Zelené potraviny - mladý ječmen

4. října 2012 v 19:36
Zelené potraviny
Zelené potraviny získávají v poslední době na oblibě.
A nelze se divit že hlad po původních opravdu
přírodních potravinách vzrůstá. Vždyť většina
potravin, které se dostávají na náš stůl jsou nějakým
způsobem chemicky ošetřeny nebo s nimi v průběhu
výroby či zpracování bylo nakládáno takovým
způsobem, že došlo k výraznému poklesu obsahu
nutričně a biologicky cenných látek. Díky kyselým
dešťům se z půdy odplavují cenné minerální látky,
které pak přirozeně nemohou být zaintegrovány do
tkání příslušné plodiny. Všechny tepelně zpracované
výrobky navíc obsahují výrazně menší množství
vitaminů a minerálů, které ve vyšších teplotách
velmi snadno oxidují a znehodnocují se. Uzenářské
výrobky obsahují dokonce látky karcinogenní povahy
a rozšířené používání mikrovlnných trub zbavuje naše
pokrmy veškerého života.
Na našem talíři pak nacházíme v podstatě jen stíny
původních potravin, které jsou umně upraveny
"přírodně identickými", avšk zaručněchemickýi
příadami. Tyto nadbytečéchemickéláky (aditiva,
konzervanty, barviva, dochucovadla) musítěo
zpracovat a vyloučt, cožv průěu let organismus
čí dá tí víe zatěžje. Takovézbytečépřtěžváímetabolismu vede logicky k rychlejšíu
stánutíorganismu a k čstěšíu nátupu nemocí
Nárat k půodní žvý potraviná nenítedy jen
otákou žvotnío stylu, ale v dnešídobějižjední
z přdpokladůpro udržnízdravía kondice po
dlouhou dobu.
Na nášorganismus neustáe půobícelářda
nežáoucíh vlivůa je znáo, ž nemocnost svěovépopulace neustáe stoupái přs stáe vzrůtajíínálady na zdravotnípéč. Lidskýorganismus se
totižjen velmi těžo vyrovnááz prudkýi změami
žvotnío prostřdí Čově, zvyklýží po tisíiletív těné vztahu s příodou, byl v posledníh 100
letech (ve zlomku doby svojíexistence) vržn do
prostřdíplnéo syntetickýh chemickýh láek,
znečšěéo ovzduší jedův potravěa stresu. Je
pochopitelné ž žvot v takové prostřdíneúěnězatěžje imunitnísysté, v těe docháíke kumulaci
toxickýh láek, a lidskýorganismus tak snadno
podléánejrůněší (civilizačí) onemocněí.
Rada je zdálivějednoduchá Vráit se zpě k příoděa k přrozenéu způobu žvota a stravováí
A práězde přcháejíke slovu alternativnímetody
léčy, kterése opíajío čstěpříodnísubstance,
kterédetoxikujía regenerujíorganismus a navracejíčověu energii a vitalitu.
Jednou velmi důežtou skupinou příodníh láek,
kterémajíschopnost soustavněa účnnězlepšvat
bilanci ve prospěh lidskéo zdravíjsou práězelenépotraviny. Do skupiny zelenýh potravin
patřítakovérostlinnéprodukty, kteréjsou štrný
způobem zíkááy z ekologicky pětovanýh
rostlin v počáečí stadiu jejich výoje a v průěu
zpracováínejsou nikterak chemicky upravováy.
Díy tomu obsahujízelenépotraviny, mezi něžpatřířsy (např chlorella, spirulina) a mladévýonky
(např klíčy, mladýječen, …), přrozeněvysoký
produktová dokumentace - barley
7
obsah životně důležitých látek spolu s biologickou
informací o růstu a přežití a navrácení k původnímu
přirozenému zdravému stavu věcí.
Mladý ječmen - zelená potravina
Mladý ječmen patří mezi trávy do čeledi lipnicovitých.
Oproti ostatním obilovinám je schopen být zdrojem
základních živin ve všech fázích svého vývoje.
Nejbohatším zdrojem pro život důležitých látek je
bezesporu klíčící semeno a mladá zelená rostlinka
v počátečním stadiu růstu. Přestože je u nás ječmen
pěstován převážně kvůli produkci zrní a výrobě sladu,
jeho mladé výhonky představují nepřehlédnutelnou
zásobárnu nutričně hodnotných a biologicky aktivních
cenných látek. V průběhu růstu ječmenného klasu,
daleko před tím než se začne vyvíjet zrno, se tato
obilná tráva nachází ve stadiu, kdy má podobné
vlastnosti a obsah vitaminů a minerálů jako tmavě
zelená listová zelenina. Mladý ječmen je tedy
vskutku jednou z nejvýživnějších potravin, opravdový
koncentrát živin a skutečný elixír života.
AMINOKYSELINY
- Oproti obilnému zrnu obsahuje
prášek z mladé ječmenné trávy dvojnásobné
množství proteinů (výjimečně až 45 % celkové
hmotnosti). Jde především o aminokyseliny
a rostlinné peptidy, které mají nízkou molekulovou
hmotnost a lidské tělo je snadno využívá. Rostlinné
peptidy chrání povrchové tkáně a sliznice před
poškozením a přispívají k jejich regeneraci.
Aminokyseliny jsou základním stavebním kamenem
bílkovin, ze kterých je tvořena každá buňka lidského
organismu, a jsou tak nepostradatelné pro zdravý
buněčný růst, regeneraci a celkově pro zachování
veškerých životních funkcí. Mladý ječmen obsahuje
18 (z 20) aminokyselin včetně esenciálních, které si
tělo neumí vyrobit samo.
VITAMINY A MINERÁLY
- Mladý ječmen obsahuje
široké spektrum vitaminů a minerálů vázaných
v přirozené a dobře vstřebatelné formě. Přestože
jejich celkové množství v běžné denní dávce Barley
na pokrytí denního přísunu vitaminů a minerálů
nestačí, jejich účinnost se synergicky zvyšuje
vyváženým zastoupením a přítomností v biologickém
komplexu s polysacharidy a bioflavonoidy. Vitaminy
a minerály a jsou navíc důležité pro aktivaci rovněž
přítomných enzymů. Mladý ječmen je zvlášť uznávaný
pro vysoký obsah betakarotenu, provitaminu A, který
působí jako účinný antioxidant a chrání tělo zevnitř
i zvenku oproti škodlivým účinkům volných radikálů
a slunečního záření. Dále je bohatým zdrojem
vitaminů skupiny B a C, které napomáhají regeneraci
fyzických i psychických sil.
CHLOROFYL
- Studie prokazují vliv zeleného
fotosyntetického barviva chlorofylu na stimulaci
růstu tkání, tvorbu krve a červených krevních buněk
a na celkové zlepšení krevního obrazu. Chlorofyl
podporuje produkci hemoglobinu (červeného
krevního barviva, která je svoji strukturou chlorofylu
velmi podobná), a napomáhá tak efektivnějšímu
produktová dokumentace - barley
8
Úvod do problematiky
okysličování tkání. Chlorofyl především ale výrazně
urychluje hojení ran a popálenin (podporuje proces
granulace a epitelizace) a brání vzniku zánětů
a infekcí (působí bakteriostaticky - zabraňuje růstu
nežádoucích mikroorganismů). Má prokazatelné
desinfekční, detoxikační a deodorační účinky
(potlačuje tělesné pachy). V řadě klinických případů
se prokázalo, že hojivých účinků chlorofylu lze
úspěšně využít při léčbě chronických hnisavých
kožních poranění, lézí a vředů provázených
nekrotickými procesy, které vzdorují konzervativní
léčbě. Chlorofyl neutralizuje účinky volných radikálů,
působí proti stárnutí organismu a podporuje imunitní
systém. V současné době se zaměřuje pozornost
na jeho protiradiační (ochrana proti různým typům
záření) a chemoprotektivní (ochrana proti působení
řady potenciálně škodlivých chemických látek)
vlastnosti, díky kterým hraje chlorofyl důležitou roli
v prevenci nádorových onemocnění. Chlorofyl je
také cenným zdrojem biologicky vázaného hořčíku,
minerálu nezbytného pro správnou funkci srdce, svalů
a nervové soustavy.
ANTIOXIDANTY
- Z mladého ječmene byly izolovány
látky s prokazatelnými antioxidačními vlastnostmi
(viz dále), které mohou přispět k prevenci rakoviny
a dalších civilizačních chorob (kardiovaskulární
choroby, cukrovka, obezita, metabolické poruchy).
Přítomnost antioxidantů prokazatelně snižuje riziko
napadení virovou infekcí.
ENZYMY
- Mladý ječmen obsahuje řadu biologicky
aktivních enzymů, které jsou katalyzátorem téměř
všech metabolických procesů probíhajících v těle.
Již v roce 1979 bylo experimentálně prokázáno, že
extrakt ze zeleného ječmene obsahuje více než 20
enzymů a nejnovější studie odhalují další. Většina
komerčně dostupných enzymatických přípravků
určených pro systémovou enzymoterapii se získává
z krve, orgánů či tkání živočichů (prasečí slinivky
a volské žlučníky). Mnozí odborníci tyto zdroje
zpochybňují a dávají jednoznačně přednost ryze
"rostlinné" enzymoterapii.
Mladý ječmen - přírodní zdroj enzymů
Důležitost enzymů v potravě
Přítomnost enzymů v denní stravě má pro zachování
lidského zdraví naprosto zásadní význam. Pokud tělo
přijímá pouze biologicky "mrtvou", chemicky a tepelněupravovanou stravu, vyčrpááse nutnou produkcíenzymů kteréby za normáníh okolnostípřjalo
jižsyntetizovanéspolu s "žvou" neupravovanou
rostlinou stravou. Strava bez příomnosti žvýh
enzymůvede dříe nebo pozděi k přtížnízažíacío útrojía žá produkujííh tráicíenzymy,
k poruchá tráení(pocity plnosti, nadýáí říáí
zápa č průem) a poslée i ke vzniku civilizačíh
chorob. O souvislosti vyššíincidence civilizačíh
chorob s přímem generickéstravy nenípochyb,
přsto tomuto faktu nenívěováa dostatečápozornost ani ve zdravotnickýh zaříeníh.
Důežtost příomnosti aktivníh enzymův potravě
produktová dokumentace - barley
9
a potažmo i systém enzymoterapie proto není
žádnou moderní lékařskou novinkou, ale spíš snahou
o navrácení člověka zpátky k přirozenému způsobu
života, od kterého jsme se svojí moderní stravou
paradoxně značně odchýlili.
Hlavních funkcí enzymů v těle je účastnit se
veškerých pochodů probíhajících v buňce
a zabezpečovat trávení živin přijatých v potravě.
Trávicí enzymy štěpí jednotlivé složky potravy
(amylázy štěpí cukry, lipázy štěpí tuky a bílkoviny
štěpí proteázy) na jednodušší složky, které jsou
potom využity ke stavbě těla nebo jako zdroj
energie. Obecně lze říci, že každá přírodní potravina
v syrovém stavu obsahuje kompletní výbavu
enzymů, které jsou potřebné k jejímu rozštěpení na
jednotlivé složky. Tepelně zpracovaná strava, která
prošla teplotou vyšší než 45°C žánéžvéenzymy
neobsahuje, jelikožv průěu kuchyňkéúravy
došo k jejich ireverzibilnídenaturaci. Př žýáípotravy, kteráje syrová žvá docháík rozrušníbuněčéstruktury a promíenípříomnýh enzymůs celý obsahem sousta. Šěenížvin v syrovéstravětak začíájižv útech př její mechanické
zpracováínebo dokonce jižna talíř př jejíspránéúravě(kvašnéa fermentovanépotraviny). Proces
pak pokračje v tráíí útrojí kde se přdáajíenzymy vyloučnétěem. Takto tráípotravu všchni
žvočchovév příoděa tak ji po tisíe let tráili
i lidé Aždo okamžku, kdy si začli stravu tepelněupravovat, a snižvat v nítak přrozenýobsah
enzymů
Pro stráenítepelnězpracovanéo jíla musítěo
všchny enzymy vyprodukovat samo. Oproti tráenížvésyrovéstravy s vlastní obsahem tráicíh
enzymůtak musítěo vyprodukovat výazněvyššímnožtvítráicíh enzymů Těo zkráka znovu
syntetizuje enzymy, kterése př tepelnéúravězničív hrncíh a pávíh, a musítak do produkce enzymůvložt nejen značou energii, ale takéjednotlivéstavebníkameny (aminokyseliny, vitaminy a mineráy)
potřbnék jejich syntée. Tak se vlastnězbytečěo tyto láky ochuzujeme a záoveňnadměnězatěžjeme všchny žáy, kteréenzymy vylučjí
Lidémajíopravdu mnohem vyššíobsah enzymův tráííh šťááh neždivokázvířta. Součsněbylo
zjišěo, ž slinivka lidí(ale i zvířt) konzumujííh
tepelnězpracovanou stravu bez obsahu enzymůje
ažněolikrá věší nežby měa bý. Slinivka břšíse
naví v průěu žvota přrozeněoslabuje a jejívýon
se ke stáříznačěsnižje.
Je třba vzí v úahu, ž pokud je těo nuceno se
nadmíu věovat produkci tráííh enzymů čnítak
nevyhnutelněna úor enzymůostatníh, kterýh
s postupem čsu zače ubýat. Nadprodukce
tráicíh enzymůtak můž mí vliv na celkovou
destabilizaci chemickéo metabolismu organismu.
Negativníefekt přtížníorganismu z nadprodukce
tráicíh enzymůnenípatrnýokamžtě a probléy
se obvykle začou objevovat s rostoucí věem
příadněpř kumulaci záěží(nevhodnástrava + stres
+ stoupajííznečšěí.
 


Komentáře

1 Lucka Lucka | E-mail | Web | 20. ledna 2015 v 8:27 | Reagovat

Moje tělo za život už nakumuluvalo opravdu hodně škodlivých látek. Je čas splácet hříchy z mládí. Zelený ječmen na hubnutí je ideální http://www.bonobono.cz/clanek/13-zeleny-jecmen-a-hubnuti.html

2 Salto Salto | 11. prosince 2015 v 10:40 | Reagovat

Nejvíc mi chutná zelený ječmen v podobě džusu Energy Barley juice

http://www.radost-tela.cz/1590-Energy-Barley-juice-100-g.html

3 Zelený ječmen Zelený ječmen | Web | 10. listopadu 2016 v 11:46 | Reagovat

Zelený ječmen má opravdu velmi mnoho minerálů, jsem docela překvapená :)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.