Říjen 2012

REIKI - principy pro práci s energií

4. října 2012 v 19:37 Práce s energiemi

Pět tradičních principůReiki


Text je použit podle knihy Franka Arjavy Petera, Reiki Fire, str.32-35


Těchto pět principů původnězformuloval jako vodítko pro plný život japonský císařMeiji (1868-1912) a mistr Usui je přejal, aby nám pomohl zavést je do života.

To nám má napomoci být kanálem pro univerzální životní energii. Nevěřím, že je to pouhý morální kodex, který bychom měli slepěnásledovat.


Potlačení myšlenek a emocí nikdy nemůže pomoci člověku, hledajícímu osvícení.

Tyto principy jsou tedy jen milníky na cestěk vyššímu uvědomění makrokosmu a mikrokosmu. Jako červená nit se všemi těmito principy táhne jednota člověka a kosmu.Pro dnešní den se zbavím hněvu

Na hněvu není nic špatného. Je to jen znamení, že se snažíte plout proti přirozenému proudu událostí. Když hněv zaklepe na vaše dveře, nejcitlivější způsob, jak se zachovat, je přijmout jej, pozorovat jej a potom jej nechat navždy odejít. Jakmile se přestanete identifikovat s emocí, oheňvyhasne. Pomocí řízené duševní očisty se můžeme zbavit nežádoucího napětí.

Pro dnešní den se zbavím obav

Snažíme se zůstat odděleni od celku, abychom si udrželi pocit, že jsme někým speciálním. Obáváme se, že se mohou věci vyvíjet jinak než jsme očekávali, když jsme mysleli jen na svůj prospěch. Zdrojem obav je strach z toho jediného, čím si můžeme být vždy naprosto jisti: ze změny.

Máme tendenci vidět ostatní jako konkurenci a možná dokonce jako nepřátele. Zapomínáme, že universum je v jednotěa pouze EGO jej trhá na kousky.

Dnes budu naplněn vděčností za všechna požehnání

Všichni víme, jak je těžké dívat se na každou zkušenost pokaždé novýma očima. A přesto, když to náhodou uděláme, ten okamžik vypadá jako věčný a magický.


Když vědoměoceňujeme své okolí, aťuž je to partner nebo nejmenší lístek trávy, můžeme znovu nalézt své místo v této překrásné pohádce života.

Takzvané "dobro a zlo" je obsaženo ve všem...Máme tendenci dívat se na svůj i cizí život z velice úzké perspektivy, neznajíce přitom celek, nedůvěřujíce a netěšíce se z okamžiku, aťuž nám nabízí cokoliv.

ZKUSME TO.

Dnes se upřímněoddám své práci

Tento princip neznamená, že máme pracovat 12 hodin denně. Vztahuje se k práci na sobě, praktikování meditace a zasvěcení našeho času duchovnímu růstu.

Hodnoty vnitřního světa se podstatněliší od těch, které uznává vnější svět. "Oddat se práci" vněse mění na oddanost uvnitř, kde žádná těžká námaha nemá místo. Ve vnějším světě můžeme usilovat o nějaký cíl, přesto ve vnitřním světěje přítomný okamžik tím jediným časem, který existuje...Reiki má k tomuto pomoci. Meditace se nedá vynutit, ale kámen se musí nejdříve hodit do vody, než se mohou vlnky začít šířit na všechny strany.
Dnes budu laskavý k bližním a všem živým bytostem

Všechny hierarchie jsou lidským výtvorem. A co způsobily, to můžeme vidět všichni. Podívejte se na životní prostředí s milujícím srdcem a svět se stane zázračným místem, které žije z lásky. Tento princip je míněn takto: přátelství vůči všem bytostem musí zahrnovat vás samé. Vlastněbyste svou cestu lásky měli začínat u sebe. Moudří všech věků byli známi tím, že k údivu ostatních uctívali svá vlastní těla.Ale z pohledu tohoto principu na tom není nic divného.

Definice Reiki


Reiki

Reiki je japonská technika pro odbourání stresu a hloubkovou relaxaci, která také podporuje léčení. Znovu ji objevil mistr Mikao Usui na začátku 20. století. Reiki se předává přikládáním rukou a jinými technikami. Je velmi snadné předávat ji také na dálku, posílat do minulosti i do budoucnosti.

Reiki je jednoduchá, ale účinná. Může se ji naučit používat každý, kdo projde zasvěcením.


Slovo "Reiki"pochází ze dvou japonských slov - v přepisu "Rei"a "Ki"(viz obrázek)."Rei"je horní znak, "Ki"je dolní znak. Překlad je velmi obtížný, následuje jedno z možných vysvětlení. Je také možné, že naše výslovnost neodpovídá japonskému originálu, to ale nic nemění na významu Reiki pro náš každodenní život.


"Rei"znamená "univerzální,"alespoňtak to většinou pojímáme. V tomto významu se také skrývá to, že Reiki má svou inteligenci a dokáže působit na člověka v jeho celistvosti. Reiki zná příčinu všech problémůa obtíží a ví, jak je vyléčit.


"Ki"je životní energie - znamená totéž, co Či. Toto slovo známe z Feng-Shui, karate, Tai-chi a dalších bojových a léčebných umění.

Životní energie řízená inteligencí - Duchem

Při práci s technikami Reiki je energie vedena vlastní inteligencí. Proto někdy definujeme Reiki jako "univerzální životní energii řízenou Duchem."

Z tohoto důvodu nepotřebuje být Reiki usmísťována člověkem. Při léčení se tedy můžete věnovat pouze tomu, abyste byli co nejlepším prostředníkem pro proudění této energie, ostatní je možné ponechat na řízení Duchem.

Je mnoho druhůléčivé energie.Všechny obsahují životní energii v nějaké podobě. Ne všichni léčitelé uznávají Reiki, dokonce se můžete setkat s tvrzením, že "Reiki může ublížit." Pokud dodržíte jednoduchá pravidla, kterými se budete vždy řídit, spolehnete na inteligenci Reiki, je možnost "ublížení"nulová.

Zelené potraviny - mladý ječmen

4. října 2012 v 19:36
Zelené potraviny
Zelené potraviny získávají v poslední době na oblibě.
A nelze se divit že hlad po původních opravdu
přírodních potravinách vzrůstá. Vždyť většina
potravin, které se dostávají na náš stůl jsou nějakým
způsobem chemicky ošetřeny nebo s nimi v průběhu
výroby či zpracování bylo nakládáno takovým
způsobem, že došlo k výraznému poklesu obsahu
nutričně a biologicky cenných látek. Díky kyselým
dešťům se z půdy odplavují cenné minerální látky,
které pak přirozeně nemohou být zaintegrovány do
tkání příslušné plodiny. Všechny tepelně zpracované
výrobky navíc obsahují výrazně menší množství
vitaminů a minerálů, které ve vyšších teplotách
velmi snadno oxidují a znehodnocují se. Uzenářské
výrobky obsahují dokonce látky karcinogenní povahy
a rozšířené používání mikrovlnných trub zbavuje naše
pokrmy veškerého života.
Na našem talíři pak nacházíme v podstatě jen stíny
původních potravin, které jsou umně upraveny
"přírodně identickými", avšk zaručněchemickýi
příadami. Tyto nadbytečéchemickéláky (aditiva,
konzervanty, barviva, dochucovadla) musítěo
zpracovat a vyloučt, cožv průěu let organismus
čí dá tí víe zatěžje. Takovézbytečépřtěžváímetabolismu vede logicky k rychlejšíu
stánutíorganismu a k čstěšíu nátupu nemocí
Nárat k půodní žvý potraviná nenítedy jen
otákou žvotnío stylu, ale v dnešídobějižjední
z přdpokladůpro udržnízdravía kondice po
dlouhou dobu.
Na nášorganismus neustáe půobícelářda
nežáoucíh vlivůa je znáo, ž nemocnost svěovépopulace neustáe stoupái přs stáe vzrůtajíínálady na zdravotnípéč. Lidskýorganismus se
totižjen velmi těžo vyrovnááz prudkýi změami
žvotnío prostřdí Čově, zvyklýží po tisíiletív těné vztahu s příodou, byl v posledníh 100
letech (ve zlomku doby svojíexistence) vržn do
prostřdíplnéo syntetickýh chemickýh láek,
znečšěéo ovzduší jedův potravěa stresu. Je
pochopitelné ž žvot v takové prostřdíneúěnězatěžje imunitnísysté, v těe docháíke kumulaci
toxickýh láek, a lidskýorganismus tak snadno
podléánejrůněší (civilizačí) onemocněí.
Rada je zdálivějednoduchá Vráit se zpě k příoděa k přrozenéu způobu žvota a stravováí
A práězde přcháejíke slovu alternativnímetody
léčy, kterése opíajío čstěpříodnísubstance,
kterédetoxikujía regenerujíorganismus a navracejíčověu energii a vitalitu.
Jednou velmi důežtou skupinou příodníh láek,
kterémajíschopnost soustavněa účnnězlepšvat
bilanci ve prospěh lidskéo zdravíjsou práězelenépotraviny. Do skupiny zelenýh potravin
patřítakovérostlinnéprodukty, kteréjsou štrný
způobem zíkááy z ekologicky pětovanýh
rostlin v počáečí stadiu jejich výoje a v průěu
zpracováínejsou nikterak chemicky upravováy.
Díy tomu obsahujízelenépotraviny, mezi něžpatřířsy (např chlorella, spirulina) a mladévýonky
(např klíčy, mladýječen, …), přrozeněvysoký
produktová dokumentace - barley
7
obsah životně důležitých látek spolu s biologickou
informací o růstu a přežití a navrácení k původnímu
přirozenému zdravému stavu věcí.
Mladý ječmen - zelená potravina
Mladý ječmen patří mezi trávy do čeledi lipnicovitých.
Oproti ostatním obilovinám je schopen být zdrojem
základních živin ve všech fázích svého vývoje.
Nejbohatším zdrojem pro život důležitých látek je
bezesporu klíčící semeno a mladá zelená rostlinka
v počátečním stadiu růstu. Přestože je u nás ječmen
pěstován převážně kvůli produkci zrní a výrobě sladu,
jeho mladé výhonky představují nepřehlédnutelnou
zásobárnu nutričně hodnotných a biologicky aktivních
cenných látek. V průběhu růstu ječmenného klasu,
daleko před tím než se začne vyvíjet zrno, se tato
obilná tráva nachází ve stadiu, kdy má podobné
vlastnosti a obsah vitaminů a minerálů jako tmavě
zelená listová zelenina. Mladý ječmen je tedy
vskutku jednou z nejvýživnějších potravin, opravdový
koncentrát živin a skutečný elixír života.
AMINOKYSELINY
- Oproti obilnému zrnu obsahuje
prášek z mladé ječmenné trávy dvojnásobné
množství proteinů (výjimečně až 45 % celkové
hmotnosti). Jde především o aminokyseliny
a rostlinné peptidy, které mají nízkou molekulovou
hmotnost a lidské tělo je snadno využívá. Rostlinné
peptidy chrání povrchové tkáně a sliznice před
poškozením a přispívají k jejich regeneraci.
Aminokyseliny jsou základním stavebním kamenem
bílkovin, ze kterých je tvořena každá buňka lidského
organismu, a jsou tak nepostradatelné pro zdravý
buněčný růst, regeneraci a celkově pro zachování
veškerých životních funkcí. Mladý ječmen obsahuje
18 (z 20) aminokyselin včetně esenciálních, které si
tělo neumí vyrobit samo.
VITAMINY A MINERÁLY
- Mladý ječmen obsahuje
široké spektrum vitaminů a minerálů vázaných
v přirozené a dobře vstřebatelné formě. Přestože
jejich celkové množství v běžné denní dávce Barley
na pokrytí denního přísunu vitaminů a minerálů
nestačí, jejich účinnost se synergicky zvyšuje
vyváženým zastoupením a přítomností v biologickém
komplexu s polysacharidy a bioflavonoidy. Vitaminy
a minerály a jsou navíc důležité pro aktivaci rovněž
přítomných enzymů. Mladý ječmen je zvlášť uznávaný
pro vysoký obsah betakarotenu, provitaminu A, který
působí jako účinný antioxidant a chrání tělo zevnitř
i zvenku oproti škodlivým účinkům volných radikálů
a slunečního záření. Dále je bohatým zdrojem
vitaminů skupiny B a C, které napomáhají regeneraci
fyzických i psychických sil.
CHLOROFYL
- Studie prokazují vliv zeleného
fotosyntetického barviva chlorofylu na stimulaci
růstu tkání, tvorbu krve a červených krevních buněk
a na celkové zlepšení krevního obrazu. Chlorofyl
podporuje produkci hemoglobinu (červeného
krevního barviva, která je svoji strukturou chlorofylu
velmi podobná), a napomáhá tak efektivnějšímu
produktová dokumentace - barley
8
Úvod do problematiky
okysličování tkání. Chlorofyl především ale výrazně
urychluje hojení ran a popálenin (podporuje proces
granulace a epitelizace) a brání vzniku zánětů
a infekcí (působí bakteriostaticky - zabraňuje růstu
nežádoucích mikroorganismů). Má prokazatelné
desinfekční, detoxikační a deodorační účinky
(potlačuje tělesné pachy). V řadě klinických případů
se prokázalo, že hojivých účinků chlorofylu lze
úspěšně využít při léčbě chronických hnisavých
kožních poranění, lézí a vředů provázených
nekrotickými procesy, které vzdorují konzervativní
léčbě. Chlorofyl neutralizuje účinky volných radikálů,
působí proti stárnutí organismu a podporuje imunitní
systém. V současné době se zaměřuje pozornost
na jeho protiradiační (ochrana proti různým typům
záření) a chemoprotektivní (ochrana proti působení
řady potenciálně škodlivých chemických látek)
vlastnosti, díky kterým hraje chlorofyl důležitou roli
v prevenci nádorových onemocnění. Chlorofyl je
také cenným zdrojem biologicky vázaného hořčíku,
minerálu nezbytného pro správnou funkci srdce, svalů
a nervové soustavy.
ANTIOXIDANTY
- Z mladého ječmene byly izolovány
látky s prokazatelnými antioxidačními vlastnostmi
(viz dále), které mohou přispět k prevenci rakoviny
a dalších civilizačních chorob (kardiovaskulární
choroby, cukrovka, obezita, metabolické poruchy).
Přítomnost antioxidantů prokazatelně snižuje riziko
napadení virovou infekcí.
ENZYMY
- Mladý ječmen obsahuje řadu biologicky
aktivních enzymů, které jsou katalyzátorem téměř
všech metabolických procesů probíhajících v těle.
Již v roce 1979 bylo experimentálně prokázáno, že
extrakt ze zeleného ječmene obsahuje více než 20
enzymů a nejnovější studie odhalují další. Většina
komerčně dostupných enzymatických přípravků
určených pro systémovou enzymoterapii se získává
z krve, orgánů či tkání živočichů (prasečí slinivky
a volské žlučníky). Mnozí odborníci tyto zdroje
zpochybňují a dávají jednoznačně přednost ryze
"rostlinné" enzymoterapii.
Mladý ječmen - přírodní zdroj enzymů
Důležitost enzymů v potravě
Přítomnost enzymů v denní stravě má pro zachování
lidského zdraví naprosto zásadní význam. Pokud tělo
přijímá pouze biologicky "mrtvou", chemicky a tepelněupravovanou stravu, vyčrpááse nutnou produkcíenzymů kteréby za normáníh okolnostípřjalo
jižsyntetizovanéspolu s "žvou" neupravovanou
rostlinou stravou. Strava bez příomnosti žvýh
enzymůvede dříe nebo pozděi k přtížnízažíacío útrojía žá produkujííh tráicíenzymy,
k poruchá tráení(pocity plnosti, nadýáí říáí
zápa č průem) a poslée i ke vzniku civilizačíh
chorob. O souvislosti vyššíincidence civilizačíh
chorob s přímem generickéstravy nenípochyb,
přsto tomuto faktu nenívěováa dostatečápozornost ani ve zdravotnickýh zaříeníh.
Důežtost příomnosti aktivníh enzymův potravě
produktová dokumentace - barley
9
a potažmo i systém enzymoterapie proto není
žádnou moderní lékařskou novinkou, ale spíš snahou
o navrácení člověka zpátky k přirozenému způsobu
života, od kterého jsme se svojí moderní stravou
paradoxně značně odchýlili.
Hlavních funkcí enzymů v těle je účastnit se
veškerých pochodů probíhajících v buňce
a zabezpečovat trávení živin přijatých v potravě.
Trávicí enzymy štěpí jednotlivé složky potravy
(amylázy štěpí cukry, lipázy štěpí tuky a bílkoviny
štěpí proteázy) na jednodušší složky, které jsou
potom využity ke stavbě těla nebo jako zdroj
energie. Obecně lze říci, že každá přírodní potravina
v syrovém stavu obsahuje kompletní výbavu
enzymů, které jsou potřebné k jejímu rozštěpení na
jednotlivé složky. Tepelně zpracovaná strava, která
prošla teplotou vyšší než 45°C žánéžvéenzymy
neobsahuje, jelikožv průěu kuchyňkéúravy
došo k jejich ireverzibilnídenaturaci. Př žýáípotravy, kteráje syrová žvá docháík rozrušníbuněčéstruktury a promíenípříomnýh enzymůs celý obsahem sousta. Šěenížvin v syrovéstravětak začíájižv útech př její mechanické
zpracováínebo dokonce jižna talíř př jejíspránéúravě(kvašnéa fermentovanépotraviny). Proces
pak pokračje v tráíí útrojí kde se přdáajíenzymy vyloučnétěem. Takto tráípotravu všchni
žvočchovév příoděa tak ji po tisíe let tráili
i lidé Aždo okamžku, kdy si začli stravu tepelněupravovat, a snižvat v nítak přrozenýobsah
enzymů
Pro stráenítepelnězpracovanéo jíla musítěo
všchny enzymy vyprodukovat samo. Oproti tráenížvésyrovéstravy s vlastní obsahem tráicíh
enzymůtak musítěo vyprodukovat výazněvyššímnožtvítráicíh enzymů Těo zkráka znovu
syntetizuje enzymy, kterése př tepelnéúravězničív hrncíh a pávíh, a musítak do produkce enzymůvložt nejen značou energii, ale takéjednotlivéstavebníkameny (aminokyseliny, vitaminy a mineráy)
potřbnék jejich syntée. Tak se vlastnězbytečěo tyto láky ochuzujeme a záoveňnadměnězatěžjeme všchny žáy, kteréenzymy vylučjí
Lidémajíopravdu mnohem vyššíobsah enzymův tráííh šťááh neždivokázvířta. Součsněbylo
zjišěo, ž slinivka lidí(ale i zvířt) konzumujííh
tepelnězpracovanou stravu bez obsahu enzymůje
ažněolikrá věší nežby měa bý. Slinivka břšíse
naví v průěu žvota přrozeněoslabuje a jejívýon
se ke stáříznačěsnižje.
Je třba vzí v úahu, ž pokud je těo nuceno se
nadmíu věovat produkci tráííh enzymů čnítak
nevyhnutelněna úor enzymůostatníh, kterýh
s postupem čsu zače ubýat. Nadprodukce
tráicíh enzymůtak můž mí vliv na celkovou
destabilizaci chemickéo metabolismu organismu.
Negativníefekt přtížníorganismu z nadprodukce
tráicíh enzymůnenípatrnýokamžtě a probléy
se obvykle začou objevovat s rostoucí věem
příadněpř kumulaci záěží(nevhodnástrava + stres
+ stoupajííznečšěí.

energetický systém Ra-Sheeba - obecné informace

4. října 2012 v 19:36 Práce s energiemi

Co je "Ra-Sheeba"?

Lidé by rádi věděli, co energie "Ra-Sheeba" je, odkud přichází a jak působí. Pokusím se tyto otázky zodpovědět věděním, které máme v tomto raném stádiu k dispozici.

Ra-Sheeba je velmi mocnou součástí dosažitelné univerzální léčivé energie.


Jako kolektivní vibrace jsme my, lidé dosáhli požadovaného vibračního stupně a vír informací a energie začal filtrovat. Naposledy to bylo v Egyptě, kdy jsme měli možnost přístupu k této úrovni, když konečně dosáhli tohoto stupně "strážci". Hlavní představitelé byli připraveni a jediný, který měl sílu toto předat lidem, byl pouze faraon. Po smrti faraona bylo vše ztraceno.


Nyní se tito hlavní představitelé opět vrátili na "jeviště", jsou opět připraveni tuto energii získat. Tentokrát bude mnohými udržována a bude hodnotnou podporou "vzestupu". Tentokrát by neměla být zneužita! K tomu nemůže dojít, protože to není jen jedna osoba nebo skupina, která odpovědně tuto energii udržuje. Pokud může tuto energii udržet hodně lidí a jsou schopni prokázat integritu, potom bude nastartován tok energie, jako nikdy předtím. Je to poprvé, kdy se spojila energie "Ra" s "Sheebou"."Sheeba" - sexuální, kreativní, radostný výraz LÁSKY, ženská "část" tohoto pilíře univerzální léčivé energie, která vede přímo ke Zdroji.


"Ra" - zdroj z centra Velkého centrálního Slunce.


"Sheeba" - ukazuje cestu k "Ra". Jen pomocí "Sheeby" dosáhneme na "Ra" a najdeme naši pravou stezku domů.
Léčení Ra-Sheeba pracuje přímo na čakrách. Mění naši DNA a elektromagnetická pole. Přitom nás učí spojit se s LÁSKOU. Láska je to, co nám pomáhá kráčet kupředu na všech úrovních.

Je nutné, abychom tuto energii udrželi a umožnili vibracím nás změnit. Ochraňujte Světlo. Ukažte naše Světlo všem - a dívejte se, kdo Světlo pozná.

Co se stane zasvěcením?

Změní se vaše vibrace, změní se barvy vaší duše a otevře se cesta lásce, aby mohla proudit vaší bytostí.

Odkud víme, kdy jsme připraveni obdržet zasvěcení "Ra-Sheeby"?

Vibrujete s vibrací. V této chvíli jsou to ti, kteří se "smluvně zavázali "být opět strážci"a ochraňovateli energie RA.

Tkáňové soli - 2. část

4. října 2012 v 19:32 | www.navratyksobe.cz |  Zdraví
8. NATRIUM MURIATICUM "chloratum"
- vyrovnává základní kyseliny v těle
- reguluje vodu v těle
- úpal, píchnutí hmyzu, vodnatý ekzém
- suché sliznice, sliznice (oči, ústa, uši, ženské orgány), bolení v kříži, ekzémy, problémy kůže,
- rozpouští všechny dřívější žaluplné zkušenosti. Dovolí odpustit
- deprese; moc přemýšlení; beznaděj; ztráta; izolace; uzavřenost; apatie; nesoustředění; čl. neumí mluvit;
- oddalování se od svého cíle
9. NATRIUM PHOSPHORICUM
- odbourává písek, krystaly kyseliny močové (dna)
- při pálení žáhy
- dna, klouby
- nečistá, upocená pokožka, přetučnění
- nemoci z překyselení a z toho přílišná suverenita, arogance, nedůtklivost, špatná nálada
- působí rychle i u starých problémů i při akutním překyselení
- přivádí čl. do TADY A TEĎ
- mléčné výrobky zahlení ledviny
10. NATRIUM SULFURICUM
- při oddělení a rozpadu bílých krvinek (leukemie)
- látková výměna - mění, rovná
- velmi dobře: na játra, ischias, zánět ledvin, migrény, svědění
- dá OHEŇ životu
- pomáhá změnit a přijmout. Negativní myšlenky.
- když čl. nemá chuť k životu. "Už zase to musím dělat".
- při akutních problémech, působí rychle
- při chronických problémech působí za déle
3. FERRUM PHOSPHORICUM
- ŠOKY. Působí velmi RYCHLE, ale KRÁTCE
- při šoku, horečkách, spáleninách, po úrazech
- KRVETVORBA. … anemie
- dodává kyslík do krve a do svalů
- zármutek, úzkost, apatie, závislosti
- neschopnost SEBEVÍRY, SEBEDUVĚRY, SEBEVĚDOMÍ, SEBE si UVĚDOMĚNÍ
- ROZVOJ OSOBNOSTI, aktivuje KREATIVITU
7. MAGNESIUM FOSFORICUM
- uvolňuje křeče, i křeče vnitřních orgánů, uklidní vnitřní třes
- vedení vzruchů nervovými vlákny
- při porodu (porodní křeče)
- kašel (křečovitý, dávivý)
- noční křeče
- uvolní stres, prosvětlí
- při vnitřním třesu, cestovní horečka, strachy, úzkostlivost, zlobení se
- duté orgány i ochrnutí
- okamžitě působí, ale nejde do hloubky. První pomoc
11. SILICEA
- působí pomalu, ale velmi hluboce
- biochemická kosmetika
- nadměrně se spotřebovává při psychicky náročné práci
- vstřebávání, regenerace. Neutralizuje špatné v těle při překyselení, při stresu
- ochrana, struktura
- posiluje, uklidňuje nervy
- kůže, nervy, smyslové orgány
- Při nedostatku:
- roztržitost, lekavost, přecitlivělost
- fleky na kůži, vlasy, nehty, bradavice, kuří oka
- jizvy, špatně se hojí. Zabraňuje ztuhnutí v jizvě
- působí na potlačené nemoci, které jsou už léta v těle. Čl. se cítí léta nemocný, ale "nic mu není"

Šišinka 1.část

4. října 2012 v 19:18 Ostatní - zajimavosti
Pokusy s podáváním melatoninu ukázaly, že tento hormon ovlivňuje oběh krve, krevní tlak,
tělesnou teplotu, metabolizmus cukrů, tuků i bílkovin. Ovlivňuje produkci pohlavních
hormonů, imunologické reakce organizmu, průběh stárnutí, chování i psychologické reakce.
Na základě některých laboratorních nálezů začal být melatonin prezentován ve vědeckém i
bulvárním tisku jako téměř zázračný hormon, ovlivňující stárnutí, nádorová onemocnění a
imunitu.
Funkce šišinky na cestě k osvícení
Anna Strunecká
Cílem mnoha hledajících na cestě duchovního pokroku je dosažení stavu poznání,
osvobození, nalezení nirvány, pravdy, světla, království nebeského, osvícení. Přes různé
pojmy je to stav, jehož dosažení je cílem všech esoterických a duchovních učení nejrůznějších
kultur a civilizací.
Při pokročilých meditacích se cvičící soustřeďuje na bod mezi obočím. Do středu čelní části
lebky bývá situovaná šestá čakra (ádžňá), jejíž otevření je ve starých východních esoterických
textech spojováno se zahájením schopností duchovního (mimosmyslového, nadsmyslového)
vnímání. Mystici a esoterici označují tento proces jako otevírání "třetího oka". S funkcí
třetího (temenního) oka spojují zoologické učebnice malý orgán nazývaný epifýza (česky
šišinka). Také některé esoterické prameny spojují ádžňu s epifýzou, jiné dávají její funkci do
souvislosti s hypofýzou. Hypofýza i epifýza jsou dvě žlázy s vnitřní sekrecí (endokrinní
žlázy), které jsou stopkami připojeny k mozku a jejichž hormonální produkce je regulována
v součinnosti s mozkem. Zatímco poznatky o hypofýze a její úloze při řízení činnosti jiných
endokrinních žláz jsou uváděny v mnoha učebnicích i v populárních knížkách (např. Lidské
tělo), informace o funkci a významu epifýzy se zatím skrývají ve specializované vědecké
literatuře. V tomto krátkém zamyšlení bych proto chtěla uvést některé poznatky o šišince,
které se ve vědě objevily teprve v posledních dekádách 20. století a porovnat je s dávnými
esoterickými texty i s názory dřívějších učenců.
O čakrách
I když je patrně všem čtenářům Skrytých skutečností jasné, co se skrývá pod slovem čakra,
mnozí se setkali s přesvědčením současných patologů, kteří žádné čakry ani energetické
kanály nikdy neviděli. Mystická anatomie a fyziologie není založena na pitvě mrtvého těla,
ale na subjektivním pozorování sebe sama a na přímé zkušenosti dějů a pocitů ve vlastním
těle.
Učení o čakrách a o drahách, kterými se v těle šíří univerzální energie, přijaly a rozpracovaly
např. indická ajurvéda (zdravověda), tantrismus, jógy i čínská medicína. Sanskrtské slovo
"čakra" znamená původně "kolo". Zpravidla se s ním však zachází jako se slovem přejatým
a nepřekládá se. Podle staroindických názorů jsou čakry centra psychicko-kosmických sil
v lidském tělea místa, kde se kosmické transformuje do tělesného (Góvinda, 1994, Strunecká
et al., 2001). Všechny čakry ústí do společného hlavního energetického kanálu (sušumny).
Staré spisy, které v buddhismu existují pod jménem tantry, ukazují především na vzájemnou
souvislost a vnitřní příbuznost mikrokosmu a makrokosmu, světa hmoty a světa ducha. Jak
tantrická učení, tak staří indičtí jogíni, věnovali značnou pozornost cvičení a rozvíjení čaker.
Obě tato učení uvažovala o dynamických silách vesmíru a o možnostech spojení člověka
s nimi.
Podle dávného čínského textu vysvětluje taoistický mistr studentovi důvod koncentrace na
bod mezi očima takto: "Lao-ć ho nazývá bránou do nebe a země, proto se člověk má
koncentrovat na toto místo, aby dosáhl uvědomění jednoty. V tomto centru je perla velikosti
rýžového zrnka, jež je centrem mezi nebem (makrokosmos) a zemí v lidském těle
(mikrokosmos). Nestačí jenom vědět, kde leží, takovému by neodhalila úžasné esenciální
světlo, které je symbolizováno kruhem, jež Konfucius nazval čistá dokonalost. Kniha Proměn
ho nazývá nekonečnem, Buddha poznáním a taoisté elixírem nesmrtelnosti nebo duchovním
světlem..."
Ponechme zatím otázku, se kterou z hlavových čaker spojovat epifýzu o velikosti rýžového
zrnka jako otevřenou.
Co nám říká o funkci šišinky současná věda
Orgán, který budeme nazývat šišinka, pojmenovali řečtí anatomové jako corpus pineale
(Pinus - borovice) podle tvaru podobného malé borovicové šišce. Lidská šišinka je tělísko
dlouhé 8-10 mm, které váží u dospělého člověka kolem 160 mg. U některých ryb, žab a
ještěrek leží na povrchu mozku, u člověka je překryta hemisférami koncového mozku a
nachází se na stropě 3. mozkové komory. Novodobá medicína šišinku dlouho považovala za
endokrinní žlázu s nejistou funkcí. Poznatky o funkci šišinky se nahromadily teprve
v posledních 30 létech.
V embryonálním vývoji se šišinka vyvíjí z nervové tkáně mezimozku, ze které vzniká i sítnice
v oku a zrakové nervy. Proto také u nižších obratlovců funguje jako temenní oko. Učebnicově
známý příklad vývojově nejvýše postaveného obratlovce s funkčním temenním okem je
novozélandská ještěrka haterie (Sphenodon punctatus), která žije nočním životem a dožívá se
údajně velmi vysokého věku (kolem 100 let).
Avšak lidská šišinka nepřijímá podle fyziologických měření světelné signály přímo.
Informace o světle je přijata a zpracována v oku, převáděná zrakovými nervy a posléze
přichází do suprachiazmatických jader hypotalamu, odkud se dostává do šišinky. Šišinka
reaguje na tuto informaci produkcí hormonů. Za světla (zpravidla ve dne) syntetizuje
serotonin, zatímco za tmy (většinou v noci), syntetizuje hormon melatonin.
Rytmus dne a noci - světla a tmy - je převáděn do chemických signálů hormonů. Šišinka tak
slouží u obratlovců k adaptaci organizmu na denní a roční světelnou periodicitu. Lidská
šišinka tedy je považována za transduktor fotoperiodické informace, protože převádí
informace o světle z vnitřních biologických hodin, kterými jsou suprachiasmatická jádra, do
hormonálních oscilací. K poznání řízení biologických rytmů a podstaty biologických hodin
(cirkadiánního pacemakeru) významnou měrou přispěly i práce Heleny Illnerové - současné
prezidentky ČAV. Experimenty s různými živočichy a pozorování u člověka ukázaly, že
šišinka ovlivňuje prostřednictvím vylučovaných hormonů nesmírné množství fyziologických
funkcí a pochodů v organizmu. Kromě melatoninu a serotoninu bylo v šišince nalezeno
mnoho dalších biologicky aktivních látek, z nichž mnohé mají výrazné psychedelické účinky.
Oba hlavní hormony šišinky - melatonin a serotonin jsou však v posledních dekádách
v centru pozornosti desítek badatelů i farmaceutických firem, protože mají dalekosáhlé účinky
na stav celého organizmu.
Zázračný melatonin
Pokusy s podáváním melatoninu ukázaly, že tento hormon ovlivňuje oběh krve, krevní tlak,
tělesnou teplotu, metabolizmus cukrů, tuků i bílkovin. Ovlivňuje produkci pohlavních
hormonů, imunologické reakce organizmu, průběh stárnutí, chování i psychologické reakce.
Na základě některých laboratorních nálezů začal být melatonin prezentován ve vědeckém i
bulvárním tisku jako téměř zázračný hormon, ovlivňující stárnutí, nádorová onemocnění a
imunitu. Podávání melatoninu pacientům na klinikách potvrdilo, že melatonin může být
s úspěchem použit při léčení poruch spánku, zejména u slepých osob a u pacientů
s neurologickými potížemi. Experimetálně a dobrovolně užívali melatonin i účastníci
světového fyziologického kongresu v Austrálii, aby pomohli při ověřování účinků melatoninu
při odstraňování tzv. jet lag symptomů - přechodného zhroucení biologických rytmů
způsobeném přeletem několika časových pásem.
Přes mnohé pozitivní efekty melatoninu není zvýšení jeho hladiny v nevhodnou dobu žádoucí.
Užívání melatoninu při léčení chronické nespavosti se nedoporučuje, protože není spolehlivě
vyloučeno riziko vedlejších účinků při jeho dlouhodobém podávání. V zimních měsících
s krátkým dnem je zvýšeným hladinám melatoninu přisuzován vznik sezónních depresí.
Serotonin a deprese
S depresí je spojován také nedostatek serotoninu. Poruchy nálady považujeme za součást
každodenního lidského života. Z hlediska odborníků patří k nejčastějším psychiatrickým
poruchám. Poruchy nálady provázené stavy smutku a ztrátou radosti ze života, které
přetrvávají a narůstají v čase, jsou označovány jako deprese. Deprese negativně ovlivňuje
běžné chování a jednání člověka včetně jeho každodenních návyků, snižuje chuť k jídlu i k
sexu, narušuje spánek a výrazně ovlivňuje pracovní výkonnost až k jejímu vymizení. Deprese
ovlivňuje psychické funkce jako je vnímání a učení, paměť, soustředěnost a pozornost.
Depresivní pacient ztrácí schopnost radovat se z maličkostí, jeho myšlení je pesimistické a
hypochondrické, objevují se sklony k sebevražednému jednání. Ze statistických údajů za
posledních pět let vyplývá, že výskyt depresí je u nás ještě častější než v západní Evropě
(Raboch 2002, www.zdn.cz). U mnohých osob přetrvávají poruchy nálady léta.
Deprese postihovala lidi od nepaměti a tak je pochopitelné, že spekulací a teorií o jejím
původu se v průběhu dějin vyskytovalo velké množství. V posledních létech převažují teorie
biologické, podle kterých se u depresivních pacientů předpokládá porucha v produkci a
metabolizmu přenašečů nervového vzruchu na nervových synapsích.
Antidepresiva
Podle vývoje našich poznatků o povaze těchto změn byly v druhé polovině 20. století
postupně vyvíjené a do klinické praxe zaváděné antidepresivní léky. Antidepresiva I. a II.
generace byla cílená na zvýšení koncentrace noradrenalinu, serotoninu a dopaminu v mozku.
Antidepresiva III. generace (SSRI) selektivně inhibují zpětné vychytávání serotoninu na
synapsích, mají širokou indikační oblast a malé vedlejší účinky. Nejnovější skupinu tvoří léky
IV. generace, které bývají označovány jako dvojitě účinkující antidepresiva, neboť vykazují
účinky jak na serotonin, tak na noradrenalin. Látky s antidepresivním působením nacházíme i
mezi přírodními léčivy, jako je např. třezalka. Nová psychofarmaka jsou látky cíleně
syntetizované k vyvolání předem stanoveného účinku na molekulární úrovni. Farmakologické
firmy celého světa se předstihují ve výzkumu, nabídkách a reklamních kampaních svých
antidepresiv. "Znovu radost ze života" slibuje reklama na české antidepresivum Deprex.
V současné době má u nás lékař možnost výběru z více než 50 léků. Z tohoto velmi stručného
úvodu je zřejmé, že současná terapie deprese je velmi dobře propracovaná. Přesto, že
specialisté doporučují kombinace psychoterapeutického přístupu a farmakoterapie, v běžné
praxi převažuje léčení farmaky.
Deprese a světlo
S cílem stimulovat zvýšení syntézy serotoninu se pacientům doporučuje fototerapie, obzvláště
v zimě, kdy je zkrácená doba slunečního světla. Osvětlení světlem o intenzitě 10 000 luxů má
trvat 30 min denně, 2 500 luxů 1-2 hodiny denně, pokud možno ráno po probuzení.
Fototerapie depresivních pacientů byla velmi rychle přijata a praktikována na desítkách
klinických pracovišť. Zatímco účinek farmak nastupuje po několika dnech až týdnech užívání,
výsledky mnoha studií ukazují, že zlepšení depresivních symptomů nastává již po jedné
hodině osvícení.
Světlo poznání
Zážitek světelné vize, společný mnoha duchovním učitelům a mystikům, má nejvyšší
symbolickou hodnotu ve všech velkých světových náboženstvích. Se symbolem světla je
spojováno poznání, zatímco temnota symbolizuje nevědomost. Osvícení je cílem života na
Zemi pro tisíce vyznavačů buddhismu. Na buddhistických chrámových freskách bývá
nevědomost symbolicky znázorňována na začátku cesty životem jako slepá žena. Pod vlivem
duchovní slepoty tápe, vytváří si klamný obraz sebe sama i světa. Ve vnitřním kruhu
tibetského "Kola života" jsou vyobrazené tři kořenové příčiny nevědomých bytostí jako tři
zvířata. Nevědomost znázorňuje černé prase. Podle prastarého učení dharmy nás tato
duchovní zatemnělost vtahuje do honby za prchavým štěstím a směruje mysl člověka
k nepravým hodnotám. U nevědomých bytostí ovládaných podvědomými žádostmi a klamy
vede nedostatek poznání ke zmatku, mentální sklíčenosti, zápasu o vlastnictví klamných věcí
a ke strachu ze ztráty toho, co bylo získáno.
Výstižný popis zážitku světla najdeme například ve spisech Hildegardy z Bingen: "Od svého
dětství vidím stále světlo ve své duši, avšak ne zevníma očima a také ne prostřednictvím
myšlenek svého srdce; na tomto vidění se nepodílí ani pět zevních smyslů...Světlo, které
vnímám, není na žádném místě, je mnohem jasnější než oblak, který nese Slunce. Nemohu
v něm rozlišit žádnou výšku, šíři nebo délku... Co v takovém vidění vidím nebo se učím, to mi
zůstává dlouho v paměti. Vidím, slyším a vím současně, a učím se to, co vím, během
okamžiku...Nemohu v tomto světle rozeznat vůbec žádnou podobu, avšak spatřuji v něm
chvílemi jiné světlo, které mi bylo označeno jako živé světlo...Když se raduji ze zření tohoto
světla, zmizí z mé mysli všechen smutek a bolest..." (Hildegardin list mnichovi Wilbertovi
z Glembloux o jejích viděních z roku 1171.)
Carl Gustav Jung (1875-1961) ve svých spisech objasňuje světlo jako "magicky působící
symbol,...kterému rozumí nevědomí... Symbol je na jedné straně primitivním projevem
nevědomí, na druhé straně je ideou, která odpovídá nejvyššímu tušení vědomí." Světlo je
symbolickým ekvivalentem vědomí. Podle Junga je účinek zážitků světla " překvapivý potud,
že téměř vždy vyvolává řešení duševních komplikací a tím uvolnění vnitřní osobnosti
z chronických emocionálních a myšlenkových problémů, a navozuje tím bytostnou jednotu,
pociťovanou obecně jako osvobození. Toto světlo sídlí mezi očima."
Šišinka v dílech dávných učenců
Fyziologie nashromáždila poznatky o funkci šišinky teprve v posledních dekádách 20. století,
avšak tuto tkáň znali již antičtí učenci a její funkce byla námětem pojednání a výkladů
osobností tak významných, jako byli například Galén (129-cca. 210 n.l.), první anti-papež
Svatý Hippolytes z Říma (asi 170-235 n.l.), syrský filosof a lékař Costa ben Luca (asi 864-
923 n. l.), jehož práci Soul and Spirit přeložil později do latiny španělský lékař, který se stal
v létech 1276-7 papežem jako John XXI, či arabský lékař Ibn al-Jazzar (cca 900-980 n.l.).
Z díla slavného lékaře a filosofa Avicenny (980 - 1037) je zřejmé, že i on šišinku znal a její
správné funkci v těle přisuzoval značný význam, avšak největší diskuse patrně vyvolává
svými představami o významu šišinky filosof René Descartes (1596-1650). Proč poutala tato
tkáň o velikosti rýžového zrnka takovou pozornost lékařů, badatelů a filosofů od antiky po 17.
století našeho letopočtu? Proč upadla do nezájmu na dalších tři sta let?
Reminiscence dávných disputací o šišince souvisí s představami antických myslitelů o
vztazích mysli, těla a duše. Veliký řecký lékař Hippokrates vyslovil myšlenku " že naše
radosti, potěšení, smích a šprým, stejně jako naše smutky, bolesti, utrpení a slzy pocházejí
z mozku. Přes něj myslíme, vidíme, slyšíme a rozlišujeme ošklivé od krásného, špatné od
zlého, příjemné od nepříjemného". Učenci si představovali, že mozkem proudí pneuma
(quintessence), které postupuje z hrudi karotidami do mozku, tam je v mozkových dutinách
pročištěno, zjemněno a poté je z mozku vedeno dutými nervy do všech orgánů. Představu, že
mozek funguje jako jakási rafinérie pro pneuma - zdroj všech vjemů a pocitů, obsahující
"psychical spirits" přijali řečtí anatomové a tato teorie o sídle inteligence v mozkových
dutinách se udržela až do 17. století. Šišinka svojí polohou na stropě III. komory provokovala
patrně řecké anatomy k představě, že funguje jako záklopka, propusť, která reguluje průtok
pneumatu spojovacím kanálem.
O funkci "chlopně v kanálu mezi III. a IV.mozkovou komorou se vedly učené disputace po
celé dlouhé věky. Proč se funkcí šišinky zabýval i filosof a matematik, zakladatel moderního
analytického vědeckého myšlení, René Descartes (1596-1650)? Považoval šišinku za orgán,
který má důležitou funkci pro veškeré psychické schopnosti mozku. Na konci svých Principů
filosofie (1644) pak Descartes napsal: " Je třeba vidět, že lidská duše, ačkoliv vyplňuje celé
tělo, přece jen má své zvláštní sídlo v mozku, v němž nejen poznává a obrazně si představuje,
ale též pociťuje..." Descartovo odhodlání spojit duši s jedním místem v těle bylo zcela
originální a bezprecedentní. V následujích stoletích však novověká věda, která se vyvíjela na
základě karteziánsko-newtonovského paradigmatu odmítla nejenom rozsáhlé úvahy Descarta,
ale i samotnou duši. Ideálem objektivního vědeckého zkoumání se stalo zkoumání hmoty bez
vztahu k duši.
Závěrem
Filosof a katolík René Descartes zanechal novodobým přírodovědcům v pojednáních o šišince
odkaz, který museli odmítnout, protože by vnesl chaos do jejich rozumového uvažování,
kterému je naučil.
Nejnovější poznatky vědy přinášejí nezvratné a mnohočetné důkazy o tom, že funkční
význam šišinky překračuje naše veškeré představy. Hormony šišinky ovlivňují prakticky
všechny funkce a orgánové soustavy lidského těla. Některé mohou navodit stavy, které známe
z působení drog (LSD, harmalin). Jestliže nahradíme slovo "spirits" slovem hormon, pak
Descartes tušil funkci šišinky správně. Věda také potvrdila Descartovo přesvědčení, že šišinka
zpracovává informace ze zraku i ze sluchu. Již dnes můžeme částečně souhlasit s tím, že
šišinka představuje interface mezi makrokosmem a člověkem (mikrokosmem), bránu mezi
nebem a tělem, alespoň pokud se týká biologických rytmů. Pochopení plného významu
tvrzení dávných moudrých učitelů o šišince jakožto slavobráně mezi božským a lidským čeká
na změny našeho myšlení, na posun našeho současného paradigmatu, založeném také na
Descartově odkazu. Tajemství světla a léčení světlem má své kořeny v dávných esoterických
učeních všech nám známých kultur. Na aktivaci šišinky kladli důraz esoterici i alchymisté
všech dob. Terapii světlem rozpracoval ve svém díle i otec islámské medicíny Avicenna.
V současné době jsou skoro všichni neurobiologové přesvědčeni, že mysl je výsledkem
aktivity a vzájemných interakcí mnoha neuronálních obvodů, výlevů mediátorů a elektrických
změn na membránách neuronů. Někteří psychiatři však upozorňují na to, že serotoninová
hypotéza nevysvětluje uspokojivě, jak se může nedostatek serotoninu na synapsi proměnit
v chorobný smutek a beznaděj, v depresivní bludy nebo sebevražedné myšlenky?
Byla snad záře moudrosti kolem Siddharty Gautámy Buddhy pouhým utišením sérií
nervových vzruchů v parietálních lalocích jeho mozku? Byly snad hlasy, které slyšeli Mojžíš
a Mohamed na vrcholcích hor pouhými salvami nějaké skupiny neuronů v jejich mozku? Byly
snad Ježíšovy rozmluvy s Bohem pouhou mentální iluzí?
Jestliže se vrátíme ke zmíněným rozpakům nad tím, se kterou čakrou spojovat maličkou
šišinku, pak vězme, že obě hlavové čakry jsou spojeny s věděním, nalezením stavu štěstí,
klidu a míru, s nalezením přirozenosti své mysli. Jejich otevření znamená spojení vědomí
člověka s přírodou. Pro hledání řešení bych doporučila slova, kterými tibetský učitel učí žáka
nahrazovat statickou a anatomicky podloženou definici čaker či energetických kanálů definicí
dynamickou a duchovní (Góvinda, 1994): "Následovníci buddhistických tanter se nezabývají
tím, jak dalece souvisejí čakry s určitými orgány v těle, kolik má okvětních plátků ten který
lotos, které kvality se s ním spojují...vědí, že to vše je pouze pomocné a přípravné, že zde není
pevné skutečnosti, která by trvala nezměněná navždy. Považují tyto energie spíše za něco, co
je závislé na tom, co s nimi činíme, za něco, co sami vytváříme právě tak jako vytváříme svoje
vlastní tělo, v mezích určitých vnitřních univerzálních zákonů, v souladu s naším vývojem a
našimi karmickými předpoklady.... Není důležité, kde je lokalizována sušumná, protože se
nachází tam, kam řídíme hlavní proudění psychických sil. Sušumná může být jemná jako vlas,
jindy může být rozšířena do celého těla, takže vytváří jediný proud sil, plamen nejvyšší
inspirace, který překračuje veškerá ohraničení, stále roste, až vyplní celý vesmír."
Pro toho, kdo nikdy svojí sušumnu nerozšířil alespoň na celou Zemi a hledá ji pouze
v mrtvých tělech, jdou tyto úvahy za hranice "zdravého rozumu". Je ale dobře si uvědomit, že
"zdravý rozum" však není nic jiného, než přijaté schéma myšlení.
Není přece jen vysoká výskyt chorobných poruch nálady experimentálním důkazem toho, že
současný biomedicínský výzkum i současná didaktika ignorují lidskou duši? Není přece jen
důsledkem nedostatečné péče o naší mysl?

Cílem je syntetizovat informace získané o šišince mozkové, psychofarmakologické
molekule LSD a neurostransmiteru serotoninu. U všech těchto problematik byly provedeny
podrobné studie. Například existují rozsáhlé práce a výzkum o molekule LSD; šišinka
mozková byla studována rozsáhle; a dokonce i hormon serotonin byl zkoumán v laboratoři.
Ale existuje jen málo studií, které daly všechny tyto tři věci do vzájemného vztahu.
p>Russ McClay
19. března 1976
Šišinka mozková, LSD a serotonin
Následující text je pokusem o korelaci zdánlivě nesouvisejících materiálů do smysluplného
celku. Cílem je syntetizovat informace získané o šišince mozkové, psychofarmakologické
molekule LSD a neurostransmiteru serotoninu. U všech těchto problematik byly provedeny
podrobné studie. Například existují rozsáhlé práce a výzkum o molekule LSD; šišinka
mozková byla studována rozsáhle; a dokonce i hormon serotonin byl zkoumán v laboratoři.
Ale existuje jen málo studií, které daly všechny tyto tři věci do vzájemného vztahu.
Tento dokument si vyžádal mnoho výzkumu. Je výsledkem projití mnoha příruček, textů a
časopisů napsaných laiky i profesionály. Téměř veškerá dostupná literatura o LSD, serotoninu
a šišince mozkové byla napsána v jejich vědeckém názvosloví. I přes objem studií se o těchto
třech problematikách ví málo, což činí tuto zprávu cennou pro počáteční výzkum. Rozsah
informací, které tento text poskytuje, bude cenný pro skutečné hledače vnitřních transakcí,
tedy jemných metabolických procesů, které jsou ovlivňovány vědo
Stručná historie objevu šišinky mozkové
Šišinka mozková má velikost asi zrnka rýže. Proto byl její objev obtížný a přišel jako
poslední. Galen (2. století) byl pravděpodobně prvním, kdo ji popsal na západě. Myslel si, že
jde o záklopku, která reguluje proud myšlenek z bočních komor - kavit po stranách mozku.
(1) René Descartes, francouzský filosof, který učinil řadu poměrně pozoruhodných objevů,
napsal o šišince asi 1500 let po Galenovi. Podle Descartova názoru byla šišinka mozková
"sídlem duše". Také postuloval přímou spojitost mezi očima a šišinkou prostřednictvím
"strun" v mozku. A také, že šišinka funguje jako tlumočník, v podstatě hlavní tlumočník
vidění. Nejen že šišinka funguje jako tlumočník, ale také řídí svaly při reakci na předměty ve
viditelném poli. Descartes věřil, že je to prováděno prostřednictvím toku vzruchů
procházejících dutými trubičkami mezi šišinkou a svaly. (2)
Prvním člověkem, který přidělil šišince mozkové endokrinní statut, byl Otto Heubner, slavný
německý pediatr. V r. 1898 popsal předčasnou pubertu u chlapce, který měl na šišince nádor.
Aby se situace zmátla, objevily se zprávy o pacientech s opožděnou sexuální dospělostí, kteří
také měli na šišince nádor. V důsledku těchto zpráv, jakkoliv byly konfliktní, se dalších
padesát let věřilo, že šišinka má něco společného s řízením puberty.
Menší odklon od teorie puberty přišel v r. 1918, když Nils Holmgren, švédský anatom,
mikroskopem podrobně prozkoumal šišinku mozkovou žab a ostrounů. V těchto žlázách našel
buňky, které velmi připomínaly kónické buňky (na barvu citlivé fotoreceptory) retinální
povahy, na špičce žlázy. Kvůli podobnosti Holmgren tvrdil, že šišinka není vůbec žlázou, ale
že funguje u žab a ostrounů jako "třetí oko". Holmgren neprovedl žádnou studii šišinek savců.

Nové kolo výzkumu začalo v r. 1958, když Lerner a jeho tým z lékařské univerzity Yale
extrahovali látku, kterou nazvali melatonin, z šišinek dobytka. To přineslo další důkazové
informace u potvrzení hypotézy, že šišinka mozková je endokrinní žláza.
Další výzkum pomocí mikroskopu, tentokrát u šišinek savců, naznačil úzkou souvislost mezi
šišinkou a sympatickou nervovou soustavou. Odhalil také, že žádné buňky tohoto typu se
v sítnici nevyskytují, takže šišinka savců zdá se nepřipomíná strukturu třetího oka, která byla
uvedena u žab a ostrounů. (4)
Objev šišinky mozkové není očividně nový. Výzkum je roztříštěný kvůli spoustě
zainteresovaných profesionálů (např. teologů, biologů, endokrinologů a zoologů). V tuto
chvíli se lze jen dohadovat, že o této podivné šišince mozkové bude třeba napsat ještě hodně
historie. Snad v příštím historickém textu bude objev "spirituální" spojitosti šišinky
s mozkem.
Hvězdou tohoto pojednání je šišinka mozková. LSD a serotonin jsou brány v úvahu kvůli
svému záhadnému vztahu s šišinkou. Většina zjištění ohledně LSD a serotoninu se lépe
pochopí poté, co se nejdříve seznámíme epifýzou (šišinkou mozkovou).
Obecné umístění šišinky u různých zvířat
Indičtí jogíni, kteří používají meditace a cvičení třetího oka, říkají svým studentům o středu
mezi očima. To je stonek šišinky mozkové. Lze-li ve fyzickém mozku něco nazvat středem, je
to epifýza. U vyšších obratlovců se nachází mezi dvěma velkými hemisférami na předním
konci mozečku. Zdá se, že je to pozůstatek kdysi velké struktury. Je dosti podivné, že u
většiny savců přetrval. Pokud byste měli nakreslit pomyslnou čáru z prostředku vašeho čela,
překříženou čárou vedoucí skrz hlavu v rovině uší, dostali byste místo, kde se v těle šišinka
nachází. Zcela určitě je pohřbena hluboko ve velké hmotě neuronů známých jako mozek.
Jeden fakt okamžitě vyvolává zájem: šišinka, u vyšších savců, je spojena s mozečkem.
Mozeček je jednou z nejstarších struktur mozku. Skládá se ze dvou velmi spletitých hemisfér.
Jeho nejdůležitější funkcí je zdá se koordinace svalové aktivity v těle. (5) Taková aktivita je
iniciována impulzy vycházejícími z motorické oblasti předního mozku. Tyto impulzy nejen
putují míchou k motorickým neuronům, ale prochází také do mozečku. Jak jsou akce těla
prováděny, senzorické impulzy z proprioreceptorů, očí, polokruhových kanálů atd. jsou také
posílány do mozečku. Mozeček pak porovná informace o tom, co tělo skutečně dělá, s tím,
jaké dal přední mozek instrukce. (6) pokud se vyskytne diskrepance, mozeček pošle
modifikační signály přednímu mozku, aby mohly být poslány správné korekční signály do
svalů. Není překvapivé, že ptáci mají relativně velký mozeček, když vezmeme v úvahu, že
musí být schopni se pohybovat rychle a přesně trojrozměrným prostorem, zatímco my a další
pozemská zvířata trávíme většinu času pohybem po plochém povrchu. (7) Když uvažujeme o
umístění šišinky mozkové, mysleme si, že je poblíž horního konce míchy. Končí v nejstarší
anatomické oblasti mozku.
Může být užitečné zde poznamenat různé umístění šišinky u dalších zvířat. Nejoblíbenějším
stvořením při studiu třetího oka je leguán západní - sceloporus occidentalis. Tento malý
chlapík má nejen jemnou a funkční šišinku, ale také fotoreceptivní prvek laicky zvaný "třetí
oko". Šišinka leguána západního se nachází přímo na vrcholku hlavy. Malý otvor lze vidět na
lebce, "třetí oko" skutečně vyčnívá.
Tomuto malému ještěru je podobný jeho vzdálený příbuzný, pacifická stromová žába Hyla
Regilla, která má také šišinku na vrcholku hlavy. H. Regilla nemá otvor nebo optické čočky
leguána. Šišinka stromové žáby je sotva viditelná, kvůli mnoho podobným "hrbolkům" na
pokožce. Nicméně je funkční.
Dalším klasickým příkladem je pacifická mihule mořská - petromyzon marinus. Tato mihule
představuje nejnižší formu žijících obratlovců, kruhoústých, stvoření bez čelistí a končetin
velkého evolučního významu. (8) Minule má také viditelnou šišinku. V podstatě má dvě, obě
pohromadě. Šišinka mozková mihule je obvykle studována, když je mihule v larválním stádiu.
Tehdy je šišinka nejviditelnější.
A stejně jako stromová žába a leguán, i mihule má svoji šišinku nad mozkem. Budeme se
těmito třemi druhy zabývat podrobněji u optických kvalit jejich receptorů.
Po prohlédnutí embryonických důkazů by mělo být zjevné, že epifýza a její možné cesty je u
vyšších obratlovců napůl zakrnělá. Přestěhovala se z polohy nahoře do polohy pod a ve
středu.
Optické třetí oko v porovnání s endokrinní šišinkou
Tři živočichové, zmínění dříve (leguán západní, pacifická stromová žába a mihule) musí být
nyní prozkoumáni ohledně jejich příspěvku k výzkumu optického významu šišinky.
Od prvního objevu po dnešní zjištění zde byla otázka vztahu šišinky a světla. Jak romantické
je uvažovat o funkčním třetím oku obráceném do nebe a pozemní ochraně! Další zjevné
výhody souvisí s vlastnictvím takového receptoru.
U leguána západního (S. occidentalis) je šišinka spojena s temenním třetím okem temenním
nervem. Epifýza se nachází nad mozkovou kůrou a pod kostí lebky. Při velkém zvětšení lze
vidět ultra struktury rohovky, čoček a sítnice. Rohovka se skládá z vnitřní vysoce vláknité
vrstvy a epidermální vrstvy. Rohovka je spojena s čočkami, palisádou podlouhlých
cylindrických buněk, jejichž jádro leží na jejich bazálních koncích. Vláknitá kapsle obklopuje
oko a je spojena s pokožkou. Temenní nerv vychází ze sítnice, prochází kapslí a prochází
vzadu vrchem lebky a pak v zepředu do epifýzy a mozku. (9)
Víme, že temenní oko je funkční, protože dochází ke změnám elektrické aktivity, které lze
zaznamenat ze sítnice (ERG) nebo nervu temenního oka, když je světlo v oku zapínáno nebo
vypínáno. Je také zajímavé, že nedostatek vitaminu A způsobuje rozpad vnějších segmentů
receptorů třetího oka u S. occidentalis. Řekněme nyní, že třetí oko obsahuje na světlo citlivou
látku (nebo možní dvě látky), protože různě reaguje na krátké a dlouhé vlnové délky světla.
(10)
Když se podíváme na mnoho nákresů a náčrtků oblasti mozku různých stvoření, musíme si
povšimnout třetího oka u šišinky. V podstatě některá zvířata mezi těmito dvěma nerozlišují.
Navíc existuje relativně významný nerv, který vychází z temenního oka a vede do epifýzy.
Toto anatomické spojení zcela jistě naznačuje, že světlo vnímané třetím okem je posíláno na
překlad a ukládání. Literatura ve spirituální komunitě nemusí být příliš mimo, když tvrdí, že
šišinka je "věštírnou světla".

Ale z anatomie víme, že homo sapiens a všichni vyšší obratlovci nemají žádné vystupující
třetí oko. Mají šišinku, která je citlivá na světlo. (13) Ale je pohřbena hluboko v lůžku
kortikální tkáně.
Nedávné nálezy funkce šišinky a fyziologie
Protože světlo na této planetě je regulováno přechodem dne a noci, bylo by snadné rozlišit
takové cykly u šišinky a dalších žláz.
Existuje vztah mezi sexuálními hormony a fotoreceptivní kvalitou epifýzy. Tvrdilo se, že
jednou z funkcí šišinky u krys je fungovat jako endokrinní měnič, zprostředkovávající
působení osvětlení prostředí na pohlavní žlázy. (16) Podle informací je osvětlení vnímáno
rohovkou a nervové impulzy jsou přenášeny na šišinku mozkovou přes sympatický nerv.
Šišinka reaguje změnou v tvorbě metoxyindolů, ty vstupují do krevního řečiště a ovlivňují
endokrinní ekonomiku v těle. Metoxyindoly jsou syntetizovány šišinkou v nepřítomnosti
světla a pravděpodobně mají inhibiční efekt na pohlavní žlázy. (17)
Další zvláštní vlastností šišinky je produkce melatoninu a serotoninu. Serotonin je vytvářen
v zažívacím traktu a v šišince. Serotonin je další transmiter. Je jedním ze čtyř hlavních, tedy
jednou z nejběžnějších neurotekutin.
Zajímavou věcí u serotoninu je jeho přeměna na melatonin, ke které dochází chemicky
v šišince. Šišinka mozková je jedinou oblastí, které k tomu dochází. To má přímý význam u
toho, co se děje v larválních stádiích většiny obojživelníků. Je to známé jako blednutí.
Larvální formy obojživelníků prochází pozoruhodným blednutím, když jsou drženy
v temnotě. Podobou reakci vykazují mnohé ryby. (18) Je pravděpodobné, že blednutí je v jisté
míře důsledkem jistého poklesu uvolňování MHS (hormonu) v tmě, ale z větší části se věří, že
je to hlavní efekt výsledků uvolňování melatoninu z šišinky. (19)
Toto hypotetické schéma, prosazované Bagnarou a podporované dalšími (20) naznačuje, že za
tmy je šišinka stimulována uvolňovat melatonin, zřejmě šišinkový hormon, do obecného
oběhu. (21) Melatonin mají výrazný stahující efekt na dermální melanofory (pigmentové
póry), což vede k rychlému blednutí. (21) Zapojení šišinky do této reakce souvisí s dvěma
aspekty její fyziologie, vnímání světla a endokrinní funkcí. (22) Morfologické a
elektrofyziologické studie jasně zjistily, že šišinka může fungovat jako fotoreceptor, ale její
role jako endokrinní orgán je zastřenější, navzdory faktu, že vedlejší důkazy jasně naznačují,
že tomu tak je. (23)
První důkaz, naznačující že šišinka obsahuje humorální činidla, pochází z experimentů
McCorda a Allena, kteří učinili důležitý objev, že pulci prošli výrazným blednutím, když byli
krmeni šišinkami savců. (24) ale zamítli to jako neobvyklý farmakologický fenomén. Později
Lerner a jeho kolegové izolovali silnou "melaozóm hromadící látku" (hormon) z šišinek
skotu, kterou identifikovali jako melatonin. Od té doby byl tento indol nalezen v šišince
dalších zvířat (např. opic, krav, krys, ptáků a obojživelníků). Velký zájem vzbudil
pozoruhodný fakt, že relativně velké množství se nachází v postranních očích. (25) Postranní
oči, jakož i šišinky, obsahují všechny substráty a enzymy klíčové pro syntézu melatoninu.

Serotonin, LSD a epifýza (třetí oko)
V poslední část jsme popsali fyziologii serotoninu, šišinky mozkové a její syntézy hormonů
serotoninu a melatoninu. Serotonin je normální nezbytný transmiter elektrických impulzů
v synapsích (mezery mezi nervovými buňkami). Je zajímavé zjistit, že jisté halucinogeny mají
stejnou chemickou kostru, jako serotonin. (29) To neurology opravdu nepřekvapuje, protože
fakt psychedelicky vyvolané psychózy byl znám.
Jak bylo zmíněno, serotonin je jedním ze čtyř hlavních neurotekutin či neurotransmiterů
nervového systému vyšších obratlovců. Zmínil jsem se o umístění tvorby serotoninu a
poznamenávám zde, že serotonin je přepravován prostřednictvím krevního řečiště k nervovým
buňkám v těle, ale především k neuronům mozku. Zde se hromadí ve své nejmenší
molekulární formě. Molekulový serotonin je používán nervovými buňkami pro šíření
elektrických impulzů přes synaptickou mezeru (což je mikromezera mezi každým spojením
každé nervové buňky v celém nervovém systému). Tyto impulzy putují po nervových
buňkách a prochází elektrochemickými procesy v iontových formách vápníku a draslíku
(dvou klíčových látek nervového systému), dokud nedosáhnou konců buněčných dendritů. Po
dosažení konce jsou elektrické impulzy převáděny na neurochemický serotonin. Ten je pak
"vymačkán" do mezibuněčného prostoru, aby se spojil a dosáhl druhé strany, což je počátek
dalšího nervového soma (lemu nervové buňky). (30)
Několik molekul může proniknout tím, co je v biologii známé jako "mozko-krevní bariéra".
Ty pak jsou přímo k neuronům. Pak je to otázkou jejich schopnosti napodobit jeden
z neutransmiterů. Naše neurony mají pro tento typ situace bezpečnostní zařízení.
Neurotransmitery mají jedinečný molekulární tvar a mohou zapadnout pouze do specifických
štěrbin na synaptickém povrchu. Mysl měnící drogy působí pomocí napodobování jednoho
z neutransmiterů.


Šišinka podvěsek mozková 2 část

4. října 2012 v 19:17 Ostatní - zajimavosti
Používáním radioaktivních molekul označených LSD byla věda schopná sledovat průběh
LSD různými kanály a cestami v těle. Bylo zjištěno, že poté, co si vybere jisté oblasti
v různých částech mozku, migruje pak do sekcí s méně otisky, například do pravé hemisféry,
tak zvaného kreativního centra. Přesměrováním vědomí do nedotčených částí kortexu, člověk
hypoteticky zažívá svět jinak, a odtud pochází řada interpretací, které poskytli dotázání
psychedeličtí cestovatelé o svém "výletě". Kvůli antagonistickému efektu LSD na serotonin a
samotnou šišinku mozkovou by se zdálo celkem pravděpodobným, že existuje chemický
vztah mezi duševní nemocí a nedostatkem serotoninu. (31) Ale intravenózní dávky byly
podány lidem, a nebyly zaznamenány žádné psychedelické efekty. (32) Samotný melatonin
má stejnou indolovou strukturu jako LSD. Opravdu zajímavé!
Spekulace
Mám u účinnosti meditace na praktikující pár spekulativních konceptů. Mám hypotézu, že
provádění různých technik dýchání, při soustředění se třetím okem (pseudomístem šišinky),
nevyhnutelně a nepostřehnutelně stimuluje šišinku, aby vytvářela méně melatoninu a
serotoninu, což pak mění vědomí, vytváří přirozeně dynamickou statiku skutečně
nábožensko-spirituální zkušenosti. Skutečně nyní víme, jak hraje světlo důležitou roli
v šišinkové produkci různých hormonů a s neurotransmitery souvisejících molekul, a můžeme
to volně spojovat se "světlem". Které často doprovází člověka během osamělých "meditací
třetího oka". Mnozí byli tohoto světla v minulosti svědky a mnozí budou svědky. (33)
Centrum mozku sahá do dvou menších kanálů vlevo a vpravo;
levý je tai chi (nejvyšší konečný) a pravý je ch'ung ling (nehmotný duch); jsou spojeny
s centrem t'ien (nebeské údolí) nad nimi a s centry yung chuan (bublající duch) v chodidlech,
a pak probíhají srdcem v hrudi.
Tao Ching říká: "Příroda je v srdci a manifestuje se prostřednictvím očí; život je v podbřišku
a manifestuje se prostřednictvím genitálií."
Příroda je spirituální vitalita v srdci, která se manifestuje prostřednictvím dvou kanálů
z centra mozku. Takže když je zrak soustředěn na místo mezi očima, světlo přírody se
manifestuje, a po dlouhém výcviku se sjednotí s (věčným) životem, aby se stalo celkem. Toto
sjednocení se nazývá vidění skrz prázdnotu, která není prázdná, a ten, kdo není probuzený do
této jednoty, nedosáhne v praxi ničeho.
Otázka: Když jsem se učil meditaci, byl jsem vyzýván, abych oprostil své srdce (dům ohně) o
všechny myšlenky, nastavil svoji mysl na kultivaci přírody a otevřel své oči, abych hleděl do
prázdnoty správným způsobem; vysvětlíte mi to vše prosím?
Odpověď: Vidět prázdnotu jako neprázdnou je správné a vidět prázdnotu jako prázdnou je
nesprávné, protože selhání u vrácení se do centra (tsu ch'iao) (které není prázdné) brání, aby
se světlo vitality manifestovalo. Pod srdcem a nad genitáliemi je prázdný prostor, kde se
spirituální vitalita manifestuje, aby vytvořila kavitu. Když se duch a vitalita vrátí do této
kavity, spirituální vitalita stoupne do formy kruhu (světla), který není prázdný. Prázdnota,
která nevyzařuje, je relativní, ale prázdnota, která vyzařuje, je absolutní. Absolutní prázdnota
není prázdná, jako relativní prázdnota. Prázdnota, která není prázdná, je spirituální světlo, což
je duch-vitalita, která pramení ze žlutého síňového centra (huang ting či střední tan t'ien
v solar plexus).
Můj mistr Liao K'ung řekl: "Když se zlatý mechanismus (alchymie) začne pohybovat a
vydává záblesky světla, síň prázdnoty (hsu stih, tj. srdce bez pocitů a chtíče) bude osvětleno
bílým světlem, které odhalí záhadnou bránu (hsuan kuan), jejíž přítomnost neznamená
prázdnotu."
Člověk žije a umírá kvůli této nehmotné vitalitě ducha; žije, když je přítomná, a umírá, když
je rozptýlena. Takže se říká: "Duch bez vitality; nečiní člověka živým; a vitalita bez ducha
nezpůsobuje, že umírá." Prenatální duch v srdci je příroda a prenatální vitalita v podbřišku je
život; pouze když se duch a vitalita spojí, lze dosáhnout skutečného úspěchu.
Otázka: Vysvětlíte prosím rčení: "Pokud člověk dosáhne původní kavity ducha (tsu ch'iao,
v centru mozku mezi očima), najde zdroj nesmrtelného dechu."?
Odpověď: Pozemský člověk, který objeví původní kavitu ducha, je opravdu velmi vzácný. Je
pod nebesy (vrcholkem hlavy), nad zemí (podbřiškem), západně od slunce (levé oko) a
východně od měsíce (pravé oko). Za záhadnou branou (hsuan kuan) a před duchem údolí (ku
shen) je skutečná příroda (chen hsin), která je zdrojem skutečného dechu (chen hsi). Ačkoliv
tento skutečný dech souvisí s postnatálním dechem - ten vychází a vchází ústy a nozdry,
nemůže dosáhnout původní kavity ducha, aby se vrátil ke zdroji. Nesmrtelný dech, který
přichází z vnitřního (vitálního) čtyřnásobného dýchání (čtyřnásobný dech se skládá z vdechu
a výdechu s odpovídajícím vzestupem a sestupem vitality v mikrokosmickém orbitu), a
nikoliv přes nos a ústa, se může vrátit ke zdroji.
Ve vašem hledání nesmrtelného dechu byste měli regulovat postnatální (řádné) dýchání,
abyste našli jeho zdroj. Tento nesmrtelný dech je skryt v původní kavitě ducha a je geniální a
nerozptýlí se, když je postnatální (řádné) dýchání dobře regulováno. Takže mistr Liao Jen
řekl: "Když se vitalita vrátí do původního oceánu (svého zdroje), život se stane
neohraničeným."
V tomto centru je perla velikosti zrnka rýže, která je centrem mezi nebem a zemí
v lidském těle (tj. mikrokosmu); je to kavita prenatální vitality. Vědět, kde se nachází, nestačí,
protože neobsahuje podivuhodné světlo přírody, které je symbolizováno kruhem.
Proto během výcviku by obě oči měly být obráceny dovnitř do centra (mezi a za nimi), aby
spočinuly na této jednotě, která je držena v původní kavitě ducha (tsu ch'iao) bez napětí a
relaxace; nazývá se to fixování ducha v původní kavitě, která by měla být tam, kde je
kultivována příroda, a kořenem, ze kterého vyvěrá (věčný) život. (34)
Výše uvedené je překlad velmi starého čínského rozhovoru mezi mistrem a studentem,
konverzace, která ilustruje, že existovali a existují někteří, kdo znalosti o šišince mozkové dali
k užitku tím, že se soustředili na místo, které jsme popsali celkem podrobně. Ti, kdo tyto
informace také používají, budou přímo měnit svoji biochemickou rovnováhu k lepšímu.
Udělám další krok do spekulativní ideologie. Je mým předpokladem, že existuje světlo, které
prostupuje dokonce i do nejhlubších nervových tkání. Věřím, že to má přímý vliv na
fyziologii šišinky mozkové, která pak ovlivňuje organismus jako celek.

Herophilus si povšiml, že malý šišinkový útvar je jen jeden, na rozdíl od dalších struktur
mozku, které mají zrcadla v levé a pravé polokouli. Je to první žláza, která se utváří v plodu, a
je rozpoznatelná již ve 3 týdnech. Je také silně živena. Šišinka mozková je zásobována
nejlepší krví, kyslíkem a směsí živin, v lidské anatomii dostupných, hned po ledvinách
(jejichž funkcí je filtrovat nečistoty z krve). Díky této jedinečné a zvláštní anatomické
konfiguraci Herophilus správně došel k závěru, že hraje značnou roli ve vědomí a je branou
do našeho skutečného já.
Herophilovi je připisován "vynález" vědecké metody, dogmatu každého dnešního výzkumu,
tedy z postulování teorie a provedení experimentů, aby se potvrdila nebo vyvrátila. Je pak
ironické, že vědeckému výzkumu šišinky mozkové se bylo pečlivě vyhýbáno, kvůli její
spojitosti se "spirituálním" fenoménem - u kterého není možné empirické prověřování.
Teprve nedávno se vědci začali zajímat o získání větších znalostí o této záhadné žláze.
Herophilus napsal o anatomii mnoho svazků a ilustroval je, stejně jako Leonardo da Vinci
činil o mnoho století později, ale jeho práce bohužel nepřežila zničení velké knihovny
v Alexandrii, kde byly uloženy.
Třetí oko
V r. 1884 oblast komparativní anatomie odhalila důkazy, že lidské orgány lze vystopovat až
k nižším obratlovcům. F. Ahlborn zjistil, že šišinka mozková byla původně fotoreaktivním
orgánem, u ryb a obojživelníků, a někdy se nacházela mimo lebku, těsně pod pokožkou. Její
funkce coby spouštěče reprodukce byla zaregistrována zhruba o 70 let později. Šišinka
mozková je zodpovědná za vyhodnocování délky dne a noci, výpočet správného období pro
páření a nárůstu sexuálního puzení.

Vliv fluorizace na lidský organismus

4. října 2012 v 18:56 | překlad www.osud.cz |  Ostatní - zajimavosti
Nacističtí vědci byli propašováni do USA přes Kanadu, v rámci operace Paperclip, na konci
druhé světové války. Tyto zrůdy provedli během války mnoho experimentů na mužích,
ženách a dětech, včetně nuceného krmení a vstřikování smrtících jedů. Jedním z takových
jedů byl fluorid. Že některé takové experimenty byly provedeny na příkaz "vnějších" sil (viz
3. Říše) není žádným tajemstvím. Podivné tedy je, že po válce začaly USA, následované
Evropou, přidávat do dodávek vody fluorid. Jak uvidíte, fluorid je chemická sloučenina
používaná pro "oblbování" populace, je opakem stimulantu, zanáší šišinku mozkovou a činí
lidi méně citlivými a více povolnými. Jde o vědomou otravu celých populací. 66% pitné vody
v Americe je kontaminováno fluoridem. Zubní pasta obsahuje 0,04 ppm fluoridu a je na ní
napsáno varování "po spolknutí vyhledejte lékaře". Voda obsahuje mezi 0,75 a 1,2 ppm
fluoridu a teče z našich kohoutků… zjistěte si to! Americká stomatologická asociace (AAP) a
Světová zdravotnická organizace (WHO), mimo dalších národních a mezinárodních
organizací, fluorizaci vodu podporují.
Fluorid
Především, fluorid je smrtící jed
Co máte ve vodě? - bezohlednost fluorizace
Většina z nás ví, že fluorid je v naší zubní pastě.
Je také přidáván do vody a obvykle jde o kyselinu hexafluorosiciovou (H2SiF6) nebo
hexafluorosilikát sodný (Na2SiF26).
Je dáván do zubních past a ústních vod, aby zabránil kažení zubů, ale je také přidáván do jedů
na krysy a insekticidů.
Když někdo, typicky dítě, fluorid spolkne, dostane se do žaludku a vytváří tam kyselinu
fluorovodíkovou, která může dráždit a narušovat žaludeční stěny.
Jakmile zažívací trakt fluorid absorbuje, způsobí, při nejmenším, silné bolesti žaludku a
průjem.
Může způsobit závažné problémy u zažívacího traktu, a někdy dokonce záchvaty, při dávce
nad 3 mg/kg. Při dávce 5 až 10 gramů u dospělého, nebo 500 mg u dítěte, může otrava
fluoridem poškodit hlavní orgány a způsobit smrt…
Méně bezprostřední forma fluoridové toxicity může být následkem pití nadměrně
fluorizované vodu po delší dobu - jako roky.
U tohoto typu otravy fluorem jsou nejběžnějšími hlášenými účinky zubní a kostní fluoróza -
stav, který oslabuje zuby a kosti, ironicky…
V nadměrných dávkách způsobuje fluorid zdravotní problémy, takže proč riskovat?
Je možné, že pokračují v tom, co Mengele začal v Německu?
Fluorid a šišinka mozková
Až do 90. let nebyl proveden žádný výzkum, aby se zjistil účinek fluoridu na šišinku
mozkovou - malou žlázu, nacházející se mezi hemisférami mozku, která reguluje tvorbu
hormonu melatonin.
Melatonin je hormon, který pomáhá regulovat nástup puberty a pomáhá chránit tělo před
poškozením buněk způsobeným volnými radikály.
Nyní je známo - díky pečlivému výzkumu dr. Jennifer Luke z anglické univerzity Surrey - že
šišinka mozková je primárním cílem hromadění fluoridu v těle (ale nevěděly elity o tomto
účinku již dříve, nakonec přijímají pokynu od těch, kteří to vědí… nacistických vědců
propašovaných do USA v rámci projektu Paperclip po skončení druhé světové války, kteří
prováděli experimenty s ovládáním mysli na nic netušících subjektech roky. Otrava fluoridem
je na seznamu vysoko).
Měkká tkáň šišinky dospělého zápaďáka obsahuje více fluoridu, než jakákoliv měkká tkáň
v těle, díky rokům nedobrovolné konzumace (300 ppm fluoridu je schopno zastavit tvorbu
enzymů).
Šišinka mozková také obsahuje tvrdou tkáň (krystaly hyroxyapatitu), a tato tvrdá tkáň
akumuluje více fluoridu (až 21,000 ppm), než jakákoliv jiná tvrdá tkáň v těle (např. zuby a
kosti).
Po zjištění, že šišinka mozková je hlavním cílem akumulace fluoridu u lidí, dr. Luke provedla
experimenty na zvířatech, aby zjistila, jestli může mít akumulovaný fluorid vliv na fungování
této žlázy - konkrétně na regulaci melatoninu.
Luke zjistila, že zvířata po podání fluoridu mají nižší hladinu melatoninu v oběhu, a odrazilo
se to v nižší hladině melatoninových metabolitů v moči. Tato snížená hladina melatoninu
v oběhu byla doprovázena - jak bylo možné očekávat - dřívějším nástupem puberty u
fluoridem krmených samic.
Dr. Luke shrnula svá zjištění u lidí a zvířat následovně:
"Nakonec lidská šišinka mozková obsahuje nejvyšší koncentraci fluoridu v těle. Fluorid je
spojován s potlačenou syntézou melatoninu v šišince a urychluje nástup sexuální dospělosti u
samic. Výsledky posilují hypotézu, že šišinka hraje roli v načasování nástupu puberty."
Současné informace o roli šišinky u lidí naznačují, že jakákoliv látka, která ovlivňuje funkci
šišinky, ovlivňuje zdraví lidí mnoha způsoby, včetně:
· ovlivňuje sexuální dospívání
· metabolismus vápníku
· funkci příštítné žlázy
· post-menopauzální osteoporózu
· rakovinu
· psychiatrické nemoci
Fluorid je nyní vnášen do mnohem ranějších stádií lidského vývoje, než kdy předtím, a
následně mění normální fluoridovou farmakokinetiku u dětí.
Pokud se fluorid akumuluje v šišince, pak to poukazuje na nedostatek našich znalostí o tom,
jestli fluorid ovlivňuje fungování šišinky, nebo ne…
Mohou základní šišinkové buňky fungovat normálně v těsné blízkosti vysoké koncentrace
fluoridu? Chronické požívání nízkých úrovní fluoridu má škodlivé účinky na lidské zdraví, tj.
zvyšuje riziko rakoviny, ovlivňuje imunitní systém a urychluje proces stárnutí.
Proč jsme nuceni požívat jed na krysy, který má pochybné účinky na část mozku???
Možná, že odpověď leží v samotné šišince. Je cílem záměrně?
Hlavní žláza - třetí oko
"Třetí oko" Blavatské, šišinka mozková, nazývaná tak kvůli své podobnosti s borovou šiškou.
Veliká jen jako zrnko rýže byla dlouho perlou mnoha meditačních kurzů. Nachází se
uprostřed mozku a je mnohými ve východní kultuře a esoteriky považována za hlavní žlázu.
Viděli jste někdy šišinku v architektuře a divili jste se, co to má být? Organizátoři západní
kultury dokázali omezit veškeré znalosti o této žláze na lékařské učebnice a bláznivé
"léčitele", třetí oko? Myšlenka, že část našeho mozku je schopná spojit se přímo
s nadpřirozenem, by pobavila většinu naší společnosti. Šišinka mozková byla zobrazována
starodávnými (sumerskými, egyptskými, babylonskými) artefakty a malbami, což znamená,
že naši předci si její relevantnosti byli vědomi.
Jak je to možné? Očividně byli mnohem více "naladěni", než zaměstnaný moderní člověk
s kontrolovanou myslí (z definice je naše mysl manipulována, roto kontrolována). Zakrnění
této kdysi aktivní části našeho mozku bylo záměrné, protože tato část mozku by nám
umožnila vidět skrz materialistickou společnost, u které nám byl vymyt mozek, abychom ji
akceptovali jako realitu.
V kontrastu s tím okultisté, esoterici a východní náboženství ctí a praktikují zdokonalování
vnímání hlavní žlázy, která je známá také jako:
· Třetí oko
· Sídlo jasnozřivosti
· Oko Ra
· Sídlo duše
· Paní žláza
Metafyzici v celé historii nazývali šišinku mozkovou třetím okem a sídlem duše. Východní
náboženství /především buddhismus, ale i jiná) učí, že všechny klíčové parapsychologické
energie jsou channelovány z čaker do šišinky mozkové (hlavové čakry). Třetím okem je
nazývána také proto, že její struktura připomíná fyziologickou stavbu našeho normálního oka:
má membránu, která funguje jako sítnice, má tekutiny a také má tyčinky a buněčné prvky,
jako normální oko.
Neměli bychom opomíjet relevanci této malé části našeho mozku. Byla tam umístěna
z nějakého důvodu, přišli jsme o její pohled, protože byl omezen a ukryt autory našeho
vzdělávání, a byla představována jen jako nástroj mystiky, takže z ní bylo pro západní
biblické věřící učiněno zakázané ovoce.
Jejím skutečným úkolem, podle všech svědectví (včetně faktu, že ji zacementovávají a
zavírají fluorizací), je, že nám umožňuje spojovat se s naším stvořitelem - blokují ji záměrně.

Vyskytly se určité kontroverze ohledně aktivit přidávání syntetického fluoru do vodovodní
sítě a jinam, ale nejen to. Závažnost této otázky je větší, než nakolik většina lidí chápe.
Fluorizace je spolu s GMO a nakaženým nuceným očkováním jedním z největších zločinů
proti lidstvu.
Paul Fassa
Vyskytly se určité kontroverze ohledně aktivit přidávání syntetického fluoru do vodovodní
sítě a jinam, ale nejen to. Závažnost této otázky je větší, než nakolik většina lidí chápe.
Fluorizace je spolu s GMO a nakaženým nuceným očkováním jedním z největších zločinů
proti lidstvu.
Pochopení různých fluoridů
Existují dva typy fluoridů. Fluorid vápníku, který se vyskytuje přirozeně v podzemních
vodách, je relativně prospěšný. Nicméně příliš velká denní konzumace může vést
k problémům s kostmi nebo zuby. Vápník se používá pro léčbu otravy fluorem, když k ní
dojde. Tento zmírňující faktor naznačuje, že vápník v přirozeně vytvořeném fluoridu vápníku
neutralizuje velkou část toxických účinků fluoru.
Na druhou stranu typ fluoridů, přidávaných do vody a dalších nápojů a potravin, je odpadní
produkt jaderného, hliníkářského a nyní fosfátového (hnojiva) průmyslu. EPA zařadila mezi
jedy tyto: kyselinu fluorosilikátovou, silikofluorid sodný a fluorid sodný.
Pro tento článek budou pod pojem fluorid sodný zařazeny všechny tři. Fluorid sodný se
používá na trávení krys a jako pesticid. Podle vědecké studie provedené před několika lety,
Komparativní toxicita fluorových sloučenin, je průmyslový odpad, fluorid sodný, 85krát
jedovatější, než v přírodě se vyskytující fluorid vápníku.
Zdravotní rizika fluoridu sodného
Obecně se většina fluoridu, který se dostane do těla, snadno neodstraní. Má tendenci se
akumulovat v kostech a zubech. Nedávno bylo objeveno, že se akumuluje dokonce i v šišince
mozkové, nacházející se uprostřed mozku.
Tento důsledek zubní fluorózy, která vážně poškozuje zuby, v důsledku fluorizace byl
zdokumentován. Přesto Americká zubařská asociace (AMA) nadále mlátí do mrtvého koně a
propaguje fluoridy. Odmítají připustit, že místo aby zabraňoval rozpadu zubů, způsobuje
fluorid ještě větší poškození zubů.
Záplava fluoridu sodného ve vodě a potravinách vytváří také závažnější zdravotní problémy,
které nejsou široce publikovány, naopak jsou potlačovány. Nicméně mimo fluorózy nezávislé
laboratoře a renomovaní výzkumníci spojili z denním dlouhodobým používáním fluoridu
sodného následující nemoci:
· Rakovinu
· Genetické poškození DNA
· Poruchu štítné žlázy - ovlivňující celý endokrinní systém a vedoucí k obezitě
· Neurologické poruchy - pokles IQ a neschopnost se soustředit, letargie a únava
· Alzheimerovu nemoc
· Poruchy melatoninu, snižující odolnost vůči rakovině, zrychlující stárnutí, poruchy
spánku
· Vápenatění šišinky mozkové, které tuto žlázu nacházející se uprostřed mozku ucpe
Jak jsme k tomu přišli?
Podle investigativního žurnalisty Christophera Brysona, autora Fluorového podvodu, bylo
dostat velké množství fluoridu sodného do vody a potravin komplotem, sponzorovaným
průmyslem, který měl problémy se zbavit jedovatých materiálů.
Fluor byl nezbytný pro zpracování nebo obohacování uranu. Fluor vynášející propaganda
začala během projektu Manhattan ve 40. letech. Účelem bylo přesvědčit pracovníky a místní
v oblasti v Tennessee, kde se nacházela největší jaderná fabrika, že fluor je nejen bezpečný,
ale že je dobrý pro zdraví zubů dětí.
Na počátku 50. let notoricky známy mistr komplotů a otec reklamy Edward Bernays
pokračoval v kampani za přidávání fluoridů do vody, v rámci experimentu výroby lidského
souhlasu! AMA se chopila zubařské záležitosti a začala přidávání fluoridu sodného do vody
podporovat. Těch pár nesouhlasných studií a zpráv bylo obvykle hozeno do koše. Tyto
nesouhlasné hlasy byly označovány za šarlatány, bez ohledu na jejich pověst.
Přibližně 2/3 dodávek vody v USA je promořeno fluoridem sodným. Fluorid sodný je běžný
pesticid. Takže se jeho reziduum nachází v některých potravinách. Některé limonády, balené
pomerančové džusy a dokonce lahvová voda pro děti obsahují fluoridová aditiva. Dávejte si
pozor a čtěte nálepky pečlivě.
Vyhnutí se fluorizaci
Mějte na paměti, že vaření jen zvýší koncentraci fluoridu ve vodě. Ale odstranění fluoridu
z vody z kohoutku není obtížné. Reverzní osmóza funguje při odstraňování fluoridů dobře.
Pokud vlastníte dům a máte pár dolarů na zbyt, můžete si to nechat nainstalovat pod dřez. Tak
pro vás bude odstraňování fluoridů z vody pohodlné.
Pokud nejste v takové situaci, sežeňte si pár velkých konví a naplňte je ze strojů pro reverzní
osmózu z prodejen se zdravou výživou. Existuje několik takových strojů, obvykle označených
reverzní osmóza, a obvykle berou mince. Takže je to nejpřístupnější a nejlevnější způsob,
pokud si ho nemůžete instalovat doma.
Fyziologický význam šišinky mozkové
Během 90. let v Anglii provedla Jennifer Luke první studii účinků fluoridu sodného na šišinku
mozkovou. Zjistila, že šišinka, nacházející se uprostřed mozku, byla cílem fluoridu. Prostě
absorbovala více fluoridu, než jakákoliv jiná tkáň v těle, dokonce více než kosti.
Díky významy šišinky pro endokrinní systém byly její závěry průlomové. Její studie poskytla
chybějící článek spojující značné fyziologické škody s fluoridem sodným, kde existovala
teorie, ale nebylo to dříve prokázáno pozitivně. Skutečný zdroj pro řetězovou reakci
zablokování endokrinní aktivity byl izolován.
Ale jedna dobrá zpráva. Časté vystavování se slunečnímu svitu, asi na 20 minut, pomůže
zvápenatělou šišinku stimulovat. Jen si nezapomeňte sundat klobouk. Je to důležitější, než si
většina myslí, protože šišinka silně ovlivňuje mnohé další enzymy a endokrinní aktivity,
včetně produkce melatoninu.
Spojitost s 2012
Nejdříve něco o 2012, o kterém jste již mnozí slyšeli. Podle Carlose Barriose, antropologa,
historika a výzkumníka, který byl zasvěcen jako mayský obřadní kněz a spirituální průvodce,
"antropologové navštěvují chrámy a čtou nápisy… ale nečtou znaky správně… Další lidé
píšou o proroctví ve jménu Mayů. Říkají, že svět 21. prosince 2012 skončí. Mayští starší kvůli
tomu zuří. Svět neskončí. Bude transformován".
Carlos Barrios dále říká, že tato transformace bude jak spirituální, tak fyzická. Přechod začal
v r. 1987. Říká, že jsme ve spirituálním přechodu z vlády materialismu, hrabivosti a
nepřátelství do nového období spolupráce a míru - ale ne bez obtíží. Stávající oligarchie je
s tím, co má, šťastná a nechce se toho vzdát, a je mocná. Mayové tvrdí, že 2012 označuje
konec období čtvrtého slunce a začátek pátého slunce.
Carlos zdůrazňuje, že nepřátelská revoluce proti vládnoucí třídě nebude fungovat. Je na těch,
kteří chtějí tento posun, aby se spojili s ostatními stejně smýšlejícími a začali aktivně vytvářet
sítě skutečné spolupráce. Staré se zřítí. Nové období začne bolestmi růstu, jejichž závažnost
závisí na naší schopnosti přijmout, co se děje, a jít s proudem. To, říká, si vyžaduje rozvoj
bezpodmínečné lásky, s otevřeným a jednoduchým srdcem, odpuštěním a spoluprací s méně
konkurence ega.
Spojení šišinky mozkové s touto záležitostí 2012
No, co to má vše společného s šišinkou mozkovou? Spoustu. Je považována mistry jógy,
včetně Paramahansa, autora Autobiografie jogína, za portál k vnitřnímu či vyššímu já.
Parapsychologové ji považují za spojení s vnitřními dimenzionálními zkušenostmi. Je
spojována s tím, co mnozí nazývají třetí oko nebo šestá čakra, což je brána do vyššího
vědomé a blaženosti.
A je klíčová pro podporování intuice, schopnosti, která bude během těžkých časů potřeba.
Takže je nezbytná si rozvinout spiritualitu, aby pomohla vytvořit lepší pochopení, přijetí
našich spolulidí a snadnější skupinovou spolupráci. Meditace je součástí tohoto rozvoje.
Spolu s trochou slunce, dobrým odpočinkem a potravou může způsobit, že se šišinka uvolní a
umožní otevření portálu.
Neobvyklý psychiatr, profesor medicíny na univerzitě v Novém Mexiku a praktikující
buddhista dr. Rick Strassman napsal knihu založenou na skutečných lidských studiích lidí pod
vlivem psychedelických drog, DMT, s názvem DMT, molekula ducha. Objevil, mimo jiných
věcí, že šišinka mozková je zdrojem produkce DMT během zrodu a smrti, a během zážitků
blízké smrti nebo mystických zkušeností. Tento chemický přístup podporuje názor, že šišinka
je portál, kterým duch prochází do dalších dimenzí, buď vstupuje do fyzické sféry, nebo ji
opouští.
Jihoameričtí a středoameričtí šamani používají ayahuascu, rostlinný lektvar, který stimuluje
DMT pro psychologické uzdravení a obřady spirituálního zasvěcení. Své obřady pomocí
ayahuasca rozšířili tím, že cestují po světě nebo otvírají svá místní zařízení pro domorodce.
Činí to urgentně v předjímání 2012. Jejich přáním je nakopnout a rozšířit vědomé jedinců, aby
se transformace vědomí usnadnila a její součástí bylo co nejvíce lidí.
Tyto informace mají spojit šišinku s fyzické sféry s vyššími stavy povědomí a dalšími
sférami. Podstatné je neobhajovat nebo neodrazovat od používání psychedelických drog, ale
povzbudit zdraví, meditaci a spirituální růst tím, že se šišinka udrží bez fluoru. 2012 se blíží.
Čas dát se do kupy!
Zdroj
překlad Osud 2011