekce. Použití antipyretik (paracetamolu, kyseliny acetylosalicylové, ibuprofenu) zabrání tvorbě těchto látek a mozek dostane nesprávnou informaci o stavu boje proti infekci a sníží teplotu v situaci, kdy infekce ještě není zvládnuta, což oslabí imunitní reakce. Použití paracetamolu s sebou nese navíc další riziko. Při jeho metabolizování vzniká toxický meziprodukt, který se chová jako volný radikál. K jeho zneškodnění používá organismus glutathion, základní antioxidant. U geneticky disponovaných jedinců neprobíhá tato detoxikace dostatečně a dochází ke kumulaci toxické látky v těle. Její aktivita jako volného radikálu a vyčerpání zásob glutathionu poškozuje mitochondrie. Mitochondrie pak nejsou schopny plně fungovat a tvořit energii. Důsledkem je únava, bolesti svalů, duševní nevýkonnost, deprese a prakticky jakákoli chronická nemoc.

Rozdíly v genetické výbavě vysvětlují, proč si někdo může dovolit srážet horečku pravidelně bez vážnějších následků a někdo po jedné epizodě upadne do chronického únavového syndromu. Protože nikdo z nás neví, jaké má geny, je rozumné předpokládat horší možnost a snažit se poškození předcházet. Doporučený postup:

· Když nám není dobře, lehneme do postele.

· Horečku nesrážet, ani když je vysoká přes 39 °C. Výjimkou jsou opravdu oslabení lidé. Pokud i starý člověk dokáže vyprodukovat vysokou horečku nad 39 °C, je třeba to brát jako známku silné vitality a vítat ji, nikoli potlačovat léky. U dětí není obvykle důvod ke zbytečným obavám, děti snášejí horečku dobře. Výskyt febrilních křečí není tak častý, aby ospravedlnil rutinní potlačování horečky a nad 38,5 °C a poškozování imunity u každého dítěte. Matky jsou zbytečně strašeny. Naopak právě zdravé, robustní děti spontánně produkují vysokou horečku a často jim ji ani nelze srazit. Ohrožené jsou naopak právě ty děti, kterým se horečku podaří antipyretiky srazit.

· Lze použít fyzikální procedury, zábaly, ale ne léky.

· Když už z různých důvodů potřebujete horečku na chvíli srazit, použijte acylpyrin nebo ibuprofen, nemají tak ničivý vliv na játra a mitochondrie jako paracetamol.

· Omezte nebo zcela vylučte stravu. Pokud budete chtít jíst, použijte staré osvědčené recepty: čaje, česnečku, polévky.

· Jak zvýšíme tvorbu glutathionu? Ten potřebujeme při nemoci, i když se neládujeme paralenem, protože infekce sama o sobě je zátěž a zvyšuje množství volných radikálů v těle. Glutathion syntetizujeme z několika prekurzorů. Potřebujeme síru, kterou získáme z potravin bohatých na síru, jako je česnek, cibule a brukvovitá zelenina (brokolice, kapusta (= kel - pozn. red.), zelí (= kapusta - pozn. red.), květák (= karfiol - pozn. red.)). Vhodné zdroje cysteinu jsou syrovátka, ricotta, cottage sýr, jogurt, červená paprika, česnek, cibule, pšeničné klíčky, oves, brokolice, růžičková kapusta. Glutamin získáme z masa, ryb, mléka, pšenice, zelí, červené řepy, fazolí, špenátu a petržele, je obsažen také v misu. Naše babičky věděly, proč vařily při nemoci česnečku nebo slepičí polévku … vylepšíme si ji navíc brokolicí a miso pastou.

· Dodáme vitamín C, klidně několik gramů denně.

· Dodáme vitamín D, v akutním stavu až 10.000 IU denně.

· Dále potřebujeme kyselinu listovou, vitamíny B6 a B12, selen, vitamín E. Tyto látky jsou asi nejdůležitější pro vlastní produkci a recyklaci glutathionu.

· N-acetyl cystein je substance obsažená např. v léku ACC, používaném při kašli. Ve světle informací o glutathionu nelze mít proti jeho užití při infekcích námitek, naopak. I když nemáme kašel, užití tohoto volně prodejného léku nám vylepší hladinu glutathionu a tedy i naši schopnost zvládnout volné radikály. Intravenózně se používá na léčbu otravy paracetamolem.

· Ideální terapií infekcí je homeopatie, nejlépe individualizovaná, v nouzi lze použít i Oscillococcinum, které má studiemi klinicky prokázaný účinek při virózách. Nebo kombinované homeopatické léky na virozy, např. Paragrippe, Gripp-Heel, Guna-Flu, Guna-Virus, Citomix (poslední tři jsou na recept).

· Možná to nejdůležitější na konec: nebojte se nemocí. Strach a úzkost prokazatelně oslabuje imunitní systém. Epidemii podlehne jen ten, kdo věří, že nemá kontrolu nad situací a může se stát její obětí. Důvěřujte svému tělu, posilujte ho rozumnou životosprávou a homeopatií a ono si poradí.
Když už onemocníte, berte nemoc jako signál, že je třeba dát si pauzu. Při nemoci dejte průchod všem emocím, které se objeví. Zvažte, co bylo spouštěčem nemoci, proč jste potřebovali vypnout a proč jste ty signály přehlíželi. Až to uděláte, přestaňte se nemocí zabývat. Vizualizujte si zdraví, jak chodíte, cvičíte, pracujete, hrajete si s dětmi, užíváte si života. Pokud onemocníte před nějakou očekávanou událostí a chcete se jí (skutečně) zúčastnit, představujte si s pocitem štěstí, že ji ve zdraví absolvujete. Vaše vědomí vytváří realitu, když vytvoříte vědomí zdraví, realita se přizpůsobí. Osobně vyzkoušeno.

Výroba potravin a úbytek pracovních míst v naší zemi.

21. července 2011 v 21:06 | Oldřich Ulrich

Mochovská zelenina. Výroby potravin a úbytek pracovních míst v naší zemi.


MÁŠ-LI ČAS, PŘEČTI SI TO DO KONCE :-)))))) Jsme fakt jako v Kocourkově :-))
Tak teda nevím - je to tak, není to tak, proč je to tak, kdyby to bylo tak. Mochov východně od Prahy byl dlouhá léta považován za místo, odkud k českým hospodyňkám plyne mražená česká zelenina. Pokud dnes do Mochova zavoláte a budete chtít hovořit s někým, kdo má na starost výrobu, neuspějete.To musíte volat do Rakouska, veškerá výroba se přesunula tam, tady je už jenom obchod, říká do telefonu spojovatelka. A skutečně. Výrobky, které jsou dnes v obchodní síti stále prodávány pod značkou Mochov, respektive Mochovská zelenina, mají na obalu připsáno
Made in Austria.
Nadnárodní koncern Ardo o přesunu výroby obchodní partnery informoval v listopadu loňského roku. Podobných příběhů najdeme celou řadu, psány jsou jak přes kopírák.
Během letošního roku zcela ukončil v Česku výrobu I koncern Unilever. V Povltavských tukových závodech v Nelahozevsi dostalo výpověď přes šest stovek lidí. Výsledkem je, že všechny
rostlinné tuky, které z Nelahozevsi do českých kuchyní putovaly (Perla,
Flora, Rama, Hera) jsou dnes dováženy z jiných evropských závodů. Týdeník Ekonom se zajímal, odkud k nám míří například Hera, tradiční surovina pro vánoční cukroví. Místem výroby jsou polské Katowice, uvádí mediální zástupce Unileveru Martina Janebová. Z Polska se na český trh dovážejí I některé cukrovinky s logem pražské čokoládové hvězdy Orion, zrozené v roce 1896. Dnes z produkce švýcarského koncernu Nestlé. Konkrétně oplatka Delissa. Tajné informace? U některých firem je cítit, že o tomto tématu se baví jen velmi nerady.
Když chtěl týdeník Ekonom do koncernu Tchibo informaci o aktuálním místě výroby kávy Jihlavanka, nejprodávanější kávy na našem trhu (která se kdysi skutečně pražila v Jihlavě, ale v roce 2005 se výroba přestěhovala do Vídně), odpověď nedostal. Výrobní závody máme ve více zemích, ale konkrétní místa nesdělujeme, uvedla PR manažerka české pobočky Tchibo Eva Kadlecová. Na zaslané otázky nereagoval ani švýcarský koncern Hero, který na český trh uvádí dětskou výživu pod tradiční značkou Sunar. Z údajů na obalech lze ale odvodit, že aktuálním místem původu je převážně Velká Británie, u některých produktů Španělsko. Přitom ještě do roku 1999 se Sunar vyráběl v Zábřehu na Moravě. Zákazníci v supermarketech si těchto přesunů většinou ani nevšimnou, protože na obalech informace o původu chybějí či je zde uvedeno pouze Made in EU.Jedno by Jim to ale být nemělo. Kdo tady jednou bude platit daně, z čeho ten stát bude žít a kde lidi seženou práci, když se všechna výroba přesune pryč? táže se prezident Potravinářské komory ČR Miroslav Toman. I z těchto důvodů komora chce, aby se informace o místě výroby na obalech povinně zveřejňovaly. Klamání spotřebitele? Kdo by neznal televizní reklamu o Pepovi ze středočeských Sedlčan?Plísňový sýr prodávaný pod značkou

Sedlčanský Hermelín je další ze stálic českých ledniček. Jaké překvapení na zákazníky asi čeká, když zjistí, že některé šarže pocházejí z Polska. Týdeník Ekonom se opakovaně snažil od zástupců firmy Bongrain získat k celé věci nějaké stanovisko. Bez úspěchu. Výrobce přitom nijak neomluví, že polská výroba je výrazně menšinová a dochází k ní jen tehdy, když česká mlékárna kapacitně nestíhá. Alespoň tak zní neoficiální odpověď jednoho z manažerů. V Polsku se dnes ale částečně vyrábí I některé sýry Lučina,další tradiční produkt sedlčanských mlékáren. Skupina Bongrain v tom ale není sama. Konkurenční francouzský koncern Bel, který do roku 2000 vlastní Želetavskou sýrárnu na Třebíčsku, používá podobné praktiky. Část tavených sýrů - chlubících se více než stoletou značkou Želetava - vyrábí na Slovensku. Konkrétně v Michalovcích. České značky z ciziny, to není jen záležitost potravinářského průmyslu. Například autobaterie Akuma se dnes vyrábějí v Itálii (veškerou výrobu tam z Mladé Boleslavi přesunul italský koncern Fiamm, který Akumu ovládl v roce 1998). Tužky pod značkou Koh-I-noor vyrábí impérium rodiny Břízových nejen v Česku, ale I v Rusku, Bulharsku a Číně. Výroba zápalek Solo se ze Sušic přesunula do Indie, elektrospotřebičů ETA zase do Číny. Altruismus nečekejme.
Vraťme se ale k hypotetickému importu škodovek z Číny. Filiálka Volkswagenu v Šanghaji už vyrábí modely Fabia, Octavia a Superb
v roce 2013 přibude I Yeti. Čína je už pro Škodovku největším trhem. Letos by tam mělo být prodáno 180 tisíc vozů. Nynější šéf Škodovky Winfried Vahland v minulých dnech uvedl, že Škodovka bude zvažovat I dovoz levnějších čínských autodílů pro výrobu v Evropě. Kolik už zbývá k tomu, aby se do Evropy vozily celé čínské škodovky,nejen díly? Mzdové náklady mluví jednoznačně ve prospěch čínských dělníků...


Oldřich Ulrich
aeroulrich@seznam.cz

JOGURTY - STOJÍ ZA TO PŘEČÍST!

10. července 2011 v 20:29 | Evropské středisko Center for Food
JOGURTY - STOJÍ ZA TO PŘEČÍST!

21.4.2011 05:49:39 Evropské středisko Center for Food

Safety provedlo rozsáhlou výzkumnou studii na éměř 1,000 jogurtů vyráběných
různými mlékárenskými společnostmi, aby zjistilo, jestli jsou tolik oblíbené jogurty zdravé, jak tvrdí reklama.
Výsledky výzkumu se ukázaly být zklamáním: jogurty nemají na lidské tělo pozitivní zdravotní účinek, ani neposilují imunitní systém. Podle výzkumu nemají jogurty žádný pozitivní vliv na trávení a zažívání.
Vlastně jsou jogurtové nápoje zcela neprospěšné - tělo neposilují jak tvrdí reklamní slogany jejich výrobců, uvedl internetový magazín Medpulse. Mnoho společností vyrábějících jogurty stále působí na potenciální zákazníky starými slogany, tvrdícími, že jejich produkty mají vysoce pozitivní vliv na zažívací a imunitní systém. Zkrátka jogurt není nic jiného, než atrapa. Navíc některé jogurty, stejně jako další typy mléčných produktů, mohou být pro lidské zdraví nebezpečné.
Mnoho jogurtů dostupných dnes ve všech obchodech a světě nemá s produktem vymyšleným před několika tisíci lety na území moderního Bulharska nic společného.
Stále věříte mýtům o probiotických bakteriích, které zlepšuj imunitní systém a zažívací trakt? Pokud ano, jste ohlupováni. V Moskvě došlo k mnoha případům, kdy lidé vedoucí zdravý způsob života byli nakonec hospitalizováni. U mnohých z těchto pacientů bylo diagnostikováno poškození slinivky. Po dotazu na jejich jídelníček řekli, že konzumovali jogurtové nápoje od Danone jako Actimel a další. Na tomto faktu není nic překvapivého. Actimel, jako mnoho dalších produktů Danone, obsahuje E1442 -geneticky modifikovaný kukuřičný škrob, zahušťovadlo.Geneticky modifikované typy škrobů mají velké molekuly.
Chemici, kteří takové látky vyrábí, říkají, že je nemožné předpovědět, jak se budou tato molekulární monstra chovat v lidském těle. Nebezpečné škroby jsou obsaženy nejen v mléčných výrobcích, ale také v kečupech a majonézách. Vědci stále neví, jestli se tyto škroby během trávícího procesu rozkládají, a jak.
Podle současných znalostí lze předpokládat, že takové škroby poškozují slinivku břišní. Lidské tělo očividně neví, jak rozštěpit tak nepřirozeně velké molekuly. Co se týká zázračných probiotických bakterií v komerčně vyráběných jogurtech, bylo zjištěno, že takové bakterie mohou v lidském žaludku přežít pouze několik minut a tak nemohou mít na zažívací trakt pozitivní vliv.
Člověk by měl vzít v úvahu, že mléčné produkty s probiotiky, které mají trvanlivost několik měsíců, nejsou přírodní produkt s pozitivními účinky.
Odborný pohled složení Actimelu podle východní medicíny běžné mléčné výrobky (průmyslově vyráběné, zahušťované, pasterované a homogenizované) zahleňují organismus, podporují záněty v těle apod.Vhodnou volbou jsou bio jogurty a nehomogenizované sýry a mléko, konzumovat max. 4xtýdně. Ve Velké Británii je reklama na prospěšné účinky Actimelu již zakázána. Podívejte se na složení Actimelu.Obsahuje glukózu, cukr, modifikovaný škrob, a obyčejné mléko, které je homogenizované. Běžný bílý cukr je toxin, který oslabuje imunitní systém.

Jak na komáry - přírodní repelent

10. července 2011 v 20:06 | zkušenosti neznámých autorů et
Výroba vlastního přírodního repelentu proti komárům

koupit si normální 200 ml skleničku alpy, a do toho nastrkat 30 kousků hřebíčků, co má doma každý na dělání svařáku, nechat to tam vyluhovat a po 24 hodinách se s tím namazat, hřebíček nevyndávat, ale nechat tam, alpa maličko zhnědne.....cena 30 Kč za prostředek, který funguje naprosto nečekaně, zkusil jsem to sám a už po 4 hodinách vyluhování komáři odlétali hledat jinou oběť......

Superbakterie E. coli byla vyrobena bioinženýrsky

10. července 2011 v 19:49 | orgo-net.blogspot.com
Hra s obviňováním zeleniny nadále pokračuje v celé EU, kde superodolný kmen e. coli postihuje pacienty a plní nemocnice v Německu, ale naprosto nikdo nemluví o tom, jakým kouzlem se e. coli mohla stát odolnou vůči osmi různým třídám antibiotk a pak se náhle objevit v potravinách.
Tato variace E. coli patří do kmene O104, a kmeny O104 nejsou normálně téměř nikdy odolné vůči antibiotikům. Aby získaly tuto odolnost, musejí být opakovaně vystavovány antibiotikům, aby na ně byl vyvíjen "mutační nátlak", který je donutí k úplné odolnosti proti lékům.
Jste-li zvědavi na původ takového kmene, musíte především sledovat, jak probíhala inženýrská změna e. coli a dosti přesně determinovat, kterým antibiotikům byla baktérie vystavena během svého vývoje. A tento krok byl učiněn (viz níže), a když se podíváte na genetické dekódování tohoto kmene O104, který nyní ohrožuje konzumenty potravy po celé EU, objeví se fascinující obraz, jak muselo dojít k jejímu vzniku.
Genetický kód odhaluje historii kmene
Když vědci v německé Institutu Roberta Kocha dekódovali genetickou stavbu kmene O104, zjistili, že je odolný všem následujícím antibiotikům a jejich kombinacím:
• penicillins
• tetracycline
• nalidixic acid
• trimethoprim-sulfamethoxazol
• cephalosporins
• amoxicillin / clavulanic acid
• piperacillin-sulbactam
• piperacillin-tazobactam
Navíc tento kmen O104 má schopnost produkovat speciální enzymy, které mu dodávají to, co by se dalo nazvat "bakteriální superschopnosti", technicky známé jak ESBL.
"Extended-Spcectrum Beta-Lactamases (ESBL) jsou enzymy, které mohou být produkovány baktérií a učinit je odolnou vůči cefalosporinům, jako ceufuroxim, cetofaxim a ceftazidim - to jsou nejužívanější antibiotika v mnoha nemocnicích", vysvětluje Agentura ochrany zdraví v UK.
K tomu má tento kmen O104 navíc dva geny - TEM-1 a CTX-M-15, před nimiž se "chvějí lékaři již od 90. let," jak píše The Guardian. Proč se lékaři před nimi chvějí? Protože jsou tak smrtelné, že u mnoha jimi nakažených lidí dojde ke kritickému selhání orgánů a oni prostě zemřou.
Jak se bioinženýrsky vyrábí superbaktérie
Jak tedy přesně dojde k tomu, že vznikne kmen baktérií odolný vice než tuctu antibiotik v osmi různých kategoriích léků, obsahující dvě smrtelné mutace genů plus schopnosti enzymu ESBL? Je skutečně jenom jeden způsob, jakým se to může stát (a jeden jediný) musíte vystavit tento kmen e. coli všem osmi třídám antibiotických léků. Obvykle se to nedělá najednou, samozřejmě: nejprve ji vystavíte penicilínu a vezmete přeživší colonie, které jsou odolné penicilínu. Pak je dále vystavíte tetracyklinu. Přeživší kolonie jsou nyní odolné jak penicilínu, tak tetracyklínu. Pak je vystavíte sulfaléku a posbíráte přeživší kolini, a tak dále. Je to proces genetické selekce, prováděný v laboratoři, za účelem požadovaného výsledku. Takto vznikají některé biozbraně vyráběné americkou armádou ve Ft. Detrick, Maryland.
I když skutečný proces je trochu složitější, závěrem je, že vytvoření kmene bakterie e. coli, který je odolný osmi třídám antibiotik, vyžaduje opakované a vytrvalé vystavování těmto antibiotikům. Je sktuečně nemožné si představit, jak by k tomu mohlo dojít samo od sebe v přírodním světě. Například, kdyby tato baktérie pocházela z jídla (jak nám tvrdí), kde potom získala všechny tyto odolnosti vůči antibiotikům, když je faktem, že na zeleninu se antibiotika nepoužívají?
Když vezmeme v úvahu genetické důkazy, které nyní stojí před námi, je těžké si představit, jak by se toto mohlo odehrát "divoce". Zatímco resistence na jedno antibiotikum je běžná, vytvoření kmene a. coli odolného osmi různým třídám antibiotik - v kombinacích - prostě popírá zákony genetické permutace a kombinace v přírodě. Jednoduše řečenu, tato superbaktérie e. coli nemohla vzniknout přirozeně. A zbývá tedy jediné vysvětlení, odkud může pocházet: z laboratoře.
Kmen byl vytvořen uměle a pak vypuštěn do světa
Důkazy nyní ukazují na to, že tento smrtící kmen e. coli byl uměle vytvořen a pak buď uměle vypuštěn do potravin, anebo nějak unikl z laboratoře a vstoupil do potravin sám. Pokud nesouhlasíte s tímto závěrem, a to klidně můžete, pak musíte najít vysvětlení, jak se tato oktobiotická baktérie (imunní vůči 8 druhům antibiotik) vyvinula sama od sebe ...
A tento závěr je ještě děsivější nežli "bioinženýrské" vysvětlení, protože by znamenalo, že oktobiotické baktérie se prostě mohou objevit kdekoliv kdykoliv bez příčiny. A to by byla dosti exotická teorie.
Můj závěr dává lepší smysl: Tento kmen e. coli byl téměř jistě vytvořen uměle a pak vypuštěn do potravin se specifickým cílem. Jaký cíl by to mohl být? Zdá se mi, že je to evidentní.
Současně tu působí problém, reakce a řešení. Nejprve způsobit PROBLÉM (smrtící kmen e. coli v potravinách). Pak počkat na veřejnou REAKCI (obrovské pozdvižení, protože lidé jsou terorizování e. coli). Jako odpověď na to přijde žádoucí ŘEŠENÏ (totální kontrola nad globální zásobou potravin a postavení mimo zákon syrové potravy, syrového mléka a syrové zeleniny).
A o tom to celé je, samozřejmě. FDA (Americký úřad pro potraviny a léky) se spolehl na stejný jev v USA, když prosazoval svůj nedávnyý "Zákon o modernizaci bezpečnosti potravin", který v podstatě staví mimo zákon malé rodinné organické farmy, pokud nelížou holínky regulátorů FDA. FDA byl schopen zničit svobodu farmářství v Americe tím, že zahrál na strunu široce rozšířeného strachu, který následoval po vypuknutí nákazy e. coli v amerických potravinách. Když se lidé bojí, samozřejmě, není obtížné přimět je, aby souhlasili s téměř každým stupněm regulační tyranie. A způsobit, aby se lidé báli svého jídla, je velmi snadné ... stačí několik tiskových prohlášení vlády poslaných e-mailem mainsteramovým médiím a je to.
Nejprve zakážeme přírodní medicínu, potom zaútočíme na potraviny
Uvědomte si , že toto vše se děje vzápětí poté, co EU zakázala léčivé rostliny a potravní doplňky - zákaz, který staví mimo zákon nutriční terapie, které pomáhají udržet lidi zdravé a bez nemocí. Nyní, když jsou tyto byliny a dpolňky zakázány, dalším krokem je způsobit, aby lidé měli strach z čerstvé potravy. To proto, že čerstvá zelenina je léčivá, a dokud má veřejnost právo koupit si čerstvou zeleninu, může vždy zabránit nemoci.
Ale pokud můžete způsobit, aby se lidé BÁLI čerstvé zeleniny - nebo postavit ji vůbec mimo zákon - pak můžete donutit veškerou populaci, aby žila z mrtvé stravy a předzpracované stravy, která podporuje degenerativní nemoci, a tak posílit postavení mocných farmaceutických společností.
To vše je součástí stejného plánu, jak vidíte: udržet lidi v nemocech, odepřít jim přístup k léčivým bylinám a doplňkům, a pak využít jejich utrpení prostřednictvím globálních farmaceutických kartelů.
Geneticky modifikované potraviny hrají samozřejmě podobnou roli: jsou vytvořeny k tomu, aby kontaminovaly naše potraviny genetickým kódem, který způsob širocerozšířenou neplodnost mezi lidstvem. A ti, kteří ještě budou schopni se rozmnožovat i po vystavení GMO, budou natolik trpět degenerativními nemocemi, že jejich "léčba" opět bude obohacovat lékové společnosti.
Vzpomínáte si, která země byla nedávno postižena hrozbou e. coli? Španělsko. Proč Španělsko? Vzpomeňte si na uniklé zprávy z Wikilieaks, které odhalily, že Španělsko odolalo zavedení GMO do svého zemědělského systému, i když mu americká vláda skrytě vyhrožuje politickou odvetou za jeho odpor. Falešné obvinění Španělska z rozšíření e. coli je pravděpodobně onou pomstou za španělskou neochotu naskočit do geneticky modifikovaného vagónu.
To je příběh, který stojí za ekonomickým zničením španělských rolníků pěstujících zeleninu. Je to jedna ze zápletek, které probíhají ve schématu událostí kolem e. coli.
Potraviny jako válečná zbraň vytvořená Big Pharmou
Mimochodem, nejpravděpodobnějším vysvětlením, kde byl vyvinut tento kmen e. coli, je, že farmaceutičtí giganti ho vytvořili ve svých vlastních laboratořích. Kdo jiný má přístup k veškerým antibiotikům a vybavení potřebnému k vytvoření cílených mutací potenciálně tisíců kolonií e. coli? Lékové společnosti mají jedinečné postavení k tomu, jak provést tuto akci a mít z ní prospěch. Jinými slovy, mají jak prostředky, tak motivaci, aby se angažovaly speciálně v podobných akcích.
Mimo lékové společnosti jsou tu snad i regulátoři infekčních nemocí, kteří mají podobnou laboratorní kapacitu. Například CDC by to pravděpodobně mohla také provést, kdyby skutečně chtěla.
Důkaz, že někdo bioinženýrsky vytvořil tento kmen e. coli, je zapsán přímo v DNA baktérie, Je to lékařský soudní důkaz, a to, co odhaluje, nelze popřít. Tento kmen prošel opakovanými a dlouhodobými vystaveními osmi různým třídám antibiotik, a pak se nějakým způsobem objevil v potravinách. Jak jinak je toto možno provést, než důkladně naplánovaným schématem provedeným grázlovskými vědci? Není možno, aby vznikla "spontánní mutace" v kmeni tak, aby byl odolný nejvyšším osmi třídám značkových antibiotických léků, které jsou dnes prodávány Big Pharmou. Takové mutace musí být záměrné.
A opakuji, pokud nesouhlasíte s tímto tvrzením, pak to znamená, že říkáte NE, nebylo to uděláno záměrně … stalo se to náhodou! Což je, jak znovu říkám, ještě děsivější!
Protože to znamená, že antibiotická kontaminace našeho světa je na tak extrémním stupni, že kmen e. coli může být v přírodě nasycen osmi různými druhy antibiotik natolik, že se přirozeně vyvine ve smrtící superbaktérii. Pokud tomu lidé věří, tak je to ještě děsivější teorie než bioinženýrské vysvětlení!
Začala nová éra: Biologické zbraně v naší stravě
Ale v obou případech - nezáleží na tom, čemu věříte - je prostou pravdou, že svět nyní čelí nové éře globálních kmenů superbaktérií, které nelze léčit žádnými známými léky. Samozřejmě mohou být snadno zabity koloidním stříbrem, což je právě důvod, proč v posledních letech FDA a světoví regulátoři zdraví zuřivě napadali společnosti vyrábějící koloidní stříbro. Nemohou dopustit, aby veřejnost měla v rukou přírodní antibiotikum, které skutečně funguje. To by zničilo celý jejich záměr, aby všichni lidé byli nemocní.
Ve skutečnosti tyto kmeny e. coli mohou být snadno léčeny kombinací přírodních plnospektrálních antibiotik z rostlin jako je česnek, zázvor, cibule a léčivé rostliny. Navíc probiotika mohou pomoci vyrovnat flóru trávicího systému a "vytěsnit" smrtící e. coli, která by mohla být současně přítomna. Zdravý imunitní systém a dobře fungující trávicí trakt může zvítězit nad infekcí superbakterie e. coli, ale je tady ještě jedna věc, o které lékařská komunita nechce, abyste věděli. Dávají absolutní přednost tomu, abyste zůstali bezmocnou obětí ležící v nemocnici a čekající na smrt, bez jakýchkoli možných vyhlídek. Přesně to je "moderní medicína". Způsobují problémy a prohlašují, že je léčí, a pak vás nedokážou léčit ničím, co by skutečně fungovalo.
Téměř všem úmrtím, která se dnes přičítají propuknutí e. coli, se dá snadno a lehce zabránit. Jsou to úmrtí z nevědomosti. Ale ještě spíše to mohou být také úmrtí na novou éru biologických zbraní v potravě, vypuštěných buď skupinou šílených vědců, anebo systémovou institucí, která vyhlásila válku lidské populaci.

Přírodní léčebné prostředky - kašel, dutiny, imunita

9. dubna 2011 v 21:30 | internet - lidové rady
Medicína na KAŠEL
je k odhlenění, namísto mukosolvanů atd. Sama zaručuji, že je to opravdu zázrak!!! Mám 3 děti a vařím při každé větší rýmě.
1 sáček tymiánu (8-9gramů). 200 gr cukru. 250ml vody

POSTUP PŘÍPRAVY
vodu s cukrem vaříme na mírném ohni 20 minut, poté sundáme z ohně.
Musíme přidat celý sáček tymiánu ( jeden, kupovaný tymián) a nechat louhovat do vychladnutí. Scedit, a po lžičkách třeba 5 krát denně.
NEnamáčet do lektvaru olíznutou lžičku!!!! Dávám medicínu do skleněné lahvičky.
Vydrží dlouho. Skladuji při pokojové teplotě i 2 měsíce.Vlastně nevím jak dlouho, ale nikdy se mi nezkazila, a dětem moooc chutná
Česnekové přírodní antibiotikum-HLAVNĚ NA KAŠEL!!!

POTŘEBNÉ PŘÍSADY
6 stroužků česneku, 8 lžic cukru, 250ml vody

POSTUP PŘÍPRAVY
Česnek nasekáme na drobno a dáme do vody s cukrem. Zamícháme a pomalu vaříme 10 min.Necháme uležet několik hodin a scedíme.Uchováváme v ledničce.To je recept,který používám už léta.Moje děti ho jedí normálně,ani se nešklebí,není to až tak strašná chuť.Velmi rychle zabírá na kašel,nejpozději druhý den zaznamenáte velkou změnu.Malé dcerce 16.měsíční dávám 4ml 3x denně a té starší(10 let) 5ml pokaždé když si vzpomenu,třeba i 6x denně.Je to opravdu zaručený lék na jakýkoliv kašel.Můj bratr si ho udělal i na bolavý zub,(měl zánět) a tvrdí,že mu můj lektvárek pomohl,tak nevím......Není to můj lektvárek,ale vyčetla jsem ho v jedné babské medicínské knize,kde bylo spoustu receptíků s bylinkami. Opravdu zabírá!!!!!!
ZARUČENĚ FUNGUJÍCÍ FÍGL NA UCPANÉ DUTINY!!!

POTŘEBNÉ PŘÍSADY
jakékoliv nosní kapičky,tyčinky do uší

POSTUP PŘÍPRAVY
Jelikož mi stále píší maminky s prosbou o zaslání této metody na mejl, uveřejnuji recept
sem a budu jen ráda, když zabere i ostatním, tak jako nám.

Starší syn velmi trpěl na zánět vedlejších nosních dutin,užili jsme si...až nám naše paní doktorka odešla do důchodu a dostali jsme nového pana doktora,který nám poradil tuto metodu,která prý zabírá i na opravdu těžké případy,které by jinak čekala punkce.
Lze praktikovat i u dětí,které již vydrží sedět v klidu.

Vezmete si tyčinky do uší, pořádně pokapete nosními kapkami nebo postříkáte nosním sprejem,a opatrně zasunute CO NEJHLOUBĚJI do nosu.Můj syn je velký strašpytel a to je mu 11 let,takže jsem musela nejdříve vyzkoušet na sobě,aby viděl,že to nic není.Tyčinky jdou skutečně zandat dost hluboko,kouká z nich nějaký 1-2 cm,nebolí to,pouze to asi díky kapkám lehce šimrá.Toto se praktikuje 3x denně po dobu 15 minut /obě dírky současně/.

Jak nám doktor vysvětlil,jde o to,že takhle se kapky dostanou i do postranních dutin a uvolní je. Velmi dobré je zkombinovat tyčinky + horká vana,zaručuji, že Vám pak nudle potečou jedna radost
Dobrý večer,i nám tato metoda pomohla,tak se podělím o zkušenost.
Dcera na ucpané dutiny též velmi trpí,po atb má do týdne opět rýmu,takže jsme zkusili toto:
2 x denně dát nožičky do horké osolené vody po kotníky (jakou nejvíc snese,né ale aby si je tam popálila!) a do nosu taky dle svých možností strčit lehounce vatové tyčinky namočené v kapičkách do nosu.Je jí skoro 7 let a strčí si je tam sama tak do půlky.Hodně při tom pšiká,ale dá se to vydržet.Do 10 minut rýma teče jak o závod....jak zelená,tak bílá,různě se to střídá. Takže vysmrkáme a jedeme za chvíli to samé ještě jednou,dvakrát.
Dělali jsme to tři dny a od té doby nesmrká a nemá ucpaný nos,snad to vydrží..děkujeme za inspiraci!
MEDOVÝ ZÁZRAK NA IMUNITU I NACHLAZENÍ


POTŘEBNÉ PŘÍSADY

VČELÍ MED 250g, ČESNEK 35g, KŘEN 35g, MÁSLO 50g

POSTUP PŘÍPRAVY

1. ČESNEK S KŘENEM OČISTÍME A ROZMIXUJEME NA KAŠI
2. DO VĚTŠÍ SKLENICE SI DÁME TEKUTÝ MED
3. PŘIDÁME ROZMAČKANÉ MÁSLO A UTŘENÝ ČESNEK S KŘENEM
=VŠE DŮKLADNĚ ROZMÍCHÁME=

UCHOVÁVÁME: V CHLADNU LEDNICE

DÁVKOVÁNÍ:
PODÁVÁ SE 2-3x DENNĚ 1 ČAJOVÁ LŽICE

VHODNÉ:
PRO DĚTI OD 1. ROKU - AŽ DO STÁŘÍ

NA CO JE URČENÝ:
VÝBORNÁ KOMBINACE ÚČINNÝCH LÁTEK PRO POSÍLENÍ IMUNITY, TAKÉ PŘI NACHLAZENÍ A NEMOCI

RADY NA ZÁVĚR:
MÁ SVOU NEZAMĚNITELNOU CHUŤ A OSOBNĚ DOPORUČUJI TROCHU ZAJÍST ASPON PIŠKOTEM A POŘÁDNĚ ZAPÍT

OSOBNÍ ZKUŠENOST:
( JÁ OSOBNĚ JSEM TENTO "FUJTAJBL" JAK JSEM TO JAKO DÍTĚ NAZÝVALA, MUSEL BRÁT KVŮLI VELMI ČASTÝM ONEMOCNĚNÍM PRŮDUŠEK A OSLABENÉ IMUNITĚ A I KDYŽ MI TO NECHUTNALO, JE PRAVDOU, ŽE JE VELMI ÚČINNÝ)
Díky tomuto receptu jsem se vyhla operaci karpálních tunelů

POTŘEBNÉ PŘÍSADY
Acylpyrin
5 listů aloe
francovku herbu či lesanu

POSTUP PŘÍPRAVY

Dlouho jsem měla bolesti rukou, hlavně v klidu a nejhorší to bylo v noci... Nevíte kam s rukou, brní prsty a jste každou chvilku vzhůru a ráno nejste schopna udržet drobné věci v rukou, nemáte v nich cit. S obtížností mažete chleba, zamykáte dveře apodobně. Pokud trpíte stejnými obtížemi, tak zkuste můj zaručený recept.

Do půl litru francovky herby (či lesany) nechte louhovat 20 tablet acylpyrinu a 5 listů aloe a občas protřepte. Po necelém týdnu si můžete ruce mazat před spaním. Já osobně jsem měla svou medicínu po ruce i v noci.

V Japonsku uniká rádioaktívny materiál - názor odborníků

9. dubna 2011 v 21:17 | Maria.Sivakova

# *POZOR- NEVYHADZUJTE MAIL - ALE POZORNE ČÍTAJTE !!!!!!*

Milí priatelia! V Japonsku uniká rádioaktívny materiál, a čo si budeme
hovoriť, dôsledky pocíti celý svet. Kým nezaprší, rádioaktivita sa drží v
atmosfére. Možete pociťovať pálenie očí, slizníc, zhoršenie dýchacích
ťažkostí, bolenie hlavy, bolesti v hrdle...

Posielam pár rád od pani doktorky Tetyany Karáskovej, ktorá bola
likvidátorkou Černobyľu. Tento obežník nechce byt v žiadnom prípade šírením
poplašnej správy, ale ako hovorím dobrá informácia nikdy nie je zlá :)
Prvých pár týždňov je doporučené ako prevencia proti následkom zvýšenej
rádioaktivity: Zvýšiť prísun organického jódu Piť len prevarenú filtrovanú
vodu.

Odporúča sa: 1. Užívať prípravok organický jód denne
2. Tiež je výborný ukrajinský prípravok Mumio- malo by byt čierne a tuhé-min
2x denne, sú to minerály.
3. Každý deň vypiť čo najviac červeného suchého Cabernetu-môže sa piť cely
deň riedený vodou alebo prevarený - t.z.redukovaný alkohol. Tento druh vína
obsahuje organické látky, ktoré eliminujú rádioaktivitu.
4. Jesť morské ryby, riasy, tekvicový olej...

Kým nezaprší:
1. menej vetrať
2. menej sa zdržovať na vzduchu, na slnku.
3. po každom pobyte vonku sa osprchovať, aj vlasy čistou vodou
4. nezdržovať sa na daždi
5. vymieňať čisté oblečenie, čo najčastejšie
6. nosiť pokrývku hlavy
7. pred dverami vyprášiť veci
8. zvlhčovať vzduch rozprašovačom po vetraní a potom pretrieť podlahu
min. tento rok: *nejesť hríby,* mušle, bobuľovité ovocie- egreše, ríbezle,
med, byliny zo záhrady a ovocie šúpať.
Užívajte v zdraví.

*RNDr. Mária Siváková, PhD.*
vedúca Oddelenia pre oblasti s prírodovedným zameraním
Úsek pre Štátny vzdelávací program
*Štátny pedagogický ústav*
Pluhová 8, P.O.Box 26
830 00 Bratislava

Maria.Sivakova@statpedu.sk www.statpedu.sk tel: 02/492 02/492 76 111 Fax:02/492 76 195

- Pane doktore, považujete tuhle zprávu za opodstatněnou a potřebnou šířit dál? Děkuji. BUR.

- ..ještě je na to čas,až tady bude plutonium,stroncium a cesium,tak je to rozumné...zdraví pb

Upozornění v důsledku neštěstí v Japonsku

25. března 2011 v 22:11 | Julie Kyzeková
# Po jaderném výbuchu v neděli a dalších dvou ve Fukushime v Japonsku,
# # # musíme být všichni opatrní. Pokud bude dnes nebo v příštích dnech pršet,
# # # NEVYCHÁZEJTE DO DEŠTĚ !!
# # #
# # # Pokud ano, musíte použít deštník nebo pláštěnku, i když jen mrholí. To
# # # proto, že nukleární odborníci poukazují na to, že radioaktivní částice
# # # mohou vstoupit do atmosféry, a tak se z ozonové vrstvy rozšíří do celého
# # # světa deštěm, který může způsobit popáleniny, vypadávání vlasů a dokonce
# # # i rakovinu. Prosím, předejte dál tuto informaci !
# # #
# # # Jaderné varování je už na stupni 6 ze 7 v Japonsku, ve Francii 6 ze 7
# # # kvůli pohybu větrů, Německo a Rusko vyhlásili stupeň 5 ze 7.
# # #
# # # Nemažte tuto zprávu, je to reálná hrozba, o které se můžete více
# # # informovat ve vysílání CNN, NHW, BBC, 24H international či TVE."
# # #
# # #
# # #
# # #
# # #
# #
# # S pozdravem
# #
# # Julie Kyzeková

Jaká je příčina chřipkové sezóny?

2. března 2011 v 10:57 | Mike Adams, NaturalNews, 2011
Začnu otázkou pro vás: Co způsobuje chřipkovou sezónu, kdy lidé začnou být nemocní, kašlou, smrkají, zmeškají práci a školu, a trpí chřipkovou pandemií. Co způsobuje chřipkovou sezónu? Asi řeknete: samozřejmě ji způsobuje chřipka. Chyba! To jsou pohádky. Chřipka nezpůsobuje chřipkovou sezónu. Zeptáte se asi, jak je to možné. Odpověď mám pro vás v tomto videu.
Kdyby chřipka způsobovala chřipkovou sezónu, to by znamenalo, že by se musela rozhodnout, že teď začne infikovat lidi, a pak by se zase za nějakou dobu musela rozhodnout, že přestane infikovat lidi. Chřipka ale není ani živá: je to jen fragment DNA. Ano, není to ani živé. Nemá to nervový systém. Neumí to číst v kalendáři. Tak jak se může chřipka rozhodnout: Aha, je prosinec, tak začnu útočit na lidi v severní Americe. A jak se pak může rozhodnout, že je dejme tomu konec února, začátek března, tak přestanu útočit na lidi. Proč? Je unavená, nebo se nudí, nebo potřebuje prázdniny?
Ne, chřipka nezačíná chřipkovou sezónu, ani ji neukončuje. Pravdou je, že chřipka existuje po celý rok. Je všude, v každém měsíci v roce. A skutečná odpověď, co způsobuje chřipkovou sezónu, není přítomnost viru, to, že si děti ve škole předávají virus. Skutečný důvod vzniku chřipkové sezóny je vztah Země a Slunce. Ano, toto je solární teorie chřipkové sezóny.
Konvenční lékaři a propagátoři vakcín a podobní lidé chtějí, abyste věřili, že chřipková sezóna nemá co činit se Sluncem. Chtějí, abyste věřili, že chřipka je něco přirozeného, k čemu dochází o každých vánocích, v prosinci, na severní polokouli, jenom tak. Není pro to žádný důvod, prostě je to tak. Protože se viru prostě zachce útočit na lidi.
A proč chřipka útočí na lidi na jižní polokouli tehdy, když je u nás léto, od konce června do srpna? Proč se to děje tam právě v tuto dobu? Odpověď je: Je to kvůli vztahu Země a Slunce. Země obíhá kolem Slunce v určitém sklonu. Tento sklon způsobuje střídání ročních období. Na této mapě je severní Amerika právě blíže ke slunci, takže Slunce září na Spojené státy a Kanadu a dává nám hodně záření, je jaro, léto. Právě tehdy se naše pokožka léčí, vytváří vitamín D, a vitamín D je 500x účinnější v boji proti chřipkové infekci než vakcína. Takže v jarních a letních měsících tato část světa dostává více slunečního světla, které způsobuje odolnost proti chřipce, a proto se tam v tuto dobu žádná chřipka nešíří.
Ale tehdy, když slunce dopadá na severní Ameriku, na jižní polokouli je tmavěji, méně slunce, takže jižní polokoule je ve stavu nedostatku slunce, a hádejte, co se děje? To způsobí propuknutí chřipky a proto je v tu dobu chřipková sezóna na jižní polokouli.
Poloha Země vůči Slunci tedy vysvětluje, proč chřipková sezóna začíná a končí. Začíná to okamžitě dávat smysl, když se podíváte na to, co se v současné době děje v našem světě. FDA, CDC, farmaceutické společnosti, doktoři, propagátoři vakcín, ti nechtějí, abyste věděli, že sluneční světlo je tím, co vás chrání proti chřipce. Sluneční světlo vytváří vitamín D, ten aktivuje váš imunitní systém, a imunitní systém si vytváří své vlastní protilátky. Nepotřebujete žádnou vakcínu, abyste si vytvořili protilátky proti chřipce. Všechno, co potřebujete, je sluneční světlo. A můžete tím sami "naočkovat" svůj vlastní existující imunitní systém, vytvořit si vlastní protilátky tím, že přirozeně vystavíte virům svůj zdravý a fungující imunitní systém.
Všude na světě na jaře a v létě jsou lidé vystaveni slunečnímu světlu a proto epidemie chřipky zmizí. Protože, opět, vitamín D podpoří imunitní systém, vytvoří protilátky, a vlastně se naočkujete sami, bez použití vakcíny. Žádná jehla není třeba, jenom trochu sluneční energie v kontaktu s vaší kůží.
Shrnul jsem pár zásad a pravd o chřipkovém viru.
Pravda č. 1: Viry neumějí číst v kalendáři. Nevědí, že mají v prosinci přijít do severní Ameriky a v červnu na jižní polokouli. Nejsou ani živé, nemají nervový systém, neumějí číst v kalendáři. Takže tu evidentně musí být něco jiného, co způsobuje, že chřipková sezóna začne a skončí.
Pravda č. 2: Viry se pokoušejí napadnout vaše tělo v kterémkoli měsíci roku. Jsou tu stále, i v létě, ale většinou jsou neúspěšné, protože máte dobrý imunitní systém, dost vitamínu D.
Pravda č. 3: Chřipková sezóna je způsobena nedostatkem slunečního svitu, který vede k nedostatku vitamínu D. Každá chřipková sezóna je stoprocentně spjata s nedostatkem vitamínu D v celé populaci. Je tomu tak všude na světě, v kteroukoli dobu. Proto je chřipková sezóna v zimě na jižní polokouli, kdy je u nás léto, a u nás v zimě, když je v Austrálii léto. Chřipkový virus je úspěšný pouze tehdy, když sluneční světlo není příliš silné.
Pravda č. 4: Vakcíny nezastaví příčinu vypuknutí chřipky. Znovu opakuji: příčinou vypuknutí chřipky není přítomnost viru. Ten je tady každý den, každý měsíc, je všude. Každý den, kdekoliv jste, jste v kontaktu s virem chřipky. Na letišti, ve škole, v kanceláři, stále jste v kontaktu s chřipkou. Jenom po většinu času není úspěšná, a nepostihne vás, protože máte dostatek vitamínu D asi tak po šest až devět měsíců v roce. Jenom po těch pár měsíců v roce, kdy nemáte vitamín D, jste náchylní ke chřipkové infekci. A samozřejmě výrobci léků se vám snaží vnutit vakcíny, a chtějí, abyste věřili pohádkám, že sama chřipka začíná a končí svou sezónu. Že ta sezóna je způsobena prostě přítomností chřipky. To je ovšem směšné, důvodem je postavení Země vůči Slunci.
Pravda č. 5: K zabránění propuknutí chřipky stačí pouze to, že budeme všem podávat doplněk vitamínu D. Všechno, co je třeba udělat, je podávat lidem vitamín D. Pak virus chřipky nemá šanci se uchytit, být úspěšný. Nemůže dostat vaše tělo, nemůže způsobit pandemii, když lidé mají vysokou hladinu vitamínu D. Když chcete zastavit pandemii chřipky, stačí udělat toto. Ale místo toho se průmysl snaží vecpat vám více vakcín. To je šílené, není to vůbec třeba, je to lékařsky neopodstatněné, ale jim to samozřejmě přináší spoustu peněz.
Pravda č. 6: Konvenční medicína odmítá uznat tuto prostou vědeckou pravdu. Je to zrovna tak, jako kdybychom byli zpátky v době Galilea. Lidé si tenkrát mysleli, že Země je plochá, a Galileo řekl, ne, Země je kulatá, a obíhá kolem Slunce, a proto ho pokládali za kacíře. Lidé si mysleli, že Slunce obíhá kolem Země. A dnes tomu ani nemůžeme věřit, každý ví, že Země obíhá kolem Slunce. Na naší Zemi jsou proto roční období, a v každém je vystavena Slunci různou mírou. A sluneční světlo předurčuje všechny cykly na naší planetě, včetně cyklu chřipkové sezóny. I Galileo by uznal tuhle teorii o chřipce, o tom, že je spjata s ročním obdobím a množstvím slunečního světla, které je dáno pozicí planety vůči Slunci.
Konvenční medicína se vlastně stále domnívá, že Země je plochá. Je to bizarní víra, oni nevěří, že Slunce má co činit s vaším zdravím či nemocí, s tím, jestli chytíte chřipku. Oni si myslí, že chřipka přijde sama od sebe, rozhodne se vás napadnout právě o vánocích, aby vám zkazila vánoční dovolenou. Ale když se podíváte, co stojí za touto vírou, je to samozřejmě zisk. V každé sezóně je nárůst prodeje vakcín, který přináší více peněz, a farmaceutické společnosti se snaží, abyste věřili, že chřipková sezóna je způsobena pouze chřipkou. Že nemá nic společného se slunečním svitem, s vitamínem D, s vaším imunitním systémem. Chtějí, abyste věřili, že chřipková sezóna je způsobena nedostatkem vakcín. Pokud půjdete a koupíte si více vakcín, pak nechytíte chřipku. To vám říkají, a chtějí, abyste tomu věřili. Ale celé to prohlašování o vakcínách je samozřejmě úplný nesmysl. Vše, co potřebujete, je vitamín D.
Tady je pacient a lékař, mluví o vakcíně. Lékař říká: kupte si vakcínu, jinak byste mohl chytit chřipku. A pacient si řekne, aha, to by mohla být pravda, doktoři jsou autority, vyznají se ve zdraví. A lékař řekne: Ano, já jsem autorita, mám diplom z Lékařské fakulty. Problém je, že tam jim nic neříkají o vitamínu D, lékař se nikdy neučil o slunečním světle, o vztahu Země a Slunce, a pokud jde o výživu, je naprosto negramotný. Neví o ní vůbec nic. Všechno, co ví, je to, co mu řekli na fakultě, a to je více léků, více vakcín, více ozařování, více chemoterapie a více operací. Takže pokud máte rádi tyto věci - a mimochodem, kdo by si nedal malou chemošku, - pak poslechněte svého doktora. Má pro vás stejnou radu v každé sezóně. Podívejte se na zisky farmaceutických společností, neustále porostou, dokud vy do sebe necháte píchat stále více vakcín a rtuti, a můžete i investovat do obchodu s léky a něco si přivydělat.
Nevšímejte si sezónní propagandy. Chtějí vás vystrašit názvy jako H1N1, H3N3 a podobně, pořád nové kombinace písmen a čísel, abyste si mysleli, že se neuzdravíte, dokud se nenecháte očkovat. To byste uměli taky, vezmete jenom H a nějaké číslo od 0 do 9, a pak N a další číslo, třeba H7N3. To umím udělat i já. A pak udělají vakcínu a řeknou vám, že ji potřebujete proti tomu viru. Je to snadné. Je to jen propaganda. Dělají to i s vašimi dětmi, pořád to do nich hustí. Ale tady je lék, a to je sluneční záření. To udrží vaši imunitu v chřipkové sezóně. Když máte dost slunce, máte dost vitamínu D a aktivní imunitní systém, to je, jako když nosíte neprůstřelnou vestu. Můžete nechat lidi na sebe kýchat, prskat, můžete si utírat klávesnici jejich kapesníkem, na tom nezáleží, protože vaše tělo si vytvoří vlastní protilátky proti chřipce. A všechno, co musíte udělat, je dodat sluneční energii svému imunitnímu systému. Je to jako vlastně jako by váš imunitní systém fungoval na sluneční energii, a skutečně je tomu tak. Choďte na slunce, a když nemůžete, berte vitamín D. Váš systém bude aktivní, vytvoří si protilátky a ochrání vás proti příštím infekcím, aniž potřebujete injekci do paže, ostrou ocelovou jehlu. Vy se můžete očkovat sami, pokud pochopíte vztah mezi Sluncem, Zemí, virem chřipky, vitamínem D a svým imunitním systémem.
A když jste pochopili tyhle věci, pochopili jste i univerzální zákony vesmíru, a když budete žít podle nich, váš život bude snadnější, zdravější a šťastnější. Teď si představuji, že jsou konvenční doktoři, nebo nějací členové Společnosti za plochou Zemi, kteří proti tomu budou argumentovat, řeknou, v žádném případě, Slunce nemá co dělat s chřipkovou sezónou. Vy potřebujete vakcínu, musíte nechat očkovat děti, psy i kočky, všechno, co se ve vašem domě hýbe, musíte dát očkovat. To můžou říci, ale víte co? Nemohou změnit zákony fyziky. Nemohou zastavit Zemi, která obíhá kolem Slunce. Nemohu změnit osu Země a její sklon, který způsobuje roční období. Nemohou ani mít pod kontrolou viry, jak se replikují a jak se mutují, a nemohou mít pod kontrolou ani chápat váš imunitní systém, ty úžasné nanotechnologie ve vašem těle, které právě bojují, abyste byli v bezpečí před infekcemi a jsou poháněny vitamínem D.
Můžou vám říkat, co chtějí, mohou lhát, a to také budou, ale nemohou změnit zákony fyziky. A ty říkají, že můžete zabránit infekci trochou slunečního světla na své kůži, která vytvoří vitamín D, a nepotřebujete vakcínu. Nepotřebujete nikdy žádnou vakcínu proti sezónní chřipce. Vůbec nikdo ji nepotřebuje. Ani jeden člověk na této planetě. Ve skutečnosti by lidem bylo lépe bez vakcín. Bylo by jim lépe pouze se slunečním svitem, doplňkem vitamínu D a možná s trochou cvičení, a žili by déle, zdravěji a šťastněji. CDC říká, že jen v USA je 36 000 úmrtí za rok a 200 000 hospitalizací, ale mnoha by se předešlo, kdybychom poučili lidi o slunečním záření a vitamínu D. Je to tak prosté. Tak proč mě o tom medicína nepoučí? Proč? Protože o tom neví. Lékaři mohou mít diplomy z lékařských fakult, a mohou být naprosto negramotní ohledně výživy a vysoce nevědomí ohledně zákonů fyziky, jaký je vztah mezi slunečním světlem, kůží, vitamínem D, aktivací imunitního systému a pandemií chřipky. Abyste dostali diplom na lékařské fakultě, nepotřebujete z toho vědět vůbec nic. A oni skutečně nevědí. Oni jsou, pokud jde o infekční nemoci, stále ve stádiu ploché Země, a neberou do úvahy pravdy o zákonitostech přírody.
Sluneční světlo je důležité, zeptejte se svých rostlin. Jeho dostatek udrží váš život, a při jeho nedostatku máte daleko větší riziko smrti z různých příčin. Ti lidé, kteří vám říkají, abyste se vyhýbali slunci, abyste se pořád mazali, nechoďte na slunce, buďte ve tmě, slunce je nebezpečné, to jsou prostě idioti. Takové byste měli ignorovat a nechat je, ať zabíjejí sami sebe temnotou a nedostatkem slunečního světla. Pokud to tak chtějí, je to v pořádku, je to jejich rozhodnutí. Mohou se spoléhat na vakcíny a žít ve tmě, trpět jak chtějí, je to jejich volba. Vy nemusíte žít jako oni, můžete žít ve světle, můžete pozvat slunce do svého života, můžete projít všemi chřipkovými sezónami a nikdy neonemocnět.
Já už jsem nebyl tak dlouho nemocný, že si ani nepamatuji, kdy to bylo naposled. K tomu prostě nedojde, protože chodím na slunce, beru vitamín D, a chřipková sezóna, o té ani nevím. Je to doba dovolených, kdy jsem zdravý, chodím na slunce, beru vitamín D3. Jsem zdravý a vyhýbám se infekčním nemocem automaticky. Moje tělo vytváří vlastní protilátky. Nejsem závislý na injekci chemikálií. Vakcíny jsou jen pro naivní lidi, kteří neznají nic lepšího. Nebuďte naivní, choďte na slunce, berte vitamín D, nepotřebujete se nechat píchat ostrou jehlou, abyste přežili chřipkovou sezónu. Děkuji za pozornost.
Mike Adams, NaturalNews, 2011

Levné ekologické čistící prostředky

2. března 2011 v 10:40 | Lynda Fassa
Nejlepší čisticí prostředky, které znám, máte pravděpodobně doma i vy. Jsou vyzkoušené a netoxické - mohla byste je i sníst - a jako bonus navíc jsou neuvěřitelně levné! Je to jedlá soda, ocet a citróny.

Jedlá soda
Jedlá soda působí jako jemný kartáč k čištění van a nerezových dřezů. Krom toho je také tím nejlepším deodorantem na světě - a to bez dráždivých "krycích" vůní. A navíc ji můžete použít také na praní prádla. Na velké prádlo použijte tři čtvrtě hrnku sody. Vyčistí jak "voňavou" fotbalovou soupravu manžela, tak oblíbené tričko batolete. Zvláště vhodná je pro ložní prádlo a ručníky - skvěle je zjemní a nezanechává po sobě ani mastné kuličky, ani podivný zápach, jak to dělají běžné prací prostředky. Když jsem začala používat jedlou sodu místo pracího prášku, nikdo v rodině to nepoznal, a navíc se mé prostřední dítě zbavilo občasných vyrážek. Naše oblečení bylo čisté, nádherně vonělo a cítili jsme se v něm naprosto skvěle !

Kde ještě můžete jedlou sodu použít?
• Využijte ji při čištění koberců - posypte jí koberec, nechte několik hodin "uležet" a poté ji vysajte.
• Nasypte ji do odpadkového koše a odstraníte nepříjemný zápach.
• Soda je naprosto jedinečná jako prášek na vany, který neproškrábe povrchy: Nasypte ji do vany, poté vezměte hadřík nebo papírový kapesník a jemnými krouživými pohyby vanu očistěte. Až skvrny zmizí, vanu opláchněte sprchou. Tento způsob čištění je naprosto ekologický, takže nemusíte mít strach, že škodíte žábám a rybám!
• Když se koupete, přidejte čtvrt či půl hrnku sody - pomůže vám zklidnit drobná podráždění pokožky. Můžete ji použít i během koupání svého dítěte, ale samozřejmě v mnohem menším množství, vždyť dětská vanička je tak malá!
• Možná už víte, že jedlá soda skvěle bělí zuby, a to bez jakýchkoli jedů. Nasypte jí trochu do dlaně, namočte do ní vlhký kartáček a vzhůru do čištění! Chuť je zpočátku zvláštní, ale zvyknete si. Tato kúra se však doporučuje provádět maximálně jednou za měsíc.

Ocet
Ocet můžete použít při jakémkoli čištění (tedy: téměř při jakémkoli. Nepoužívejte jej na mramor, protože by na něm mohl zanechat šmouhy a skvrny.) Ocet je naprosto ekologický a levný. Na čtyři díly vody dejte jeden díl octa. Pokud ale kroutíte nos při představě, že váš dům bude "vonět" jako francouzský zeleninový salát nicoise, ujišťuji vás, že zápach po uschnutí octa vyprchá.
Použijte jej k čištění vany, záchodu a dřezu (zvláště účinný je v kombinaci se sodou). Přímo do záchodové mísy můžete nalít nezředěný ocet. Pomůže vám zbavit se skvrn a znovu připomínám, že nemusíte pociťovat výčitky svědomí, že ocet odteče do povrchových vod.
Pro mě je ocet tím nejlepším čističem oken! Naplňte rozprašovač zředěnou směsí, postříkejte okno a utřete, jako při použití běžného přípravku. Také odstraňuje mastné skvrny na sporáku, přístrojích a pultech, které nejsou z mramoru.

Citróny
Ač jsou citróny o něco dražší než jedlá soda či ocet, čistí perfektně, bez toxinů a skvěle voní. Nepochybně oceníte jejich přednosti.
• Smíchejte půl hrnku olivového oleje se čtvrt hrnkem citrónové šťávy a získáte ohromné leštidlo na dřevěný nábytek. Buďte však opatrná při leštění klavíru: pokud se směs dostane na pedály či klapky, může je poškodit.
Nasypte trochu citrónové kůry do popelnice a zbavíte se toho nejodpornějšího zápachu.
• Citróny můžete použít jako alternativu za chlór: při praní bílého prádla přidejte k sodě půl hrnku citrónové šťávy. Ale opravdu jen na bílé prádlo - citróny mají přirozené bělicí účinky.
Pokud si však nechcete přidělávat práci mícháním vlastních čističů, pouvažujte nad bezpečností a komfortem nějaké přírodní značky.


Zdroj: Lynda Fassa - Bio máma - zdravé dítě, nakladatelství Computer Press

Význam křestních jmen 4

19. ledna 2011 v 11:06 | internet

JménaŘÍJEN
1. 10. Igor - Tento muž je znalý ve věcech alchymie. Často v minulém životě používal různé kovy a jejich zabarvení a tak mu není cizí chemie, v níž má dobré znalosti. Bude zručný a bude si umět i mnoho věcí opravit, je dovedný a má v sobě klid a jistotu
2. 10. Olivie - Značně chytrá žena, která podléhá svodům mužů a to je její záhuba. Její chytrost se pod vlivem muže ztrácí a ona se cítí beznadějně samotná. Je třeba se nedat chytit do spárů milostných her, ale zachovat si svoji identitu a bude se cítit dobře i ve svazku
3. 10. Bohumil - Je muž, který má ambice se stát slavným. Ovšem jeho úsilí se stát slavným narušuje jeho soukromí. Neumí se vypořádat s věcmi uvnitř sebe a v okolí a to mu narušuje jeho správný směr. Mnohdy místo toho, aby šel dál, zůstane stát a jeho kariéra se bortí
4. 10. František - Má rád jistotu. Bude chtít mít klidný a útulný domov a bude se chtít přátelit s lidmi, kteří jsou také tak naladění. Nedělá mu dobře neklid a nejistota, potřebuje cítit, že je vše v pořádku a že mu nic nehrozí
5. 10. Eliška - Má v sobě emoce skrze své bližní, chce každého zachraňovat a přitom si ani neuvědomuje, že sebe potápí. Ať se začne starat o sebe a druhé ať nechá jít jejich cestou a bude se jí dařit dobře
6. 10. Hanuš - Člověk přísných mravů, chce mít vše na svém místě a nesnese nepořádek. Měl by si hlavně udělat pořádek ve své mysli a odchýlit se od striktních úkonů, které mu škodí. Chce to trochu volnosti a dopřát i chaos, vše se časem vrátí opět do normálu. Pokud chce zbytečně řešit věci, které nejdou, zbytečně si přivozuje utrpení
7. 10. Justýna - Děvče kypré a také značně na výši. Bude se chtít vyrovnat ostatním krásou, a proto se bude starat o svůj vzhled a zanedbávat svoji duši. Měla by spíše hledět do svého nitra než na krásu okolo sebe

8. 10. Věra
- Tato žena spoléhá na náhodu a také se jí v životě náhody daří. Nebojí se, co bude dál a věří v dobro věcí, což jí přináší dobrou náladu a spontánnost, jen nesmí zapomínat na plnění závazků a věcí s ní spojených. Nesmí zahálet, jinak se odchyluje ze svého životního moudra a naplnění
9. 10. Štefan - Muž rozšafný, věrný svým ideálům, které nechce pohřbít a občas je vnucuje druhým. Je třeba se mít v životě na pozoru před falešnými představami a iluzemi. Je třeba se více dívat na věci rozumově než idealisticky
10. 10. Marina - Trochu jí vadí její vzhled, ale není třeba se tímto zabývat. Je třeba se více zabývat tím: Jsem ráda, že mám okolo sebe tyto lidi nebo bych raději měla okolo sebe jiné? Je třeba si dělat pořádek v přátelích
11. 10. Andrej - Skromný člověk, který hledá víru v tom, že bude dělat věci, které budou prospěšné druhým. Je třeba se smířit s tím, že ne vždy mohu být oporou druhým a je třeba hledat oporu sám v sobě. Tím, že hledá oporu v druhých, se ubezpečuje o své hodnotě
12. 10. Marcel - Bude mít v životě trochu méně rozumu, což mu bude škodit, protože se bude vrhat do věcí střemhlav a nebude rozumově uvažovat. Je třeba se naučit rozvaze a nedělat věci unáhleně
13. 10. Renáta - Žena spokojená s málem, ale mohla by více. Měla by posílit své ambice a svojí cílevědomostí si jít za svým, bojí se prosadit a to jí brání prožívat život na plno
14. 10. Agáta - Snáší útisk a zbytečně se stále ptá sama sebe: Mám to zapotřebí? Je třeba se neptat, ale nenechat si líbit to, co se mi nelíbí. Sama se má naučit rozhodovat o svém životě a nečekat, že mě ostatní spasí

15. 10. Tereza
- Je dívka, která má ráda pohodlí a je schopna pro to udělat cokoliv. Nemá ráda napomínání a upomínání. Má ráda dárky a také se ráda baví ve společnosti. Umí si užívat života, jen to nesmí přehnat a také se musí naučit myslet na to, co by měla více vnímat ve smyslu své odpovědnosti pro sebe
16. 10. Havel - Nezvyklé jméno dává svému dárci hodnost více lidí pohromadě. Tento člověk bude se jevit někdy jako podivín, nebude umět řešit reálně věci a bude se na vše dívat více filozoficky. Je nešťastný z toho, že mu nikdo nerozumí a on by tolik chtěl, aby se mu podařilo s druhými domluvit. Nemá se snažit s druhými domluvit, stačí, když s nimi jen bude
17. 10. Hedvika - Sličná děva, která se nechává unášet city. Nemá se nechat zviklat tím, co si o ní myslí ti druzí, ale má se naučit věřit tomu, co cítí ona. Občas má splín na duši, že není tak dobrá pro ostatní, jak by chtěla. Zde dělá největší chybu, ať přestane o sobě pochybovat
18. 10. Lukáš - Neumí být podlý, a přesto se stýká s lidmi nevalného charakteru. Má se naučit více vnímat nitro těch druhých a nebýt slepě důvěřivý. Je příliš zaujat tím, co si o něm myslí ti druzí, než by se začal ptát sám sebe: Co si o nich myslím já?
19. 10. Michaela - Má ráda své rodiče a proto bude upřednostňovat v životě rodinu. Bude ráda, když bude mít okolo sebe lidi, kteří jí budou nablízku. Neumí být sama a má se to naučit
20. 10. Vendelín - je schopný muž vždy nápomocný druhým. Je skromné povahy a umí být někdy i zákeřný, když druzí nevidí, co pro ně dělá. Očekává od druhých pochvalu a uznání a proto se snaží být nápomocný, a když to nedostává, zlobí se na okolí. Má se naučit nesnažit se získávat uznání okolí svými činy, ale tím jaký jsem opravdu
21. 10. Brigita - Bude mít v životě problémy s muži. Neumí s nimi zacházet, buď se zamiluje, nebo je nenávidí nebo se s nimi chce stýkat jen v rámci sexu. Neumí si v tomto udělat pořádek a stále z jednoho tématu přeskakuje k druhému. Je třeba najít správný směr a rovnováhu v životě ve všem co činím

22. 10. Sabina
- Sebevědomá žena, která prahne po materiálním zajištění. Měla by ubrat ze svého snažení v této oblasti a vrhnout se spíše na oblast charity. To jí může přinést úlevu na duši
23. 10. Teodor - Tento muž má významné jméno v dějinách lidstva. Již několikrát lidstvo zachránil před negativními vlivy a má se nyní učit najít si své místo na slunci. Přestat se starat o druhé a začít se starat o sebe
24. 10. Nina - Žena, která má ráda svoji sexualitu a skrze ni prožívá život. Měla by si uvědomit, že to není všechno a dát do svého života i více lásky duchovní
25. 10. Beáta - Má tvrdé jméno, které svědčí i o tvrdém srdci této ženy. Měla by se učit své srdce vnímat více ve všem, co dělá a ne se snažit vše dělat tak, aby to bylo dobré. Přináší jí to zbytečně zklamání na duši
26. 10. Erik - Muž tohoto jména bude významný v oblasti financí. Umí dobře počítat a umí si spočítat i to, co se mu kde vyplatí. To znamená i ve vztahu s druhým pohlavím se umí pohybovat na tenkém ledě
27. 10. Šarlota - Vznešené jméno vznešeného rodu. Žena tohoto jména je předurčena k radosti a veselosti ve společnosti. Je dobré se mít na pozoru před tím, co dělám a co bych měla dělat. Naučit se rozlišovat co je radost a co už radost není
28. 10. svátek

29. 10. Silvie
- Tato žena to v životě nebude mít jednoduché, bude se snažit prorazit, ale nebude se jí příliš dařit. Dává příliš velký pozor na to, aby se nespálila, a to jí brání přinášet i oběti. Je třeba občas i něco opustit, aby mohlo přijít to, co chci
30. 10. Tadeáš - Zvyklé jméno pro kněze nebo jeho blízkého. Je to jméno, které nosí pro nositele spásu a také víru. Člověk se pod vlivem tohoto jména nebude cítit dobře ve společnosti a bude hledat ústraní, kde najde klid a pokání
31. 10. Štěpánka - Má v životě mnoho nesnází, které ji provází, neboť slepě důvěřuje v sílu osudu a neuvědomuje si, že vše si tvoří sama. Občas se nechá uvrhnout do věcí, které nejsou pro její oko dobré, ale ona si myslí, že se vše v dobré obrátí. Má se naučit více vnímat co je správné než to, co by mělo být správné

 LISTOPAD

1. 11. Felix - Má v životě velice málo zklamání, snaží se docílit toho, co chce a když to nejde, nermoutí se, ale hledá jinde. Nebojí se nástrah života a vždy to, co chce, docílí
2. 11. Památka zemřelých
3. 11. Hubert - Bude mít v životě mnoho známých a bude si na nich zakládat. Ví, že život je o tom, že se má brát vesele a tak se nebude příliš rmoutit, ale bude se chtít nad vším povznést a brát s humorem. Občas se musí, ale hodně zapřít, aby toto dokázal
4. 11. Karel - Jméno muže, který si potrpí na lichotky a má rád lidi okolo sebe vnímavé a bezostyšné. Příliš si s morálkou nedělá starosti a bude se vždy chovat tak, jak mu velí jeho rozum. Má rád veselí a radost, které se mu ovšem mnohdy nedostává
5. 11. Miriam - Žena, která si příliš nedělá starosti s tím, co bude. Umí se o sebe postarat a také se nebojí života. Umí život prožívat plnými doušky
6. 11. Liběna - Libé jméno libé děvy, která se snaží vnést do života více líbivosti na oko, ale v duchu se stále ptá sama sebe: Je to pro mě to správné? Bude se stále více v životě dostávat od povrchních věcí k vnitřním prožitkovým
7. 11. Saskie - Nemá v životě příliš přátel, neboť si zakládá na dekoru a to neladí s jejím okolím. Bude se stále ptát: A mají mě ti ostatní vůbec rádi? Má se naučit s nimi vycházet jako se sobě rovnými a nesnažit se je poučovat o tom, co je správné a pak najde více přátel
8. 11. Bohumír - Muž blízko k bohu. Má v sobě velkou sílu a může prosadit své plány. Nebojí se a jde správnou cestu, umí si v životě sjednat pořádek a to je důležité pro jeho plány
9. 11. Bohdan - Strmý muž, který se bude chtít vézt s ostatními. Nebude se snažit v životě docílit věcí svojí pílí, ale pílí jiných. Má se naučit v životě zabrat a nečekat, kdo mi co dá
10. 11. Evžen - Muž zvučného jména, který občas se potlouká mezi rovinou rozumu a citu. Neví občas, co zvolit. Co je lepší cit nebo rozum a tak se bude potýkat se situacemi, kde bude hledat své srdce, aby si porozuměl
11. 11. Martin - Je muž čestný a poctivý. Umí se na vše podívat shora, a proto nedělá z ničeho problém. Jeho okolí mu občas nerozumí, protože se neumí s nimi dohodnout na tom, co by chtěl on. Má se naučit komunikaci a lépe vyjadřovat své city a pocity

12. 11. Benedikt
- Jméno pro svatého apoštola, nosí svému zrozenci sílu a odvahu poprat se se světskými věcmi, nebojí se nástrah a má vždy pro strach uděláno. Nehodí se pro muže silných kvalit, neboť hrozí nebezpečí, že svého jména zneužije a bude se muset potýkat se zlem, které k sobě přivolá
13. 11. Tibor - Jméno, která dává muži sílu a také víru v moc věcí, které mohu ovlivnit. Nebojí se utkat v boji s lidmi, kteří mu dávají najevo svoji sílu a nebojí se ani dávat do života to, co chce. Má v sobě více síly než si ostatní myslí
14. 11. Sáva - Nedává se moc často, neboť nenosí svému zrozenci nic dobrého. Je dobré toto jméno vynechat
15. 11. Leopold - Jméno pro velkého muže, který má v sobě dosti strachu, který nedává najevo ostatním. Žije ve skrytu duše neustálý tlak z okolí, který se snaží rozpustit, ale moc se mu to nedaří, má se naučit zklidnit svoji mysl a tím nalézt klid, po kterém touží
16. 11. Otmar - Svému majiteli dává trochu nostalgie a trochu smutku. Tento muž v životě neprožívá příliš štěstí, netěší se z krás života. Má se naučit radost i z maličkostí a netrápit se zbytečně pro věci, které nemají smysl, je příliš romantický a zbytečně se trápí
17. 11. Mahulena - Panna, která se má utkat s mocí ďábla. Má se naučit nepodléhat náladám a svodům okolí, má být silná a odolat nástrahám světa svojí vírou a nebojácností
18. 11. Romana - Není dobré toto jméno dávat ženě, která má dobrý rod. Je to jméno, které bude mít za následek zplození potomka, který bude slepě následovat tradice a nebude se umět o sebe postarat, ale bude chtít, aby se starali druzí. Je to kód starých generací, který se pro dnešní dobu nehodí

19. 11. Alžběta - Tato žena je značně činorodá a pomáhá jí kontakt s okolím. Je třeba se mít na pozoru před lidmi, kteří mě nepřejí. Její život podléhá jejímu naturelu být prospěšná druhým
20. 11. Nikola - Je to statný hoch, který si umí poradit se vším. Má vlohy pro to, aby byl pomocníkem druhých a také pro to, aby se uplatnil jako dobrý pedagog
21. 11. Albert - Je třeba mít tohoto muže trochu dále od těla, dokáže být někdy dotěrný, když chce dosáhnout svého. Je třeba se mít na pozoru před svými přáními a zvažovat, která přání je dobré pro své dobro chtít a která přání je třeba opustit
22. 11. Cecílie - Jméno ženy, která je pro ostatní nepochopitelná. Ovládá s lehkostí věci tajemné a nedá na ostatní. Je sama sebou a dokáže si poradit se svým životem
23. 11. Klement - Muž rovný boji s ostatními. Nebojí se porážky a jde si hrdě za svým cílem. Má občas chmury na duši, které souvisejí s jeho zdravotním stavem. Je třeba se nebát nemocí, ale snažit se hlídat své tělo
24. 11. Emílie - Bude mít v životě mnoho nepřátel, neboť nebudou rozumět jejímu životu. Umí žít pro sebe a nestará se o druhé, což může ostatní dohánět k šílenství. Nechce nést na svých bedrech jejich břemena
25. 11. Kateřina - Má ráda život a umí se z něho radovat. Měla by občas být také sama se sebou, aby si mohla utřídit myšlenky a nebála se žít si pro sebe a ne pro ostatní. Občas se snaží na úkor sebe vyhovět požadavkům ostatních

26. 11.  Artur
- Je to tvrdý muž, plný zásad a moralizování, má rád klid a své blízké chce mít blízko u sebe. Nebojí se jít do věcí, které budou ostatní obtěžovat, neboť si myslí, že koná dobře. Má se naučit ohlížet nejen na sebe, ale také na ostatní. Vše nemusí být dle něho dobré pro ostatní
27. 11. Xenie - Je to výše postavená osoba, která má ráda věci mezi nebem a zemí, které jsou ostatním lidem cizí. Má v sobě ducha, který umí ovládat kouzla a má více možností dosáhnout věcí, které se ostatním nedaří. Nesmí zneužívat své moci a bude se jí dařit dobře
28. 11. René - Je muž, který má v sobě více bolesti než dokáže unést. Nerad kazí ostatním klid svým naříkáním a tak si vše chová v sobě, ale občas se může okolí zdát méně prospěšný než ve skutečnosti je. Má se naučit odkrývat své srdce a nebát se zranění ostatních
29. 11. Zina - Je tvrdohlavá žena, která nepřipustí nic jiného než to, co chce ona. Je těžké ji přesvědčit o opaku a tak si na vše musí přijít sama životními zkušenostmi, které občas zabolí
30. 11. Ondřej - Je rád ve společnosti žen a má rád více lidí okolo sebe. Je dvorný a také pro ostatní více hovorný. Je dobré se občas kontrolovat ve svých emocích, neboť pokud ten druhý nechce dělat to, co on chce, dokáže být nepříjemnýPROSINEC

1. 12. Iva - Snivá žena, touží po princi z pohádek, a když nepřichází, hroutí se. Je třeba se naučit realitě a ne jen snít. Teprve v druhé polovině života dochází ke smíření se skutečností
2. 12. Blanka - Je žena, která má ráda pohodlí a nechce udělat nic navíc. Má se naučit nestrádat tím, co nemám, ale naučit se uvědomovat si, co mám a tím žít
3. 12. Svatoslav - Je to svatý muž, jehož záře přináší ostatním klid a pokoj na duši. Je zde nedobrovolně a proto může občas pociťovat stín na duši a toto přenášet do okolí, ale je třeba si včas uvědomit svůj úkol a nedat prostor chmurám na duši
4. 12. Barbora - Je žena, která má v sobě více zálib, ale snaží se pro ostatní být dobrá a tak na úkor sebe potlačuje své zájmy ve prospěch ostatních, má se naučit upřednostňovat sebe a ne ostatní
5. 12. Jitka - Má v sobě mnoho vloh pro život, ale neumí s nimi hospodařit, občas se přistihne, že jedná jinak než by chtěla a přitom jí v tom nic nebrání. Má se naučit hospodařit se svým časem a nedávat ho ostatním na zmar
6. 12. Mikuláš - Jméno tohoto muže se nese daleko široko. Nezná nouze a nebesa podporují růst tohoto svatého muže, má se naučit vzdát pozemskosti a být jen v rámci možností zde na zemi, odkrývat více než povrchnost
7. 12. Ambrož - Jeví se jako svatý, ale svatý není, má v sobě mnoho zlosti a nenávisti vůči okolí, čímž si způsobuje bolesti a újmy na zdraví. Má se naučit hledat chyby v sobě a ne v ostatních. Ti ostatní ho jen podporují v růstu
8. 12. Květoslava - Květenová žena, plná dojmů, plná lživých dojmů, nechá se snadno opít slovy druhých a svést z cesty jednáním druhým, musí být stále u svých zájmů a nedat se svést jednáním ostatních
9. 12. Vratislav - Občas ho něco vyvrátí z kořenů, ale má sílu se vrátit zpět do svých kořenů. Je dobré mít silné kořeny, ale ne tak silné, abych se vracel do minulosti a zbytečně trpěl, když nemusím

10. 12. Julie
- Vznešené jméno hodné rodu, dívka tohoto jména se bude chovat vznešeně a bude uznávána ve společnosti. Lidé k ní budou vzhlížet s obdivem. Bude se chovat i vyzývavě. Je třeba se usměrnit a dát svému životu řád, který blahodárně prospívá rozvoji této duše
11. 12. Dana - Má za sebou mnoho zklamání a má se naučit s nimi vypořádat. Nemá se zaobírat maličkostmi, ale vše brát jako celek. Mnohdy přes detaily jí unikají důležitější věci. Má se učit poznávat vše v globálu a tím pádem se učit žít i pro společnost a ne jen pro někoho
12. 12. Simona - Dívka, která nemá ráda divadlo a přitom ho tak ráda hraje. Ať jde více do hlubin své duše a nebude se zlobit na ostatní, že si s ní zahrávají. Musí se naučit věci vidět reálně a i se s nimi reálně poprat, nerada se pře a tak se trápí skrze zradu druhých. Ať jde více do jádra věcí a bude lépe
13. 12. Lucie - Lucie je jméno, které znamená, mám ráda život, ale život nemá rád mne a proto si občas tato bytost připadá tady zbytečná a nenachází pro sebe uplatnění. Je to její strádání mysli, které se projevuje většinou při nicnedělání. Je třeba pro sebe najít směr a plnit si své povinnosti, pak se život nezdá tak šedý a pochmurný
14. 12. Lýdie - Je to skromná žena, která je bez předsudků a skrze to si tvoří život, občas se setkává se nepochopením okolí a to ji bolí. Má se naučit vnímat svůj směr a ne směr druhých
15. 12. Radana - Radost ze života je doménou této ženy, trápí se občas proto, že se jí radosti příliš nedostává a stále po ní prahne. Až pochopí, že radost je právě to, co žije a naučí se ji poznávat ve všem okolo sebe, bude se cítit dobře
16. 12. Albína - Staročeské jméno plné lásky a něhy, tato žena ráda dává a nerada přijímá. Myslí si, že je dobré jen dávat a skrze to se jí nedostává v životě ocenění. Musí vyvážit dávání a přijímání ve svém životě
17. 12. Daniel - Je to muž, který bude žádaný ve všech profesích, umí si se vším poradit, ale občas se setkává se svojí leností. Když bude chtít, dokáže hodně
18. 12. Miloslav - Je jméno, které si zaslouží odpočinku, toto jméno se dávalo od pradávna lidem, kteří rozhodovali a měli pravomoci a to je unavilo. Je dobré se s tímto jménem příliš nikam netlačit a spíše se radovat z mála a užívat si života. Ovšem je dobré si plnit své povinnosti
19. 12. Ester - Žena, která je nositelkou tohoto jména, bude vychována v přísných mravech a ty bude uplatňovat ve svém životě. Je dobré se trochu uvolnit a nechat průchod věcem a životu, aby se zbytečně nesvazovala konvencemi
20. 12. Dagmar -  Je to žena, která je rázná a umí se v životě o sebe postarat, ale občas zapomíná a potřeby druhých a upřednostňuje jen sebe na úkor druhých. Její počínání nesmí ovlivňovat ostatní, pak bude dobře

21. 12. Natálie
- Šťastné jméno, tato žena si počíná v životě se vším obratně a dá se říci, že se jí daří ve všem, co započne. Nemusí se bát ničeho, narodila se pod šťastnou hvězdou a ta jí dává do vínku ochranu, nadání a vlohy pro vše. Jen se musí mít na pozoru před zlými lidmi, kteří jí mohou překazit její smýšlení a vnést do života zmatek
22. 12. Šimon - Světské jméno rovné zrození a znovuzrození. Znamená to, že tento muž, aniž to ví, bude konat dobro pro druhé bez nároku na odplatu. Je to jeho úděl a s tím vstupoval na tento svět. Nemusí se trápit, že jeho dobré skutky se občas minou účinkem, vše je v rukách spravedlnosti a ona řídí jeho kroky
23. 12. Vlasta - Tato žena se občas snaží vnést druhým do života pořádek, ale je třeba ostatní nechat jít jejich vlastní cestou a neplést se jim do života. Občas se míchá do věcí, které jí nepřísluší. Musí se naučit nevměšovat se ostatním do života a hledět si života svého
24. 12. Adam a Eva - Tato jména v kalendáři značí něco nového. Oba budou mít do vínku dané dary a bude záležet jen na nich, jakou cestou tyto dary využijí. Oba se mají zasloužit o více dané možnosti sobě i druhým, to znamená jít si svojí cestou a ukazovat druhým správný směr. Neptat se, zda ta cesta je správná, ale věřit jí
25. 12. Boží hod - Slaví se jako svátek ctnosti a radosti na výsostech
26. 12. Štěpán - Bude mít v životě mnoho starostí, ale vždy si bude umět s nimi poradit. Netrápí se skrze starosti druhých, ale snaží se jim tyto starosti odstranit, což ho občas odvrací od pravé cesty. Je třeba se pozastavit nad tím, zda mám opravdu právo druhým snímat jejich břímě nebo zda je jim potřeba tohoto břemene k uvědomění
27. 12. Žaneta - Tato žena očekává od ostatních přízeň a ta se jí občas nedostává, má se naučit nečekat na dary druhých, ale sama si vytvářet své dary osobní. Neptat se, zda se mi to vrátí, ale naopak dělat věci, které se vracet nebudou a ani nemusí
28. 12. Bohumila - Skromná žena, která občas trpí pocitem méněcennosti. Má se naučit vážit si sebe stejně jako druhých a skrze sebe se učit vědomě žít a ne skrze druhé. Občas ani nežije svůj život, ale život druhých
29. 12. Judita - Je to ta pravá žena pro zachování rodu. Neví, že se má naučit hospodařit se jměním a také následovat své pocity v rámci zabezpečení rodiny. Občas se potýká s nedorozuměním druhých skrze své smýšlení o nich. Má se naučit nesmýšlet o druhých, ale naučit se smýšlet o svých zájmech a skrze ně si tvořit názor na druhé
30. 12. David - Je to muž, který ví a zná. Umí se dobře postarat o vše, co je mu svěřeno do péče a neklade si příliš velké nároky na zisky. Neumí hospodařit s penězi, a proto se mu občas nedostává materiálního zázemí. Musí více koukat na sebe a ne na druhé, tam se občas zapomíná a diví se, že zase něco promarnil
31. 12. Silvestr - Honosné jméno patří honosnému muži, který si jde za svým novým cílem. Narodil se pro nové věci a ty uskutečňuje všude, kam přijde. Nehodí se do rodiny s požitkářstvím, ale do rodiny dobrých popř. i chudých lidí, kde se dobře učí se postarat o sebe i o druhé a to mu dává vlohy pro jeho další možné cesty v život.

Význam křestních jmen 2

19. ledna 2011 v 11:03 | internet

Jména

DUBEN

1. 4. Hugo - Muž je značně vzdělaný a má vlohy pro poezii. Snaží se druhé obelstít svým projevem a snaží se vše vnést pro svůj prospěch. Má se naučit myslet i na ostatní a ne jen na sebe. Učí se dělit o své poznání s ostatními a ne se nad nimi vyvyšovat

2. 4. Erika
- Tato žena má hodně co do činění s politickou scénou. Má se zaobírat otázkami cti a také sbírat informace ekonomického charakteru. Bude velice dobře činná v politice a bude se umět zaobírat otázkami financí. Je dobré se mít na pozoru před muži, kteří touží po bohatství a nenechat se zneužívat
3. 4. Richard - Muž, který je zvyklý, že ho vždy někdo poslechne. Má se naučit nenechat si sloužit, ale mít v sobě slušný potenciál pro povinnosti. Vyhýbá se jim a má snahu do nich namočit druhé. Když se naučí odpovědnosti, může být dobrým partnerem pro život
4. 4. Ivana - Žena bude mít nesnáze v oblasti vztahů. Neví co je dobré a co je špatné. Pokládá za samozřejmost, že jí partner má sloužit a neuvědomuje si, že tím ubližuje i sobě, neboť pak se dostává do role, kdy cítí, že by měla konat i ona pro partnera. Má se naučit vnímat sebe a pak partnera a tím vyloučit využívání jednoho druhým
5. 4. Miroslava - Bude velice zručná v domácích pracích a bude si umět poradit se vším, co se bude týkat titěrných prací. Má ráda kolem sebe ruch a sama si volí odpočinek v ruchu, čímž si moc neodpočine. Má se naučit nebát se samoty a více odpočívat v pokoji
6. 4. Vendula - Snaha být lepší než ostatní a snaha vynikat, to je heslo této ženy. Ne vždy se jí to podaří a občas se trápí pro své nedostatky, neboť si myslí, že právě ony jsou důvodem jejího neúspěchu. Má se naučit neprahnout po věcech, které mi nepřinášejí užitek, ale spokojit se s málem, co je mi více ku prospěchu než přebytek
7. 4. Heřman - Tento muž bude zdatný sportovec, je dobré posilovat svaly a stále je mít v pohotovosti, neboť pokud zanedbává své tělo, chřadne i na duchu. Bude mít i úspěch žen pro své tělo, které bude zdatné a bude mít výdrž. Nepropadat slávě, ale snažit se stále být nenápadný
8. 4. Ema - Tato žena bude mít v životě tendenci být dobrou hospodyní a bude chtít chválu ostatních. Pokud se jí chvály nebude dostávat, bude chřadnout. Má se naučit nesnažit se o chválu okolí, ale sama sebe chválit za maličkosti a tím se učit mít se ráda

9. 4. Dušan
- Tento muž je zdatný v domácích pracích a bude dobrým manželem. Má vlohy pro vytvoření šťastného domova. Má rád dobré lidi okolo sebe, ale neumí rozlišovat. Má se naučit rozlišovat lidi a nenechat si škodit ostatními
10. 4. Darja - Žena znalá v sexuálních praktikách, což má dáno od narození z minulých životů. Hodí se spíše pro život ve dvou než pro život v páru. Má ráda svobodu a nenechá si ji vzít. Muž by se měl vyhýbat jejím svodům, pokud to nemyslí vážně, neboť se může stát, že bude polapen v jejích sítích
11. 4. Izabela - Jemné něžné stvoření, které trpí samomluvou. Ráda rozmlouvá sama sebou a nevadí jí, že jí okolí pozoruje. Má ráda výstřednosti a sama se nechává ve společnosti opečovávat mnoha muži, což jí škodí. Měla by upřednostňovat krásu a ne jen požitky
12. 4. Julius - Tento muž bude mít problémy s politikou. Nebude se mu líbit doba, ve které žije a bude jí chtít změnit. Bude se muset smířit s mnoha věcmi během svého života a bude se mu občas zdát, že svět není takový, jaký by ho chtěl mít
13. 4. Aleš - Muž si ví rady se vším, co mu přijde do ruky. Rád se nechává opečovávat, ale má se naučit spoléhat na sebe a nemít v sobě zlost proto, že mu druhý nevyhoví. Je zdatný ve všem a má se naučit spoléhat na sebe a své vlohy než na druhé
14. 4. Vincenc - Muž je marnotratný. Mnoho peněz zbytečně utratí a neumí hospodařit. Má se naučit lépe hospodařit s penězi, což občas je pro něho problém, neboť nevidí předem ztráty, které jeho hospodaření může přinést. Bude mít život o hospodárnosti a řízení se systémem hodnot a ne nahodilými událostmi
15. 4. Anastázie - Tato žena má v sobě mnoho podivného. Bude občas nesnášenlivá, ale občas bude úplný andílek. Její nevyrovnanost jí dává její nevyváženou povahu. Bude se muset učit najít svůj vlastní střed, aby ona i okolí nabylo spokojenosti

16. 4. Irena
- Tato žena bude mít problémy s muži. Stále chce, aby muž byl podle jejích představ, a bude muset od svých představ upustit a smířit se s druhým takovým, jakým je. Nemá se zbytečně pouštět do věcí, které jí přinášejí neklid, ale má hledat klid ve vnitřním naplnění sama sebe
17. 4. Rudolf - Muž tohoto jména bude vděčný za pohlazení, má rád, když mu druzí dávají najevo, že ho mají rádi. Je to muž celkem nesmělý a bude mít problémy s navázáním známosti. Je dobré se snažit zesílit situacemi, které se mi nelíbí. Tím, že se je naučím řešit, nalézám sílu a odvahu v životě být sám za sebe a nemusím hledat oporu v druhých
18. 4. Valerie - Cudná žena, která má ráda, když se okolí k ní chová cudně a nesnáší kritiku. Vyhýbá se všemu, co by mohlo narušit její rovnováhu. Sama prahne po věcech rázu obscénního, ale dává všem najevo svoji nedotknutelnost. Má se naučit více žít životem v realitě než v upnutých vzorcích chování. Dopřát si i své představy a ne je jen mít v mysli
19. 4. Rostislav - Bude mít značný zájem na tom, aby si jeho partnerka rozuměla s jeho matkou, na které dosti lpí a nechce se od ní odloučit. Má se naučit nenechat se chránit matkou, ale převzít svůj život do svých rukou. Bude mít těžkosti nalézt sám sebe bez matky
20. 4. Marcela - Zvučné jméno pro ženu, která má ráda veselí a hluk okolo sebe. Ráda pobývá ve společnosti a má ráda, když je okolo ní veselo. Bude se muset naučit i trávit čas o samotě, aby nestrádala na duchu tím, že teď zrovna není nikdo okolo mne a já se cítím sama.
21. 4. Alexandra - Bude mít těžkosti s tím, určit si svůj životní cíl. Bude značně přelétavá a každou chvíli bude chtít v životě něco jiného. Má se naučit vnášet do svého života jistotu a pořádek a ne chaos. Ujasnit si hodnoty a to co nemusím mít a to co chci mít a za tím si jít i přes překážky a nebát se zklamání
22. 4. Evženie - Staročeské jméno, které se hodí pro pannu, která je ráda ve společnosti jen s jedním mužem. Nesnáší, když se okolo ní motají další muži. Vybere si jednoho a tomu se zasnoubí. Má se naučit sdílet svůj život s ostatními a neupínat se jen na jednoho muže

23. 4. Vojtěch
- Tento muž bude mít štěstí u žen, věří si a to je dobré pro život. Jeho život bude pestrý a bude se mít dobře. Jen musí zachovávat úctu k darům, které mu život nabízí
24. 4. Jiří - Muž tohoto jména bude mít ve svém životě prostor pro dělání věcí, které jsou mu blízké. Ve vztahu bude dávat přednost práci a jeho vztah bude až na druhém místě, ale to neznamená, že o ženu nebude pečovat. Jen by si měl dát pozor, aby věnoval všemu jen tolik úsilí, kolik úsilí si to zaslouží
25. 4. Marek - Muž bude mít blízko k vědám. Je pro něho dobré studovat a zabývat se poznáváním věcí a také různých věd. Baví ho studium a má pro to předpoklady. Jen si musí dávat pozor, aby se před druhými necítil méněcenný nebo naopak příliš vyvýšený, to mu bude pak v životě škodit a věci se budou vyvíjet jinak než by chtěl
26. 4. Oto - Muž má problémy ve svém vnímání světa. Občas si myslí, že vše okolo něho je v pořádku a nevidí to, co by měl vidět. Měl by si poopravit vnímání věcí a bude se muset více zamyslet nad tím, co vlastně od života očekává a co opravdu chce
27. 4. Jaroslav - Bude mít problémy s matkou, příliš času věnuje vnímání rodiny a to mu škodí. Neměl by se tolik zabývat tím, co chce matka ode mě a já od ní. To mu pak nabourává vztahy. Je dobré v životě vědět, co chci já a to si dávat do života, tím usměrní své vášně a emoce vůči partnerce
28. 4. Vlastislav - Muž má v sobě ambice to někam dotáhnout, ale bude záležet na jeho úsilí, zda to v životě vzdá nebo naopak zda se popere s nepřízní osudu a půjde tvrdě dál za svými cíly. Má se přestat bát a sebrat odvahu v konání
29. 4. Robert - Má v sobě vlohy dostát svému slovu, ale občas činí opak, to mu pak škodí. Má se naučit dostát svým slovům a obrátit je v činy. Jeho fantazírování by ho mohlo dovést k záhubě

30. 4. Blahoslav
- Blahoslavený muž tohoto jména. Toto jméno je jméno předků, kteří si dávali do svého vínku nárok na slávu. Celý život se potýkali s tím, jak se nejvíce přiblížit k bohu a to jim dávalo i značnou slávu a občas i nárok na to, být blahořečený


KVĚTEN

1. 5. Svátek práce
2. 5. Zikmund - Není dobré s tímto mužem příliš špásovat. Nerozumí srandě a vše by se mohlo zle obrátit vůči vám. Je dobré k němu zachovávat odstup, ale zároveň i úctu. Je to muž dobrých zásad a také pevných mravů
3. 5. Alexej - Je to muž, který ví, co chce a jde si za svým cílem. V životě může při své snaze o lepší, mnoho dosáhnout. Není dobré se přátelit s nižší společností, to by ho mohlo odradit od jeho cílů a on by nemusel naplnit svá přání, mohl by podlehnout slabším
4. 5. Květoslav - Vznikl ze jména květena a to znamená roztodivný, ale zároveň i mnohotvárný. Je to muž, který se rád pohybuje ve společnosti lidí, se kterými si má co říci, občas se sice jeho zájmy míjejí s jeho cíly, ale jinak je v životě šťastný i s málem a jeho život se podobá rostlině, občas je vícekvětý, ale občas je chudobný
5. 5. Výročí Pražského povstání
6. 5. Radoslav - Mít radost ze života by neměl být problém pro tohoto muže, občas si dělá rád legraci z druhých, ale neumí ji přijímat. Má se naučit nebýt tak důtklivý a má se snažit s druhými nalézt společnou řeč. Netřeba se vyhýbat veselí, ale je zapotřebí se ho naučit prožívat

7. 5. Stanislav
- Je muž přímého jednání, má rád společnost a nebojí se uznávat své pocity a také pocity druhých. Pokud dokáže dostát svému slovu, má šťastný a svobodný život. Jeho partnerky budou spíše zájmů jiných a tak se může stát, že raději zůstane sám, než by živořil. Jeho osud je v jeho jednání a ne v jednání druhých. Má si dávat pozor na jednání druhých a nepodléhat jejich zájmům
8. 5. Den osvobození
9. 5. Ctibor - Muž, který nemá rád, když mu někdo zasahuje do jeho soukromí. Rád se povaluje a nemá rád moc práci. Má se naučit vnímat věci v rámci své cti a nenechat se druhými živit. Má se naučit vnímat své potřeby více než vnímá. Nemá rád, když mu někdo něco vnucuje, ale měl by se naučit sám sobě vnutit práci a výkonnost pro sebe, aby mu mohlo býti pomoženo
10. 5. Blažena - Žena, která si myslí, že vše okolo musí být v jejím duchu a to znamená v duchu blaha. Má se naučit v životě vnímat i potřeby druhých a nechtít je dostat na svoji stranu za každou cenu. Měla by se naučit vnímat více věci reálně, co je možné, to bude a co není, to tedy nebude. Občas chce své sny uskutečnit za každou cenu a neví, že občas se dává do rukou šarlatánů, kteří jí slibují nemožné a ona je jim schopna uvěřit
11. 5. Svatava - Má mít na růžích ustláno, neboť její jméno je svaté. Vzniklo v dávných dobách, kdy ženy byly uctívány jako nositelky božství a její původ tedy souvisí s tímto posláním. Má se naučit ve svém životě vnímat sebe jako osobnost a ne ty druhé. Občas se jí stává, že se chce zavděčit a tím se stát dobrou v očích ostatních, ale její poslání je v tom, nechtít se zavděčit, ale vydobýt si úctu tím, že budu moudře vědět, kdy se mám zavděčit a kdy nikoliv. Není dobré se snažit druhé naplnit úctou tím, že jim budu dávat dary
12. 5. Pankrác - Tento muž bude dobrý v rukách ženy, která to s ním bude umět. Žena, která si získá jeho srdce, bude šťastná. Bude ji naplňovat dobrý osud s tímto člověkem. On totiž není ziskuchtivý, ani podlézavý, on je prostě svůj, přirozený a to je pro život ve dvou opravdu potřebné. Ať se vyhýbá pochybných známostí a ať nechce druhé přivést na dobrou cestu, tam si může uškodit
13. 5. Servác - Je to muž, který ví, že vše co dělá, dělá, protože to chce udělat a nic mu nebude stát v cestě. Ani srdceryvné vzlyky jeho milé ho nepřimějí odstoupit od svých činů. Je to muž, který si razí cestu svobody a nechce se na nic a na nikoho vázat. Má poměrné dobré srdce, ale nesmí ho nikdo omezovat

14. 5. Bonifác
- Je to muž vlivného jména. Má za sebou řadu nebezpečných rolí v životě a umí si tudíž poradit se vším, co mu život přináší. Má se dívat na vše okolo sebe soucitně a ne povýšeně vzhledem ke svému jménu
15. 5. Žofie - Žena, která má ráda pohodlí a nechce se hnout ze svého klidu. Nebude se zbytečně drát do věcí jí nepříjemných, spíše bude čekat v ústraní, jak to vše dopadne. Má se naučit nečekat, ale sama si život řešit bez pomoci druhých
16. 5. Přemysl - Je muž, který má ve svém jméně mnoho předků a to mu dává vliv na manipulaci s ostatními. Nemá se zbytečně nechat vnést svými zájmy do vlivu na ostatní, to mu škodí a nepřísluší
17. 5. Aneta - Tato žena má o sobě neblahý dojem a snaží se na veřejnosti vystupovat sebevědomě až povýšeně. Je zapotřebí sklonit hlavu a upřít pozornost na to, co doopravdy chci a na to, co pro mě není důležité. Občas prahne po věcech, které jí nepřinášejí radost
18. 5. Nataša - Zvučné jméno pro ženu, která si bude ráda hrát s muži. Má v sobě důvtip a ten umí dobře použít ve společnosti muže, který je její krásou a vlahou náklonností omámen. Je zapotřebí nevyužívat svých vloh, ale snažit se působit příjemně a nenuceně.
19. 5. Ivo - Jméno je třeba dát muži, který se bude potýkat s lidmi stejného pohlaví a to nejen na pracovišti, ale i v životě. Má rád v sobě klid a ten mu přináší jedině osoby jemu blízké, ostatní lidé mu vnášejí do života chaos
20. 5. Zbyšek - Je třeba důvěřovat tomuto muži, má v sobě přímé jednání a nebojí se zradit i toho, kdo nepřímo jedná. Je to věrný a spolehlivý pracovník


21. 5. Monika
- Je srdnaté děvče, které ví, co chce a v životě její cesty vždy vedou k cíli. Nemá zábran a nebojí se zklamání, má otevřenou cestu ke všemu co chce, jen nesmí zapomínat na to, že zde není sama a že je třeba brát v úvahu i potřeby a přání druhých
22. 5. Emil - Stojí se zastavit u tohoto jména, neboť je to jméno nebývalé chvály. Tento muž má ve svém vínku nemalé úspěchy z minulých životů a dává mu více síly a rozumu dosáhnout svého cíle. Také ve vztazích se ženami si příliš neláme hlavu, má své cíle a netřeba si je nechat tříštit pro druhé
23. 5. Vladimír - Muž tohoto jména bude zručný v ručních pracích a nebude se bát dát druhým tolik lásky, až je tím bude doslova omezovat. Má se naučit nechat druhé jít jejich vlastní cestou a nebát se o ně. Z jeho strachu o druhé si zbytečně přivodí nesnáze
24. 5. Jana - Žena, která má ráda, když se muži točí okolo ní a nebojí se jim říci o svoji přízeň. Má se naučit tolik nepodbízet ostatním, ale hledat si svůj vlastní směr bez závislosti na druhých a především na mužích. Je příliš slabá ve svých předsevzetích a to jí v životě vždy přivodí zklamání, nebát svých tužeb a jít za nimi, netýká se mužů
25. 5. Viola - zvučné jméno pro ženu, která je zásadová a nedá se příliš přesvědčit v přáních ostatních a to jí dává do vínku značné snahy nebát se v životě postavit na vlastní nohy bez pomoci druhých. Jedná se o statečnou a sebevědomou ženu, která ví, co chce a hlavně se nebojí
26. 5. Filip - Snad se tento muž nebojí? Je křehký a hned ho vše rozhodí. Má se naučit nebát se situací a do nich se vložit. Nečekat až se do nich vloží ostatní. Život mu bude udílet zkoušky, ve kterých bude muset obstát sám bez pomoci druhých
27. 5. Valdemar - Je muž, který má značný rozsah působení na ostatní a to ve všem co dělá. Vše dělá s vervou a to se mu příznivě vrací zpět. Nebojí se také druhým odkrýt své myšlenky a podřídit svůj život ve prospěch svůj a ne druhých, nebojí se odsouzení a jde si za svým

28. 5. Vilém
- Tento muž je příliš zaujatý sebou, stále se hlídá ve všem, ve svém projevu ve svých schopnostech a příliš si nevěří. Potřebuje získat sebedůvěru a to tím, že se bude střemhlav vrhat do věcí i těch, které mu nejsou příliš příjemné, netřeba otálet, třeba se stávat silnějším
29. 5. Maxmilián - Tento muž rád holduje alkoholu, což je jeho zkáza. Musí se držet na uzdě, neboť nezná svoji míru a také svoji cenu. Rád se opije do němoty a neví, co tropí. Je třeba se mít před tímto mužem na pozoru, neboť se učí ještě poznávat svět a není příliš znalý
30.5. Ferdinand - Bude mít nadání na velení a oslovování druhých. Ví, jak si poradit v těžkých dobách a jeho příjemné vystupování má vliv na ostatní, kteří mu jdou rádi na ruku. Umí příjemně a jemně vystupovat ve společnosti, což má i příznivý vliv na přízeň dam. Nemá chtít moc, jen přiměřeně, ale také ne málo. Má se naučit rovnováze ve všem, co činí
31. 5. Kamila - Zvučné jméno ženy, která si pro svoji skromnost zaslouží uznání. Ráda tvoří pro druhé a zanedbává sebe. Má se naučit nejen tvořit svoji budoucnost prostřednictvím druhých, ale také pro sebe si dávat více času a snažit se pro sebe dělat více než pro ostatní. Neumí to a to se musí naučit

ČERVEN

1. 6. Laura - Bude to mít v životě těžké, neumí žít sama a snaží se žít prostřednictvím druhých, což ji vysiluje, aniž si to uvědomuje. Myslí si, že by neměla sílu žít sama a tak se nechává druhými hýčkat, až ztrácí jejich péčí půdu pod nohama, neboť si neuvědomuje, že se jim dává všanc
2. 6. Jarmil - Muž, který bude mít pochybnosti o tom, co se okolo něho děje. Nevěří jen tak něčemu a trvá dlouho, než se o něčem přesvědčí. Má rád pohodlí a nechce věřit tomu, že je třeba i zarábět. Nerad se nechává unášet sny druhých, raději si žije svoji realitu a ty druhé nechává na pokoji. Nebrání se změnám, ale napřed je musí přijmout, což nemusí být pro něho lehké a může to trvat i delší dobu
3. 6. Tamara - Žena, která se bude tvářit, že je vše v pořádku i v době nepokoje. Nechce dát druhým nahlédnout do své duše, ale to se právě musí naučit, odkrývat sama sebe a své pocity i druhým, bez toho se špatně žije a časem jí unaví se stále přetvařovat. Je zapotřebí se nebát shodit masku a být taková jaká jsem

4. 6. Dalibor
- Muž, který dává přednost druhým před sebou. Když se bude ucházet o ženu, klidně ji přenechá tomu druhému, protože si myslí, že si ji on nezaslouží. Má se naučit více se poprat se svými touhami a nevzdávat se zbytečně. Jeho naplnění je v tom dosáhnout svých cílů
5. 6. Dobroslav - Muž, který má rád dobro a toto dobro vidí ve všem a v každém. Má se naučit neposuzovat věci jen zvenku, ale má se naučit více nahlédnout do duše lidí okolo sebe. Je příliš důvěřivý a zbytečně rozmařilý ve svém počínání
6. 6. Norbert - Bude mít rád ženu, kterou nebude moci získat. Je pojatý láskou k múze, která ho činí celý život nešťastným, neboť touží po něčem, čeho nemůže dosáhnout. Má se naučit přistát na zemi a žít to co je a ne být stále ve snu
7. 6. Iveta - Žena si bude dobře počínat v oblasti financí. Umí si dobře vše spočítat a nebere ohledy na druhé. Snaží se ze všeho co nejvíce získat a přitom si neuvědomuje, že potřebuje úplně něco jiného než finance a na to právě má v životě přijít
8. 6. Medard - Toto jméno dává tomuto člověku vláhu a to ve všem co dělá. Má v sobě dosti citu a ten umí rozdávat druhým. Není to však na zmar druhým, ale vždy tam, kam patří. Umí dobře hospodařit se vším a nebojí se i s druhými dostat do půtky. Prostě šťastný člověk
9. 6. Stanislava - Má se naučit nelpět na muži, ale být součástí společnosti. Její život není o spoutanosti, ale o otevřenosti ve všem co činí. Nemá se bát vlivu ostatních a má se naučit s tímto vlivem zacházet. Občas se jí stává, že ujede na pocitech druhých
10. 6. Gita - Žena mnoha tváří. Umí se dobře přetvařovat a hlavně nikomu neříkat, co cítí. Bude se vám zdát společenská, nezávislá, ale opak je pravdou. Touží po hluboké lásce, citu, oddanosti, a protože se jí toho nedostává, snaží se zakrýt svoji touhu nezávislostí

11. 6. Bruno
- moderní muž plný elánu, je zahlcen prací a nevnímá okolí, má se naučit také trochu rozhlížet a ne se jen dívat jedním směrem. Občas se mu daří se rozhlédnout, ale netrvá to dlouho a opět se vrátí zpět. Chce to více rozletu a ne spěchu
12. 6. Antonie - Žena pevných mravů, nemá ráda kritiku. Ráda navštěvuje kluby, kde se hovoří o zdravém životním stylu, bude se mít na pozoru před špatnými mravy a bude se snažit každého ukáznit v jeho životě. Měla by se naučit být více objektivní a nebýt tak zaujatá
13. 6. Antonín - Toník je muž, který se chová ke svému okolí ohleduplně až příliš a proto se občas stává, že toho okolí zneužívá a vnucuje mu své politické cítění a on je schopen podlehnout. Pro politiku se tedy příliš nehodí, protože neumí být diplomat a snaží se druhým podbízet
14. 6. Roland - Duše hodná důstojnosti, ale občas se mu také stává, že ujíždí na citech a pak si přestává vážit sám sebe. Má se naučit za všech okolností uznávat své hodnoty a nesnažit se vnutit druhým jejich hodnotami, tam se ztrácí jeho směr
15. 6. Vít - Člověk, který občas neví kudy kam, svého života si moc neváží a občas s ním i hazarduje. Má se naučit vážit si všeho, co mu v životě přichází do cesty a ne to znevažovat. Trpí občas pocitem marnosti a marnotratnosti
16. 6. Zbyněk - Tento muž má tvrdou vůli se prosadit a nebojí se do svého zápolení dát vše, co má. Otevírá se novým možnostem a nebojí se zklamání, má silné předsevzetí dokončit věci a stává se občas závislým na své ženě. Tam se jeho cíle míjí s účinky
17. 6. Adolf - Silný muž silných předsevzetí, ale je závislý na ostatních. Pokud má okolo sebe silný tým, může leccos dokázat. Sám o sobě si nevěří, potřebuje mít pevné zázemí, pak má vyhráno. Občas by se měl zaměřit na své cíle diplomaticky a nesnažit se své cíle honit i za cenu úpadku své duše
18. 6. Milan - Muž, který si je vědom svých kvalit a dává je do popředí, měl by zmírnit formu náhledu na svoji osobnost, neboť to budí v okolí dojem ega. Má se naučit vnímat ostatní jako svoji součást a netrápit se tím, že oni nejsou jeho součástí. Bojí se být sám a má se naučit být sám se sebou spokojen bez závislosti na druhých
19. 6. Leoš - Muž, který neví, co chce. Občas chce toto a pak zas hned tamto. Má se naučit nelpět na maličkostech, ale dát v životě průchod velkým věcem. Utápí se v malichernostech a ty mu ztěžují život. Ať dá do svého života více optimismu a bude mít hned dost sil uskutečnit vše, co si přeje
20. 6. Květa - Má ještě v životě nesnáze s muži, neboť jim příliš věří a pak je zklamaná jejich neochotou. Má se naučit v mužích vidět dobro i jejich stinné stránky a netrápit se tím, že nejsou dle jejích představ. Učí se ve vztahu být nezávislá a soběstačná
21. 6. Alois - Má občas silné stránky sebeprosazení, ale hned ho to zas přejde a to je škoda. Kdyby se naučil jít za svými cíly, nabyl by jistotu a vše v životě by pro něho nebylo problémem. Ať se učí odvaze a snaze stát si za svými předsevzetími. S ženami má občas svízel, neboť jim lehce podlehne
22. 6. Pavla - Žena, která je občas nejapná a má v sobě chaos v tom, co chce. Má se naučit vzhlížet ke všemu, co k ní přichází s pokorou a ne se stále proti všemu bránit a odmítat to. Občas, když je toho všeho na ní moc, raději hraje mrtvého brouka než by se postavila čelem k řešení. Má odmítavé stanovisko a zbytečně si tím ztěžuje život. Ať se snaží ve všem, co k ní přichází nacházet poučení a bude lépe
23. 6. Zdenka - Žena, která si je vědoma svého života a jde si za tím, co chce. Občas se ještě bojí následků svých činů, ale pokud obstojí a nebude se bát, bude si stále jistěji razit cestu životem a život jí nebude tak přítěží jako dosud, ale bude jí radostí. Má se naučit stát si za svými názory a netrápit se názory druhých.
24. 6. Jan - Je muž, který je v tomto světě dosti vítaný, protože přináší druhým poučení. Má v sobě silný vliv ovlivňovat ostatní a to také činí. Setkání s tímto mužem vždy přináší do života kladný vliv v podobě poučení. Měl by si dát pozor na zveličování své osobnosti a také na to, že občas se jeví jako muž nezodpovědný. Měl by pečlivě zkoumat vše pro a proti, neboť jeho poslání ovlivňuje ostatní

25. 6. Ivan
- Jméno, které se hodí pro statného muže. Nebojí se práce a má vystaráno. Má v sobě mnoho odvahy a nebojí se poprat se situacemi, které k němu život přináší. V lásce se u něho očekává vývoj až v roce známosti jeho dcery, kdy se u něho objeví žárlivost a on se bude muset vypořádat s tím, že nic a nikoho nevlastní
26. 6. Adriana - Bude mít nesnáze v lásce. Je to křehké stvoření a příliš času věnuje tomu, aby byl vztah v pořádku. Musí se naučit nesdílet s druhým úplně všechno, ale naučit se dělat věci pro sebe, aby nebyla závislá na druhém a tím pádem i v jeho rukách. Musí se naučit samostatnosti a vytrvalosti, aby se posílila
27. 6. Ladislav - Klidný a rozvážný muž, který se zbytečně moc do ničeho nehrne a nechává vše plynout a do věcí se vrhá, až když je to bezprostředně nutné. Občas může se zdát tomu druhému nutný a nezábavný, ale on je ponořen do svého klidu a nemíní jej opustit. Je třeba se na něho dívat jako na spokojeného člověka a ne jako na líného člověka
28. 6. Lubomír - Jeho syn dosáhne velkých úspěchů, protože do něj bude vkládat veškeré naděje a také úsilí. Neumí se poprat s životem, a proto to očekává od svého syna. Tento muž se má v životě dobře a také umí se svým životem dobře naložit. Potíž jeho je jen v tom, že neumí rozlišovat co je pro něho dobré a co ne
29. 6. Petr - Vážený muž plný ctnosti a vloh pro dvoření se ženě. Bude se snažit zalíbit za každou cenu a vždy si bude od nového vztahu slibovat něco nového povznášejícího. Občas ujede na svých myšlenkách, které se neslučují s jeho plány, ale snaží se v druhém nacházet sebe a protože se mu to občas daří, začne mu ten druhý nevyhovovat
          Pavel - Zdatný v domácích pracích. Umí si vážit pohodlí a umí to ocenit. Bude mít problém s ženami, neboť na ně bude příliš naléhat a jejich uváženost ho bude popuzovat. Má se naučit s nimi jednat mírně a nechtít věci zveličovat, což se mu daří
30. 6. Šárka - má vliv na muže. Muži v její blízkosti jihnou a dávají jí najevo svoji přízeň. Má docela šťastný život, plný bohatství duše a umí se radovat i z maličkostí. Má vliv na ostatní a proto by toho neměla zneužívat. Bojí se občas spolupracovat s ostatními, neboť má strach z jejich podlosti

Význam křestních jmen 1.část

19. ledna 2011 v 11:00 | internet

Jména

LEDEN


2. 1. Katarina
- Tato žena má tendenci se uchylovat k nástrojům moci, má si uvědomit, že silou nic nezmůže. Má se naučit zmírnit tok energie a naučit se s ostatními vycházet s láskou a vůlí
3. 1. Radmila - Žena má v sobě mnoho moudrosti a umí se dobře podívat na problémy, které se týkají jiných. Občas zapomíná na sebe, a proto se jí nedaří řešit svoje problémy. Má se naučit vnímat ostatní s jejich problémy mimo sebe
4. 1. Diana - Děvče zvláštní, má zvláštní vnímání a ostatní ji občas mohou považovat za podivína. Neumí se vypořádat se situacemi, kdy ten druhý k ní nevzhlíží s úctou a snaží se ho přesvědčit o tom, že je dobrá. Není třeba přesvědčovat, je třeba být sama sebou a tím získám úctu sama k sobě
5. 1. Dalimil - Tento muž bude mít v sobě více pocitu dávání než braní. Má se naučit vyvážit dávání i braní ne se stát dobročinným, to bude mít za následek jeho zkázu
6. 1. Tři Králové
7. 1. Vilma - Žena nemá ráda muže, je raději sama se sebou a neumí s nimi vycházet. Má se naučit vycházet s muži jako se sebou rovnými a nesnažit se je pokořovat. Občas se neumí vypořádat sama se sebou a zbytečně bojuje s tím, co je správné a co není. Musí najít rovnováhu a bude se jí dařit nalézat i vztah k mužům
8. 1. Čestmír - Muž, který zakouší nebezpečí skrze své poslání. Snaží se být na všechny milý a spontánní a to občas jeho okolí neunáší. Má se naučit vnímat věci s rozmyslem a ne s posvátnou úctou, zde občas ujíždí na svých představách
9. 1. Vladan - Toto jméno se dává lidem, kteří chtějí v životě mnoho dosáhnout. Jedná se o čistou energii, která dává tomuto člověku sílu a touhu, aby dosáhl toho, čeho chce. Tento jedinec musí dávat pozor, aby vše šlo čistou cestou. Za nečistou cestu nese daleko větší důsledky než ostatní. Má se naučit prosazovat ne v rámci moci, ale v rámci svého sebevědomí
10. 1. Břetislav - Toto jméno je tajné jméno našich předků, kteří si vždy zakládali na rodovou tradici. Tento člověk v sobě hluboko ponese rodovou tradici a bude se snažit napodobovat rodinu a snažit se vnést do svého života vše, co bylo v tomto rodu i v minulosti dobrého či zlého. Je třeba si dávat pozor na temné stránky své osobnosti, aby nenarušily vývoj tohoto jedince
11. 1. Bohdana - Slavné jméno našich vládců a také jméno, které se dává následníkům trůnu. Lidé, kteří dostanou toto jméno, jsou předurčeni k tomu, aby vládli svému svědomí a nebáli se říkat to, co cítí. Nesmí se stát, že se stanou zájmem někoho jiného a jemu začnou podléhat. Pak hrozí tomuto jedinci zkáza. Tento člověk musí být za všech okolností svůj a nesmí se bát prosazovat svůj názor
12. 1. Pravoslav - Jak samo toto jméno praví, bude se jednat o člověka rovnocenného a přístupného všemu. Tento člověk se snaží prosadit svoji pravdu a to za každou cenu. Je třeba se mít na pozoru před tím co je pravda a co ne, aby se tento člověk nedostal na cestu nepravosti a neřídil se špatnými zákony a pravdami. Je třeba neustále zvažovat a nechat i ostatní promluvit o své pravdě
13. 1. Edita - Toto jméno podléhá zkáze. Je dobré ho příliš nedávat. Tento člověk to v životě nemá lehké, potlouká se světem a zdá se mu, že nikde nenachází pochopení, ale je to tím, že sám nemá pochopení pro ostatní. Musí se naučit vžít do role ostatních a přebrat svoji odpovědnost na sebe a ne spoléhat na ostatní.
14. 1. Radovan - Šťastné jméno a dává tomuto člověku do vínku radost. Tento člověk bude šťastný v rodinném kruhu a v kruhu svých blízkých. Netouží po slávě, ale po zázemí a snaží se ho naplňovat každým činem. Je to šťastný člověk
15. 1. Alice - Jméno pro neposlušného jedince. Bude se stále vzpírat poučení a bude se snažit věci dělat na půl. Má se naučit přičinlivosti a tomu, že bez práce nejsou koláče. Není třeba tohoto člověka příliš napomínat, život si s ním sám poradí. Jinak je povahy veselé a nespoutané.
16. 1. Ctirad - toto jméno se dávalo lidem, kteří se zasloužili za zrod státu a také z pozice moci. Stále toto jméno bude dávat svému nositeli vysoké postavení a také možnost vysokého postu. Nesmí se však stát, že toto dotyčný zneužije, pak jeho život bude krušný a bezúspěšný. Musí se mít stále na pozoru před zneužitím svého postavení
17. 1. Drahoslav - Jméno se hodí pro muže, který si váží sám sebe a druhé nebere moc na vědomí. Bude docházet ke konfliktu s okolím skrze panovačnost a dráždivost chování daného jedince. Není dobré se s tímto příliš chlubit a dávat do popředí. Je dobré s tímto jménem spíše zůstávat nenápadný a zbytečně na sebe neupoutávat pozornost kvůli konfliktům
18. 1. Vladislav - jméno hodné bojovníka. Tento člověk se bude chtít uplatnit se svým šarmem všude, kde to půjde, jedná se o člověka, který ví, co chce a jde si za tím. Je třeba se občas nad tím vším zamyslet, zda to vůbec má smysl se stále někam drát. Lepší je občas vydechnout a nechat věci plynout.
19. 1. Doubravka - sličné jméno hodné panny. Toto jméno dává její nositelce sličné vlohy pro vše a také štíhlý pas a dobré mravy. Je to jméno pro člověka, který si je vědom své hodnoty a nebude jí chtít zneužívat, ale používat správným směrem
20. 1. Ilona - jméno pro ženu neboli pannu, která se občas potýká s osudem. Není jí vše dáno tak, jak by chtěla, ale může vše mít, pokud na sobě zapracuje. Je třeba se nejdříve poprat se životem, aby ve druhé části života mohla mít ustláno na růžích. Je to jméno pro člověka dobrotivého, ale také občas závistivého.
21. 1. Běla - jméno se hodí pro ženu, která má ráda muže, který jí bude dobývat a bude se cítit dobře v blízkosti muže, který jí bude hoden. Nesnáší neschopné a slabé osoby a má ráda sílu a chuť se s ní poprat. Nebude nikdy strádat, vždy o ni bude postaráno
22. 1. Slavomír - člověk zvučného jména, ale člověk domýšlivý. Bude se učit pokoře a neklesat na mysli, když se v životě nedaří, jak by chtěl. Bude mít dost času na přemýšlení o hodnotách života a o tom k čemu je mi sláva, když mi chybí spokojenost
23. 1. Zdeněk - jméno pro člověka, který si váží sám sebe a nebere druhé moc v potaz. Občas se potýká s tím, že o nich špatně smýšlí a myslí si, že jen on má právo na štěstí, ale druzí na něj mají také právo a on by na to neměl zapomínat. Měl by se naučit hájit nejen své zájmy, ale i zájmy druhých
24. 1. Milena - jméno plné vášně a romantiky. Dává svému zrozenci do vínku plno vášně a empatie k druhým. Umí se vcítit do role svých bližních a pomáhat jim. Netrpí nedostatkem a také se snaží zabezpečit i druhé. Má si dávat pozor, aby si vždy počínala spravedlivě a nesnažila se druhým dávat více, než si zasluhují
25. 1. Miloš - jméno, které se hodí pro muže, který si váží sebe i druhých. Má se rád a ví, co chce. Nebojí se sáhnout i k prostředkům, které by jiní zneužili. On si naopak s těmito prostředky umí poradit a ví, že se má o co opřít. Nebojí se jít životem sám, ale také nezavrhuje družku. Má rád život a prožívá ho plnými doušky
26. 1. Zora - jméno, které se hodí pro ženu, která má ráda muže. Občas se bojí jejich náklonnosti, ale neodolá jim. Má je ráda a nebude se chtít loučit se svobodou. Není zralá pro vztah, spíše pro flirt. Má ráda společnost a vždy si bude hledat své místo na slunci. Je třeba, aby si uvědomila, že život není o tom, že si budu neustále užívat, ale že je třeba život prožívat i srdcem a ne jen vlohami, které mám
27. 1. Ingrid - společné jméno pro člověka, který chce být s někým spojen. Chce být neustále někomu na blízku a chce za každou cenu s ním sdílet dobré i zlé. Má se naučit nechat toho druhého i oddechnout a ne se stále snažit mu být na blízku. Je třeba si hledat své zájmy a nespojovat své zájmy se zájmy druhého
28. 1. Otýlie - staročeské jméno, které dává svému zrozenci sílu a láskyplnost. Tento člověk je oddaný a plný klidu a lásky pro druhé. Má se naučit své kvality rozdělit mezi sebe a pár svých věrných, neplýtvat jimi tam, kde si jich neváží. Má se naučit zvažovat, kam směrovat svoji energii
29. 1. Zdislava - proč se někdo takto nazývá? Proto, aby zakryl své neklidné vlastnosti a dával druhým najevo klid. Uvnitř to vře a tento člověk to nechce dát najevo. Chce budit moudrost, a proto si nedovolí emoce. Je třeba se naučit pouštět své emoce a nesnažit se být za každou cenu korektní
30. 1. Robin - Toto jméno se hodí pro silného muže, který toho v životě hodně dokáže. Má v sobě hodně vnitřní síly a je si jí vědom. S tímto pocitem se vrhá do nebezpečí a nemyslí na následky. Je hodně poddajný v lásce a v něze, ale ví, kde má hledat správné naplnění v životě, ve své vůli jít si za svým cílem. Nebude v lásce příliš šťastný, neboť se vždy rozhodne pro svůj cíl
31. 1. Marika - Děvče, které je rádo mezi lidmi a ví, že její místo je ve společnosti. Nechce být v samotě. Vyhledává společnost a občas ví, že i takovou, která jí škodí. Ale lepší něco než nic. Má si ujasnit, které vztahy jsou pro ni důležité a které jí škodí. Netřeba vyhledávat za každou cenu to, co pro mě není přínosem


ÚNOR

1. 2. Hynek - Chlapec tohoto jména bude mít vlohy pro poezii a také pro rozvoj smyslnosti. Bude se snažit ženu opít hezkými slovy a za nimi vždy bude ukryt jeho cíl, dobýt tuto ženu. Žena by se měla u tohoto muže mít na pozoru a snažit se jednat ve svůj prospěch než ve prospěch tohoto muže
2. 2. Nela - Jméno, která dává její zrozenkyni snahu se vyrovnat ostatním. Bude se vždy snažit být lepší než je i za cenu, která jí bude bolet. Netřeba být jako ostatní, je zapotřebí si uvědomovat svoji jedinečnost a ne následovat ostatní
3. 2. Blažej - S tímto mužem se vždy budete cítit dobře a uvolněně. Jeho energie jsou tak lehké a svádivé, že zapomenete na vše okolo sebe. Tento muž má v sobě hodně ženské energie a proto se s ním žena bude cítit dobře v každé situaci
4. 2. Jarmila - Žena tohoto jména prahne po životních zkušenostech a ne vždy je jí dáno zvítězit v tom, co si usmyslí dělat. Je to proto, že její duše se chce rozvíjet a ne se zastavit a proto bude stále znovu vyhledávat svůj životní cíl. Je důležité se nezastavit a stále pokoušet své místo na slunci a jít za svým i novým cílem
5. 2. Dobromila - jméno ctnostné a dobrotivé panny, která je předurčena k dávání. Bude se stále rozdávat, až zjistí, že to pro ni není ta správná cesta. Je určena k dobrotivosti a pomoci ostatním. Je třeba, aby si více uvědomovala sebe než ostatní
6. 2. Vanda - tato žena bude velice cudná a bude si dávat záležet na úpravu vlasů. Lpí na dekoru a její vztah k mužům je povrchní. Spíše dává přednost uhlazeným typům než mužům, kteří jí budou ukazovat klid a pomocnou ruku. Má ráda, když se okolo ní všechno točí a ona nemusí nic. Bude se snažit vdát za bohatého muže
7. 2. Veronika - jméno ženy, která to v životě nemá sice lehké, ale hodně toho může dokázat. Snaží se poprat se vším, co jí život přináší do cesty a občas to opravdu není zrovna snadné. Ale má silnou vůli žít a bude se vždy snažit dokázat druhým, že se dokáže postarat o sebe sama a nemusím být dobrá něčí zásluhou. Váží si sebe a svých předností a je vcelku v životě spokojená, je nenáročná
8. 2. Milada - dává si záležet na tom, aby jí rodina uznávala a ona v ní mohla spokojeně žít. Bude chtít po druhých úctu, ale sama občas nemá úctu ani sama k sobě. Má se naučit zacházet s druhými šetrněji a se od nich nechat hýčkat. Její ego se bude muset v životě obrousit situacemi, které jí budou přicházet do života. Potýká se občas mezi realitou a sněním
9. 2. Apolena - žena tohoto jména bude statná a bude si vědět se vším rady. Má v sobě tolik síly, že si bude hledat slabé muže, aby je mohla učit. Její partner však nebude strádat, naopak si bude vážit této ženy, protože bude vědět, že se na ni může spolehnout. Má silný smysl pro odpovědnost a také pevné zdraví
10. 2. Mojmír - muž se potýká s tím, že se mu občas nechce pracovat. Má sice vůli se postavit k práci, ale neví, co ho baví. Vždy ho začne něco bavit a pak jako když utne. Potýká se s tím, že se má naučit být v životě spokojený s tím, co je a ne s tím, co bych chtěl. Pokud toto nepochopí, nebude šťastný
11. 2. Božena - žena, která je velmi zručná a také zná mnoho věcí od přírody. Je to žena přírody, a proto je pro ni dobré v ní pobývat. Spojovat se s přírodou je pro ni jako spojovat se s mužem. Je však někdy náchylná k nemocem a proto si musí dobře chránit své zdraví. Netřeba se zabývat problémy druhých, ale léčit sama své city, to je její životní cíl
12. 2. Slavěna - žena, která je v něčem jiná než ostatní a to v tom, že se má ráda. Ví, že každý den je jejím požehnáním a proto žije život plný radosti na duši. Slaví každý den ve své duši, aniž by to ostatní věděli. Je pro ni dobré se občas ukázat taková jaká jsem a ne taková jaká se dělám
13. 2. Věnceslav - Tento muž uznává pohodlí. Proč bych se měl starat, když se mohou starat ostatní. Spoléhá na uvědomění ostatních a ne na uvědomění své. Má pevné kořeny v rodu slavných a proto má i v životě náhled na vše shora a nechce si uvědomit, že tu ostatní nejsou pro něj, ale že on sám musí být tu i pro ostatní
14. 2. Valentýn - jméno, která dává zrození novým zítřkům. Jméno šťastného jednotlivce, který si razí život láskou a ne vůlí. Má radost z radosti druhých a netrápí se tím, že sám strádá. Má se v životě potkat s dívkou, která ho obohatí, ale nebude s ní žít. Nemá štěstí v lásce, ale má štěstí v tom, že dává ostatním. Pokud pochopí své vlohy pro ostatní, bude ho jeho život naplňovat
15. 2. Jiřina - jméno pro ženu, která to v životě nemá lehké, ale lehkým to umí udělat. Nedělá si příliš starosti s věcmi, se kterými by se ostatní těžko poprali. Ví, že musí zabrat a tak silou vůle zvládá svůj život s nadhledem. Nebojí se i zklamání a bere ho jako přirozenou věc. Má radost z toho, že může být druhým oporou a sama ji v nikom nehledá
16. 2. Ljuba - jméno ženy, která má v životě mnoho vloh pro svůj kreativní život, ale neumí je využít. Spíše se upíná na muže než na své vlohy. Až ke konci života pochopí svůj omyl, ale ještě není pozdě, může vše napravit tím, co umí a není toho zrovna málo. Pokud v životě vyzraje v partnerských vztazích, může hodně dokázat
17. 2. Miloslava - žena tohoto jména bude krásná a bude umět zacházet s muži. Muži jí budou klečet u nohou a ona si bude spíše všímat své krásy. Nebojí se stát si za svým a s muži zacházet tak, že jí patří. Až časem se naučí rovnocennosti a čeká ji spokojený rovnocenný vztah s mužem jejích snů
18. 2. Gizela - žena je hodně vášnivá a má sklony v životě hodně riskovat. Kvůli muži odkráčí třeba na kraj světa, jen aby ho dostala. Má v sobě neutichající vášeň, která touží a ona v životě se snaží tuto vášeň uhasit. Když ji časem uhasí, čeká ji spokojený život ve dvou, ale to nezaručuje, že tam nemusí být třetí
19. 2. Patrik - Tento muž má v sobě hodně po svém dědovi, který mu dal do vínku starat se o rodinu a také se starat o to, co se dá udělat z mnoho věcí. Ví, že v životě se může postarat o vše a také tak činí. Má neustálý problém s financemi. Chtěl by všechno, ale kde na to vzít

20. 2. Oldřich
- toto jméno je vhodné pro muže, který ví, co chce. Má tendence dosáhnout všeho co chce. Vše je mu nakloněno, jen nesmí jít, jak se říká "přes mrtvoly", pak je oproti druhým více kárán vesmírnými zákony. Je dobré se mít na pozoru před spravedlností
21. 2. Lenka - Žena tohoto jména bude zručná v domácích pracích a bude se snažit vše dělat dokonale, což jí ovšem škodí. Měla by si uvědomit, co je důležité dělat odpovědně a kde lpím na maličkostech, které nejsou podstatné. Má se naučit vnímat věci podstatné a uvědomit si rozdíl mezi nepodstatnými jevy v životě
22. 2. Petr - Muž je hoden velké cti. Vždy zvítězil na boji slávy, a proto jeho život je poznamenán mnoha vavříny. Nechť tento muž dále šíří slávu svého rodu a nenechá se zlákat věcmi malými, ale ať jde za věcmi velkými. Má na to.
23. 2. Svatopluk - tento muž má tendenci hájit své zájmy a zapomíná na zájmy druhých. Nechť zanechá zbytečných sporů a začne si také všímat potřeb ostatních. I jejich potřeby jsou důležité a netřeba stále vynášet na povrch jen své klady. Učí se přátelit s ostatními a zachovávat k nim přízeň
24. 2. Matěj - Muž je značně nervózní, má tendenci podléhat splínům a špatným náladám. Jeho stav se zlepší, pokud najde ženu svých snů a bude s ní šťasten, tam je schopný zapomenout na své chmury a začít žít hodnotný život
25. 2. Liliana - toto jméno se hodí pro dívku vznosných tvarů a také pro dívku, která neplýtvá časem. Bude se chtít hodně učit a proniknout do všeho. Má tendenci se vzdělávat na poli hudebním a také se bude chtít více propracovat ve vědách psychologických
26. 2. Dorota - Dívka to v životě nebude mít lehké. Bude se stále potkávat s muži, kteří jí budou zneužívat. Neumí říci ne a má se učit své hodnotě. Její hodnota nespočívá v muži, ale v její osobnosti. Musí si na to přijít sama a časem najde pro sebe více porozumění než pro muže
27. 2. Alexandr - Tento muž je muž silných kvalit a má tendenci spět kupředu. Chce svět pokořit svým přístupem a má mnoho tendencí ho změnit. Nechápe, že se vše může spolčit proti němu a že on se může tím vším zničit. Měl by se věnovat vědám a také studiu teologie, k čemuž má značné nadání
28. 2. Lumír - Tento muž bude věčně ustaraný a nebude se moc radovat ze života. Příliš si bude brát koloběh věcí a nebude se umět povznést nad události, které patří k životu. Časem se stává zatrpklý a nevěří v život v radosti. Je dobré se mít před tímto mužem na pozoru, aby si člověk zachoval svůj charakter a zbytečně nepřebral nálady druhého
29. 2. Horymír - Syn tohoto jména bude zručný především ve věcech strategie. Bude to dobrý psycholog a bude vědět jak zaujmout ostatní, aby dosáhl svého. Ví, co chce a jde si za tím. Nebojí se překážek a v životě mnoho dokáže svojí pílí. Je to houževnatý a nadaný muž

BŘEZEN

1. 3. Bedřich - Bude mít v životě dosti starostí se svojí rodinou. Bude se mu sice dařit v oblastech vědy a také hudby, ale nebude mít vlohy proto, aby ukočíroval svoji rodinu a proto se mu rodinné vztahy budou rozpadat. Má před sebou slušný život, ale spíše o samotě než v rodinném kruhu
2. 3. Anežka - Svaté jméno našich předků dává této ženě značné nadání pro ostatní. Bude vzornou pečovatelkou a ochránkyní rodu a bude se také podílet na zabezpečování rodiny. Má v sobě mnoho vloh v tom, aby se stala počestnou ženou, které se bude každý muž rád dvořit
3. 3. Kamil - Je to muž, který je vytrvalý ve svých předsevzetích a má v sobě dosti sklonů k tomu, aby plýtval penězi. Občas ho přepadnou chmury a ty si léčí tím, že rád rozhazuje. Má se naučit hospodařit s penězi a netrápit se maličkostmi
4. 3. Stela - Žena, která se ráda poddává do přízně druhému. Nechce nikoho urazit a tak raději polyká hořkost života a snaží se být dobrou rádkyní a dobrou hospodyní. Není dobré se snažit vše dělat pro ostatní, má se naučit vnímat své potřeby a ne se rozdávat ve prospěch druhých

5. 3. Kazimír 
- Tento člověk stojí mezi dvěma světy, na pohled se zdá být uctivý, ale v nitru je zlý a snaží se všem okolo sebe škodit. Je dobré tomuto člověku příliš nedůvěřovat a mít se před ním na pozoru. Má se naučit neškodit, ale více sdílet vše s ostatními.
6. 3. Miroslav - Zvučné jméno, které praví: Já tu jsem pro vás a vy pro mne. Snaží se všem vyhovět a to někdy na úkor sebe, měl by se naučit více vstřícnosti k sobě než k ostatním. Snaží se lásku k sobě dohnat pomocí ostatním
7. 3. Tomáš - Tento muž bude vzývat hodnoty materiálních statků a nebude mít příliš velký zájem o duchovní vědy. Je třeba, aby se snažil s ostatními vycházet v rámci lásky a ne v rámci toho co ti koupím, když budeš hodná. Snaží se vše řešit financemi a ne citem
8. 3. Gabriela - Žena podléhá náladám a má často v sobě stopy smutku, když jí někdo nerozumí. Má se naučit porozumět sama sobě a nehledat porozumění v druhých. Je dobré se uchýlit do samoty a zpracovávat si smutky a neobtěžovat jimi okolí
9. 3. Františka - Žena má často vliv na okolí a to tím, že umí být vlídná a umí se dvořit ostatním. Je třeba, aby se naučila nejen vlídnosti, ale také tomu, že se bude umět otáčet ve věcech finančních a také v oblasti materiálních hodnot. Příliš často si myslí, že stačí jen přístup k druhým a vše půjde samo
10. 3. Viktorie - Žena nemá příliš velké sebevědomí a utápí se často v nedostižných snech. Je třeba sestoupit na zem a snažit se vše pojmout reálně a ne nadpřirozeně. Nežije zde a má se naučit zde žít
11. 3. Anděla - Toto jméno vypovídá, že tato žena bude vzletná a bude se snažit každému vlichotit do přízně. Je dobré, aby se naučila vycházet se všemi rovnocenně a aby nedělila přátele na ty, se kterými se musím cítit dobře a na ty, kteří mi za to nestojí. Má se naučit přirozenosti a vnímavosti ve své oblasti citů
12. 3. Řehoř - Tento muž se rád řehní a má rád koně. Bude poslušný a úslužný ve věcech lásky a není třeba ho krotit. Pokud bude cítit, že ho chce někdo zkrotit, najde si jiný objekt a bude se snažit o lásku jinde. Má se naučit neposlouchat, ale najít sám sebe
13. 3. Růžena - Tato žena bude mít úctu ke starší generaci a ráda jim bude sloužit. Nachází totiž v tom své poslání. Má se naučit sloužit sama sobě a ne druhým a pomoci jen tehdy, když je to nutné a ne kdykoliv a komukoliv. Má se naučit rozlišovat a neuznávat slepou úctu
14. 3. Rút - Žena neposlušná a nebude se chtít na nikoho vázat. Má ráda sebe a neumí si představit, že by jí někdo organizoval život. Je ráda sama sebou, přijímá společnost jako něco potřebného a snaží se v tom nalézt smysl života. Smysl života má nalézt ve věcech, které jí dělají radost a ne v tom, že mi dělá radost okolí
15. 3. Ida - Žena má zájem o stýkání s lidmi na úrovni a opovrhuje lidmi, kteří nemají vzdělání nebo se jí zdají negramotní. Má se naučit nerozlišovat intelekt, ale duše a tím nalézt cestu k sobě a ostatním
16. 3. Elena - Žena nebude moc dobrá v oblasti vlastní hygieny, a proto jí tělo bude dávat signály, že není spokojeno. Má se naučit vážit si svého těla a také o něj pečovat. Najde pak cestu do svého nitra a tam spokojenost
17. 3. Vlastimil - Muž je bodrý a má rád veselí. Snaží se ukázat ve společnosti v dobrém obraze, ale doma občas má chmury. Má rád lidi okolo sebe a bojí se samoty. Má se naučit nebát se být takový jaký jsem a vycházet s ostatními přirozeně a ne hravě
18. 3. Eduard - Muž je velice vnímavý k potřebám druhých a bude na ně vždy nahlížet okem táty. Snaží se, aby bylo o vše postaráno, a bojí se nedostatku. Má se naučit žít tím co je a nestarat se o to, co bude zítra, což je při jeho povaze záchranáře těžké

19. 3. Josef
- Jméno pro chlapce, který bude zdatný a bude si umět obratně počínat na poli lásky, umí dávat lásku a umí si ji i brát. Má se naučit nespoléhat na ostatní, ale umět se sám postarat o sebe. Občas se rád vozí po ostatních
20. 3. Světlana - Žena tohoto jména bude ráda volit mezi mužem a kariérou. Má ráda svůj šarm, kterým dokáže v životě získat to, co chce. Je si vědoma svých kvalit a má možnost v životě hodně dokázat. Má si dát pozor na to, aby ve svých nárocích nezašla příliš daleko
21. 3. Radek - Muž se bude rád zaobírat problémy druhých a bude se snažit je řešit. Má se naučit jen naslouchat druhým a neřešit za ně věci, které se ho netýkají. Má rád pohodlí a pěstuje si syndrom politikaření a pletichaření
22. 3. Leona - Žena bude mít problémy s muži, příliš často si myslí, že každého uloví, a když se jí to nedaří má výčitky svědomí, že není tak dobrá, jak si myslela. Má pochopit, že její sebevědomí nespočívá v tom, zda zaujmu, ale v tom, že se cítím dobře a nemám potřebu být oceněna pohledy druhých
23. 3. Ivona - Proč tato žena je v životě nešťastná? Příliš často zachází do věcí, kde jí hoří půda pod nohama. Má se naučit být více opatrná ve svých rozhodnutích a nevrhat se zbytečně střemhlav do situací, ve kterých se nemusí cítit dobře jen proto, že si to přeje ten druhý
24. 3. Gabriel - Jméno pro svatého muže. Tento muž bude pořádku milný a bude mít rád okolo sebe čisto a uklizeno. Bude milovat ženu, která bude dobrou hospodyní a nebude mu příliš zasahovat do života. Má se naučit ctít ostatní jako sobě rovné a nechtít po nikom žádnou službu
25. 3. Marián - Muž bude mít v životě problém s vnímáním reality. Občas bude mít chuť uniknout z tohoto světa prostřednictvím jiných látek a možností a bude mít chmury na duši z toho, že ho ostatní nechápou tak dobře, jak by si přál. Má nízké sebevědomí a potřebuje ho posílit prací

26. 3. Emanuel
- Tento muž bude zdatný a bude si dobře počínat v lidských právech, umí obhájit svoji osobu a nebojí se jít do věcí, ve kterých si není jistý. Má před sebou velký a důležitý životní úkol, najít ženu, která si ho bude vážit a bude s ním šťastna
27. 3. Dita - Příznivé jméno pro ženu, která se nenechává unášet iluzemi, ale snaží se naplňovat věci reálně. Nebojí se jít do projektů, které jsou náročné. Ona ví, že to zvládne a nebojí se zklamání. Věří si a má jistotu sama v sobě, což je pro život důležité, má hodně v životě co do činění se zákony, ale vždy si umí poradit
28. 3. Soňa - Žena, která má ráda pohodlí a nebojí se za něj vyměnit svoji životní jistotu v tom, že už nebude sama sebou, ale loutkou v rukou druhého. Ať se snaží více pracovat a nebojí se být i sama než se stát loutkou druhého, který ji může zneužívat
29. 3. Taťána - Nebude to mít v životě lehké, bude se muset opřít sama o sebe v mnoha životních situacích, kdy jí nebude pomoženo odnikud. Ona ví, že tento úděl je těžký, ale sama si ho vybrala proto, aby se posílila a naučila spoléhat na sebe. Ať se nebojí, vše zvládne a čeká ji odměna
30. 3. Arnošt - Muž bude mít v lecčems navrch nad ostatními, ale má si dávat pozor na jazyk, občas je prostořeký a má to špatný vliv na jeho osobnost. Má se učit mluvit, kdy je to vhodné a ne kdy to cítí. Učí se diplomacii
31. 3. Kvido - Bude pro něj důležitá druhá polovina života, kdy se učí zacházet s věcmi opatrně a ne s nimi hazardovat jak to dělal dříve. Má se naučit vnímat věci více v podstatě a ne v tom, co se mi hodí. Má v životě docela na růžích ustláno, ale musí se snažit být obezřetný, aby o vše nepřišel svojí lehkomyslností nebo nedůtklivostí


 
 

Reklama