Listopad 2010

Poselství archanděla Michaela k roku 2012

29. listopadu 2010 v 10:47 | lecitelstvi-shamballa.cz |  Duchovno-poučné

Poselství archanděla Michaela k roku 2012

Poselství archanděla Michaela k různým proroctvím souvisejícím s rokem 2012. Budoucnost si utvříme sami svými každodenními činy, rozhodnutími, myšlenkami. Chceme-li žít lásku, buďme láskou

Prostřednictvím Ronny Herman
"PROCHÁZÍME VĚTREM ZMĚN...
PROROCTVÍ: PRAVDA NEBO NEPRAVDA"
Milovaní mistři, objevilo se plno proroctví a teorií o budoucnosti lidstva a Země. U některých z těchto předpovědí je silná pravděpodobnost, že nastanou, zatímco na jiné jednoznačně nedojde. V průběhu věků mělo lidstvo základní podíl na vytváření struktur přesvědčení kolektivního vědomí, díky čemuž mohla být v různých zemích, mezi rasami a kulturami, stejně jako individuálně, hrána velká dramata - pozitivní i negativní. Pravda je, že každý věk byl ovlivněn převládajícím předurčeným  tématem přiměřeným pro tu kterou dobu. Během každé éry existovaly výzvy a příležitosti, které měly vliv na každou živou bytost na Zemi, a každé rodhodnutí, ať prospěšné či nevýhodné, ovlivnilo celek. Nicméně, nikdo a nic nemůže změnit vesmírný Boží plán - s výjimkou našeho Otce/Matky Boha. Cyklus za cyklem, osobní, planetární, galaktické, vesmírné a cykly omniversa se blíží dokončení a je to, jako by se celé Stvoření uvádělo v soulad se středem srdce Hlavního Stvořitele.
Abychom podpořili vaše porozumění ohledně těchto zrychlených časů změn, naznačíme obrysy některých ze scénářů, které ve vaší budoucnosti nenastanou, a poskytneme trochu vhledu do některých změn, k nimž dochází a dojde v blízké budoucnosti. Doufáme, že tím zmírníme něco z onoho neklidu a strachu, jež v této době na Zemi bují.
Nebude žádný "galaktický záchranný tým", jenž by přiletěl na Zemi v ohromných světelných lodích a vyzvedl spravedlivé duše ze Země do nebeských říší. Každý z vás se v té či oné míře účastnil vytváření hustého, omezujícího světa vyvedeného z rovnováhy, v němž nyní žijete, a každý z vás se musí aktivně zúčastnit v záchranné misi tím, že nejdříve zachráníte sebe, a poté budete pomáhat v procesu návratu planety Země do zdravého stavu bytí, a také tím, že vymýtíte minulé negativní vzorce přesvědčení z kolektivního vědomí.
Jak takový monumentální úkol splnit? Nejprve se zaměříte na svůj vlastní transformační proces návratu k rovnováze a harmonii v rámci přijatého spektra Světla a stínu, abyste již dále vyzařovali povznášející, pozitivní myšlenkové vzorce namísto negativních, škodlivých energií.
Rozhodující součástí potřebnou k tomu, abyste ovládli sebe sama a stvořili lepší svět pro sebe a ostatní, je zaměření na a dosažení otevření brány do vašeho Svatého srdce, čímž umožníte Božím částicím Živoucího Světla, aby vtékaly do vaší fyzické nádoby a protékaly jí. Máte si vzít to, co potřebujete pro osobní potřebu, a zbytek necháte proudit dolů do Země a ven do krystalického mřížkového systému okolo Země.   Taktéž by bylo velmi prospěšným činem, pokud byste přidělili část vámi přivábených Božích částic do Světové pyramidy ve vyšší 5. dimenzi k využití pro nejvyšší dobro lidstva, Země a všeho Stvoření.
Vy, Strážci Světla, poskytujete lidstvu a Zemi nádhernou službu, stanete-li se pročištěnými nádobami pro Adamantinové částice Světla Stvořitele, a tím, že budete tyto Boží částice  sdílet se Zemí a lidstvem. Na vás, jako bojovnících Světla, záleží v těchto časech, kdy se svědomitě držíte v závodu až do konce a povznášíte se nad proud strachu a negativity řádící na Zemi. Zoufalství a strach síli hodinu po hodině, jelikož pronikající čisté Světlo  změny  naráží do oněch struktur vybudovaných na tekutém písku chamtivosti, stvořených těmi, kteří toužili po nadvládě a ovládání ostatních.
Má též důkladný účinek na ty, kteří jsou uchyceni v iluzi 3/4D a odolávají změně. Vibrační vzorce zjemnění a rozpínání se nebudou dát popřít a - protože potřeba změny sílí - ti, kteří odolávají a odmítají, budou volat o pomoc.  Nicméně nemůže dojít k záchraně těchto drahých duší, dokud se nevzdají svého sobeckého smýšlení a nezačnou proces transformace sebe sama.
Jak jste si všichni dobře vědomi, je doba, kdy ti, kteří aktivně hledali lásku, štěstí a sebeuspokojení mimo sebe, vidí, jak jejich materiální statky mizí  či se stávají velkým břemenem. Velké množství duší narozených v posledních generacích nikdy netrpělo nedostatkem či chudobou a okamžité sebeuspokojení se stalo normou. V této době je rozsáhlou většinou  duší zakoušena osobní i generační karma či nárazy příčiny a důsledku kvůli nezodpovědným činům. Tyto okolnosti se v průběhu dalších pár let budou zhoršovat a mnohé drahé duše si zvolí přechod a pokračování své cesty v jiném 3/4dimenzionálním světě, neboť nejsou připraveny či ochotny provést nezbytné změny potřebné pro návrat k rovnováze a harmonii uvnitř jejich vnitřního a vnějšího světa.
Požehnáni jsou ti z vás, kteří svou vůli uvedli v soulad  s vůlí našeho Otce/Matky Boha pro nejvyšší dobro všech. Vnitřní Božská síla musí být aktivována láskyplným záměrem, jinak zůstane statická, neaktivní a nebude reagovat. Vesmírné zákony jsou neměnné. Nicméně, když se sladíte se svým Božím Já, je bohatství z kosmického skladiště dostupné v nikdy nekončící zásobě.
Země nebude zničena ani člověkem stvořenými, ani přírodními silami. Je pravda, že bude pokračovat očišťování Země a bude v různých místech zeměkoule nabývat na četnosti a síle. Každopádně, ti z vás, kteří  se pilně snažili dosáhnout ovládnutí sebe sama, jsou mnohem mocnější, než si kdokoli z vás uvědomuje. Skutečně záleží na vás, Hvězdné setbě, kteří jste získali schopnost se napojit na výše-dimenzionální frekvence Světla a dovedli k dokonalosti posvátné dechové techniky a techniky vědomého spolutvoření.  Každý z vás  je mnohem silnější než 100.000 duší, které stále ještě fungují v rámci negativníno prostředí 3/4D a mají přístup pouze k poloviční síle primární substance životní síly.
Nicméně řekneme, že je vysoká pravděpodobnost, že během 20 let vašeho času bude opuštěno po celém světě mnoho z pobřežních oblastí s nízkou nadmořskou výškou, neboť se stane zjevným, že  je nereálné či málo prozíravé pokračovat v boji s elementy a pokoušet se vládnout zemi bez ohledu na to, jak mnoho daní  či umělých zábran je vytvořeno. Je načase přijmout skutečnost, že lidstvo a Země jsou uprostřed ohromné změny a že jedinou cestou ke zkrocení elementálních sil přírody je znovu vzít na vědomí velké Království dévů a snažit se s nimi spolupracovat na zmírnění katastrof, k nimž dochází v této době očisty a přestavby Země stále častěji. Vy všichni  musíte nést část viny za smutný stav, v němž se Země v současné době nachází, a je potřeba vás všech, abyste dělali, cokoliv dělat můžete, abyste pomohli navrátit svou domovskou planetu do její původní krásy.
Mnozí z vás pociťují silný impuls se přestěhovat na jiné, pravděpodobně bezpečnější místo. Vězte, drahá srdce, že své bezpečí nebo své katastrofy berete s sebou. Nikdy nezapomínejte, že ti z vás, kteří jsou v harmonii se stále se měnícími vibračními vzorci vzestupu, budou vždy v bezpečí a ve správný čas na správném místě, pokud zůstanete soustředěni ve svém Svatém srdci a necháte sebou proudit Boží částice Života/Světla, vlévajíc čisté frekvence Světla do Krystalického mřížkového systému, čímž dojde k vytvoření bezpečného, nedotknutelného prostoru  okolo Země, a také kolem každého z vás.
Svět neskončí v prosinci 2012. Na každý pád se ale rychle mění vám známý svět, den po dni, a než nastane rok 2012, budete žít ve skutečně velmi odlišném světě.  Propast mezi Světlem a územím stínu bude výraznější a na různých posvátných místech světa se začnou formovat dokonalá Světelná města. Tato svatá města budou postavena v oblastech, kde se protínají krystalické mřížky a silové čáry a kde jsou nejsilnější vibrace Světla Stvořitele, a budou k sobě přitahovat ty, kteří s nimi rezonují a jsou v harmonii s jemnými vibračními vzorci konkrétního Města Světla. Ti, kteří stále fungují na úrovni nižších nevyrovnaných frekvencí, se v těchto oázách vyšších dimenzí nebudou cítit pohodlně. Možná přijdou na krátkou návštěvu, ale nezůstanou.
Očista Země bude pokračovat, ale do té doby bude zcela zjevné, kde se nachází většina bezpečných míst a kde je zapotřebí další očisty. Stále bude docházet k válkám a bojům omezeným na jedno místo. Nicméně mnoho zemí na světě bude zaměřeno na svůj vlastní lid a vnitřní záležitosti, a na to, jak udržet  zdání pořádku během radikálních změn, k nimž bude docházet. Nastala doba, kdy by každý národ, stejně jako každý člověk,  měl usilovat o odklizení svých vlastních nepovedených stvoření, a to dříve, než ukáže prstem na ostatní v úsilí odvrátit pozornost od svých vlastních nedostatků a chyb.
Přišla doba,  kdy musíte sledovat záměr a integritu vašich vůdců. Je čas odepřít vedoucí pozici těm, kdo říkají: "Věřte tomu, co říkám, a nevšímejte si toho, co dělám." Je čas vyžadovat zodpovědnost a čestnost od těch, které vyberete do jakýchkoliv řídících funkcí. Nezískáte zodpovědné, osvícené a laskavé vedení, dokud to nebudete vyžadovat a dokud sebou necháváte mávat prostřednictvím falešných slibů, že "vás zachrání" a udělají z vašeho světa lepší místo.
Opět, milovaní, jste svými vlastními zachránci, a než každý jeden z vás začne přebírat odpovědnost za svá vlastní stvoření a za své omyly, budete nadále v područí těch, jejichž hlavní prioritou jsou vlastní sobecké zájmy.
Milovaní, vy, Hvězdná setba, jste majáky pro ty, kteří se snaží zbavit strachu a okovů iluze 3/4D. Před svou inkarnací do tohoto klíčového života na Zemi  jste vystoupili dopředu a souhlasili s tím, že budete součástí onoho předvoje a stanete se zářivým, následováníhodným příkladem pro ostatní. V sobě máte všechny vědomosti potřebné ke splnění vašeho poslání. Když vás zavalí pochybnosti, pamatujte, že všechny vaše minulé zážitky, ať již úspěšné či zdánlivá selhání, vám daly bohatství zkušeností, z nichž můžete čerpat. My se snažíme vám pomoci, abyste se rozpomenuli na vaši velkolepost a abyste věděli, že cokoliv od vás žádáme, dokázali jste již mnohokrát předtím. Prosíme vás, abyste šli do své Pyramidy Světla  v 5D a poseděli v energii svého Vyššího Já. Co ve vás probouzí nadšení? Jaké jsou  nejhlubší touhy vašeho srdce? Duch vám našeptává, a pokud na toto volání odpovíte, objeví se nádherné perspektivy a přiležitosti překonávající vaše představy, a my zde budeme, abychom vás vedli a inspirovali, jako vždy.
Mnozí z vás v tomto čase zakoušejí Božský neklid, stejně jako mnoho životních změn. Již vás více neuspokojují věci, které vám přinášely potěšení a možná jste ztratili společné zájmy s mnoha vašimi přáteli. Je to tím, že vás vaše Já Duše postrkuje kupředu, abyste rozšířili svou představivost a převzali kontrolu nad svým osudem. Vy a vaši osvícení bratři a sestry "v duši" jste budovateli budoucnosti.
Je vám nabízena báječná příležitost se dostat k moudrosti vašeho Vyššího Já. Prostřednictvím našeho učení vám poskytujeme všechny informace, které budete potřebovat pro přístup k moudrosti galaktického vědomí a ještě za něj, a jelikož se učíte budovat a používat svou Pyramidu síly/Světla v 5D, brzy se napojíte na galaktickou Bránu nekonečna, kde vám bude zpřístupněno veškeré bohatství vesmíru...  Je vaším Božským právem od narození, abyste žili v hojnosti a prosperitě, jen jste zapomněli. Nejprve si musíte uvědomit, že jste toho hodni, a až budete poté procvičovat a učit se všechny nezbytné dovednosti, začnou se manifestovat ty věci, po nichž ve svém životě toužíte.
Pamatujte, že hojnost přichází v mnoha podobách, tak usilujte o hojnost lásky, radosti, dobrého zdraví a vitality, stejně jako o všechny ty hmotné věci, jež požadujete, abyste mohli žít plný a pohodlný život. Jakmile začnete tvořit zázrak za zázrakem, ti okolo vás budou chtít vědět, co pro to děláte. Právě tehdy budete sdílet techniky, přesvědčení a moudrost, které jste si osvojili. Tehdy se stanete opravdovým mistrem sebe sama. Nejdříve budete učit prostřednictvím svého příkladu a skrze své činy, nakonec prostřednictvím slov. Zaměřujte se na to, co je ve vašem světě správné a hledejte v těch okolo vás jen to nejlepší, neboť právě to posílíte. Můžete změnit svět kolem sebe, jednou myšlenkou po druhé. Vzpomeňte si, že máte ve své Svaté mysli uložené dokonalé Světelné balíčky moudrosti. Spojte se s touto moudrostí a sdílejte ji se svými bratry a sestrami na cestě. Je mnoho cest služby a stát se příkladem ostatním je jednou z těch nejúčinnějších. Vytvářejte krásu, mír a harmonii ve svém životě a ostatní si toho všimnou a budou chtít znát vaše tajemství. Vy, Hvězdná setba, jste posly a architekty Nové Země. Je vás zapotřebí, milovaní.

Vyzařujeme ke každému z vás věčnou lásku našeho Otce/Matky Boha. My, houf andělů, jsme vašimi průvodci a ochránci. Volejte nás, my odpovíme.
JÁ JSEM Archanděl Michael

K zamyšlení, pro povzbuzení - doba transformace

15. listopadu 2010 v 21:58 | Ivana Sedláčková |  Ezoterika
    Nadchází období veliké lásky mezi lidmi. Toto období bude velice krásné, ale dokud nezmizí mezi lidmi nenávist a nenahradí ji láska,nebude možno žít láskyplně a bezstarostně. Veškeré změny, které jsou neustále avizovány, způsobí, že největší část temnoty ze Země zmizí a nahradí ji láska. Máte na výběr, co si vyberete. Novou realitu a v ní lásku, porozumění a radost ze života anebo realitu původní, kterou žijete dosud a kde převažuje zloba, nenávist a sobectví. Nový věk je velice blízko. Několik světelných bytostí nyní den co den dohlíží na události na Zemi a na průběh celé transformace. Země také pokračuje ve svém vývoji a vede si velice dobře. Spoustu změn můžete vidět na vlastní oči.
   Máte také spoustu informací, co se vlastně děje..Víte, co cítíte, avšak spoustu lidí si s tím zatím neumí moc dobře poradit a se vším se vyrovnat. Potřebujete mluvit s ostatními a konzultovat to, co žijete, co se vám děje. Takto budete snadněji zvládat. Také poznáte, že to, co cítíte vy, pociťují tisíce dalších, že v "tom" nejste sami. Nemějte strach a obavy a těšte se, neboť to, co vás čeká, bude "nebe na Zemi". Výbornému výsledku však předchází usilovná práce. Proto na sobě pracujte ze všech svých sil a buďte ochotni plout v proudu, aniž byste se čemukoliv bránili. Události dostávají spád a přichází čas proměny celého světa. Spoustu dění budete již moci sledovat jakoby za sklem, neboť pokud na sobě budete pracovat, toto dění se vás již nebude dotýkat. Již se blížíte na vrchol hory, kde budete moci spatřit krásnou budoucnost. Spolehněte se na svou intuici a poslechněte svou duši.

S Bohem a s Láskou.

Psychické pocity při transformaci

12. listopadu 2010 v 21:08 | Jiří Mašek |  Duchovno-poučné

Psychické pocity při transformaci

Jiří Mašek - Transformace - jak to vidím já
Z knihy 2012 - Zlatá brána otevřena: psychické pocity při transformaci
Vzhledem k tomu, že s námi další transformační vlna pěkně mává, zejména s hlavami :), rozhodl jsem se uvolnit část připravované knihy 2012 - Zlatá brána otevřena, která by měla vyjít v průběhu snad března, pro veřejné čtení. Vybírám z kapitoly, která se zaobírá fyzickými a psychickými projevy příchodu vysoko nabitých energetických částic. Zajímavé je, že epicentrum se nachází zřejmě u nás v Česku, z jiných zemí světa absolutně nemám hlášeny pocity tak obrovského tlaku a ukázkové symptomy transformace v tak silném a častém zastoupení.
Kniha bude v zásilkovém prodeji na OSUD.cz zhruba od 3.3.2008

POCITY
V první fázi jsme souhlasili, aby se v našich životech objevilo více ztělesnění bolesti, utrpení a soužení. To proto, abychom je transformovali (bolest například v sílu, utrpení ve vděčnost a soužení k soucitu) a též, jelikož nám poslouží jako katalyzátor k probouzení, jako připomenutí toho, kdo jsme a že jsme se chtěli stát lepším.
V té první fázi jsme ještě schovaní za oponou v davu, ve zmatku a ve tmě. A pak najednou vcházíme, nebo jsme spíše postrčeni na pódium a vše se děje kolem nás, ústředních postav nové hry. Do toho přímo na nás míří ostré reflektory a jsou tak ještě lépe vidět každý nesoulad a disharmonie. Je třeba vyrovnat nesoulad energií, který se projevuje rozdílem mezi novými energiemi kolem nás a starými energiemi uvnitř nás.

Nastávající doba je hodně o emocích. Mluví-li emoce, jsme právě konfrontováni v 3-D lidské dimenzi se svou duší. Proto pracujte se svými emocemi, dovolte si sami sobě je projevit, uleví se vám.
V první fázi je to zřejmé zvýšení chaosu.
Tak, jak se stáváte více vycentrovaný uvnitř klidu své Duše a Boží existence sjednocovacího procesu, vnější svět se stále více jeví jako ještě více chaotický a frenetický. Vždy před nástupem nového či revoluce se zvyšuje chaos až na bezprecedentní míru. Nedovolte, aby vás to vyhodilo z rovnováhy. Zůstaňte uvnitř klidu a míru během této úžasné doby.
Pocit naprostého nedostatku času.
Den má stále méně hodin. Je to tím, že se uvnitř vás pere nechuť dělat některé věci, které vás již nebaví, s těmi, které vás naopak baví hodně. Právě na ně pak pociťujete nedostatek času, neboť jste často z minulosti vázáni starými povinnostmi, zaměstnáním, rodinnými vztahy apod. Čas je navíc axiomem vědomí. Čím více jdete do sebe, tím více čas vnímáte.
Pocit prázdnoty a osamocení, snadno se hned rozpláčete.
Toto je část kompletního odevzdání se Vyššímu aspektu. Uvolnili jste držení Nižšího ega a odevzdali jste se vedení Vyššího. Tento proces sjednocování reprezentuje "bezprostorovost" a "nicotu", ve které se Ego může cítit velmi osamocené a ztracené. Nedovolte, aby vás to přemohlo. Vězte, že to pomine a vy se znovu vydáte vstříc plné realizaci svého potenciálu jako Lidský Anděl.
Emocionální stres a ukončování starých vztahů
Vše, co není v souladu, skončí. Některé závěry mohou zahrnovat i nepřátelství, jak vystupují na povrch dlouho potlačované a přidušené vzteky. Je v této době nanejvýš dobré a potřebné mít po ruce partnera na stejné úrovni, se stejnými zájmy i systémem přesvědčení. Biopole dvou jedinců, samozřejmě ideálně muže a ženy, navíc vytváří přirozenou ochranu před škodlivými či nepříjemnými energetickými vlivy.
Deprese a smutek
Pocit, že nejste schopni vše zvládnout, nebo pocit selhání. Nestarejte se! Tak to má být a Vyšší aspekt vede proces sjednocování. Není to zkouška a není co ztratit či v čem selhat. Smutek také velmi často vychází z toho, že se nám uvolňuje spojení na naše Vyšší Já a jsme konfrontování s obrovským rozdílem mezi tím, jak si přejeme žít, jací toužíme být a mezi tím, jací skutečně jsme a jak se v tom někdy pěkně plácáme. Jsme také stále a znovu vtahování do procesu "povinných" výměn energií s ostatními, které buďto nikam nevedou, či z nich činí stěžující si "oběť".
Pocity smutku mohou být zapříčiněny i tím, že se odpoutáváte od své vlastní minulosti (tohoto života i životů předešlých). Je to podobný pocit, jako mají lidé, kteří se stěhují z domu, ve kterém vyrůstali či žili mnoho let do nového domu. I když se chcete přestěhovat, pociťujete smutek, protože za sebou zanecháváte vzpomínky, zkušenosti a energii svého domova.
Velmi pravděpodobně také u vás již dochází k napojování na globální vědomí, kde vnímáte lidstvo jako celek, tedy prožíváte pocity všech ostatních spolupozemšťanů, stejně jako ataky na globální vědomí zvenčí.
Pocit strachu
Dějí se kolem vás i s vámi a vaším fyzickým tělem divné věci, na které jste nebyli zvyklí. Řádně vás zaskočí a vzbuzují v prvních chvílích strach, dokonce přirozený strach o život.
Pocity netrpělivosti a netolerance
Jste zvyklí z dřívější doby mít vše pod kontrolou, to se však mění a vše se vám začíná vymykat. Vzhledem k tomu, že máte pocit, že máte málo času, odmítáte tolerovat věci, činnosti či osoby, které jste tolerovali dříve. Není snadné proskočit obručemi a procházet dlouhým procesem a rekapitulací 3D nastavení.
Špatné pocity ve větších skupinách lidí či společenských prostorech
Možná zažíváte pocit špatně od žaludku při pohybu ve větších koncentracích lidí i některých procesech. Je to tím, že se stáváte citlivějšími, vaše aura se rozšiřuje a nasáváte do ní i druhé. Dávejte pozor mezi kým a kde se pohybujete. Senzitivnější jedinci by v takovém prostředí mohly jednoduše onemocnět. Je to zařízeno tak, že jakmile se dostaneme na vyšší hladinu života a tvoření, jsme pak již jednoduše k němu nuceni všemi prostředky. Toto celé je součástí procesu naší evoluce.
Stále lépe poznáte, zda vaše jídlo bylo připravované s láskou
Po jiném je vám špatně. Poznáte také, který kuchař má směnu ve vaší oblíbené restauraci.
Pocit, jako kdybyste byli v papiňáku, nebo v intenzivním energetickém poli
Pocit intenzivního stresu. Pamatujte, že si zvykáte na vyšší vibrace a nakonec si zvyknete. Na povrch jsou vytlačovány staré matrice, vzorce chování a systémy přesvědčení. Uvnitř vás se toho děje moc!

(C) z knihy 2012: Zlatá brána otevřena, j. mašek, vychází v březnu 2008 samonákladem 1500 kusů prvního vydání

Malá dušička

12. listopadu 2010 v 21:00 | Neale Donald Walsch, překlad Stáňa Vitouňová |  Životní moudra
Malá dušička

Byla jednou jedna malá dušička a ta řekla Bohu, "Já vím, kdo jsem!"
A Bůh řekl, "To je báječné! Kdo jsi?"
A malá dušička vykřikla, "Já jsem světýlko!"
Bůh se zeširoka usmál. "Velmi správně!" Zatleskal. "Uhodla jsi."
A malá dušička zářila štěstím, protože přišla na to, s čím si lámaly hlavu všechny dušičky v království.
"Teda," říkala si malá dušička, "to je senzace!"

Ale brzy už jí nestačilo jenom vědět, kdo je. Malá dušička v sobě cítila podivné nutkání a chtěla teď to, kým je, skutečně zažít. A tak šla zpátky k Bohu (což vůbec není špatný nápad pro každou dušičku, která opravdu chce být tím, kým je)
a řekla, "Ahoj Bože! Když teď vím, kdo jsem, mohu to také prožít?"
A Bůh řekl, "Chceš říct, že chceš prožít to, kým už jsi?"
"No," odpověděla dušička, "vědět, kdo jsem, je jedna věc, ale skutečně to prožít je něco jiného. Já chci vědět, jaký je to pocit, když je člověk světýlko!"
"Ale ty už přece jsi tím světýlkem!" opakoval Bůh a znovu se pousmál.
"Ano, ale já to chci prožít!" plakala malá dušička.
"Dobrá," pravil Bůh a usmál se pod vousy, "Že mě to hned nenapadlo. Ty jsi měla vždycky ráda dobrodružství." Pak se výraz Božího obličeje změnil. "Je tu jen jedna věc..."
"Jaká?" tázala se malá dušička.

"No, na světě je pouze světlo, nic jiného. Vidíš, já jsem stvořil jenom to, co jsi, a proto pro tebe nebude jednoduché zažít, kdo jsi, neboť neexistuje nic, co nejsi."
"Cože?" zeptala se malá dušička, která teď byla celá popletená.
"Představ si," řekl Bůh, "že jsi svíčka ve slunci. Tam je tvoje pravé místo.
Jsou tam s tebou miliony, miliardy jiných svíček a všichni dohromady tvoříte sluníčko. A to sluníčko by nebylo sluníčkem, kdybys tam ty chyběla. Nebo kdyby chyběla jakákoli jiná svíčka... to už by nebylo to pravé sluníčko, protože by tak nezářilo. Ale otázka zní, jak můžeš prožít, že jsi světýlko, když se nacházíš uprostřed světla."
"Hm," broukla si malá dušička, "ty jsi Bůh, tak něco vymysli!"
Bůh se opět usmál. "To už jsem udělal," řekl. "Protože si neuvědomuješ, že jsi světýlko, když stojíš ve světle, obklopím tě temnotou."

"Co je to temnota?" otázala se malá dušička.
Bůh odvětil: "To je to, co nejsi."
"Budu se té temnoty bát?" popotahovala malá dušička.
"Jenom když budeš chtít," odpověděl Bůh. "Vůbec se není čeho bát, pokud se nerozhodneš, že se bát chceš. Vidíš, my sami jsme strůjci všeho. Stále něco předstíráme."
"Aha," řekla malá dušička a oddechla si.
Bůh potom vysvětloval, že pokud chce člověk něco prožít, objeví se pravý opak.
"Je to velký dar," řekl Bůh, "protože jinak se nedá zakusit vůbec nic.
"Neuvědomila by sis teplo bez chladu, nahoře bez dole, rychle bez pomalu.
Nevěděla bys, kde levá, bez pravé, tady bez tam, teď bez potom.
"Takže," řekl Bůh na závěr, "až budeš obklopena temnotou, nehroz jí, nekřič na ni, ani ji nezatracuj."

"Raději buď světýlkem ve tmě a neměj kvůli tomu zlost. Tak budeš moci zažít, kdo jsi, a všichni ostatní to také ucítí. Dovol svému světýlku, aby zářilo tak silně, že každý uvidí, jak jsi jedinečná!"
"Ty si myslíš, že mohu ostatním ukázat, jak jsem jedinečná?" zeptala se malá dušička.
"Samozřejmě!" uculoval se Bůh. "To víš, že můžeš! Ale nezapomeň, ' jedinečná' neznamená ' lepší' . Každý je svým způsobem jedinečný! Ale hodně lidí na to zapomnělo. Když ty však budeš dávat svou jedinečnost najevo, odváží se toho i oni."
"No tohle," řekla malá dušička a tančila, poskakovala, smála se a výskala radostí.
"Já mohu být tak jedinečná, jak chci, hurá!"
"Ano, a můžeš začít hned teď," řekl Bůh, který tančil, poskakoval, smál se a výskal radostí spolu s malou dušičkou. "Čím chceš být jedinečná?"

"Čím chci být jedinečná?" opakovala malá dušička. "Tomu nerozumím."
"No," vysvětloval Bůh, "být světýlkem znamená být něčím zvláštním, lišit se od ostatních. A lišit se můžeš čímkoli. Třeba tím, že budeš hodná. Nebo tím, že budeš laskavá. Nebo tím, že budeš vynalézavá. Nebo trpělivá. Napadá tě něco jiného, jak by ses mohla lišit?"
Malá dušička chvilku seděla beze slova. "Přišla jsem na hodně způsobů, jak bych se mohla lišit!" vykřikla poté malá dušička. "Mohu pomáhat. Mohu být štědrá. Mohu být přátelská. Mohu být ohleduplná!" "Ano!" souhlasil Bůh, "a v každém okamžiku můžeš být vším najednou nebo se lišit kterýmkoli dílčím způsobem. To všechno můžeš, protože jsi světýlko." "Já vím, co chci být, já vím, co chci být!" oznámila malá dušička s bezbřehým nadšením. Chci být jedinečná tím, že budu odpouštět. Copak to není zvláštní, když budu odpouštět?" "Ale ano," ujistil Bůh malou dušičku. "To je velice zvláštní."
"Dobře," řekla malá dušička. "Tím budu. Chci odpouštět. Chci zažít, jaké to je, když někomu odpustím."
"V pořádku," řekl Bůh, "ale je tady jedna věc, kterou bys měla vědět."
Malá dušička začala ztrácet trpělivost. Pořád jako by se objevovaly nové a nové komplikace.
"A jaká?" povzdechla si malá dušička.
"Neexistuje nikdo, komu bys mohla odpustit."
"Nikdo?" malá dušička nechápavě zírala na Boha.
"Nikdo!" opakoval Bůh.
"Všechno, co jsem stvořil, je dokonalé. Mezi všemi tvory není ani jediná dušička, která by byla méně dokonalá než ty. Rozhlédni se kolem sebe."

Až teď si malá dušička všimla, že se kolem shromáždil veliký dav. Zdaleka široka - z celého království - přišly dušičky, protože se rozneslo, že naše malá dušička vede tento neobvyklý dialog s Bohem a každý chtěl být při tom.
Malá dušička hleděla na bezpočet jiných dušiček, které se tady sešly, a musela dát Bohu za pravdu. Žádná nevypadala méně nádherně, méně velkolepě či méně dokonale než malá dušička sama. Shromážděné dušičky vypadaly jako zázrak a šla z nich taková záře, až musela malá dušička přivřít oči.
"Komu bys tedy chtěla odpustit?" zeptal se Bůh.
"S tebou ale není žádná legrace!" reptala malá dušička. "Já jsem chtěla vědět, jaké to je, když někomu odpustím. Chtěla jsem poznat, jaký je to pocit být jedinečná tím, že odpustím."
A malá dušička zažila, jaké to asi je, když je člověk smutný.
V tu chvíli však z davu vystoupila přátelská dušička. "Neboj se, malá dušičko," pravila, "já ti pomohu."
"Vážně?" rozzářila se malá dušička. "Ale jak?"
"Dám ti někoho, komu bys mohla odpustit."
"To bys udělala?"
"Samozřejmě!" zašvitořila přátelská dušička. "Vejdu do tvého příštího života a provedu něco, za co bys mi mohla odpustit."

"Ale proč? Proč bys to dělala?" ptala se malá dušička. "Ty, která jsi tak naprosto dokonalá! Ty, která vibruješ takovou rychlostí, že vytváříš oslnivé světlo! Proč bys měla chtít snížit své vibrace natolik, že tvé čiré světlo ztemní a zhoustne? Proč bys měla ty, která jsi tak lehoučká, že tančíš po hvězdách a pohybuješ se královstvím rychlostí své myšlenky, vstoupit do mého života a stát se tak těžkou, že mi provedeš něco zlého?"
"To je jednoduché," řekla přátelská dušička. "Udělám to, protože tě miluji."

Malá dušička vypadala, že ji odpověď překvapila.
"Nediv se," řekla přátelská dušička, "tys pro mě učinila totéž. Copak si nevzpomínáš? Ach, vždyť jsme spolu tančily mnohokrát. Tančili jsme napříč celými věky, veškerým časem. Na tolika místech jsme si spolu hrály! Tys na to prostě zapomněla.
"Obě jsme prožily všechno. Byly jsme nahoře i dole, nalevo i napravo. Byly jsme tady a tam, nyní i potom. Byly jsme mužem i ženou, dobrem i zlem - obě jsme byly oběťmi i pachateli.
"Setkaly jsme se už mnohokrát; jedna vždy poskytla té druhé skvělou a ideální příležitost vyjádřit a prožít to, co je.
"A tak," vysvětlovala dál přátelská dušička, "vejdu i do tvého příštího života a tentokrát budu ' ta špatná' . Provedu ti něco opravdu ošklivého a ty pak můžeš zažít, jaké to je mi odpustit."

"Ale co mi uděláš?" ptala se malá dušička s trochou nervozity v hlase, "co zlého mi provedeš?"
"Ále," mrkla na ni přátelská dušička, "něco už vymyslíme."
Potom jako by přátelská dušička zvážněla a pronesla tichým hlasem, "Máš pravdu v jedné věci."
"V jaké?" chtěla vědět malá dušička.
"Budu muset zpomalit své vibrace a velmi ztěžknout, abych ti mohla ublížit. Budu muset předstírat, že jsem něco, co se mi ani vzdáleně nepodobá. Proto tě prosím o jednu jedinou laskavost na oplátku."
"Ach, žádej, co chceš! Cokoli si přeješ!" křičela malá dušička a začala tančit a zpívat, "Budu odpouštět, budu odpouštět!"
Pak si malá dušička všimla, že je přátelská dušička podivně tichá.
"Tak co tedy?" zeptala se malá dušička. "Co pro tebe mohu udělat? Ty jsi takový anděl, že mi pomůžeš!"

"Jistěže je tato přátelská dušička anděl!" přerušil je Bůh. Každý je anděl!
Pamatujte si: poslal jsem vám samé anděly!"
A maličká dušička teď toužila ještě víc než předtím po tom, aby mohla přání přátelské dušičky vyplnit. "Co pro tebe mohu udělat?" zeptala se malá dušička znovu.
"Ve chvíli, kdy tě udeřím a srazím tě na kolena," odvětila přátelská dušička, "ve chvíli, kdy ti provedu to nejhorší, co si vůbec dokážeš představit - v té chvíli..."
"Co?" přerušila ji malá dušička, "co...?"
Přátelská dušička teď už jen šeptala.
"Měj na paměti, kdo jsem."
"Ach ano, budu!" vykřikovala malá dušička, "slibuji! Vždycky si tě budu pamatovat takovou, jaká jsi právě teď, právě tady!"

"Dobře," řekla přátelská dušička, "protože, víš, já budu muset předstírat tak věrohodně, že zapomenu, kdo skutečně jsem. A jestli si mě ty nebudeš pamatovat takovou, jaká opravdu jsem, možná budu žít v zapomnění strašně dlouho. A když já zapomenu, kdo skutečně jsem, třeba zapomeneš i ty, kdo jsi, a budeme obě ztraceny. Pak už by nás zachránila jen nějaká jiná dušička, která by nám oběma připomněla, kdo jsme."
"Ne, my nezapomeneme!" slibovala znovu malá dušička. "Já si budu pamatovat, kdo jsi! A budu ti děkovat za to, žes mi dala takový dar - možnost zakusit, jaké to je být tím, čím jsem."

A tak se dušičky dohodly. A malá dušička vstoupila do nového života a radovala se z toho, že je světýlko, což je velmi výjimečné, a že je výjimečná tím, že odpouští.
A malá dušička napjatě čekala, až bude moci vychutnat pocit, že je odpouštějící,   a až za to bude moci poděkovat nějaké dušičce, která jí to umožní.
A kdykoli se malá dušička v tomto novém životě setkala s nějakou novou dušičkou, ať už jí ta nová dušička přinesla radost nebo trápení - a zejména tehdy, když jí přinesla trápení - měla malá dušička na paměti, co řekl Bůh.

"Pamatujte si," usmál se tehdy Bůh, "poslal jsem vám samé anděly."


Napsal: Neale Donald Walsch, překlad Stáňa Vitouňová

Vzkaz od andílka

12. listopadu 2010 v 20:25 | internet |  Životní moudra

"Snaž se být stále šťastná, soustřeď se na to, co je okolo tebe a snaž se
# být ve středu dění.
#
# Stranou neseď, a na nesvobodu zapomeň.
#
# Postav se na vlastní nohy a staň se samostatnou...
#
# Staneš se sama sebou.
#
# Postav se na svoje staré stavební kameny a stavbu dokonči.
#
# Sestav si plán na stavbu celého stavení.
#
# Stavební materiál je velká starost.
#
# Stavební soustava starého života je stará...
#
# Starosti a starosti ti dávají sílu jít dál a bojovat za lepší život ve
# světě, kde se stáváš obětí svého muže.
#
# Starosti se stavebním materiálem jsou šťastné, ale stavba musí být starost
#
# a starost je starý prostředek ke štěstí a ke konci a ke šťastnému životu a
# ke starostem o stavbu.
#
# Je to šťastná stavba, ale musíš jí dát stavební materiál, co vydrží
#
# a stavět s láskou vše, co děláš a starat se o ni jako o děti.
#
# Nesmíš povolit, dokud to nepostavíš a nedokončíš stavbu. "

Hlas anděla - povzbuzení

12. listopadu 2010 v 20:22 | internet |  Životní moudra
Hlas anděla

Ještě projdi tímto lesem,

za ním už se rozední.

Věř, že všechnu tíži sneseš,

že nade vším zvítězíš.Každý z lidí někdy klesl

až na dno, zná beznaděj.

Kříž světa na bedrech nesl,

ty však svým dnům dej zas děj.


Před tebou změť drsných houštin,

sténat jde snáz, nežli vstát.

Proč svůj cíl tak lehce pouštíš?

Chceš být ještě desperát?


Vím, že celá duše bolí.

Selhání tě drtí fest.

Přestaň se belhat o holi.

Máš svou hrdost, máš svou čest!
Vstávej, tak už vstaň

Svému osudu nastav dlaň

Tak vstávej, prosím vstaň

Cesta dál je bez zábranJeště projdi tímto lesem,

vidíš: už se rozední!

Vítr tě na křídlech nese,

tak mu předej řízení.
Zbývá pár posledních minut,

proud času vše dodělá.

Slavobránu nelze minout,

posloucháš-li anděla.Vstávej, tak už vstaň

Osud ti nastavuje dlaň

Tak vstávej, prosím vstaň

Dej se cestou bez zábran


Tak vstávej, honem vstaň

Vykroč za námi k výšinám

No vstávej, tak už vstaň

Člověk není nikdy sám…

Jak žít v současný době

12. listopadu 2010 v 20:15 | internet |  Životní moudra
NENÍ ČAS VYČKÁVAT, JE ČAS KONAT
#
# toto jsou úkoly náš všech v tomto životě…
#
#
#
# Uklízet ve svém vlastním nitru, ne toho druhého.
#
# Posilovat víru v sebe, nejen ji obdivovat u druhého.
#
# Ovládat své emoce, ne poukazovat na slabost druhých.
#
# Měnit své myšlení, ne formovat své okolí.
#
# Mít svůj názor, ale nikomu ho nepodsouvat.
#
# Učit se porozumět a odstraňovat vlastní omyly, nejen poukazovat na chyby
# druhých.
#
# Být kapitánem na své lodi, ne kormidlovat loď toho druhého.
#
# Žít život podle svých přestav, ne toho druhého.
#
# Být hodnotným člověkem, ne loutkou.
#
# Milovat ze srdce, ne ze zisku.
#
# Pomáhat nejen tehdy, když se ti chce, ale vždy, kdy je potřeba.
#
# Smát se proto, že chceš, ne proto, že musíš.

Křišťálové děti a další vývoj Země

10. listopadu 2010 v 12:05 | www.pravdavceskzchzemich.cz |  Ezoterika
Křišťálové děti a další vývoj planety Země

Pomyslela jsem na něj, a byl tu. Kristus. Hned jsem se rozplynula v jeho  nádherné přítomnosti a nevěděla jak si ten krásný pocit užít, a tak mě napadlo pár otázek. Ptala jsem se…

1)    Otázka: Bylo mi sděleno, že je nyní možné dosáhnout vyšší vibrace, než  bylo dosud možné ( to bylo něco kolem 9500), jak je to tedy…?

2)     Odpověď: Ano, je to pravda, v lidském těle zde na zemi je možné nyní dosáhnout  v normálním stavu a nadále si udržet v přirozenosti až 17600 kH duchovní  vibraci. Pro "vás" to bude obtížné, neboť i tak mají vaše těla co dělat,  aby se udržela při oněch 9000. Je potřeba, aby jste si svá těla upravovali, stačí, když budete žít tak, jak je spravedlivé a v souladu se Stvořitelem, a půjde to samo.
Pokud však přeci jen máte nějaké "mouchy", je třeba se na to hodně  soustředit, myšlenkovou formou si představovat a měnit své tělo. Je dobré si nejdříve onu  vibraci umět představit a pak se jí přizpůsobovat i fyzicky, ačkoliv je to  pro  běžného člověka s vibrací okolo 2000 zcela nesmyslné a nepředstavitelné.
 Pro novodobé děti tzv. "indigové" to bude jen malá dřina, ale o to těžší to  bude, podle toho, jak jim tuto cestu otevřou či uzavřou jejich rodiče. Tyto děti  mají přirozenou vibraci již vysokou. Běda, jestli začnou jíst maso, které má nultou vibraci, a které jim jejich vlastní sníží. Dokud je mrtvé maso ve střevech,  což  může být i několik měsíců, bude tohle dítě energeticky a duchovně oslabené.  Děti  maso nepotřebují. K čemu? Když má dítě hlad, půjde utrhnout květinu, nebo ovoce, ne zabít a sníst zvíře. Pohleďte na jejich nevinu a přirozenou krásu….

Křišťálové děti
Ano, jsou zde nyní tři generace druhu lidstva. Jsou to lidé jako vy, jsou  to indigové děti a jsou to křišťálové - nebo-li krystalické děti. Rodí se nová těla s krystalickou duchovní strukturou.
Tyhle děti přicházející po dětech indigových jsou naprosto odlišná od vás "původních " lidí. Jsou abnormálně citlivé a vnímavé. Jakákoliv bolest je pro ně několikrát intenzivnější, než pro vás, cítí veškeré vaše myšlenky, jako by jste jim to přímo řekli. Oni jsou novými  dětmi  této Země. Oni jsou novou generací, která je v přirozenosti schopná nést  vysokou  vibraci 17600, která je momentálně zde povolená.
Važte si těchto květů a plodů vašich životů. Ochraňujte je, neubližujte jim, krmte je svou láskou, svým  chlebem moudrosti a dejte jim napít z poháru poznání. Ačkoliv to bude  přesně  naopak.

Poznámka: Sdělení o tom, co je to duchovní vibrace najdete zde:

  2) Otázka:Kolik lidí je na tomto světě skutečně připraveno pro Vzestup?
 Údajně to bylo podle Lyary něco okolo 1 000.000 obyvatel Země, jak je to tedy, našlo se jich tolik?

 Odpověď: 17.10. 2006 při Solární vlně došlo nejen k tomu, že vy jste byli  mnohokrát více naladěni na vyšší vibrace, ale i my zde "nahoře" jsme mohli  mnohonásobně vnímat vás všechny. Bylo vás nalezeno přibližně 2 300 000. Jsme  moc rádi, ve skutečnosti jsme se obávali, aby vás nebylo jen pouhý půlmilion…

3) Otázka: Když čtu všelijaká ta hrozivá proroctví, děsí mě to, všechno  zní, jako by měl umřít i ten poslední člověk, co se tedy stane, skutečně  zahyneme?  Co  se bude dít…jak bude probíhat všechna ta transformace?

 Odpověď: (zasmál se) - Nemusíš se vůbec bát, strach tě sužuje, aby tě  oslabil. Myslíš, že by vás sem Otec poslal, aby jste tu v prach zmizeli? Proroctví  znají  hmotu, ne sílu ducha. Bude se dít všechno v jeden okamžik. Ano, bude zde velké  utrpení a zmatek, vše bude tak rychlé a pro vás "zmatené". Tato planeta musí  zemřít, aby se mohla znovu narodit…chápejte, tak jako já jsem dostal nové tělo.

Trpěl jsem, zemřel a pak znovu přišel s rájem. Tak bude i se Zemí. Strhá ze sebe  všechen šat, který ji lidstvo odělo, smyje ze sebe všechny špinavé čmouhy, a jediným domovem bude ona sama. Vaše těla se mění tak, aby se jí mohla v budoucnu rovnat. Jděte sní, nebo bránou do ráje neprojdete…Varuji vás. Evakuace bude
nutná, nesnažím se vás strašit, uvidíte, ještě budete rádi, když přijde cokoliv, co vám pomůže, protož nebude nic, ani místo, ani člověk, který by vám pomohl.
 Země je na začátku tobogánu, už po něm jede, ten je však prudší a prudší, a skončí v očistné vodě, křest ohně ji osuší a její tělo změkne…Držte se jí  pevně!
Však mi vám pomůžeme těsně před tím, než do té vody spadne, těsně nad tou vodou, která by vás jinak navždy zahubila, vás vytáhneme a společně počkáme, až se Země osuší.
 Nebojte se, jsme tu pro vás, jsme tu s vámi, mám vás rád, miluji vás, tak jako vás miluje Otec, už brzy si budeme nadevše rovni, věřte.
Co není vidět, neznamená, že neexistuje. Copak vidíte myšlenku? A přeci existuje. Dokážete změřit její rychlost? A přeci je nejrychlejší. Milujte a budete milováni.

4) Otázka: Smím tyto informace zveřejnit?


Odpověď: (Usmál se) řekl: Kdo za tebe rozhoduje? Cokoliv kdo učiní, sám je za to zodpovědný.

na zamyšlení -pro každodenní žití

10. listopadu 2010 v 11:59 | Iva Sedláčková |  Životní moudra
...Žij tak, jako kdyby každý den byl pro tebe tím posledním...


je jen přítomný okamžik, co rozestírá ti náhled na věcí příští a budoucí, neb to co teď a tady prožíváš, je tím, co v realitu vkládat budeš.
Neboj se ničeho a nikoho,máš dveře do vesmíru dokořán a kolem sebe průvodce a pomocníky světla, kteří věrně stojí za tebou a tiše vedou tvoje kroky.

S důvěrou se jim odevzdej a jednou provždy opusť bolestivou minulost,neb v ní nenajdeš už záchytný bod,co šel by s tebou ke světlým zítřkům vstříc.

Co v sobě ukryto máš, to největší je poklad a od Boha dar, chraň si své nitro a probuď v něm lásku, která tam vždy byla, jen pod nánosy strachu a bolesti se hluboko ukryla.

Vzpomeň si ,kým vlastně jsi a proč jsi přišel na tuto Zemi,miluj sebe i bližní své z celého srdce a nenech dál bujet bolest a bezpráví.
Soustřeď se do sebe a s láskou přijímej impulsy světla,které k tobě každou vteřinou přichází,abys měl možnost očistit poslední zbytky viny a stínů,co v nitru tvém tě ještě trápí.Prosviť je světlem pravdy a na svět kolem sebe se dívej novýma očima, je tam i kus tebe.

Svět je nádherné místo k žití,jen na tobě záleží,jakýma očima ho uvidíš.

S láskou Radka - Mariavděčnost

10. listopadu 2010 v 11:45 | www.cestyksobe.cz |  Ezoterika
Vděčnost je mocná síla, která nás povznáší. Je tolik krásných věcí, za které můžeme děkovat.. Vezměte tužku a pište Vesmíru, duši, sobě..DĚKUJI
Pokud se chcete zbavit nepříjemných pocitů, jste-li unavení, smutní nebo zklamaní, svou energii rychle změníte, když se začnete dívat na vše dobré, co máte a budete děkovat. Pročistíte si nejen svou auru, ale zvýšíte si své vibrace. Vděčnost a děkování mají své vyšší důvody, slova posíláte do Vesmíru, aby vám přinesly ještě více dobrého... Vděk resonuje ve vašem těle se srdečním centrem.


Vezměte tužku a papír a pište, jak cítíte...
Děkuji Ti živote
Děkuji Ti Bože
Děkuji Sobě ....
Děkuji vám, mí rodiče
Děkuji Ti, má lásko 
Děkuji, má duše..
Děkuji ti ,mé vyšší já
Děkuji vám, mí průvodci a andělé
Děkuji..
Děkuji..
Děkuji..

Vděčnost léčí emoce
Budete-li žehnat pravidelně svému srdci, zjistíte, že žijete novým stylem.
Vaše vnitřní světlo dokáže vyrušit nepříjemné aspekty každé zkušenosti
a zastavíte tak i případné mocenské boje.
Bůh vás pro pozemskou cestu vybavil mocným srdcem, aby vás vedlo,
zhmotňovalo vaše přání a odstraňovalo veškeré překážky

Vděčnost je bránou srdce
Děkováním přivádíte světlo skrze své srdce do své korunní čarky.
Díky tomuto prosvětlení a otevření srdce vám může přijít mnoho nových myšlenek a darů.
Vesmír slyší vaše volání. Vaše díky jsou vyslyšeny a oceněny
a tato energie se vám mnoho násobně vrátí.

Jste milující bytost

Máte-li kolem sebe lidi, kteří vyzařují spíše negativní energii a nechovají se příliš harmonicky,
 vyjadřujte svou upřímnou vděčnost za toto poznání, nemohou vás tak zasáhnout jejich negativní energie.
Přijmete je takové, jací jsou, to léčí vás i je. Takoví lidé nejvíc volají po lásce.
Součástí vaší cesty ke světlu je naučit se - sami si vytvořit vnitřní pocit bezpečí,
být si vnitřně jistí, že svět je přátelský a že jste milovaní a chránění vesmírem.
Zasloužíte si lásku, štěstí, radost


JSTE LÁSKA
Vděčnost umožňuje zažívat více lásky v životě

Vděčnost vyjadřujte, ač třeba nemáte úplně vše, po čem toužíte,
děkujte za každou drobnost, ve svém životě  oceňte, co máte.
Je to díků vzdání Vesmíru, že vás vyslyšel dřív, než jste o něco požádali.
Většina lidí se raději soustředí na to, co nemají, na své stížnosti, na své nezdary,
nepříjemnosti. Dluhy a své osobní problémy a pocity...
Vděčnost vás přesměruje ubírat se jiným, lepším směrem.
Vše, co chcete získat nebo vytvořit prociťujte , jako byste to už měli.
Děkujme za to, co chceme v životě prožít, připouštíme, že už to prožíváme.
Vděčnost je cesta, jak si život obohatit. .Často si můžeme připadat
nedostatečně dobří a dokonalí. Oceníte-li malé věci na sobě nebo kolem vás,
 i malé úspěchy ve svém životě, budete přitahovat více úspěchu.
Ať už jste vděčni za to, že je krásný den, že vám chutnala ranní káva,
že jste v pořádku dorazili do práce, že se na vás někdo usmál,
pomohl vám, pohlížejte na to nejlepší v lidech.
Přílišná kritika a soudy otravují atmosféru.
Vyjádřete vděčnost za vše, co už umíte a co se ještě můžete naučit.


NEPROSTE, ALE DĚKUJTE
Vesmír vám vrátí mnoho násobě víc, než za co jste byli vděčni
Vděčnost vytváří štěstí
Nespokojenost přitahuje další nespokojenost.
I v období pádů vám víra naděje
a vděčnost poskytne cestu z temnoty.
A událost, která zprvu nevypadala růžově, se stane významnou pro váš osobní růst.
Byli jste stvořeni k tomu, abyste svůj život prožívali v radosti, v hojnosti a spokojenosti. ¨
Pěstujete-li si tento postoj, pak se začnou dít doslova zázraky.
Začnete se usmívat na celý svět.
A svět bude váš úsměv opětovat..

SVĚTLO NITRA

Nedaří-li se vám vyjadřovat svou upřímnou vděčnost,
požádejte vaši duši, ať vám v tomto pomůže...
Duše je nejlepší přítel, který se o vás zajímá,
neklade si podmínky a miluje vás, ať máte jakékoliv myšlenky.